Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

men geheel verteert; aan de dunnen darmen wierden by veelen groote verstorve plekken ontdekt; en in 't algemeen waren de vliesen der darmen verdikt; . doch de veerkragt derzelven in eenen goeden staat. Alle deeze lyders hadden den rooden loop, met eene ontsteekings- of rotkoorts gehad; doch in hen, die eenen flymerigen, lang aanhoudenden, loop gehad hadden, waren de darmen ook zeer slap, bleek, dun, en met lugt opgezet. De milt, lever, en het alvleesch waren verhard, en grooter. Deeze hadden noch zwaare pynén, noch eene ontsteekings - koorts gehad, en hun grootste ongemak bestond daarin, dat de dranken, welke sy gebruikten, aanstonds weder wechliepen, de kragten allengskens verminderden, en sy eindelyk Zeer zagt stierven. In die geenen, welke 'eene Pag. 218. aamborstigheid gehad hadden, waren de longen gemeenlyk verhard, en aan het borstvlies gegroeit, of ook met taaye slym opgevuld: hadden fy teffens veele fluimen opgegeeven, dan vondt men ook in dezelven verzweeringen, welker randen verhard waren; en, zoo sy te gelyk met eene heete koorts geplaagt waren geweest, waren de vaten der long gemeenlyk vol bloedo De gal was weinig verandert, ja, by de meef.Pag. 219. ten was dezelvé natuurlyk; in sommigeni wierden in de galblaas steenen gevonden, welke beletten, dat de gal uit de blaas komen kons zoo dat dezelve geenzins als eene oorzaak dee. Zer ziekte aan te merken was; daar dezelve veel eer moeft gezogt worden in de belette uitwaar seming.

Verscheide aanmerkingen omtrent de water- Pag. 22à zugt, heeft de Schryver aangetekend. In meer V. Deel. I. Stuk. F

dan

dan twaalf lyders, die aan de buik-waterzugt gestorven zyn, heeft hy niet tweemaal de lever verhard en vergroot gevonden; en in anderen, by welken de lever zeer groot, hard, en door veele verzweeringen aangedaan was, geen water in den buik waargenomen, en daar uit befluit hy, dat de oorzaak van de buik-waterzugt.

in de ontaarting van andere deelen moet gezogt Pag. 226. worden. In eenen Musquetier ontstondt de

borft-waterzugt van eene verzweering agter het

sleutelbeen, waar door de omleggende aderen Pag. 229. en watervaten gedrukt wierden. Het rykelyk

gebruik van water kan niet aangemerkt worden als eene oorzaak van de waterzugt , doch een al te sterke minnenhandel kan hier

veel toebrengen, gelyk dezelve ook veroorzaakt ward door te rug gedreeven schurft, en eene verstopping

der gewoone ontlastingen van bloed. Pag. 233... Wanneer deeze ziekte een gevolg van de

koorts was, liet de Schryver de lyders eerst een braakmiddel gebruiken, en den daar aan volgenden dag een buikzuiverend, vervolgens middelen tegen de koorts met de kina, geduu. rende vyf dagen, dan wederom een braakmid. del, en eindelyk den koorts-bast met bittere zaaken. Sommigen, die niet konden aan het

braaken gebragt worden, wierden door sterke Pag. 238. afgangen geholpen. De Genista, Scilla, en an

dere gebruikelyke middelen, heeft hy vrugteloos beproefd. Het wryven met zagte, warme, doeken, heeft de geneezing bevordert; fomtyds is het wryven met boom-olie ook nuttig geweest. Het extract van de Cicuta is met voordeel gebruikt, wanneer men verhardingen in den buik kon bemerken; het pulvis radicis colchici was insgelyks in dit geval van groot nut.

In agt lyders, welke van een en veertig ge-
storven zyn, waren de klieren van het darm- Pag. 240
fcheil verhard, het hart met polypi gevult, de
long by de meesten bedorven, verhard, en aan
het borst-vlies gegroeit. In hen, die teffens
den loop gehad hadden, waren de darmen slap,
en bleek. In sommigen zag men aan dezelven
groote waterblaasen. De holligheden der hers.
fenen waren met water gevuld, en de herflenen
zelve zeer week.

Tot het aftappen van het water is een troi. Pag. 245.
cant niet zeer geschikt, en daarom raaden vee-
len, een bistorie te gebruiken, doch, dewyl de
darmen of het net zeer ligt in de opening in-
dringen, als de opening maar een weinig te
groot is, heeft de Schryver een ander troicart
uitgedagt, welk veel gemakkelyker kan in den
buik gebragt worden, als zynde met eenen twee-
fnydenden punt voorzien, en dit word op de eerste
plaat afgebeeld. De inspuitingen, van veelen na Pag. 247.
het doen van deeze Operatie aangeraaden, word
van hem verworpen, ook merkt hy den riem,
door sommigen voorgestelt, om te beletten, dat
de buik wederom opzette, als schadelyk aan,
en oordeelt, dat het voldoet, wanneer men,
om den buik te ondersteunen, als het water
ontlast is, eenen breeden doek om denzelven
draagd.
• Aanmerkelyk is de waarneeming. Ávan eene wa. Pag. 249.
terzugt der nieren, welke in het lyk van eenen
man, van 50. jaaren, die nooit, dan alleen over
eene stekende en trekkende pyn, aan de slinker
zyde van den rugge, geklaagd had, door den
Schryver ontdekt is. Agter den pens-zak aan
de flinker żyde was een groot week gezwel; hy

F 2

maakte

[ocr errors]
[ocr errors]

maakte daar in eene kleine opening, en daar uit kwam veel water, welk helder, doorschynend was, en den reuk had van pis, die niet zeer oud was. De opening van den pisleider in het bekken van de nier was.toegegroeit, het bekken zeer sterk uitgezet, in veele kleine holligheden verdeelt, en deszelfs randen zeer dun: de zelfstandigheid van de nier verteert. Uitwendig was dezelve met veel vet, en een fterk celag

tig weefsel bekleed. De vaten waren een wei..:-.3.1 nig vergroot; doch voor het overige was niets Pag. 252.-byzonders, ook was de regter nier gezond. Zeer

moeyelyk, zoude het zyn, zoo eene ziekte by het leeven te kennen en te geneezen; door eene opening te maaken, en met het troicart het water te ontlasten, zoude men nog eenige verligting skonnen te weeg brengen; doch de Operatie .zoude eene bekwaame hand vereischen, en, dezelve verrigt zynde, zoude men altyd eene foort van filtel moeten behouden.

Pag. 256. De manier van DAVIEL, om den staar te ge

neezen, word door onzen Schryver goed gekeurt, veele lyders heeft hy van denzelven

verlost; en hy deelt syne waarneemingen daar omPag. 295. trent mede. In eenen lyder , dien hy van den

staar in het eene oog gelukkig bevryd had, zoo dat hy uit hetzelve goed zien kon, wilde hy ook den staar uit het andere oog' néemen, dezelve was zeer groot, en zoo dra die uit het oog kwam, fcheen het den lyder, als of hy een zeer helder ligt zag, welk aanstonds ver

dween, waar na hy ook niets meer zien kon. Pag. 281. In eene vrouw van drie en sestig jaaren, tragte hy den staar in beide oogen met de naalde neder

te

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

te drukken, dewyl de oogen zeer diep lagen; in het eene oog was de staar nog niet geheel hard, en daarom moest de nederdrukking wel tien maalen geschieden, eer de staar volkoinen : naar beneden kwam. In het andere oog kon hy denzelven in het geheel niet met de naalde naar beneden brengen, alzoo dezelve niet, dan een verdikt vlies was, maar haalde dit vlies naderhand, volgens de nieuwe manier uit het oog, door middel van een tangetje , wordende hetzelve gevolgd door het cryftallyne vogt, welk helder en doorschynende was; des nagts na de eerste operatie kreeg de vrouw sterke braakingen, waar door de neêrgedrukte staar wederom naar fyne vorige plaats opklom, en haar het gezicht benam. De Schryver is de

Pag. 263, eerste, die volgens de manier van Daviel in Denemarken deeze operatie heeft verrigt; hy wierd daar door te meêr aangezet, om dat de meesten, die door de Hr. CYRUS en TAYLOR met de naalde geopereerd waren, wederom blind wierden. In twee gevallen is de opera. tie vrugteloos geweest. Een blindgebooren kind Pag:267 wierd van den staar verlost, het oog genas, men kon niets tegennatuurlyks aan hetzelve bemerken, en egter had hetzelve fyn gezicht niet wedergekreegen, zoo dat waarschynelyk het net-vlies zal zyn aangedaan geweest. la Pag. 271. eene vrouw, die lang met opstygingen geplaagt was, was een kramp van het oogs waardoor hetzelve zeer verkleint was, de oorzaak van de blindheid. In dit laatste geval, gelyk ook, wanneer de staar zeer groot en hard is, kan men van de neêrdrukking meêr hoopen; door een grooten staar word ch F 3

de

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »