Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Pag

1. S. KRASCHENINNIKOW Beschreibung des

Landes Kamschatka.

675

2. Histoire de L'Academie Royale des Scien. ces Année 1701.

724

3. A. STÖRČK Libellus, quo continuantur Ex

perimenta & observationes circa pova fua
medicamenta.

754

4. J. M. HOFFMANN de mercurii sublimati virtute in affectibus cutaneis.

759

5. G. CHRISTIANOPULI descriptio historica

morborum , ufu interno mércurii fublimati
corrofivi sanatorum.

762

6. J. QUER Differtation sur la maladie nephri.

tique & fur son veritable specifique le rai-
fin d'ours.

763 7. C. WEBER die wirkung des Künstlichen

Magnets in einem seltenen Augenfehler. -707

8. C. MOLINARII de miliarium exanthematum indole & tractatione disquisitio.

709

9. Observationes clinicæ ad ductum medica.

tionum in nosocomio generali Varsaviedli
fasc. 1. 2.

774

10. Observations on the Dropsy in the Brain by

R. WHYTT. To which are added his other
Treatises.

779

II. C. G. LUDWIG de Ischuria ex tumoribus velicæ.

813

12. C. F. KALTSCHMIED de Tæpiaa

820

Pag.

13. C.F. KALTSCHMIED de paracenthesi abdo-
minis.

821

14. D. SCHULTZ Tal om den raetta Aolderdo-
mens aernaoende,

823 15. R. A. VOGEL Opuscula medica selecta.

837 10. H. H. v. BORSTEL Ephemeris variolarum corpori proprio infitarum.

845 17. Kurze Inoculations-geschichte von Winterthur.

847 18. Brief van J. A. SCHLÖSSER aan F. DEJEAN,

behelsende eene pauwkeurige beschryving
der Amboinfche Haagdis.

848 19. A. VOSMAER Beschryving van twee OostIndische Ysvogeltjes.

850 20. A. VOSMAER Beschryving van eene Ameri.

kaansche Aapfoort, 'Boschduivel genaamt. 851 21. Natuur- en Genees- kundige Nieuwigheden. 853 22. Vervolg van de Lyft van Natuur- en Genees

kundige Werken, welke in het jaar 1767.
zyn it't licht gekomen.

862

E1

gt

[merged small][ocr errors][subsumed]

De letter a betekend de Aanmerkingen.

A.

Aamberijen e Middel tem. de pyn van blinde aam

. $79. Aarde. Derzelver veranderingen onderzogt. 243. Aardwormen krygen wederom nieuwe deelen, wanneer sy doorgesneeden zyn. 523;

zyn een vry zeker middel tegen de vallende ziekte. 559. sq. Aarsfiftels. Geneezing van dezelven. 149. 605: 608. Aconitum. Nuttigheid van dit middel tegen de jigt.

363. 583. verdere proeven van STÖRCK. 757. ACREL (G.) Tal om nödvaendigheten och foer.

maonen af de Chirurgiska bandalagens foerkor

tande i utoefdingen. 131. Acta Helvetica. Vol. VI. s. ADANSON. Deszelfs beschryving van een nieuw

geslagt der boomed baobab genoemt. 749. : Adansonia. Een nieuw geslagt, van boomen. 749. Aderlating: Aanmerkingen omtrent dezelve. 839. Afzetting der leden. Aanmerkingen daar omtrent.

155. 167, 168. ALMENARA (J.) word gezegd, de konst om de

vepus-ziekte zonder kwyling te geneezen, reeds

in 1916. geleerd te hebben. 704, a. Aluin. Onderzoekingen aangaande de basis van de

aluin. 481. Amsterdam. Societeit aldaar opgeregt. 850. ANDREW (J.) The practice of inoculation impar.

tially considered. 402. ANDRY (C.L.A.) Quæstio Medica , an in parte mor

tua sectio post fyderacionem? 168. Antimonii butyrum, in een vast lighaam veranderd.

737. Antimonii regulus. Uitwerkingen van het gemeene

loogzout op denzelven. 228. Antimonii vitrum. Aanmerkingen hier omtrent: 840. Antimonii vitrum ceratum is in den loop nadeelig

geweest. 77. Heeft de yallende ziekte gedeezen. 580.

Aps

[ocr errors]
[ocr errors]

APPELS (J.J. D') Deszelfs dagregister van de Inen

ting der Kinderpokjes. 24. Verhandeling over het geneezen van den Staar. 24. Waarneemingen omtrent de ziekte, die by en in Lausanne eenigen

tyd heeft geregeerd. 20. ASCANIUS. Eerste stuk van deszelfs afbeeldingen

van natuurlyke zeldzaamheden. 643. AYRAULT. Deszelfs waarneeming van eene uitstor

ting van bloed in den buik, zich onder de gedaante van eene waterzugt vertoonde. 384.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Waterzugt geduurende de zwangerheid. 320: Beschryving van twee nieuwe banden. 484. Der. zelver dikte in eene vrouw, kort na de verlosfing gestorven. 567. Uitzakking van dezelve, door

de buikwater-zugt veroorzaakt. 821, Baggaart (J.) heeft reeds in de voorgaande eeuw

de koele levensregeling in de pokjes aangepreesen. 016. a. Berigt van fyne twee werkjes, daar

over in 't licht gegeeven. 016. a. feq. Bal. Ontaarting van denzelven. 551. Deszelfs ver

sterving. 776. Hoe 'c best wech genomen word.

140. Baobab. Een nieuw geslagt van boomen. 749. Baron. Deszelfs onderzoekingen aangaande de basis

van de aluin. 481. Been. Een zonderling been in het bekken gevonBeenderen. Uit den grond gegraaven 249. In eenę rots by Aix in Provence ontdekt. 476.

Verhandeling over het afschilferen der. Beeren. Beschryving van die, welke in Kamschatka

gevonden worden. 698. Beeren-bezien. Deeze plant behoord niet tot de

Arbutus. 706. Nut van verscheide deelen van dit gewas. ib. Het gebruik daar van is reeds zeer

lang in Spanjen bekend geweest. 767. Beerenklauw. Gebruik van deeze plant by de ina

den 453.

zelven. 477

wooners

lii 3

[ocr errors]
[ocr errors]

wooners van Kamschatka. 689. Eigenschappen

van den brandewyn, daar uit beryd. 690. Bekken. Deszelfs verwydering in de geboorte. 563. 564. a.

Tegenatuurlyk maaksel. Eene oorzaak der moeyelyke verlossingen. 563.

Beenagtig uitwas boven aan hetzelve. 566. BERDOT (C. E.) Deszelfs waarneeming van eene

tweehoofdige vrugt. 15. Van de waterzugt van den penszak. 17. Van eene tusschenpoozende koorts, welke op den agtsten dag wederkwam. 21. Van eene bloeding uit de onderste lip, die zich alle jaar vertoonde. 21. Van eene verlamming der regter zyde, waar by de beweeging wedergeko

men, doch het gevoel wech gebleeven is. 22. BERGE (DE) Deszelfs waarneemingen over de krag.

ten van het oxymel colchicum. 393. Bergen. Brandende. Waar aan het vuur in dezelven

synen oorsprong verschuldig zy. 487. - In Kam

schatka ontdekt. 084. BERGER (FR. T.) Deszelfs waarneemingen van een

spekgezwel, door eene buik- waterzugt verzeld. 9. Van eene byzondere, doodelyke, hoofdwon.

de. II. BERGIUS (P. J.) is benoemd tot Lid van de Kei

zerlyke Academie der Natuur-onderzoekers, en

van de Societeit in Basel. 200. Berke-boom. Gebruik van denzelven by de Kam

schatdalen. 687. Berlyn. Berigt nopens de opregting yan de Acade

mie aldaar. 227. Berlynsch poeder tegen de koorts. 67. BERNOUILLI (D.) Proeven van eene nieuwe ma.

nier, om het getal der menschen, die aan de Kinderpokjes sterven, en het out van derzelves

inenting te bepaalen. 472. BERTỊN. Deszelfs befchryving der spieragtige laa.

gen', waar uit de vleeschagtige rok van de maag der menschen is samengesteld. 738.

krygt een der kleine prysen by de Acade. mie der Heelkunde te Parys. 855. BERTRAM is toc lid van de K. Academie der Wee. tenschappen benoemd. 051.

Beurs.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »