Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

waren. Een half uur verloopen zynde, waren de
oog -appelen wederom vernauwd, en wierden
aanstonds verwyderd, wanneer de geest van
Ammoniakzout onder den neus gehouden wierd.
Vier maalen wierd deeze proef herhaald in twee
dagen, en altyd met hetzelfde gevolg. In dit ge-
val was de verwydering van den oog -appel eerst
veroorzaakt door de drukking van de thalami ner.
vorum opticorum, verwekt door het water, in de
voorste holligheden der herflenen bevat. Maar
kort daar na, de oorsprong der zenuwen, wel- .
ke naar de uvea loopen, zeer sterk gedrukt.
zynde, door de vermeerderde quantiteit van het
water, zyn de langwerpige vezelen van dit vlies
(welke door haare natuurlyke famentrekking den
oog - appel verwyderen) verlamt geworden, ge-
lyk gebeurt eenigen tyd na den dood, waarom
de hoeken van den oog - appel minder buiten.
waarts getrokken zynde, dezelve moest kleiner
worden. De vluggen geesten, voor den neus
gehouden, hebben, door de zenuwen te prik-
kelen, de herssenen zoo zeer aangedaan, dat
deeze voor een korten tyd eene levendigheid
gegeeven hebben aan de zenuwen van de Pag. 44*
uvea, waar door de langwerpige vezelen, haare
samentrekkende kragt wederkrygende, aanstonds
den oog-appel verwyderd hebben; doch, zoo
dra de uitwerking van deeze prikkeling ophield,
is de oog-appel, de vezelen van de uvea we-
derom van haare kragt berooft zynde, tot syne
voorgaande nauwte gekomen.

6. De traage ademhaaling op het einde der ziekte.
In deeze soort van ademhaaling, welke ook
waargenomen word in hen, die sterven aan eene
beroerte , veroorzaakt door eene pis - opstop-
ping, is eene aanmerkelyke tuffchenruimte
Ď. Deel. 4. Stuk. Eee

tur

[ocr errors]
[ocr errors]

+

tusschen elke uitademing en de nieuwe inade. ming. Gemeenlyk duurd deeze tusschentyd eenige seconden, doch dezelve is fomtyds langer waargenomen, en in een geval van eene beroerte duurde dezelve ruim eene halve mi. nuut. De herssenen grootendeels gedrukt zynde, word het onaangename gevoel, veroorzaakt door de moeyelykheid, welke het bloed in den weg door de long ontmoet, minder be

merkt, dan anders; en van daar is het, dat na Pag. 45. de uitademing (welke te weeg gebragt word

door de kragt, welke de kraakbeenderen der ribben hebben, om zich te herstellen) een lange tusschentyd komt, eer 'er eene nieuwe inademing geschied; zynde de ziel niet aangespoord, om in beweeging te brengen de spie. ren, welke haare werking doen in de inade. ming, tot dat het gevoel van de stikking in de borst zoo groot word, dat daar door, als ware het, het voelend vermogen opgewekt worde.

Indien deeze ziekte vroeg kon gekend worden, en voor dat 'er eene aanmerkelyke quantiteit water in de hersenen was verzameld, zoude dezelve waarschynelyk somtyds konnen geneezen worden door buikzuiverende, pisdryvende, middelen, spaansche vlieg-pleisters, wryvingen, de beweeging, en eene goede levensregeling. Doch, daar dezelve zich nooit openbaard, dan wanneer 'er zoo veel water verzameld is, dat door de drukking op de zydelyke deelen der holligheden, de werking van de

herflenen belet word, zoo heeft men ook wei. Pag. 46. nig te hoopen van de geneesmiddelen. De

buikwaterzugt is dikwils geneezen door pis. dryvende of buikzuiverende middelen; doch, als men overweegt den afstand der herflenen

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

van den buik (alwaar deeze middelen, door de prikkeling, op eene byzondere manier, vermeerderen de werking der opflorpende vaten, op den zelfden tyd dat fy het wateragtige deel van het bloed uit het lighaam brengen), de ongemeen traage beweeging van de vogten in de kleine vaten der herssenen, en de drukking van het water op de zyden van derzelver holligheden, welke de opslorping van dit vogt meer en meer moeyelyk moeten maaken, zoo zal men zien de rede, waarom de pisdryvende en buikzuiverende middelen in dit geval zoo onwerkzaam zyn. In de buikwater.zugt word de lyder doorgaans verligt, en somtyds genéezen door het water af te tappen, doch, in de waterzugt van de holligheden der herssenen, zoude eene zoodanige onderneeming, om het water te ontlasten, den dood verhaasten. De Schryver Pag.47. bekend openhartig, nooit zoo gelukkig te zyn geweest, om te geneezen eenen lyder, welke de toevallen had, die deeze 'ziekte verzellen. De middelen, welke hy doorgaans heeft gebruikt, waren buikzuiverende bestaande uit Rhabarber, Jalappa , met calomel, als ook spaansche vliegen; door welke laatste de lyders in het tweede tydperk voor eenigen tyd verligt zyn. Het poeder van de Afarum heeft hy laaten opsnuiven, met oogmerk, om eene ontlasting van het vogt te maaken uit de vaten van het hoofd. Hy gelooft, dat sy, die mee. nen, gelukkiger te zyn geweest, eene andere ziekte voor deeze hebben aangezien. Hy ver. haalt, dat voor eenige jaaren een zeer bekwaam geneesheer, die geroepen wierd by een kind van een jaar, welk had eene koorts verzeld met stuipen en een coma, van oordeel was, dat

Eee 2

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

het

het ongemak ontstond door water in het hoofd; waarom hy, behalven de spaansche vliegen, die te vooren aangelegd waren, voorschreef een buikzuiverend '

middel uit de Jalappa en Calomel, welk eene goede uitwerking had, want in twee Pag. 48. of drie dagen hielden de stuipen, en coma op,

en het kind herstelde schielyk, 't geen de Schryver meent, dat niet zoude gebeurt zyn, had hetzelve eene waterzugt der hersenen gehad. Daarenboven had dit kind niet alleen zeer schielyk de koorts gekreegen, maar hetzelve had nooit, geduurende de ziekte, eene ongeregelde of traage pols, of ook eenig toeval van die, welke deeze ziekte van alle andere onderscheiden.

· De verhandelingen, welke door den uitgee. ver geplaatst zyn agter deeze waarneemingen over de waterzugt der herssenen, zyn alle in andere werken gedrukt, deels in Physical and Litterary Elays of Edinburgh, deels in Philosophical Transactions, deels in Medical observations and Inquiries by a Society of Physicians at London , doch wy zullen niet te min kortlyk van elk derzelven spreeken.

Pag. 57.

De eerste deezer verhandelingen behelft een berigt van eenige proeven, met het opium genomen op levendige en stervende dieren, en is geplaatst in Phyfic. and Litter. Elays. vol. 2. pag. 280. Aan verscheide kikvorschen heeft de Schryver eene ontbinding van het opium in water, in den bek gegooten, andere heeft hy geheel, of na dat de buik en borst was opgesneeden, of derzelver harten in eene soortgelyke ontbinding gelegd, als ook aan eenige honden door den aars en eene wonde in den buik de ontbinding van het

[ocr errors]
[ocr errors]

opium bygebragt, de verschynselen, welke daar
op gevolgd zyn, nauwkeurig aangetekend, en uit
alle proeven eenige gevolgen getrokken. Het
opium in de maag, borst, en buik gespooten , Pag. 77.

,
berooft de deelen, welke hetzelve aanraakt, en
ook het geheele lighaam van gevoel en bewee.
ging, en brengt dit te weeg, niet door eerst te
komen in het bloed, en met hetzelve naar de
hersenen te gaan, gelyk veele verzekeren, maar
door onmiddelyk te werken op de aangedaa.
ne deelen; het oefend vooral syne werking op
de hersenen en het zenuwgestel, en egter niet
alleen op de uiteinden der zenuwen, welke in
het hart en de vaten zich bepaalen. Ook hangt
deeze uitwerking van het opium niet af van eene
opflorping van derzelver fynste deelen, en het
hart blyft niet věy van deszelfs werking, maar
ondervindt hetzelfde , als alle andere spieren,
hoewel een weinig traager. Verder neemt het
opium wech de beweegende kragt der spieren,
niet alleen door te beletten den toevloed van
het zenuw-vogt, maar door derzelver vezelen
te verzwakken, waar door derzelver prikkel-
baarheid en gevoeligheid word te keer gegaan.
Hetzelve werkt wel, door slaap te verwek-

doch deeze slaap moet men aanmerken als eene uitwerking van de vernietigde gevoeligheid der zenuwen ; en aan dezelfde oorzaak moet worden toegeschreeven , dat door hetzelve de sterke ontlastingen worden gestuit, en die, welke belet zyn ,

welke belet zyn , vryer worden gemaakt. De dood der dieren, welke opium gebruikt hebben

, lyd de Hr. Whytt af van dezelfde oorzaak, welke derzelver werktuigen van de natuurlyke prikkeling berooft, waar door de wormswyze beweeging der darmen en

de

ken,

[ocr errors]

Eee 3

« VorigeDoorgaan »