Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ludwig met verscheide Geneesheeren, en ee. nen heelmeester, die door catheters van verschillende dikte, den hinderpaal zogt te overwinnen, doch de lyder had daar van geen voordeel , en alle middelen, welke aangepreezen wierden, wierden zonder vrugt gebruikt. Men Jiet hem weinig drinken, schoon hy zeer dorstig was. De blaas zwol sterk op boven den schaam, doch in het perinæum, en by den hals van de blaas kon men geene vermeerderde zwelling ontdekken , het welk deels aan de hinderpaal in de blaas toegeschreeven wierd, wanneer sy meer dan eens over de doorbooring van de blaas spraken. Syne koorts veranderde allengskens in eene rot-koorts , het zweet rook na pis , de pols wierd zwak en traag, en de lyder stierf tusschen den vyfden en sesden dag na het begin van de ziekte.

De buik geopend zynde, wierden alle ingewanden gezond en sterk gevonden, de darmen waren wel met wind opgezet, doch zulks was veroorzaakt door de veelvuldige geneesmidde. len. De blaas was niet zeer gespannen, maar eenigzints fiets, en bevatte zeer veel pis. In de nieren en pislyders was geen ongemak. De blaas met eene kruiswyze sneede geopend hebbende, en de pis daar uitgeloopen zynde, ontdekte men op het gevoel twee gezwellen, omtrent den hals van de blaas. Om deeze des te beeter te konnen nagaan, nam men de blaas met de urethra en penis uit het bekken, en verweiderde de opening. In den hals van de blaas, by het caput gallinaginis, of in de pisbuis ontdekte men geen ongemak, noch ook eenige tekenen van ontsteeking , welke zoude konnen ontstaan zyn door de prikkeling van den čatbeter.

De

Pag. 8.

[ocr errors][merged small]

De gezwellen waren zoo geplaatst, dat het kleinste de grootte van eene hazelnoot hebbende, byna in de midden, doch een weinig naar de regter zyde, by de opening van den hals van de blaas, met eene breede basis vaft zat; doch het grootste , insgelyks door een breed grondsteunsel met de blaas, een weinig naar de linker zyde vereenigt was, en de groot. te van eene okkernoot had. Deeze gezwellen hadden de gedaante van een spekgezwel (steatoma), booden eenigen tegenstand, hadden eene ongelyke oppervlakte, waren niet volkomen hard, maar eenigzins fungeus en voorzien van ade, ren , die nu samengevallen, doch met ader- , spatten bezet, geweest waren. Het grootste ge. zwel had van onderen eene opening, welk tot in eene nauwe holligheid doordrong, en door den catheter ongetwyfeld gemaakt was. Binnen in het gezwel was eenig geronnen bloed, doch men zag aldaar geene ontsteeking. Het kleine gezwel, dikwils tot in den hals van de blaas gedrukt, had een' hinderpaal verwekt, die ge, makkelyk te overwinnen was, doch het groote was in het begin der ziekte door de famentrekking van de blaas zoo vast in derzelver hals

geperst, dat hetzelve de opening geheel floot, en op geene wyze kon wechgeduuwt worden.

Het blykt uit alle omstandigheden , dat by het leeven deeze gezwellen niet wech te nee, men waren, daar men noch den catheter, noch ook eene gesleufde fonde in de blaas kon bren- Pag, 19 gen , om daarop dezelve te openen, en uit. wendig geene zwelling kon ontdekken. Niets was 'er derhalven anders overig, dan de blaas van de pis te bevryden, en, om dat de opening in het perinæum niet mogelyk was, zoude men

fff

de

[ocr errors]

V, Deel.

4. Stuk,

de blaas hebben moeten openen boven den schaam, alwaar dezelve zeer hoog opgezet was; doch ook hier in wierd men belet, door de bui. tengemeene vetheid van den lyder, welke op die plaats zoo groot was, dat men in het lyk

tot drie duimen diep door het vet moest snyden, Pag. 11. eer men tot de buikspieren komen kon. Men

zoude egter de blaas hebben konnen openen in den endeldarm , alwaar dezelve merkelyk uitpuilde, ook was de kromme driekante naalde door den Hr. FLURANT (Pouteau Melanges de Chirurgie, 500.) daar toe uitgedagt, hen wel bekend, doch dezelve kon in dien kor. ten tyd niet gereed gemaakt worden. Maar wanneer na verlooop van een jaar zich soortge. lyke pis-opstopping, die insgelyks niet kon geneezen worden, opdeed, stelde de Schryver deeze operatie in het werk, en ontlaste dus veel pis (*). Men hoopte, dat in deezen laatsten

ly

[ocr errors]

(*) De Hr. FLURANT meent , dat deeze manier boven alle andere te verkiefen zy, om dat men by de gewoone manier , welke in den bilnaad verrigt word, dikwils de blaas kan missen, door de insnyding, welke daar by moet gemaakt worden, zeer ligt andere deelen worden.gekwetst, en dewyl, de doorbooring boven de schaambeenderen geschied zynde, het niet mogelyk is, een pypje in de blaas te houden. Den lyder geplaatst hebbende, als voor de operatie van het Iteen snyden, steekt hy den voorften vinger, met oly besmeert, in den endeldarm, brengt in denzelven langs den vinger fyn troicart, waar van de punt een weinig in het pypje getrokken is, op dat dezelve niet zoude kwetsen; op de plaats gekomen zynde , doed hy den punt te voorschyn komen, doorboord de blaas, haalt de troicar te rug, laat het pypje in dezelve, en houd hetzelve met een behoorlyk verband tegen. De

zaad.

[ocr errors]

lyder de ontlasting door den gewoonen weg wederom onbelemmerd zyn zoude , wanneer de groote spanning zoude wechgenomen zyn, doch deeze hoop was vrugtelooos ; want schoon somtyds eenige droppelen door de pisbuis kwamen , liep egter het grootste gedeelte van de pis door het pypje, in den endeldarm gelaaten, en dus kon deeze lyder ook niet in het leeven gehouden worden, die eindelyk uitgeteert itierf. Men had rede, te gelooven , dat de ontlasting van de pis ook in dit geval belet wierd door een of meer gezwellen, doch de vrienden wilden niet toelaaten, dat men dit in het lyk onderzogt. Indien men deeze operatie in den eersten lyder had konnen in het werk stellen, zoude men fyn leeven mogelyk eenigen tyd hebben konnen verlengen, doch de geneezing daar door geenzins bevorderd hebben, welke alleen door het wechneemen der gezwellen, zoo zulks mogelyk was geweest ,, had konnen geschieden.

ty 01

zaad blaasjes worden vermyd, als men den vinger
200
zoo hoog in den endeldarm brengt, als mogelyk
is, en altyd de midden boud. Voor kwaade coeval-
len heeft men niet te vreezen. De Hr. FLURANT
oordeeld, dat het niet onmogelyk zyn zoude, in
eene onoverwindelyke pisopstopping by vrouwen,
de blaas in de scheede te doorbooren. Van sommi.
ge is deeze manier niet beter gekeurd dan de oude
(zie onder andere deeze Bibliotheek IV. D. 3. St.
pag. 561.), doch de wydberoemde Hoogleeraar
CAMPER zegt in syne voortreffelyke demonstrationes
patbologicæ lib. 2. pag. 15., dat uit alle omstandig.
heden blykt, dat dezelve boven de andere manie.
ren behoord verkoren te worden.

Fff 2

XII.

XI I.

Caroli FRIDERICI KALTSCHMIED Med.

Prof. P. 0. Programma de Tania. Jena Apud G. M. Marggrafii viduam 1766. 4. plag. 1. tab. an. 1.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

D.

e lint.wormen moeten getelt worden on

der die soorten , welke zeer moeyelyk uit het lighaam worden gedreeven, ten minsten in hun geheel ; somtyds egter gebeurt zulks, gelyk uit het volgende geval blykt, welk teffens doet zien dat men meer dan eenen lint-worm te gelyk hebben kan, en de waarneemingen van andere daar omtrent bevestigt. Voor agt jaaren kwam iemand by den Schryver, die met verscheide toevallen, door den lintworm veroorzaakt , geplaagt wierd.

Door verscheide bittere en buikzuiverende kwik-middelen , als ook clysteeren, loosde hy veele ellen van den worm, en genoot verscheide jaaren eene standvastige gezondheid; doch naderhand was hem dezelve wederom lastig, en toen gebruikte hy op raad van den Hr. WERLHOFF drie dagen na elkander, des morgens ,

tien greinen gummi gutta, die, hoewel niet zonder moeite, veele stukken van den lint-worm uit. dreeven, en te gelyk eenen kleinen lint-worm, die ongeschonden, en nauwelyks een' vinger

lang

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »