Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

zen. 36. Door den koortsbast wech genomen.
70. Ontleeding van het lyk van eenen man, aan

dezelve gestorven. 70.
Geelzugt, gevolgd op het toegaan van eene verzwee-

ring aan het been. 77.1.
Geerlt-uitslag. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte.

602. De natuur en geneezing van dezelve onder-
zogt. 709. Geneezing van denzelven by kraam-
vrouwen.770. Dezelve brengt somtyds eene schei-
ding der ziekte aan.770.772. a. Tekenen zoo we!

van deeze soort, als van de toevallige. 771.
Geleding. Waarneeming van eene zonderlinge,

door de natuur gemaakt. 456. 461. a.
Genees-middelen. Schadelykheid derzelven, wad.

neer sy ontydig gebruikć worden. 836.
Genet-kat. Beschryving van dit dier. 517.
Gezwellen op de borst en aan de knie zyn na tuf.

schenpoozende koortsen dikwils waargenomen. 69.
Gisting. De gisting der, onder elkander gemengde,

spysen onderzogt. 106.
GLAUBRECHT (F. E.) Diff. de odontalgia ejusque

remediis variis præcipue Magnete. 708. a.
GLEDITSCH. Deszelfs aanmerkingen over de blyken

van overeenkomst tusschen de lighamen uit het

Ryk der planten en dieren. 238.
GMELIN (J. G.) Berigt van deszelfs reis paar și-

birien. 676.
GMELIN (P. F.) Deszelfs levensbeschryving. 433.
Gommen. Hoe dezelven 't best met water konnen

vermengt worden. 127.
Gorgeret. Schadelykheid van dit werktuig by het

Steensnyden. 148.
Gonorrbæá bæmorrboidalis. 776.
Goud, in de rievier Ariega gevonden. 748.
Goudmyn. Berigt van die, welke in Saxen ontdekt
Gras-air doorgesikt, en door een gezwel op den

rugge ontlast. 98. 99. Soortgelyke gevallen uit
verscheide fchryvers. 100. ib. i. Bedenkiogen,
omtrent de manier, op welke de air in deeze
gevallen buiten op het lighaam heeft konpen
komen. 101. Sq. Q.

GUE-

is. 243.

[ocr errors]

GUERIN. Deszelfs waarneeming van een geheel

stuk van eenen darm, 14 duimen lang, door het
fondement ontlast. 394.
GUETTARD. Deszelfs Verhandeling over de over-

eenkomst tusschen de Coraalen en wormswyze
buisen, en tusschen deeze en de schulpen. 474.
over gegraave beenderen. 476. over het goud,
welk in de Rievier Ariega gevonden word. 748.
over het graaven van turf by Villeroy in Cbam.
pagne. 754.
Gymnotus. Eigenschap van deezen visch. 453.

[ocr errors]

H.

[ocr errors]

Haagdis. Amboinfche. Beschryving van deze}.

848
Hair , in besloote deelen van het lighaam gevona.

den. 314:
Hals. Herstelling van eenen scheeven. 142.
HAMEL (DU) Deszelfs verhandeling over een Id-

sect, welk het Koorn in Angoumois verteert. 750.
Harsten, hoe dezelven 't belt met water konnen

vermengt worden. 127.
Hart, Ziekte van hetzelve. 454.
Hazen - mond. Geneezing van dit ongemak. 138.
HENSLER. · Briefe über das Blatterbelzen. Zweyter

Theil. 609
Hersfenen. Fungi derzelver hoe wech te neemen.

397.
Herflen - vlies. Dikke. Hetzelve zit negts hier en

daar aan het bekkepeel vast. 396. Wonden van
hetzelve, hoe te behandelen. 396.
HEUERMANN (G.) Vermischte bemerkungen und

Untersuchungen der ausübenden Arzeneiwillen

fchaft. 61. Heup-jigt. Geneezing van dit ongemak. 578. HEWSON heeft de water- en melk-vaten in een gaps

ontdekt. 65o. Histoire de l'Acad. R. des Sciences & belles Lettres. Année 1758. 227.

de L'Acad. R. des Sciences de Paris. An. née 1760. 451. Année 1701. 724.

Histoire

Histoire naturelle, générale & particuliere, avec

la description du Cabinet du Roy. Tome 19. 503. Hemicrania. Verhandeling over deeze ziekte. 578.a.

Derzelver toevallen. 579. a. geneezing. $80. Q. Hoest. Etteragtige. Veroorzaakt door het opdroo

gen van eene verzweering aan het been, 584. HOFFMANN (C.L.) nachricht von einer guten hei

Jart der Kinderblattern, und von einem neuen kräftigen middel bey bösartige und zusammenfliessenden pocken. 184. Aanmerking over dit werkje van C. H. SCHUTTE. 187. Wederlegging van deeze Aanmerkingen door C. HOFFMANN.

189. HOFFMANN (J.M.) Dist.'de Mercurii sublimati vit

tute in affectibus cutaneis. 759. Honden. Beschryving en gebruik van die, welke

in Kamsehatka gevonden worden. 702.' Honger. Dezelve is somtyds na tusscheppoozende

koortsen te sterk. 73. Honig. Dezelve word tegen de Venus-ziekte ge.

preesen. 301, doch in het graveel verworpen: 765. Honig.dauw. Aapmerkingen daar omtrent. soi. Hoofdpyn, op een bepaald uur wederkomende. 66. Hoofd band. Dit verband word afgekeurt. 397. Hoofdwonden. Waarneemingen over dezelven. 396. HUBÈR (J. J.) Programma de Cicuta. 43... Hüser (j. T.) Diss. de Steatomate. 568. HUXHAM (J.) te Plymouth overleeden. 204. Hyæna. Beschryving van dit dier. 509. Hyoscyamus. Verdere proeven van STÖRCK met dit middel. 758.

[ocr errors]

JACE

ACQUIN (N. J.) tot Lid váti de Societeit in Ba.

fel benoemd. 429., JAEGER (C. F.) word Hoogleeraar der Kruidkunde

te Tubingen. 860. Faguar. Beschryving van dit dier. 503. JÄNISH (C. G.) Abhandlung von der in den Jahren

1766. und 1767. in Schleten geherrschten Rinde

vieh - feuche. 627. JANTRE (J. J.) te Altdorf overleeden. 861.

[ocr errors]

Jigt, door het gebruik van het Extr. Aconiti ge-

neezen. 363.
Inenting der pokjes. Doodelyk gevolg daar vån.

399. 403. Dezelve onderzogt door J. ANDREW,
402. door G. WATTS. 404. door T. RUSTON. 407.
door C. P. Diez, 410. Optelling der voornaamste
schriften over deeze operatie. 412.

Berigt van de inenting aan de
Koninglyke Sweedsche Familie. 429. gedagten
van den Hr. DIMSDALE. 431. Aapmerkingen van
SCHROEDER en v. BORSTEL. 815. Kort berigt van
de inentingen te Winterthur in 1763. verrigt.
847

Brieven van den Hr. HENSLER.
609. byna alle menschen konnen ingeënt worden.
610. Proeven, genomen om de beste manier uit
te vinden. 613.

Waarneemingen van den Hr.
SCHULTZ. 828. a.
Inoculations- geschichte von Winterthur. 847.
Infect. Middelen ter verdelging van een Insect, dat

het Koorn in Angoumois verteert. 750.
ISLENJEW doed eene reis door Rusland. 201.

K.
Kaaker choice toefluiting derzelven ontstaat uit

verscheide oorzaaken.
KAESTNER (A. G.) Dijudicatio fystematum anima-

lium mammalium. 639.
Kalk. Verhandeling over de ontbindende kragt van

den levendigen kalk. 122. sq. en de manier op

welke dezelve moet gegeeven worden. 126.
Kalkwater. Onderscheide kragten van hetzelve. 806.
KALTSCHMIED (C. F.) Programma de Cicuta. 48.

de tænia. 820. de paraceptheli abdominis. 821.
Kampernoeljen.

Aanmerking omtrent derzelver oor
sprong. 638. Derzelver inwendig maaksel. ib.
Kampher word zeer sterk in de pokjes gepreesen.

185. 191.
Kamschatka. Beschryving van dit Land. 681: Lugt,

gefteldheid aldaar. ib. Vuurbraakende bergen,

[ocr errors]
[ocr errors]

684. Bronnen. 685. Mineraalen. 686. Boomen en
kruiden. 687. Voornaamste spysen. 691. Genees-
middelen uit het ryk der planten. 692. Klederen
der inwooners. 693. Wilde dieren. 694. Visschen.
218. Vogelen. 721. Insecten, 722. Geboorte der

Kinderen. 722. Ziekten der inwooneren. 723.
Keurslyven. Derzelver nadeelen. 826. a.
KEYSER (J.) a letter to Mr. J. WATHEN in answer
to his pamphlet. so. a.
Kinderen. Opvoeding derzelven. 824. 0. Aanmer.
kingen omtrent derzelver sterflykheid in Sweeden.

827. e.
KLINKOSCH (J. T.) Programma, quo divisionem

herniarum & novam hernia ventralis fpeciem
proponit. 351. Apatome partus capite monstroso.

356.
Kinkhoest. Waarneeming van deeze ziekte. 398.
KÖNIG, Doed eene reis naar Tranquebar. 800.
Koorn. Verhandeling over de ziekten van hetzelve

en derzelver geneesmiddelen. 488.
Koorts. Tusschenpoozende, die op den agtsten dag

wederkwam. 21. Waarneemingen, omtrent deeze
koortsen. 62. sq. en de toevallen, daar op volgen:
de. 07. Dezelve word dikwils door heete koori.
sen gevolg. 73. Waarneeming van eene zeer hard-
nekkige met zwaare stuipen. 588. sq. Aanmerkin-
gen omtrent de oorzaaken en geneezing. 593.

Anderendaagsche, door eene kwyling verá
Aanhoudende. 390. uit verkoudheid. 812.

Missagen, die by het geneezen derzelven
begaan worden. 572, Q.
Koortsbast. Nut van denzelven in verscheide ziek-

teni. 75. Word ook in het zydenwee en de long.

ontsteeking met voordeel gebruikt. 75. KRAFT doed eene reis door Rusland. 201. 859. KRAPF. (C.) Experimenta de nonnullorum ranun

culorum venenata qualitate, horum externo &

interno usu. 39. KRASCHENINNIKOW (S.) Beschreibung des Landes

Kam(chacka. 675. Kronkel. Waardeeming van een' byzonderen kronkel in het darmscheil. 234. in de darmen. 236.

KRÜNITZ

[ocr errors]

zeld. 383.

« VorigeDoorgaan »