Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

in de enkelvoudige, en in de tedere planten
meer dan in volwassene waarneemt. Voor
het overige worden eenige andere fraaye ver-
schynselen in de planten opgenoemd, en ook
verklaard de nuttigheid der kruidkunde, welke
fy aan de geneeskunde verschaft.

8. De fale sedativo Hombergii Dij: Göttinge Pag. 215.
1759. BECCHER word verklaard de uitvinder
daar van te zyn; en 't geen de voornaamste
scheikundige, HOMBERG, LEMERY, GEOFFROY,
WETSMAN, en BARON hier in te weeg gebragt
hebben, opgenoemt; en vervolgens worden de
proeven van den Schryver opgegeeven. Van
vier oncen borax zyn in veertien sublimatien
opgeklommen zeven dragmen en veertig greinen
van dit zout. Het Oleum vitrioli vermeerdert
deszelfs quantiteit meer, dan de Colcotbar. Hoe
meer de sublimatie herhaald word, zoo veel te
sterker vuur heeft men noodig. De Heer VOGEL
verwerpt voor een gedeelte de manieren van
WEISMANN en andere, en hy beweert, dat de
graad van hitte, door GEOFFROY voorgesteld,
veel te sterk is. De tweede sublimatie geeft het
meeste zout. Hoe langer men de gemengde
stoffen laat digereeren, hoe veel te beeter het is,
om meer zout te krygen. Door middel van
wyn-azyn, en door de crystallisatie kan hetzelf.
de zout verkreegen worden, gelyk de Schryver
uit syne proeven heeft geleerd. Het zout kan
niet op nieuws gesublimeert worden, ten zy
hetzelve in water ontbonden zy, en ook dan
is zulks moeyelyk. Op een gloeyend yzer
vervliegt hetzelve voor een gedeelte, en gaat
voor een gedeelte over in glas, zoo egter, dat
hetzelve zich gemakkelyk tot syne voorige ge-
daante laate wederbrengen. Hetzelve word in

gee:

[ocr errors]

geenen geeft van Ammoniac-zout ontbonden, dan alleen in dien, welke met minium gemaakt is; door de andere soorten word hetzelve als in eene lym verandert. Met loogzouten bruist hetzelve niet op, het geen de Schryver tegen den Hr. BLACK herinnert, en tegen verscheide andere toont hy, dat hetzelve door Oleum vitrioli niet samengesteld worde. De borax is de verandering in glas, en andere eigenschappen verschuldigt aan dit zout, welk van natuur daar mede vermengt is. Tot hier toe weet men nog weinig van de deelen, welke hetzelve famenstellen, doch dit is zeker, dat hetzelve een middelslagtig zout is, welk in zekeren zin vlug is, en het vitriool-zuur bevat. Deszelfs loogzoutige gedeelte schynt eene byzondere natuur te hebben, zoo dat hetzelve noch met een loogzout uit het ryk der mineraalen, noch met een uit het ryk der planten overeenkome. Waarschynelyk is het, dat dit zout gemaakt word van eene byzondere zoutagtige aarde. Hetzelve heeft geene verdovende kragten, en kan ook in veel grooter giften gebruikt worden, dan doorgaans geschied, zonder dat men daar

van eenig nadeel te wagten hebbe. Pag. 141. 9. Animadversiones super morbis incurabilibus, Dis

sertatio. Göttinge 1760. Dewyl B. Seidelius niet nauwkeurig genoeg, hoewel zeer wydloopig, over de ongeneeslyke ziekten gehandeld heeft, stelt de Schryver in deeze Verhandeling eenige bedenkingen voor. De ongeneeslyke ziekten wor. den onderscheiden van de doodelyke, fchoon beide fomtyds samenloopen. Onder de onge. neeslyke is ook een onderscheid, dewyl eenige door zich zelven, andere by toeval, de ge. neezing onmogelyk maaken. Van de eerste

word

word in dit gefchrift voornamentlyk gesproo.
ken; en sonderlinge verschynselen voorgesteld
van eene ophooping van kwaade stoffen in de
klieren van het aangezicht, den hals, en andere
uitwendige deelen. Het onderscheid, welke in
de zitplaats van de Scirrhi plaats heeft, word ten
opzigte van den ouderdom bepaalt, en eindelyk
de geneezing van verouderde knoestgezwellen,
zakgezwellen, en polypi in het hart in twyfel
getrokken.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Ephemeris variolarum corpori proprio in

sitarum; præmissis & fubjun£tis nonnul-
lis, qua buc Spectant, animadversioni-
bus ; Praside Phil. Georgio Schrö.
DERO Med. Prof. P. O. 'defensa ab
HENRICO HERMANNO V. BORSTEL Ked.
dinga - Bremenji

. Gottingæ litteris Ha.
gerianis 1765. 4. plag: 5.

d. i.
Dagverhaal van de Inenting der Kinder-

pokjes, op zich zelve verrigt ; waar
by gevoegd zyn eenige aanmerkingen,
hier toe betrekkelyk, onder voorzittin-
ge van P. G. Schröder verdeedigd
door H. H. VAN BORSTEL.

[ocr errors]

e Hr. VAN BORSTEL heeft zich laaten in

enten op eenen tyd, wanneer hy door Pag. 8. fyne huisgenooten op de natuurlyke wyze zoude

heb

hebben konnen besmet worden, wanneer hy egter niets kwaads ondervonden heeft, of ooit iets vreest. Hy verzekerd , dat de Hr. Sul. zer in Gotha van zeer veele , die hy ingeënt heeft, maar een kind heeft verlooren, waar in hy de inenting had afgeraaden, en waar van

de minne met zwaare pyn de stonden kreeg. Pag. 17. De Hr. WERLHOFF heeft in eenen brief aan

den Hr. SCHROEDER verzekerd, dat hy in eene praktyk van vier- en veertig jaaren, geen een

voorbeeld heeft gezien, dat iemand twee maalen Pag. 21.

de pokjes heeft gekreegen. - De Schryver oordeeld de ingeënte pokjes byna niet besmettelyk, en meent, dat eene goede levensregeling, en zagte buikzuivering het lighaam tot de operatie genoeg voorbereide, houdende andere middelen, die daar toe gebruikt, zouden konnen worden, veel eer nadeelig, wanneer het lig

haam voor het overige gezond is. Op beide Pag. 23.

armen wierd eene insnyding gedaan, den tweeden dag gebruikte hy een voetbad, en den vierden wierd eene aderlaating verrigt. Op den gewoonen tyd openbaarde zich de koorts, doch de uitbotting kwam eerst den sesden dag na de koorts, schoon de Hr. SCHRÖDER dezelve door eene amandelmelk met kampher en salpeter tragte te bevorderen.

[ocr errors]

X V I I.

Kurze Inoculations-geschichte von Winter

thur im jabre 1768. Winterthur 8.
1768. 1. boge.

d. i.

[ocr errors]

Kort berigt van de Inentingen der Kin

derpokjes te Winterthur in den jaare

1768. verrigt. M

en heeft in deeze kleine Stad, voor 't eerst

in 1763. de pokjes in zeventien kinderen, met een gelukkig gevolg, ingeënt, doch een derzelven behield eene verzweering aan het been, waar op lang daar na de dood volgde. Integendeel sleepten de natuurlyke pokjes in hetzelfde jaar van twee. en negentig zieke kinderen agtien wech, en veertien hadden soortgelyke verzweeringen, waar van ook eenige stierven. In 1768. wierden drie- en dertig menschen ingeënt, waar van ’er een , die te vooren ongezond geweest was, na de pokjes stierf. Niemand van alle de overige was in gevaar, doch verscheide hadden zeer veele, ja sommige wel 2000. pokjes. In twee kwamen de pokjes niet te voorschyn.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »