Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Beurs - rot. Beschryving van dit dier. 251.
Beweeging. Noodzakelykheid van dezelve. 830.
Bier. Eigenschappen van hetzelve. 833-
Bitterzoet. Kragten van die gewas. 387,
Bitumen. Verhandeling over het Bitumen van deg

[ocr errors]

Elfas. 239.

[ocr errors][ocr errors]

Blaas. Ontaarting van dezelve. $49. SSO. 582 739.

. Doorbooring van dezelve in eene pis-opstop-
ping. 818. ib. a.
Blindheid, door venus-ziekte veroorzaakt. 585.
Blixem. Doodelyke uitwerkingen daar van. 728.
Bloed, in den buik uitgestort. 384.

De ontdekking van deszelfs omloop aao
FRANCISCO DE LA REYNA toegeschreeven. 764 m.
Bloedstempende middelen. Aanmerking daar om.

trent. 133. 134. 778.
Bloedstorting uit de onderste lip, die alle jaar

wederkwam. 21.
Bloedzuigers. Nut derzelven in eene uitstorting

van bloed binnen het hoofd. 135. In cene hard
pekkige oogontsteeking. 577. In eene tusschen-
poozepde koorts met verschrikkelyke toeval.

len. 597.
BOEHMER (P. A.) Diff. dé malignitate variolarum

naturalium tempestivo velicatoriorum usu aver-

tenda. 620.
Boonen. Brafiliaansche. Zyn in den loop voordee-

lig. 8o.
Borstel (H. H. van) Ephemeris variolarum cor-

pori proprio insicarum. 845.
Borsten. Verharde. Hoe wechgenomen moeten

worpen. 142.
Bosch-mensch. Beschryving van dit dier. 252.
Bosch-duivel. Beschryving van deozelven. 851.
Boyer (J. B.) te Parys overleden. 204.
Bourbon. Eiland. Aanmerkingen daar omtrent. 451,
BOURRU (E. C.). Quæstio Medico-chirurgica; an

fatius lit catheterem in media fuæ curvaturæ
parte foraminulo utrinque pertundi, quam versus

apicem? 170.
BOUSQUET. Memoire sur le traitement des fistules
a l'anus par la ligature. (04. Herrinneringen van
Ii¡ 4

de

[ocr errors][ocr errors]

de K. Sweedsche - Academie omtrent dit werk.

бо7. Braakmiddelen. Bedenkingen omtrent derzelver ge.

bruik. 574. a. 841. Nut derzelven. 770. Brand in het koorn. 489. Dezelve bestaat uit

eijeren van dieren. 637. Branden van het bekkeneel tegen de vallende ziek

te beproefd. 345. De manier, op welke zoo een brandmiddel werkt, aangetoont. 348. Aanmerkingen omtrent de gedagten van den Hr. de HAEN

nopens dit middel. 349. Brandewyn. Het misbruik van denzelven is in veele

oorzaak van eene verharding der maag, of ande. re deelen. 60. Dezelve word in Kamschatka uit

verscheide planten gemaakt. 688. 690. BRANKS doed eene reis naar het Eiland der Patą.

goniers. gol. BRAUN (J. A.) te Petersburg, overleeden. 805, BREMER (VAN) tot Lid van de Societeit der Wee

tenschappen te Göttingen benoemd. 423. Breuk, met het vuur verzeld. 386. Verdeeling der

breuken. 351. Nieuwe buikbreuk. 353. Waarneeming van eene dubbele aan eene zyde. 354. a.

Geneezing van dit ongemak. 146. Het is somtyds noodig, den bal wech te neemen. 147. Broppen van zwavelagtige wateren, door den Hr. PALLAs ontdekt. 203. Warme, in Kamschatka

waargenomen. 685. Buikpyn. Krampagtige. 34. Buiks-doorbooring, in eene waterzugt. Aanmerkin.

gen daar omtrent. 821. BURMANNUS (N. L.) is aangesteld tot Hoogleeraar

in de Kruidkunde te Amsterdam. 199. BUTTNER (S. A.) te Göttingen overleeden. 205. BUXTORF (J. L.) Deszelfs waarneemingen, de

vroedkunde betreffende. 30. Van eene watervrees. 32. van eene krampagtige buikpyn. 34. " van de naar binnen gedreeve (churft. 35. van eene onthouding van spysen geduurende tien dagen. 36.

van stuipen voor eene vroedtydige verlosling. 36. Bylus. 'Berigt van een Bylus, in Saxen gevonden. 278.

C.

[ocr errors]

C.

den. 254.

C
AESTRYCK. Deszelfs waarneeming van eene ge.

regelde neusbloeding. 384. Calcinatie. Dezelve vermeerderd het gewigt van

sommige lighamen. 839. Caracal. Beschryving van dit dier. 5o8. CAT (C. N. LE) te Rouen overleeden.. 205, Catbeter. Op welke plaats de opening in denzelven

moet gemaakt worden. 170. CHAPPE D'AUTEROCHE Deszelfs berigt van eene

reilę, gedaan in Sibirien. 752. Chemnitz. Legging van deeze stad, en van de ge

graave lighamen, welke daar by gevonden wor: CHESTON (R. B.) Pathological Inquiries and Ob:

servations in surgery, from the diffections of

morbid bodies. 284. $37. CHRISTIANOPULI (G.) defcriptio historica morbo

rum graviffimorum, usu interno Mercurii fubli

mati corrosivi feliciter fanatorum. 702. Cicuta. Aanmerkingen omtrent dit middel. 42. Hetzelve is somtyds voordeelig geweest. 47. 386. Doch van andere zonder eenig nut gebruikt. 48.

Verdere proeven van STÖRCK met dit middel genomen. 755. redenen, waarom dezelve in alle proeven van andere niet heilzaam geweest

is. ib. Cicuta aquatica schadelykheid van die kruid. 274.

275. a. Gebruik van hetzelve by de inwooners

van Kamschatka. 692. Civet-kat. Beschryving van dit dier. 512. Colcbicum is in de waterzugt met voordeel gebruikt.

82. 393. Verdere proeven van STÖRCK. 758. COLLINSON (P.) te Londen overleeden. 201. Colyk van Poitou. Waarneeming van deeze ziek

te. 389. Conferve. Beschryving van eenige Conferve, by

Dresden gevonden. 278. Copal. Eigenschappen van deeze gom. 229. Van waar dezelve kome. 231.

Co

70. 146.

liis

Coraalen. Overeenkomst tusschen dezelven, en de

wormswyze buisen. 474.
Couguar. Beschryving van dit dier. sos.
COUSIN. Deszelfs waarneeming van wormen, met

de pis geloosd. 22.

[ocr errors]

AHLBERG (N. F.) word Lyf-artz van den Kroon-

prins van Sweeden. 800.
Damp-inspuitingen, door wie dezelven uitgevonden

zyn. 122.
Darm. Een groot stuk van eenen darm door het

fondement geloosd. 394. Sq. a.
DAVIEL. De eer van de manier, om het cryftallyn

uit het oog te haalen, word hem toegekend. 378.
DELISLE (L.) Berigt van deszelfs reis naar Sibi-

rien. 676.
DELISLE (DEROMÉ) Lettre à M. BERTRAND sur les

polypes d'eau douce. 519.
Deybeen. Deszelfs geleding met het ongenaamde

been, onbeweegelyk gevonden. 234.
Dier. Befchryving van een zonderling dier, op de
kusten van America gevonden. 718.

overeenkomst der dieren met de planten. 238.
Diez. (C. P.) Diff. de nova methodo inserendi va,
riolas Anglicana. 410.

is te Tubingen buitengewoon Hoog.
leeraar der Genceskunde geworden. 198.
DIMSDALE (T.) is Lyf-Medicus van de Keizerinne

van Rusland geworden. 200.
Disticbiasis. Geneezing van dit ongemak. 137.
Dolle dieren. Aanmerking omtrent de geneezing

van derzelver beet. 777.
Doofheid, dikwils een toeval van eene tusschen

poozende koorts. 69. Geneezing van die, welke
veroorzaakt word door eene verstopping in de

buis van Eustachius 97. ib. & 89. a.
Dorst. Een ondragelyke dorst veroorzaakt door het

gebruik van koud water in eene tusschenpoozende

koorts. 64.
Dranken. Eigenschappen derzelven. 833.

Dren.

Drenkelingen. De beste manier, om dezelven le.

levendig te maaken. 256.257. 4.
Droes. Aanmerking ontrent deeze ziekte der paar:
dep. 743. 747 4.

Dezelve taft ook de muil - ezels aan. 733.
Druipert, door eene tuffchenpoozende koorts opge-

stopt. 72.
Dulcamara. Nattigheid van dit middel in de scheur-

[ocr errors]

buik. 730

E.

Eleariciteits

. Autoderzelve in eene verlamming.
264. . 808.
Encyclopédie

ou Dictionnaire universel raisonnée
des connoissances humaines. Berigt van inschry.

ving op dit werk. 432.
Etter. Waarneeming daar omtrent. 775.
Etterborst. Gelukkig door de operatie in drie ly.

ders geneezen. 573. a. 822. Wanneer deeze ope.

ratie kan en moet verrigt worden. 143.
Etter-oog. Hoe geneezen word. 138.
EULER doed eene reis door Rusland. 201. 859.

F.

FER

ERREIN (A.) Deszelfs manier, om den staar te
geneezen onderzogt. 307.

te Parys overleden. 652.
Figures enluminées d'Histoire Naturelle. Premier

Cahier. 643
FLURANT. Deszelfs manier om de blaas, in eene

pis-opstopping, te doorbooren. 818. a.
Fosse (LA)Deszelfs gedagten omtrent de zitplaats

van den droes der paarden. 747. a.

G.

GA

ADD (P. A.) Afhandling om fädesarternas sjuk.

domar, och deras botemedel. 488.
GATAKER (T.) te Londen overleeden. 052.
Geelzugt, door den merc. sublim. corrosio. genee-

zen.

« VorigeDoorgaan »