Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

C.

den. 254.

C
AESTRYCK. Deszelfs waarneeming van eene ge.

regelde neusbloeding. 384. Calcinatie. Dezelve vermeerderd het gewigt van

sommige lighamen. 839. Caracal. Beschryving van dit dier. 5o8. CAT (C. N. LE) te Rouen overleeden.. 205, Catbeter. Op welke plaats de opening in denzelven

moet gemaakt worden. 170. CHAPPE D'AUTEROCHE Deszelfs berigt van eene

reilę, gedaan in Sibirien. 752. Chemnitz. Legging van deeze stad, en van de ge

graave lighamen, welke daar by gevonden wor: CHESTON (R. B.) Pathological Inquiries and Ob:

servations in surgery, from the diffections of

morbid bodies. 284. $37. CHRISTIANOPULI (G.) defcriptio historica morbo

rum graviffimorum, usu interno Mercurii fubli

mati corrosivi feliciter fanatorum. 702. Cicuta. Aanmerkingen omtrent dit middel. 42. Hetzelve is somtyds voordeelig geweest. 47. 386. Doch van andere zonder eenig nut gebruikt. 48.

Verdere proeven van STÖRCK met dit middel genomen. 755. redenen, waarom dezelve in alle proeven van andere niet heilzaam geweest

is. ib. Cicuta aquatica schadelykheid van die kruid. 274.

275. a. Gebruik van hetzelve by de inwooners

van Kamschatka. 692. Civet-kat. Beschryving van dit dier. 512. Colcbicum is in de waterzugt met voordeel gebruikt.

82. 393. Verdere proeven van STÖRCK. 758. COLLINSON (P.) te Londen overleeden. 201. Colyk van Poitou. Waarneeming van deeze ziek

te. 389. Conferve. Beschryving van eenige Conferve, by

Dresden gevonden. 278. Copal. Eigenschappen van deeze gom. 229. Van waar dezelve kome. 231.

Co

70. 146.

liis

Coraalen. Overeenkomst tusschen dezelven, en de

wormswyze buisen. 474.
Couguar. Beschryving van dit dier. sos.
COUSIN. Deszelfs waarneeming van wormen, met

de pis geloosd. 22.

[ocr errors]

AHLBERG (N. F.) word Lyf-artz van den Kroon-
Damp-inspuitingen, door wie dezelven uitgevonden

zyn. 122.
Darm. Een groot stuk van eenen darm door het

fondement geloosd. 394. Sq. a.
DAVIEL. De eer van de manier, om het cryftallyn

uit het oog te haalen, word hem toegekend. 378.
DELISLE (L.) Berigt van deszelfs reis naar Sibi-

rien. 676.
DELISLE (DEROMÉ) Lettre à M. BERTRAND sur les

polypes d'eau douce. $19.
Deybeen. Deszelfs geleding met het ongenaamde

been, onbeweegelyk gevonden. 234.
Dier. Beschryving van een zonderling dier, op de
kusten van America gevonden. 718.

overeenkomst der dieren met de planten. 238.
Diez. (C. P.) Dill. de nova methodo inserendi va,
riolas Anglicana. 410.

is te Tubingen buitengewoon Hoog.
leeraar der Genceskunde geworden. 198.
DIMSDALE (T.) is Lyf-Medicus van de Keizerinne

van Rusland geworden. 200.
Disticbiasis. Geneezing van dit ongemak. 137.
Dolle dieren. Aanmerking omtrent de geneezing

van derzelver beet. 777.
Doofheid, dikwils een toeval van eene tusschen.

poozende koorts. 69. Geneezing van die, welke
veroorzaakt word door eene verstopping in de

buis van Eustachius 97. ib. & 89. a.
Dorst. Een ondragelyke dorst veroorzaakt door het

gebruik van koud water in eene tusschenpoozende

koorts. 64.
Dranken. Eigenschappen derzelven. 833.

Dren.

Drenkelingen. De beste manier, om dezelven le.

levendig te maaken. 256.257. 4.
Droes. Aanmerking ontrent deeze ziekte der paar:
dep. 743. 747: 4.

Dezelve taft ook de muil. ezels aan. 733.
Druipert, door eene tuffchenpoozende koorts opge-

stopt. 72.
Dulcamara. Nattigheid van dit middel in de scheur-

buik. 730

E.

Electriciteits. Autoderzelve in eene verlamming.
Encyclopédie

ou Dictionnaire universel raisonnée
des connoissances humaines. Berigt van inschry.

ving op dit werk. 432.
Etter. Waarneeming daar omtrent. 775.
Etterborst. Gelukkig door de operatie in drie ly.

ders geneezen. 573. a. 822. Wanneer deeze ope.

ratie kan en moet verrigt worden. 143.
Etter-oog. Hoe geneezen word. 138.
EULER doed eene reis door Rusland. 201. 859.

FE

ERREIN (A.) Deszelfs manier, om den staar te
geneezen onderzogt. 307.

te Parys overleden. 652.
Figures enluminées d'Histoire Naturelle. Premier

Cahier. 643.
FLURANT. Deszelfs manier om de blaas, in eene

pis-opstopping, te doorbooren. 818. a.
Fosse (LA) Deszelfs gedagten omtrent de zitplaats

van den droes der paarden. 747. a.

G.

GA

ADD (P. A.) Afhandling om fädesarternas sjuk.

domar, och deras botemedel. 488.
GATAKER (T.) te Londen overleeden. 652.
Geelzugt, door den merc. sublim. corrosio. genee-

zen.

zen. 36. Door den koortsbast wech genomen.
70. Ontleeding van het lyk van eenen man, aan

dezelve gestorven. 70.
Geelzugt, gevolgd op het toegaan van eene verzwee-

ring aan het been. 77.1.
Geerlt-uitslag. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte.

602. De natuur en geneezing van dezelve onder-
zogt. 769. Geneezing van denzelven by kraam-
vrouwen.770. Dezelve brengt somtyds eene schei-
ding der ziekte aan.770.772. a. Tekenen zoo wel

van deeze soort, als van de toevallige. 771.
Geleding. Waarneeming van eene zonderlinge,

door de natuur gemaakt. 456. 461. a.
Genees-middelen. Schadelykheid derzelven, wan-

neer sy ontydig gebruikt worden. 836.
Genet-kat. Beschryving van dit dier. 517.
Gezwellen op de borst en aan de knie zyn na tur-

schenpoozende koortsen dikwils waargenomen. 69.
Gisting. De gisting der, onder elkander gemengde,

spysen onderzogt. 106.
GLAUBRECHT (F. E.) Diff. de odontalgia ejusque

remediis variis præcipue Magnete. 708. a.
GLEDITSCH. Deszelfs aanmerkingen over de blyken

van overeenkomst tusschen de lighamen uit het

Ryk der planten en dieren. 238.
GMELIN (J. G.) Berigt van deszelfs reis paar și-

birien. 676.
GMELIN (P. F.) Deszelfs levensbeschryving. 433.
Gommen. Hoe dezelven 't best met water konnen

vermengt worden. 127.
Gorgeret. Schadelykheid van dit werktuig by het

Steensnyden. 148.
Gonorrbæá bæmorrboidalis. 776.
Goud, in de rievier Ariega gevonden. 748.
Goudmyn. Berigt van die, welke in Saxen ontdekt
Gras-air doorgesikt, en door een gezwel op den

rugge ontlast. 98. 99. Soortgelyke gevallen uit
verscheide fchryvers. 100. ib. i. Bedenkiogen,
omtrent de manier, op welke de air in deeze
gevallen buiten op het lighaam heeft konpen
komen. 101. Sq. Q.

GUE-

is. 243.

[ocr errors]

GUERIN. Deszelfs waarneeming van een geheel

stuk van eenen darm, 14 duimen lang, door het
fondement ontlast. 394.
GUETTARD. Deszelfs Verhandeling over de over-

eenkomst tusschen de Coraalen en wormswyze
buisen, en tusschen deeze en de schulpen. 474.
over gegraave beenderen. 476. over het goud,
welk in de Rievier Ariega gevonden word. 748.
over het graaven van turf by Villeroy in Cbam.
pagne. 754.
Gymnotus. Eigenschap van deezen visch. 453.

[ocr errors]

H.

[ocr errors]

Haagdis. Amboinfche. Beschryving van deze}.
Hair , in besloote deelen van het lighaam gevona.

den. 314:
Hals. Herstelling van eenen scheeven. 142.
HAMEL (DU) Deszelfs verhandeling over een Id-

sect, welk het Koorn in Angoumois verteert. 750.
Harsten, hoe dezelven 't belt met water konnen

vermengt worden. 127.
Hart, Ziekte van hetzelve. 454.
Hazen - mond. Geneezing van dit ongemak. 138.
HENSLER. · Briefe über das Blatterbelzen. Zweyter

Theil. 609
Hersfenen. Fungi derzelver hoe wech te neemen.

397.
Herflen - vlies. Dikke. Hetzelve zit negts hier en

daar aan het bekkepeel vast. 396. Wonden van
hetzelve, hoe te behandelen. 396.
HEUERMANN (G.) Vermischte bemerkungen und

Untersuchungen der ausübenden Arzeneiwillen

fchaft. 61.
Heup-jigt. Geneezing van dit ongemak. 578.
HEWSON heeft de water- en melk-vaten in een gaps

ontdekt. 65o.
Histoire de l'Acad. R. des Sciences & belles
Lettres. Année 1758. 227.

de L'Acad. R. des Sciences de Paris. An.
née 1760. 451. Année 1701. 724.

Histoire

« VorigeDoorgaan »