Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

vermeerdering van het gewigt by den gecalci:
neerden regulus, 't geen egter geene plaats
heeft, dan wanneer zulks op eene byzondere
wyze geschied; en te gelyk worden eenige twy.
felingen opgegeeven tegen de Arseniçaale deelen
van dit halve metaal. De oorsprong van het
glas word insgelyks uitgelegd, en deszelfs roode
doorschynenheid verklaart. Aan den zwavel,
en het spiesglas zelve word geene kragt toege.
kend om het glas te zuiveren, en eindelyk word
bepaalt, welke kragten de zuure vogten van
verscheide soorten op dit glas hebben, als ook
tegen het gevoelen van andere getoont, dat
hetzelve met aqua regis niet opbruischt, noch
met salpeter detoneert, noch ook daar door in
het Antimonium diaphoreticum kan veranderd, of
door den Mercurius sublimatus in butyruin ontbon-
den worden.

6. Paralipomena de vomitoriorum ufu. Dil. Göt. Pag. 175.
tingæ 1758. Deeze is verdeedigd onder voor.
zittinge van den Hooggel. Hr. ROEDERER. In
dezelve word de voortreffelykheid der braak.
middelen in onderscheide ziekten, voor al in
eene kramp van de onderste kaak, in de stui,
pen der kinderen, in het zydenwee, waar by
geene fluimen geloosd worden, in den kink.
hoeft, eene keel - ontsteeking, die in het vuur
over gaat (angina gangrænosa), eene worm-
koorts, hemeralopia, sterke ontlasting der ston-
den, geklemde breuk, en belette kwyling na
het gebruik van kwik-middelen, deels beves.
tigt, deels bepaalt, als in eene verdonkering
van het gezicht (amaurofis), en in Naapziek-
ten; ook herinnert de Schryver het een en an-
der zoo ten opzigte van het geen by het braa-
Ggg 5

ken

ken zelve gebeurt, als ten opzigte van de uit

werkingen in het menschelyk lighaam. Pag. 196. 7. De statu plantarum, quo nočtu dormire dicun.

tur, Prolusso. Göttinge 1759. De aangenaame vertooning, welke in zeer veele planten word waargenomen, wanneer sy des nagts haare gedaante veranderen, haare bladen op verscheide en wonderlyke wyzen samentrekken, en in den morgenstond weder uitbreiden, word in deeze Verhandeling verklaart. Dewyl deeze rust na de bevrugting in de meeste ophoud, is het waarschynelyk, dat door dezelve voor de tedere planten, en derzelver deelen, tot de vrugtmaaking behoorende, gezorgd word, op dat sy niet door de onguurheden van de lugt, door de winden, en den dauw zouden benadeelt, en des nagts tegen de wormen of andere insecten beschermt worden. Soortgelyke vertooning ontdekt men in sommige bloemen, want sommige buigen zich des nagts naar den grond, andere worden nap, en eenige in een gekrult, en hier mede komt overeen 't geen men waarneemt in andere bloemen, die zich, op zekere uuren des daags, openen, uitbreiden, en suiten. De oorzaak, waar door de bladen des nagts haare plaatsing veranderen, zoude, op het eerste aanzien, schynen te moeten afgeleid worden van de koude des nagts; doch zulks word aanstonds wederlegd daar door, dat men in de kassen, waar in de warmte des nagts en op den dag dezelfde is, ook deeze verandering in de bladen waarneemt : weshalven het waarschynelyker is, dat zulks geheel afhangt van het byzondere maaksel der bladen, te meêr, daar men dit in de samengestelde bladen meer dan

[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]

in de enkelvoudige, en in de tedere planten
meer dan in volwassene waarneemt. Voor
het overige worden eenige andere fraaye ver-
schynselen in de planten opgenoemd, en ook
verklaard de nuttigheid der kruidkunde, welke
fy aan de geneeskunde verschaft.

