Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

KRÜNITZ (J. G.) Verzeichniss der vornehmsten

schriften von den Kinderpocken und deren Ein

pfropfung. 412. Kwik. Dezelve is het beste middel, om de Venus

ziekte te geneezen. 93. Verscheide bereidingen daar uit. ib. De mapier, hoe dezelve op het lighaam werkt, verklaart. 24,

Onder den grond van Montpellier gevonó Kwikpleister. Maag-pyn door dezelve verwekt. 554. Kwyling. In welke gevallen dezelve vereischt word.

95. door eene tusschenpoožende koorts belet. 72. door eene anderendaagsche verzeld. 383.

Nadeelen, door dezelve verwekt. 7786

den. 453

L.

[ocr errors][ocr errors]

LA

AISMENT (BAILLIERE DE) word Secretaris by

de Academie te Rouen. 859. LANDUETTE. Deszelfs waarneeming van eene aan

houdende koorts, schielyk in eene Neepende ein

digende, 390. Lapis infernalis. Nut van derzelven tegen vlakken

op het hoornvlies. 8ð. Lupis Lazuli. Dezelve bevat geen koper. 229. Lava. Scheikundig onderzoek van deeze stoffe.

737: LEBRUN heeft een der kleine prysen by de Acade.

mie der Heelkunde te Parys gekreegen. 854. LEHMANN. Deszelfs onderzoek van de gom copal.

229. LEPECHỊN. Berigt omtrent deszelfs reis. 204. Lever. Dezelve is in eene buik-waterzugt zelden ver

hard gevonden. 82. Aanmerkelyke ontaarting van dezelve. 89. Verzweering. 296. 303. Wonde van dezelve. 388. Ziekte van dit ingewand, door

het lossen van eenen steen, geneezen. 389. LEXELL word Adjunct by de Academie te Peters

burg. 859. LINNÆI (C.) Diff. mundum invisibilem breviter delineatura. 637.

(C.C.) Descriptio plantarum rariorum horti -Upsaliensis. fasc. 1. 635. V. Deel. 4. Stuk.

Kkk

Lint.

[ocr errors]

Lintworm. Geheel en al geloofd. 820.
LOBSTEIN (J. F.), is te Straatsburg tot Hoogleeraar

der Ontleed- en Heelkunde aangesteld. 199.
LOCANE. Deszelfs waarneeming van eene zak-

waterzugt, en bedenkingen over de doorbooring

van den buik. 391.
Long, met het borstvlies vereenigt. 541.
Loop en roodenloop, welke in Koppenhagen in.
1757: enz. geregeerd heeft. 76. Middelen, daar
tegen gebruikt. 77. Sq. Ontleeding der lyken
van menfchen, aan deeze ziekte gestorven. 80. sq.

etteragtige, na eene verzweering van de le-
ver. 585.
Los. Beschryving van dit dier. 507.
LOWITZ doed eene reis door Rusland. 201. 859.
LUDWIG (C. G.) Adversaria de contagio varioloso.

399. de Ischuria ex tumoribus veficæ. 813.
Lugc. Dezelve brengt te weeg, dat de aardagtige
deelen van het lighaam samenhangen. 107, 1q.

Doodelyke eigenschappen van eene belioote
lugt: 74;

De koude lugt is in de pokjes zeer nuttig.
616. a.
Lugtgezwel. Waarneeming van een lugtgezwel,

door gebrooke ribben verwekt, en onderzoeking
van de oorzaak, waar door soortgelyke gevallen
somtyds doodelyk zyn. 285.
Lugtverschynfel. Een vuurig in Vrapkryk Waarge-

nomen. 727;
Lysimachia. Nut van dit middel in den loop. 79.

M.

738.

Maag

aag. Derzelver spieragtige lagen beschreeven.
Maagdenvlies. Hetzelve is in eene vryster van

veertig jaaren ongeschonden gevonden. 9.
Maatstokken, door den tyd langer geworden. 726.
MACBRIDE (D.) Experimental Etrays on various
subjects. ico.

An historical account of a new
method of treating the scurvy at sea. 128.
Magazin. Dresdnisches. Zweyter Band. 242.

MA:

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Marius (H. G.) heeft den prys van de Societeit

der Weetenschappen te Göttingen behaald. 425. MAIGROT. heeft een der kleine prysen by de Aca

demie der Heelkunde te Parys gekreegen, 854, Mais. Waarneeming over eene ziekte van dit

koorn. 480. Mallet doed eene reis door Rusland. 200. MALONIN. Deszelfs proeven over den droes der

paerden. 745 Mangostanæ Cortex. 79. MARGCRAF. Deszelfs verhandeling over de uitwer

kingen van hec gemeene loogzout op den Regelus Antimonii. 228. -- Berigt van eenige proe. . ven, met den lapis Lazuli genomen. 229. Martin. Deszelfs waarneeming van eene min be

kende oorzaak van eene breuk, met het vuur

verzeld. 385. Masque van wol, aangepreezen om pokputten voor

te komen. 187. nadeelen daar van, 190. MECKEL. Deszelfs waarneemingen over eene tegen

natuurlyke opzetting van den buik, door ver

fcheide oorzaaken ontstaande. 231. MEDICUS (F. C.) Brief an den Herrn J. G. ZIM

MERMANN über einige erfahrungen aus der Ar

zenei - wissenschaft. 588. Melk der dieren. Dezelve is voor kinderen nadee.

lig. 825. a. Melk-vaten in een gans ontdekt. 650. Mercurius dulcis, is in veele oog-ontsteekingen

zeer nuttig. 86. Mercurius sublimatus corrosivus, is in veelerley on. gemakken met voordeel gebruikt. 30. 812. 759. 700. a. 702.

Aanmerkingen omtrent het gebruik van dit middel in Venus-ziekten. 06. MESSIER is tot Lid van de K. Academie der Wees

tenschappen te Stockholm benoemd. OSI. MEYER (C.) is naar Rusland beroepen. 201. Milt. Verhardingen van dezelve. 08. Mineraalen, welke in Saxen gevonden worden. 242 MOCHODZOw doed eene reis door Rusland. 201. MOLINARII (C.) De miliarium exanthematum indole & tractatione disquifitio. 709 Kkk 2

Monta in Nosocomio generali Varsavienfi. Fafc. 1. 2. 774. OEDER (G. C.) Icones plantarum fponte pascen

Montschroef. Nutteloosheid van dit werktuig. 140.
MONRO (A.) te Edinburgh overleeden. 861.
MONTET. Deszelfs verhandeling over een groot

getal bergen in Neder-Languedoc, die voorheen

gebrand hebben. 487. Mout, tegen de scheurbuik gepreesen. 129. MULLER is tot Lid van de K. Academie der Wee

tenschappen te Stockholm benoemd. 651. MULLER (F. G.) Berigt van deszelfs reis naar Si

birien. 076. MURRAY (J. A.) is gewoon Hoogleeraar der Ge

neeskupde te Göttingen geworden. Ogi.

N.

1

Naadende en het bekkeneel, by een kind ontbree-
Naalde, doorgeslikt, en oorzaak van verscheide

toevallen. 53.
Neurospermatomie. Welke operatie deezen naam

draagt. 141. Neus-bloeding. Waarneeming van eene geregelde.

384. NIEBUHR, tot buitenlandsch Lid van de Societeit

der Weetenschappen te Göttingen benoemd. 423. Nieren. - Waterzugt derzelven. 83. Verzweering. 292.

met eene kalkagtige stoffe gevuld. 547NOLLESON. Deszelfs waarneeming over eene won

de in de zyde, 388. NOZEMAN (C.) heeft den prys by de Maatschappy

der Weetenschappen te Haarlem behaald. 649.

[ocr errors]

tium in regnis Daniæ & Norvegiæ &c. 192. Ele.

menta Botanicæ. 414. Qog. Om hetzelve geheel en al wel te neemen, heeft men maar een regt mesje noodig. 139.

Oogen.

5

Oogen. Loopende. Middel daar tegen. 578.

Waarneemingen over eene vry gemeene en egter weinig bekende ziekte derzelven. 461. Nut van den zeilsteen in eenige ongemakken

derzelvep. 208. Oog-appel. Toegroeijing van denzelven hoe ge

neezen word. 137. Oog-ontsteeking. Eene hardnekkige, door veele

bloedzuigers geneezen. 577. Oorklier. Ēepe Iterke zwelling van dezelve. 455. Opium. Aanmerkingen omtrent het gebruik van dit middel in de pokjes. 186. 190.

Proeven met hetzelve in levendige en stervende dieren genomen. 804. Offen. De Indiaansche, met een bult, maaken gee

ne byzondere soort uit. 452. Osteocolla. Oorsprong van dezelve. 725. Otters. Beschryving van die, welke in Kamschat

ka worden waargenomen. 711. Ouderdom. Middelen om een hoogen ouderdom te beryken. 823.

onderscheide trappen daar van. 832. Ozon (R. D') Deszelfs berigt van eene zonderlinge

ziekte. 393

P.

PALLAS

ALLAS (P. S.) Berigt nopens deszelfs reis, en

eenige ontdekkingen. 201. Paominnelser vid Herr BOUSQUETS Rön om fistlar

in ano. 007. Paupe krygt een der kleine prysen van de Acade

mie der Heelkunde te Parys. 855. Petit. Deszelfs beschryving van twee banden der

baarmoeder onlangs ontdekt. 484.
PHILIPPE. Krygt eenen prys van nàyvering by de

Academie der Heelkunde in Parys. 854.
Pictet doed eene reis door Rusland. 201.
Pis. Pyoelyke ontlasting van dezelve in eene zwan-
gere vrouw. 548. volkome opstopping. 549. 813.

Aanmerking omtrent de afscheiding derzelve, in een man met een tegennatuurlyk maaksel der teeldeelen. 743.

Pis

C

Kkk 3

« VorigeDoorgaan »