Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Spaansche vlieg-pleisters. Aanmerkiogen omtrent

derzelver uitwerkingen in het verminderen yan

de rasheid van de pols. 808. SPALLANZANE. Précis d'un Ouvrage sur les repro

ductions animales. 521. Spekgezwel. Verscheide waarneemingen daar van.

9. 70. 569. SPIELMANN. Deszelfs Verhandeling over het Bitum

men van den Elfas. 239. Spin. Befchryving van de springende spin, 281. Spoosen, konnen gebruikt worden om het bloed te

stempen. 133 Spysen. Onthouding van dezelven geduurende STÖRCK (A.) Libellus', quo continuantur experi-

tien dagen. 36. geduurende negen. 727. geduurende eenen geruimen tyd. 734. Staar. Dezelve word 't best geneezen, door het

crystallyn uit het oog te neemen. 25. De manier

van DAVIEL goedgekeurt. 84. Aanmerkingen om- trent dit ongemak. 85. Eenvoudige geneeswyze van den Hr. ACREL. 137. Beschryving en onder

zoeking der beste manieren. 367. 378. STÄHLIN legt den post van Secretaris by de Aca.

demie te Petersburg neder. 859. STAHL (J. E) Diff. de nonnullis momentis ad cu

rationem Epilepsiæ spectantibus. 557. Stapbyloma, door den lap. infern. verdreeven. 85. STELLER (G. W.). Kort berigt van deszelfs reis

naar Sibirien. 678. Stem. Aanmerking omtrent de deelen, welke de

zelve maaken. 838. Steenbokken. Berige van die, welke in Kamfchat

ka gevonden worden. 700. Steenen in de nieren doen ook somtyds de blaas.

aan. 294. in de blaas en nieren. 540. met den hoeft geloosd. 398.

ontbinding van den steen in onderscheide vogten. 807. Steenfnyding. Aanmerkingen omtrent deeze ope

ratie. 148. Stonden in een meisje van vier maanden waarge

nomen. 733 Stoppelen. Het afbranden derzelven aangeraaden.

1

250.

STÖRCK

menta & observationes circa nova sua medica-

menta. 754.
STRACK (C.) Observationes medicinales de morbo

cum petechiis. 173.
Ștrammonium. Is in eene dolheid voordeelig ge.

.
weeft. 580.
STRANDBERG (Z. J.) Tal, om de fel, som vid
chroniska sjukdomars botande i allmaen het be-
gaos. 571. Tal om de fel, som vid febrars bo-

tande begaos. ib. a.
Struis. vogel. Beschryving van denzelven. 207.
Stuipen, voor eene vroegtydige verlossing waarge-

nomen. 36.
Sulpbur auratum Antimonii.

Wanneer te pas
komt. 71.
Suttopiaanen. Proeven omtrent derzelver midde.

len, by het inenten der pokjes in gebruik. 409.
Synovia. Ontlasting van dit vogt, by wonden der
gewrigten. 337,

T.

abak. De stroop, uit de bladen gemaakt,

word in de aamborstigheid gepreesen. 776. .
Tandpyn. Nut van den zeilsteen in deeze ziek-

te. 768.
TARTREAUX (G.) Epistola Apologetica viri Cel.

B. L. TRALLES adversus A. DE HAEN in causa

de Cicutæ usu. 45.
Taxus. Uitwerkingen daar van op den Struis-vogel.

270. a.
Teeldeelen. Ontaarting derzelven. 740.
Tekenen der ziekten, in eene Systematische order

gebragt. 776.
TENON. Deszelfs Verhandeling over het afschilfe-

ren der beenderen. 477. sq. ib. a. over eenige
gebreeken der piswegen in drie manpelyke one

derwerpen. 739.
Thee-plant. Berigt van dezelve. 272.

.
THIERRY (J. M.) Diff. de partu difficili ex mala
conformacione pelvis. 563..

[ocr errors][ocr errors]

TILLET. Deszelfs Waarneeming over eene ziekte

van het Turksche koorn. 480. Van het infect,

welk het koorn in Angoumois verteert. 750.
TISSOT. Berigt nopens de Sweedsche uitgaave van

fyn bekende werk. 862.
Tourniquet van den Hr. ACREL. '134.
Traanfiftel. Mapier van den Hr. ACREL, om de-

zelve te geneezen. 136. Van den Hr. Petit. 101.

Aanmerkingen omtrent de andere manieren. 158.
Trepaan. Dezelve kan ook gezet worden op de

naaden, op de holligheden van het voorhoofds-

been , en andere plaatsen. 130.
Trew (C. J.) geeft fyne geheele Bibliotheek aan

de Academie te Altorf. 651.
Trichiasis. Geneezing van dit ongemak. 137.
Troicart, tot het afrappen van het water uit den

buik uitgedagt. 83.
Tubularia. Eene nieuwe foort door den Hr. PALLAS

ontdekt. 202.
Turf. Oorsprong van dezelve. 754.
2

U.
UFFENBACH (J. Fr. van) te Frankfort overlec-

)
Uitdrooging en verlamming, gelukkig geneezen. 50.
Uitwaffen in de pisbuis. Dezelve worden voor

zeldzaam gehouden. 705.
Uva urs. Is zonder puc gebruikt, 149.

gut
Uoula. Dezelve word, te lang zynde, voor een

gedeelte afgespeeden. 139.
Uyl. Berigt van eene vreemde, 272.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

V.
Valeriana. Nut van dit middel in eene bemicra-

nia. 578. 581. a.
Vallende ziekte. Gelukkige geneezing van dezelve.

