Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

PETIT Pag. 6.

[ocr errors]

water tuffchen het bekkeneel en dikke herflenvlies gevonden hebbe. MERCURIALIS spreekt van water in de holligheden der herffenen. Pag. 4. WEPFER heeft daar van veele voorbeelden verzamelt ; BOERHAAVE maakt ook gewag van deželve, doch by'geenen Schryver vindt men melding gemaakt van de tekenen, waar door men de waterzugt van de holligheden der herflenen van andere ziekten, waar door dezelven aangedaan worden, onderscheiden konne. noemt in eene verhandeling, onder die van de K. Acad. van Parys voor den jaare 1718. geplaatst, op de toevallen, welke deeze foort van waterhoofd verzellen , doch , schoon hy daar Pag. 7. in veel nauwkeuriger is, dan een fyner voorgangeren, is egter syn berigt zoo onvolleedig, dat hetzelve onvoldoende is, om daar uit de waterzugt der herffenen te konnen onderscheiden, ten zy dezelve door eene zwelling van het hoofd verzeld worde. LE DRAN heeft het Pag. 8. inwendig waterhoofd zoo beschreeven, dat men zou konnen denken, dat hy hetzelve nooit had waargenomen, dan alleen, wanneer hetzelve verzeld was door eene verzameling van water tusschen het bekkeneel en de hersenen. De tekenen, door DONALD MONRO van deeze soort

Pag. 9. van waterhoofd opgegeeven, stellen ons niet instaat, om dezelve van andere ziekten der herssenen te onderscheiden, gelyk hy zelve aanmerkt.

Het kan vreemd voorkomen, dat de waterzugt van de holligheden der herffenen, die thans zoo algemeen is, aan de ouden zoude zyn onbekend geweest, en dat de laatere Schryvers zoo weinig gewag van dezelve maaken ; doch de redenen hier van konnen zyn, dat de lyders,

[ocr errors]

die door deeze ziekte worden wechgesleept, in het algemeen voorondersteld zyn te sterven van eene koorts, welke in een coma eindigd, waarom in zulke gevallen het hoofd zelden

geo

pend is.

Pag. Is.

Schoon de waterzugt van de holligheden der hersenen zeer zeldzaam veroorzaakt eene opening der naaden, of zwelling van het hoofd, kan dezelve egter in de meeste gevallen gemakkelyk onderscheiden worden van alle andere ziekten door de tekenen, welke de Schryver met de grootste nauwkeurigheid heeft verza. meld onder het behandelen van twintig lyders.

Hy verdeeld de ziekte in drie týd-perken, en noemt de toevallen op, welke in elk derzel. ven worden waargenoomen.

Kinderen, welke water in de holligheden der herflenen hebben, krygen de volgende toeval. len vier, vyf, of ses weeken, en ook somtyds veel langer voor hunnen dood. In het eerst verliesen fy den trek tot eeten, en levendigheid; sy zien 'er bleek uit, en worden mager, de pols is altyd ras, en sy hebben koorts." In sommige gevallen heeft Whyrt het waterhoofd verzeld gezien met eene aanmerkelyke koorts, met verscheide verheffingen, die ongeregeld kwa. men: in andere gevallen waren de aanvallen geregeld, en openbaarden zich tegen den avond, in welk geval de koorts aangezien wierd voor eene traage ongeregelde zenuw - koorts of voor zoo eene,

welke door wormen wierd veroorzaakt. Op deezen tyd heeft de pols in kinderen van vyf en meer jaaren, honderd tien, in andere honderd twintig , en in weinige gevallen, honderd derr. tig of veertig reizen geslagen in eene minuut; doch dezelve was zelden zoo vol, dat eene

ader

Pag. 12.

aderlating noodig scheen. In andere was de rasheid van de pols en de hitte van de huid niet zoo aanmerkelyk, doch allen hadden fy koorts in dit eerste tyd-perk. Terwyl de koorts aanhoud of vermeerderd, verliesen fy meêr en meêr den trek tot eeten; de tong is dikwils wit, somtyds zeer zuiver, en dezelve krygt op het einde van de ziekte veeltyds eene roodheid, als in de sprouw. Sy zyn dorstig, en braaken somtyds eens of tweemaal op eenen dag, ook wel eens in de twee dagen. Sy klaagen over pyn boven in het hoofd, ook wel in het voorhoofd boven de oogen. Doorgaans zyn fy hardlyvig, doch somtyds hebben ly nu en dan veele ontlastingen. In het eerste geval zyn sy niet gemakkelyk te beweegen door een buikzuive- Pag. 13. rend middel, en somtyds hebben.sy buikpynen. Sy zyn neerslagtig, meestentyds geneegen om te bed te leggen, schoon sy eer waaken, dan slaapen. Het licht konnen sy niet wel verdraagen, en klaagen, als men hun eene kaars voor de oogen houd. De neus jeukt hun, en in den slaap knarssen sy op de tanden, als hadden fy wormen.

Deeze zyn de toevallen in het eerste tyd. perk, wanneer het zeer moeyelyk is deeze wa. terzugt der herflenen te onderscheiden van eene traage ongeregelde 'koorts, veroorzaakt door wormen, door een ander ongemak in de darmen, of eene andere oorzaak. De toevallen van het tweede tyd.perk stellen ons met eenige zekerheid in staat, om de natuur van het ongemak te onderscheiden. Doch, alvoorens tot dezel. ven over te gaan, verdiend opgemerkt te worden, dat de Schryver niet meer dan twee ly. ders gehad heeft, die in het eerste of tweede

Pag. If tyd.

[ocr errors]

1

was

tyd.perk niet braakten. Een van deeze was een
meisje van agt jaaren, welk, schoon een af.
keer van voedsel hebbende, hetzelve egter niet
meêr, dan eens, op den derden dag voor haa-
ren dood, uitbraakte; sy klaagde ook nooit
over hoofdpyn, dan in de twaalf of veertien
laatste dagen van haar leeven , daar dit toeval
anders, doorgaans, drie of vier weeken, en in
sommige gevallen verscheide maanden voor het
einde der ziekte word waargenomen. Sy kon
dus ook beter, dan een ander, het licht verdra-
gen. De andere lyder, die niet braakte
een jongen van elf jaaren; hy had wynig hoofd-
pyn, schoon hy 't meest in het bed lag. In het
algemeen zyn de braakingen, twee of driemaal
's daags , of eens in de twee of drie dagen, de
hoofdpyn, (welke nu gelyk ook in het vol-
gende tyd.perk in sommige gering, in andere
sterk is), en de afkeer van eenig licht, de te.
kenen, welke deeze ziekte in het eerste tyd-
perk het best doen kennen.

Het tweede tydperk der ziekte begind van den tyd, op welken de pols, die voorheen ras en geregeld was, traag en ongeregeld word. Dit gebeurt somtyds omtrent drie weeken, dikwils maar veertien dagen of korter, voor den dood van den lyder. De pols is dan gemeenlyk niet alleen veel traager, dan dezelve voorheen was, maar zelfs dikwils traager, dan in de gezondheid. In een meisje van dertien jaaren was de pols, welke voor veertien dagen meer dan honderd slagen in eene minuut deed , omtrent negen dagen voor haaren dood, gevallen tot vier- en tagtig, den volgenden dag tot zeventig, en den dag daar aan tot sestig, wordende ook ongeregelder , hoe traager dezelve wierde

Pag. 15

?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

In een' jongen van festien jaaren floeg de pols welke voor eenige weeken was koortsig geweest op den vyftienden dag voor fynen dood, niec meer dan agt- en sestig reisen in eene minuut, twee dagen daar na maar sestig maalen, en eens kon men niet meer dan vyftig sagen tellen. Pag. 16. Een jongen van negen jaaren had vyftien da: gen voor fynen dood eene ongeregelde pols , welke tusschen de zeventig en vyf en zeventig maalen in eene minuut Noeg. In een ander van vier jaaren sloeg de pols agt- en tag, tig reisen in denzelfden tyd op den negenden dag, voor dat hy stierf.

De pols van een meisje van zeven jaaren deed, op den vyftien, den of sestienden dag voor den dood , honderd en vyftig slagen in eene minuut, den volgenden dag wierd dezelve traager en ongeregeld ; vyf of fes dagen daar na telde men tagtig tot fes- en tagtig slagen in eene minuut. In twee andere kinderen, die in dit tyd perk minder koorifig waren, viel de pols van honderd tot tagtig flagen, De Schryver heeft nooit gezien eenen lyder, die water in de holligheden der hersenen had wiens pols niet wederom natuurlyk wierd., of ten minsten zeer na daar aan kwam, behalven

Dit was een meisje omtrent zeven jaaren oud, welker pols, die voor verscheide weeken honderd en dertig reisen in den voormiddag, en honderd en veertig maalen tegen den avond had geslaagen, veertien dagen voor haaren dood, twee of drie flagen minder dan honderd deed; haare hitte, dorft, en andere toevallen ver, Pag 11, minderden niet, fchoon haare pols in eenę minuut dertig flagen minder deed, dan tę 99. ren.

Het is aanmerkelyk in deeze ziekte , dạt
V. Deel 4: Stuk: Pod

[ocr errors]

een.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »