Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Pisbuis. Derzelver vliesen met den Catbeter door-

boord. 705.
PLANCHON. Deszelfs waarneeming aangaande het

colyk van Poitou. 389. over eede ziekte der le-

ver. 389.
Plapten. Derzelver avereenkomst met de dieren.

238.- Aanmerkingen omtrede derzelver slaap. 842.
PLESSIS (CLAVIER DU) heeft den prys behaalt by

de Societeit van den Landbouw en Kopften te

Clagenfurch. 197
Pocgereba Cortex. 79.
Pokjes. Bepaaling van het getal der menschen, die

aan dezelven sterven. 472. Aanpryzing van eene
koele levensregeling en het genot van de koude
lugt in dezelven. 616. a. Aanmerkelyke gevallen
daar van. 617 59. 618. a.

NŲt der spaansche vlieg-pleisters in dezel:
ven. 621. Sq.

Dezelven zyn door WERLHOFF Dooit twee.
: maal in eenen lyder waargenomen. 846.

Nieuwe mapier, om dezelven te geneezen.
185. Dezelven talten niet meer dan eens een en

hetzelve menfch aan. 186.
Pols. Aanmerking omtrent dezelve. 775.
Polypen. Berigt van eenige soorten, welke in de

wateren by Dresden waargenomen zyn 279.
Byzondere gedagtep omtrent de voortteeling van

deeze dieren. 519.
Polypi in de neus. Hoc dezelven 't best wech

genomen worden. 141.
Poortier. Waarneemingen omtrent eene verharding

van denzelven. 55.
Populier. Aanmerking omtrent de witte in Kam-

fchatka. 687.
PORCHERIE (DU PUY DE LA) Deszelfs waarneemin-

gen over de Cicuta. 386.
Prysen. Van de Beyersche Academie. 195. Van de

Societeit van den Landbouw te Clagenfurth. 197.
Van de Societeit te Göttingen. 425. Van de Maat-
schappy te Haarlem. 649. Van de Academie te
Parys. 853. Van die der Heelkunde te Parys.

854.
Pterygis. Hoe dezelven wech genomen worden. 140.

Pyn.

[ocr errors]

Pyn. De rede, waarom menschen, die eenen voet
verlooren hebben, egter ter plaatse van denzel.

ven naderhand pyn voelen, onderzogt. 259.
Pyp-zweeren in den bilnaad. Geneezing derzel-
ven. 149.

.
nas. Bereiding van dit Russisch bier. 001.
Quatto. Beschryving van deeze Aap- foort. 851.
QUER (J.) Differtation sur la maladie nephritique

& sur son veritable specifique le Railio d'Ours.
703. Flora Espanola. ib. a.

Quas.

[ocr errors]

R.

bruik. 39.

[ocr errors]

R

anonkels, proeven omtrent derzelver vergifti-

ge eigenschappen, uit- en inwendig ge-
Raserny, veroorzaakt door eene zeer schielyke

verwisseling van hitte en koude. 52.
Razoux. Deszelfs aanmerkingen omtrent de krag,

ten van het bitterzoet. 387.
REDERN (Graaf de) Deszelfs' antwoord op de Ver-

handeling van den Graaf RONCALLI over de inen-

ting der Kinderpokjes. 238.
ReFFATIN. Derzelver brief over eene zwangerheid

van elf maanden. 392.
Registyvigheid. Aanmerkingen daar omtrent. 775.
RENARD. Deszelfs waarneeming van eene roos,

waar uit groen water kwam. 383. Van de zwarte
Renard (C. A.) Quæstio Medico-chirurgica: an

impeditis lacrimarum viis parari debeat lacrimis
artificiale iter in cavum, quod juxta majorem
oculi canthum, inter superficiem internam palpe-

bræ & oculi globum deprehenditur? 157.
Rendieren. Berigt van die, welke zich in Kam.

schatka ophouden. 700.
REYNA (F. DE LA) word gezegd den omloop van

ziekte. 392.

het bloed ontdekt te hebben. 761. a.
Rhabarber. Van welke plant dezelve komt. 636.

Rich

Kkk 4

RICHTER (A. G.) Cafus medicus intumescentis & callosi pylori. 55

Progr. de variis cataractam extrahendi methodis. 378. Rievieren, welker water de lighamen met een har:

de korst bedekken, zyn in Vrankryk niet zeld

zaam. 452. Rievier-Paerd. Beschryving van hetzelve. 244. Ring-worm, door eene zalf verdreeven, en oor

zaak van kwaade toevallen. 582. Roest in het koorn. 489. ROHL (L.) is tot Lid van de K. Academie der

Weetenschappen te Stockholm benoemd. 651. Roos, waar uit groen water kwam. 383. Rotten. Drie soorten van Rotten worden in Kam

schatka waargenomen. 701, Rottenkruid. Nut van hetzelve in de tusschenpoo

zende koorts. 65. Roux (A.) Journal de Medecine, Chirurgie, Phar

macie. &c. Tom. 22. 382. Roy (LE) heeft eenen prys van de Academie der

Weetenschappen te Parys gekreegen. 853. Roze heeft een der kleine prysen van de Acade

mie der Heelkunde te Parys gekreegen. 854. RUDOLPH (J. P. J.) de ustione crapii in Epilepfia.

