Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

Pag. 33. Een matige byslaap vervrolykt het lighaam,

bewaart hetzelve voor de Hypochondrie, en keert dikwils verscheide ziekten af. Buikzui. verende, zweetdryvende middelen, en aderlatingen, buiten tyds gebruikt, hebben veele vroegtydig oud gemaakt, of gedood. Door

, het rooken van taback word de kwyl, welke zoo noodig is, wech gevoert, het lighaam mager gemaakt, en aan de zenuwen schade aangebragt. Veele vervallen daar door in de hypochondrie, en sommige, die, eene beroerte ge. had hebbende, naderhand wederom beginnen te rooken, krygen dikwils nieuwe en doodelyke

aanvallen. Pag. 35. Eene maatige beweeging is voor elk een noo.

dig, doch vooral voor hen, die veele fappen hebben. De gemoedsbeweegingen hebben, gelyk fy zelve verschillen, ook onderscheide uitwerkingen. De beweeging van het lighaam, en der zintuigen is niet altyd even nuttig, na de maaltyd is dezelve ongezond, en men doet het verstandigst, wanneer men voor den eeten fyne bezigheden verrigt, en na hetzelve rust. Voor zwakke en oude menschen is de slaap na den maaltyd dienftig. Wanneer den Chyt in het bloed komt, heeft men wederom meer beweeging noodig, op dat uit denzelven gezonde fappen zouden konnen bereid, en het schadelyke uit het lighaam gebragt worden. Alle bewee. gingen zyn niet even nuttig, en die, waar door

de borst vermoeid word, zyn niet zoo gezond. Pag: 38.

Een luy leven brengt de gezondheid veele nadeelen aan. De slaap verkwikt het lighaam, doch, als dezelve langer dan zeven uuren duurt,

word het lighaam door het uitwaaflemen we. Pag. 40. derom sterk verzwakt. Het beste middel, om

het

het leven te verlengen, bestaat dus alleen in
eene goede levensregeling, en behoorlyke zorg
voor de gezondheid, door deeze wel in acht te
neemen kan men veel eer eenen hoogen ouder.
dom bereiken, dan door de beste geneesmid-
delen.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

RUDOLPHI AUGUSTINI VOGEL, Pbil.

Medic. Doctor. Archiatri Regii Eco
Medicina Profesoris ordinarii, Acad.
Imperial. Natur. cur. Regia Suecic.
& Electoral. Mogunt. Scient. Sodal.
Principatus Gottingensis Pbysici, Opus- .
cula Medica Selecta, antea fparfim edi.
ta, nunc autem in unum collecta re-
cognita, aucta, & emendata. Gotting &
apud Danielem Friedericum Küblerum.
1768. 4o. 1. Alpbab. 12. plag.

d. i.

[ocr errors]

Uitgeleeze Geneeskundige Verhandelin

gen, voorheen afzonderlyk uitgegee-
ven, nu by een verzameld, overzien,
vermeerderd en verbeterd; door R. A.
VOGEL.

D

e Hooggeleerde Hr. Vogel, door fyne vrien

den aangezogt zynde, om alle syne Verhandelingen, welke hy voorheen afzonderlyk

had

Ġgg 3

had in het licht gegeeven, te verzamelen, en by elkander te laaten drukken, heeft eindelyk aan dit verlangen voldaan, doch alleen de zulke wederom in het licht gegeeven, welke hy oordeelde de beste te zyn; waar by hy ook gevoegd heeft fyne Dissertatio inauguralis, die door lyne leerlingen dikwils te vergeefs wierd gezogt. Hy heeft dezelven yolgens de jaaren geschikt, en in dit deel (welk door andere zal gevolgd worden, zoo hetzelve der geleerden goedkeuring wechdrage, waar aan men niet behoeft te twyfelen) negen Verhandelingen geplaatst, welke tot het jaar 1760. ingeslooten het licht gezien hebben. Niet onnodig oordeelen wy , den Leezer kortlyk een berigt van dezelven te geeven, volgende daar in den Schryver, die zelve in de voorreden soortgelyk berigt medegedeeld heeft.

1. Diff. de Larynge bumano & pocis formatione. Erford. 1747. Tweeërley oogmerk had de Schryver, wanneer hy deeze verhandeling in het licht gaf, vooreerst, om eene zeer nauwkeurige ontleedkundige beschryving te geeven van de Larynx, en de deelen, die daar toe behooren, en ten anderen, om daar uit de vormeering van de stem te verklaaren. Noch DODART, noch FERREIN, van welker geene uit de verscheide verwydering en vernauwing van de Glottis, dee. ze uit de veranderde lengtte van derzelver banden, de geheele zaak zogten te verklaaren, voldeeden hem, maar hy begreep, dat beide deeze groote mannen gelyk hadden, en dat de stem niet op een van deeze wyzen, maar op beide te gelyk voortgebragt wierd.

2. Prolusio, quo experimenta Chemicorum de incre. mento ponderis corporum quorundam igne calcinatorum

Pag. 1.

[ocr errors][merged small]

Pag. 51.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

examinantur. Göttinge 1753. Dewyl sommige
deezę zaak erkennen, andere ontkennen, 200
dat men niet weete, welker gevoelen men te
omhelsen hebben, scheen dezelve een nauw,
keurig onderzoek te verdienen. De Schryver
telt daarom eerst op de proeven, van andere
genomen, en trekt daar uit dit besluit, dat dee.
ze waarneeming van de vermeerdering van het
gewigt der lighaamen, die door het vuur tot
kalk gebrant zyn, zeer ontstandvastig is in een
en hetzelfde lighaam, naar maate het van on-
derscheide geleerden is gecalcineert; vervol-
gens verklaart en wederlegt hy de onderscheide
gevoelens over dit verschynsel , en gaat dan
tot fyne proeven over. Het loot alleen is in
dezelven zwaarer geweest, na dat hetzelve ge-
calcineert was, doch de overige metaalen, en
andere lighamen hebben of hun voorige gewigt
behouden, en zyn geen grein ligter geworden,
of zyn daar in merkelyk vermindert. Na dat
deeze verhandeling uitgegeeven was, heeft de
Heer Vogel egter in het spiesglas, op eene
byzondere wyze gecalcineert, even als in het
lood eene vermeerdering van gewigt waarge-

3. Dil. de prærogativa venæ sectionis in partibus Pag 09.
laborantibus. Göttinga 1756. Eerst word ge-
sprooken van het groot put van eene aderla-
ting in onderscheide ziekten, zelfs in Ituiptrek-
kingen, en in eene Cachexia, waar in dezelve
doorgaans zeldzaam verrigt word; daarna gaat
de Schryver over om uit de ondervinding te
toonen, dat dezelve veel meer nut aanbrengt,
indien dezelve verrigt word op de deelen, die
aangedaan zyn, of ten minsten zeer digt by de-
zelven. Vooral word zulks aangepreezen in de

Ggg 4

hoofde

[ocr errors]

nomen.

XV. VOGEL OPUSCULA MEDICA: . hoofdpyn, eene beroerte, verlamming van de eene zyde, geheele verlamming

in eene ontstceking der hersenen, in de melancholie; dolheid; oog-ontsteeking, keel-ontsteeking, pyn in de tanden en heupen, jigt-pynen, en het

voet-euvel: Pag. 115.

4: Dil. de vanitate remediorum universalium. Göttingde 1757. Eerst word derzelver oudheid uitgelegd, en vervolgens geantwoord op de argumenten, waar mede fy, die soortgelyke algemeene middelen willen voorstaan, derzelver bestaanbaarheid bewyzen, en eindelyk alle gron

dig wederlegd. Pag. 145 5. Analetta Chemica de vitro Antimonii

. Din Göttingæ 1757. De Hr. VOGEL oordeelt, dat dit vitrum Antimonii, welk waarschynelyk in Duitschland is uitgevonden, ouder is, dan men in het algemeen gelooft. Hy geeft aan de hand, hoe hetzelve moet worden bereid, en toont, dat, zoo om het spiesglas te calcineeren als te smelten, vereischt word een behoorlyke trap van hitte, die lang duuren moet, dat de tyd van de calcineering niet wel kan bepaalt worden, dat een verglaasde pot den kalk geenzins bederft, noch ook de lugt op denzelven eenigen invloed heeft, dat men geene byvoedsels noodig heeft; de glaswording moet worden toegeschreeven aan de zwavelagtige deelen van het spiesglas; dat de regulus alleen tot glas over gaat, maar egter niet geheel en al daar in veranderd word, en eindelyk , dat het aardagtige gedeelte van den regulus niet kan in glas veranderen. Vervolgens toont de Schryver, hoe het glas uit d'en regulus gemaakt word, waar van de uitvinding schynt toe te komen aan ANGELUS SALĄ. Ook word gesprooken van de

و

« VorigeDoorgaan »