8. De fale sedativo Hombergii Dij: Göttinge Pag. 215.
1759. BECCHER word verklaard de uitvinder
daar van te zyn; en 't geen de voornaamste
scheikundige, HOMBERG, LEMERY, GEOFFROY,
WETSMAN, en BARON hier in te weeg gebragt
hebben, opgenoemt; en vervolgens worden de
proeven van den Schryver opgegeeven. Van
vier oncen borax zyn in veertien sublimatien
opgeklommen zeven dragmen en veertig greinen
van dit zout. Het Oleum vitrioli vermeerdert
deszelfs quantiteit meer, dan de Colcotbar. Hoe
meer de sublimatie herhaald word, zoo veel te
sterker vuur heeft men noodig. De Heer VOGEL
verwerpt voor een gedeelte de manieren van
WEISMANN en andere, en hy beweert, dat de
graad van hitte, door GEOFFROY voorgesteld,
veel te sterk is. De tweede sublimatie geeft het
meeste zout. Hoe langer men de gemengde
stoffen laat digereeren, hoe veel te beeter het is,
om meer zout te krygen. Door middel van
wyn-azyn, en door de crystallisatie kan hetzelf.
de zout verkreegen worden, gelyk de Schryver
uit syne proeven heeft geleerd. Het zout kan
niet op nieuws gesublimeert worden, ten zy
hetzelve in water ontbonden zy, en ook dan
is zulks moeyelyk. Op een gloeyend yzer
vervliegt hetzelve voor een gedeelte, en gaat
voor een gedeelte over in glas, zoo egter, dat
hetzelve zich gemakkelyk tot syne voorige ge-
daante laate wederbrengen. Hetzelve word in

[ocr errors]

gee:

ON

geenen geeft van Ammoniac-zout ontbonden, dan alleen in dien, welke met minium gemaakt is; door de andere soorten word hetzelve als in eene lym verandert. Met loogzouten bruist hetzelve niet op, het geen de Schryver tegen den Hr. BLACK herinnert, en tegen verscheide andere toont hy, dat hetzelve door Oleum vitrioli niet samengesteld worde. De borax is de verandering in glas, en andere eigenschappen verschuldigt aan dit zout, welk van natuur daar mede vermengt is. Tot hier toe weet men nog weinig van de deelen, welke hetzelve famenstellen, doch dit is zeker, dat hetzelve een middelslagtig zout is, welk in zekeren zin vlug is, en het vitriool-zuur bevat. Deszelfs loogzoutige gedeelte schynt eene byzondere natuur te hebben, zoo dat hetzelve noch met een loogzout uit het ryk der mineraalen, noch met een uit het ryk der planten overeenkome. Waarschynelyk is het, dat dit zout gemaakt word van eene byzondere zoutagtige aarde. Hetzelve heeft geene verdovende kragten, en kan ook in veel grooter giften gebruikt worden, dan doorgaans geschied, zonder dat men daar

van eenig nadeel te wagten hebbe. Pag. 141. 9. Animadversiones super morbis incurabilibus, Dis

sertatio. Göttinge 1760. Dewyl B. Seidelius niet nauwkeurig genoeg, hoewel zeer wydloopig, over de ongeneeslyke ziekten gehandeld heeft, stelt de Schryver in deeze Verhandeling eenige bedenkingen voor. De ongeneeslyke ziekten wor. den onderscheiden van de doodelyke, fchoon beide fomtyds samenloopen. Onder de onge. neeslyke is ook een onderscheid, dewyl eenige door zich zelven, andere by toeval, de ge. neezing onmogelyk maaken. Van de eerste

word

word in dit gefchrift voornamentlyk gesproo.
ken; en sonderlinge verschynselen voorgesteld
van eene ophooping van kwaade stoffen in de
klieren van het aangezicht, den hals, en andere
uitwendige deelen. Het onderscheid, welke in
de zitplaats van de Scirrhi plaats heeft, word ten
opzigte van den ouderdom bepaalt, en eindelyk
de geneezing van verouderde knoestgezwellen,
zakgezwellen, en polypi in het hart in twyfel
getrokken.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

1

[ocr errors]

Ephemeris variolarum corpori proprio in

sitarum; præmissis & fubjun£tis nonnul-
lis, qua buc Spectant, animadversioni-
bus ; Praside Phil. Georgio Schrö.
DERO Med. Prof. P. O. 'defensa ab
HENRICO HERMANNO V. BORSTEL Ked.

.
dinga - Bremenji

. Gottingæ litteris Ha.
gerianis 1765. 4. plag: 5.

d. i.
Dagverhaal van de Inenting der Kinder-

pokjes, op zich zelve verrigt ; waar
by gevoegd zyn eenige aanmerkingen,
hier toe betrekkelyk, onder voorzittin-
ge van P. G. Schröder verdeedigd
door H. H. VAN BORSTEL.

[ocr errors]

e Hr. VAN BORSTEL heeft zich laaten in

enten op eenen tyd, wanneer hy door Pag. 8. fyne huisgenooten op de natuurlyke wyze zoude

heb

« VorigeDoorgaan »