344 Ruggegraat, gespleeten. Waarneeming daar om.

trept. 20. RUMOWSKI doed eene reis door Rusland. 201. Rund-vee. Ziekte van hetzelve. 259. 627. Toe

vallen van deeze ziekte. 628. Scheiding derzelve. 631. Ontdekking door de ontleeding.

200. Q. 63?. Geneezing. 262. ib. a. 633. Ruston. (7.) An Essay on Inoculation for the

small-pox. 407

S. Sal al sedativus Hombergii. 843.

. Salamander. Dit dier brengt eenen nieuwen staart,

en nieuwe pooten voort, wanneer dezelven zyn afgesneeden. 528. Sq.

Sal.

[ocr errors]

vel. 385

[ocr errors]
[ocr errors]

E R. 889
Salmen. Berigt van het opzwemmen derzelven in

de Elbe. 249. Verscheide soorten derzelven wor

den in Kamschatka gevonden. 719.
Samenstelsels der zoogende dieren. Aanmerkingen

daar omtrent. 639.
SANIÉ (P.) Deszelfs dood. 429.
Saulnay (M. DE) Deszelfs waarneeming van de

zwarte ziekte. 392.
SAUVAGES (F. BOSSSIER DE). Deszelfs levensbe.

schryving. 206.
SAVARY. Deszelfs beschryving van den Zee-dui-
SCHÆFFERS (J.G.) Abhandlungen von Insecten. 641.
Scheurbuik. Dezelve is zeer gemeen na langduuri.

ge tusschenpoozende koortsen. 71. Geneezing

van dezelve op Zee. 119. 120. fq. 128. Sq.
SCHLözer krygt fyn ontslag by de Academie te Pe-

tersburg. 859.
SCHLOSSER (J. A.). Deszelfs beschryving van een

Amboinsche Haagdis. 848. Deszelfs dood. 861.
SCHULTZ (D.) Tal, om den raetta Aolderdomens

aernaoende. 823. on Barnsskötsel i gemen. 824.a.

Berättelse om Koppers ympande. 828. a.
SCHULZE. Deszelfs Verhandeling over de voor-

naamste rykdommen en zeldzaamheden van Saxen
in het Mineraal - Ryk. 242. - Berigt van eenige

.
zeer groote beenderen en hoorden, hier en daar,
vooral in Saxen, uit den grond gegraaven. 249.

Berigt van het opzwemmen der falmen in de
Elbe. 249.

Berigt van de legging van de Stad
Chemnitz, en van de gegraave lighamen, welke
aldaar gevonden worden. 254. — Brief over de
ziekte van het hoorn-vee. 259. Berigt van
eene verlamming, door de Electriciteit geneezen.
264. -- Berigt van Violensteenen, welke in Saxen
by Altenberg gevonden worden. 272. -- Berigt
aangaande de schadelykheid der Water-scheerling.
274. - Beidraagen tot de natuurlyke Historie
van Saxen. 276. Berigt van eenige soorten van
Polypen, welke in de wateren by Dresden waar-

genomen worden. 279.
Schurft door den Merc. fubl. Corrosiv. geneezen.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

36.

Kkk 5

36.

den. 753;

Verwisselt fomtyds met eene tuffcherpoozende koorts. 72. Dezelve heeft zich in ze

ker geval aan eenen bepaalden tyd gehouden.775. SCHUTTE (C. H.) Anmerkungen über des Herrn

C. L. HOFFMANNS nachricht von einer guten heil.

art der kinderblattern. &c. 187. SCHÜTZER legt den poft van Lyf-artz van den Kroon

Prins van Sweeden neder. 860. SEBENICO (S.) Diff. qua refpiratio fætus in matrice

ex eventu nupero evincitur esse nulla. 359. SEEFELD (T.) heeft den prys by de: Beyersche

Academie der Weetenschappen te Munchen be

haald. 195. SENKENBERG (Baron van) Deszelfs dood. 423. Serratulæ. Beschryving van twee Serratula, by

Dresden gevonden. 278. Sibirien. Berigt van de levenswyze der inwoone.

ren. 752.Sq. Mineraalen, die aldaar gevonden worSkriftvaexling om alle brukeliga saet at operera

Starren pao oegonen. 367.
Slaap. Aanmerkingen omtrent den slaap. 836.

der planten. Waarneemingen aangaande dee. ze vertooning, 842. Slagaderbreuk in de ondersleutelbeenfche slagader, en in de kropslagader, beide gelukkig geneezen. 150. sq. 153. Aanmerkingen omtrent de operatie, daar by noodig. 154. — in de groote slagader.

456. 457. a. Slakken. Deeze dieren, doorgefneeden zynde, brén

gen nieuwe deelen voort. 527. Slanza. Een boomgewas, in Kamschatka gebruike

hatka lyk. 688 Slinger-aap. Beschryving van denzelven. 851. Slymproppen in het hart. 539. SOLANDER doed een reis naar het Eiland der Pata

goniers. 861. SOMIS (J.) tot Correfpondent van de Societeit der

Weetenschappen te Göttingen benoemd. 423. SOUQUET. Deszelfs waarneeming van eene 'hard

Dekkige anderendaagsche koorts en kwyling. 382. Spaansche vlieg-pleisters. Dezelven zyo niet goed, om de Inenting te verrigten. 24.

Spaan

« VorigeDoorgaan »