345. 003. Middel van STAHL daar tegen. 557.89.
Veelvraat. Beschryving en gebruik van die, welke

in Kamschatka gevonden worden. 697.
VENTURI (A.) Dill. de mellis origine & usu. 301.

Venus-

Venus-ziekte. Aanmerking omtrent de geneezing

derzelven. 92. Sy is zeer gemeen in Sibirien. 753.

Derzelver geneezing zonder kwyling word gezegd in 1516. door J. ALMENARA reeds

geleerd te zyn. 764. a. Verhardingen der vaten en andere ingewanden. 87.

in de baarmoeder en eyernesten. 312. sq. 316. sq. in hét celagtig weefsel van den balzak. 553. Verlamming. Waarneeming daarvan. 22. door de

Electriciteit geneezen. 264. 808. Proeven van verscheide fchryvers daar omtrent 206. a.

door eene drukking van het ruggemerg veroorzaakt, en geneezen. 577. Verlossing. Verhandeling over de moeyelyke ver

lossing, veroorzaakt door een kwaad maaksel van het bekken. 563 Dezelve is

Dezelve is by de vrouwen in Kamschatka doorgaans zeer gemakkelyk. 723. Vernis. Bereiding van het Engelsche. 737: Verrotting. Aanmerkingen omtrent de middelen,

die de verrotting tegenstaan. 112. sq. 115. Sq. Versterving. Aanmerking over eenë versterving van

het been. 164. en de plaats, alwaar de afzetting

in zoo een geval geschieden moet. 169. Verzweering agter het borstbeen. 68. in de dieren, veroorzaakt door eenen steen in de blaas. 200.

. in de lever, die een einde genomen heeft door eene ontlasting der Itoffe door de galbuisen. 296. Zie ook. 88.554.

ontdekt in de lever van menschen, ge. storven door eene belediging der herflenen. 303.

in de lenden. 543 545, van het scheen.

aan het been, de oorzaak van eenen etteragtigen hoeft geworden. 585. Vesuvius. Scheikundig onderzoek van de stoffc,

welke uit deezen berg komt. 737 Violen - steenen. Berigt van die, welke in Saxen

gevonden worden. 272. Vischjes, welke in kikvorschen en padden veran.

deren, krygen eenen nieuwen staart, wanneer men denzelven afspydt. 526....

Vlakken

been. 554

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Vlakken op het hoornvlies door den lap. infern.

wechgenomen. 86. — Geneezing van die, welke pa de pokjes somtyds over blyven. 80. Vleesch-breuk. Doodelyk gevolg na eene operatie op dezelve. 570.

Aanmerkingen omtrent deeze ziek. te. 145. Vlek-koorts. Verhandeling over deeze ziekte. 172.

Derzelver kentekenen, coevallen. 173. oorzaaken. 178. geneezing. ib. toevallen die zich somtyds daar by voegen. 179. ziekten, welke zich op

depzelfden tyd hebben geopenbaard. 182. Vlissingen. Berigt van het Genoodschap der Wee

tenschapper aldaar opgeregt. 420. Voedzels. Eigenschappen derzelven. 834. Voet-euvel. Naar binnen gedreeven zynde, ver

wekt hetzelve veele toevallen. 576. a 586. VOGEL (R. A) Opuscula medica felecta. 837. Vogt. Hetzelve kan door de schommeling niet ont

dekt worden, als het op de eene of andere plaats uitgestort is. s. sq. VONCK (C. W.) Deszelfs dood. 429. VOSMAER (A) Beschryving van twee Oost-Indische

Ysvogeltjes. 850. - yan den Slinger-aap. 85I. Vossen. Beschryving van die, welke in kamschatka

gevonden worden. 694. Vraagen van de Academie der Weetenschappen te

Munchen voor den jaaren 1709. 196. Van de So. cieteit van den Landbouw te Florence voor den jaare 1769. 196. Van de Societeit van den Landbouw en Konsten te Clagenfurtb voor den jaare 1769. 197. Van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland. 198. Van het Zeeuwsch Genoodschap der Weetenschap. pen te Vlissingen voor de jaaren 1770. 1771. 421. Van de Societeic te Göttingen voor den jaare 1770. 428. Van de Koninglyke Academie der Weetenschappen te Parys voor den jaare 1768. 644. voor 1771. 853. Van die te Berlin voor den jaare 1770. 645. Van die van Bordeaux voor den jaare 1770. 646. Van de Academie der Heelkunde te Parys voor den jaare 1770. 647. Van de Genees

kun

« VorigeDoorgaan »