Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1

117 VA

71

Spaansche vlieg-pleisters. Aanmerkingen omtrent derzelver uitwerkingen in het verminderen van

de rasheid van de pols. 808. SPALLANZANE. Précis d'un Ouvrage fur les repro

ductions animales. 521. Spekgezwel. Verscheide waarneemingen daar van.

9. 70. 569. SPIELMANN. Deszelfs Verhandeling over het Bitu.

men van den Elfas. 239. Spin. Beschryving van de springende spin, 281. Spoosen, konnen gebruikt worden om het bloed te

stempen. 133 Spysen. Onthouding van dezelven geduurende tien dagen. 30. geduurende negen. 727. geduu

rende eenen geruimen tyd. 734. Staar. Dezelve word 't best geneezen, door het

crystallyn uit het oog te neemen. 25. De manier van DAVIEL goedgekeurt. 84. Aanmerkingen omtrent dit ongemak. 85. Eenvoudige geneeswyze van den Hr. AcrEL. 137. Beschryving en onderSTÖRCK (A.) Libellus , quo continuantur experi-

zoeking der beste manieren. 367. 378. STAHLIN legt den post van Secretaris by de Aca

demie te Petersburg neder. 859: STAHL (J. E) Diff. de nonnullis momentis ad cu

rationem Epilepsiæ fpectantibus. 557. Stapbyloma, door den lap. infern. verdreeven. 85. STELLER (G. W.). Kort berigt van deszelfs reis

naar Sibirien. 678. Stem. Aanmerking omtrent de deelen, welke de.

zelve maaken. 838. Steenbokken. Berige van die, welke in Kamfchat

ka gevonden worden. 700. Steenen in de nieren doen ook somtyds de blaas.

aan. 294. in de blaas en nieren. 546. met den hoeft geloosd. 398.

ontbinding van den steen in onderscheide vogten. 807. Steenfnyding. Aanmerkingen omtrent deeze ope- . Stonden in een meisje van vier maanden waarge

nomen. 733 Stoppelen. Het afbranden derzelven aangeraaden.

STÖRCK

ratie. 148.

menta & observationes circa nova sua medica-

menta. 754.
STRACK (C) Observationes medicinales de morbo

cum petechiis. 173.
Ştrammonium. Is in eene dolheid voordeelig ge.

weeft. 580.
STRANDBERG (Z. J.) Tal, om de fel, som vid

chroniska sjukdomars botande i allmaenhet be-
gaos. 571. Tal om de fel, som vid febrars bo-

tande begaos. ib. a.
Struis - vogel. Beschryving van denzelven. 207.
Stuipen, voor eene vroegtydige verlossing waarge-

nomen. 36.
Sulpbur auratum Antimonii.

Wanneer te pas
komt. 71.
Suttopiaanen. Proeven omtrent derzelver midde-

len, by het inenten der pokjes in gebruik. 409.
Synovia. Ontlasting van dit vogt, by wonden der
gewrigten. 337.

T.

Taba
abak. De stroop, uit de bladen gemaakt,

word in de aamborstigheid gepreesen. 776.
Tandpyn. Nut van den zeilsteen in deeze ziek-

te. 768.
TARTREAUX (G.) Epistola Apologetica viri Cel.

B. L. TRALLES adversus A. DE HAEN in causa
de Cicutæ usu. 45.
Taxus. Uitwerkingen daar van op den Struis-vogel.

270. a.
Teeldeelen. Ontaarting derzelven. 740.
Tekenen der ziekten, in eene Systematische order

gebragt. 776.
Tenon. Deszelfs Verhandeling over het afschilfe-

rep der beenderen. 477. sq. ib. a. over eenige
gebreeken der piswegen in drie mannelyke one

derwerpen. 739.
Thee-plant. Berigt van dezelve, 272.
THIERRY (J. M.) Diff. de partu difficili ex mala
conformatione pelvis. 563..

܀

2

TILLET. Deszelfs Waarneeming over eene ziekte

van het Turksche koorn. 480. Van het insect,

welk het koorp in Angoumois verteert. 750.
TISSOT. Berigt nopens de Sweedsche uitgaave vari

syn bekende werk. 862.
Tourniquet van den Hr. ACREL. 134.
Traanfiftel. Manier van den Hr. "ACREL, om de-
· zelve te geneezen. 136. Van den Hr. Pétit. 161.

Aanmerkingen omtrent de andere manieren. 158.
Trepaan. Dezelve kan ook gezet worden op de

naaden, op de holligheden van het voorhoofds-

been , en andere plaatsen. 130.
TREw (C. J.) geefc syne geheele Bibliotheek aan

de Academie te Altorf. 651.
Trichiasis. Geneezing van dit ongemak. 137.
Troicart, tot het aftappen van het water uit den

buik uitgedagt. 83.
Tubularia. Eene nieuwe foort door den Hr. PALLAS

ontdekt. 202.
Turf. Oorsprong van dezelve. 754.

[merged small][ocr errors]

U.

UF
FFENBACH (J. Fr. VAN) te Frankfort overlee-

den. 652.
Uitdrooging en verlamming,

gelukkig geneezen. 5o.
Uitwallen in de pisbuis. Dezelve worden voor

zeldzaam gehouden. 765.
Uva urh. Is zonder gut gebruikt. 149,
Upula. Dezelve word, te lang zynde, voor een

gedeelte afgesneeden. 139.
Uyl. Berigt van eene vreemde. 272.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

V

[ocr errors]

'aleriana. Nut van dit middel in eene bemicra-

nia. 578. 581. a.
Vallende ziekte. Gelukkige geneezing van dezelve.

345. 603. Middel van STAHL daar tegen. 557.89.
Veelvraat. Beschryving en gebruik van die, welke

in Kamschatka gevonden worden. 697.
VENTURI (A.) Difl. de mellis origine & usu. 301.

[ocr errors]

Venus-ziekte. Aanmerking omtrent de geneezing

derzelven. 92. Sy is zeer gemeen in Sibirien. 753.

Derzelver geneezing zonder kwyling word gezegd in 1516. door J. ALMENARA reeds

geleerd te zyn. 764. a. Verhardingen der vaten en andere ingewanden. 87. in de baarmoeder en eyernesten. 312. 59.316.ją.

in het celagtig weefsel van den balzak. 553. Verlamming. Waarneeming daar van. 22. door de

Electriciteit geneezen. 264. 8C8. Proeven van verscheide fchryvers daar omtrent 266. a.

door eene drukking van het ruggemerg veroorzaakt, en geneezen. 577: Verlossing. Verhandeling over de moeyelyke ver- .

lossing, veroorzaakt door een kwaad maaksel van het bekken. 563 Dezelve is by de vrouwen in

Kamschatka doorgaans zeer gemakkelyk. 723. Vernis. Bereiding van het Engelsche. 737Verrotting. Aanmerkingen omtrent de middelen,

die de verrotting tegenstaan. 112. Sq. 115. sq. Versterving. Aanmerking over eene versterving van

het been. 164. en de plaats, alwaar de afzetting in zoo een geval geschieden moet. 169. Verzweering agter het borstbeen. 68. in de nieren, veroorzaakt door eenen steen in de blaas. 290.

in de lever, die een einde genomen heeft door eene ontlasting der stoffe door de galbuisen. 296. Zie ook. 88.554.

ontdekt in de lever van menschen, ge. storven door eene belediging der herflenen. 303.

in de lenden. 543.545. van het scheen. been. 554.

aan het been, de oorzaak van eenen etteragtigen hoeft geworden. 585. Vesuvius. Scheikundig onderzoek van de stoffc,

welke uit deezen berg komt. 737. Violen - steenen. Berigt van die, welke in Saxen

gevonden worden. 272. Vischjes, welke in kikvorschen en padden veran.

deren, krygen eenen nieuwen staart, wanneer men denzelven afsnydt. $20.

Vlakken

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Vlakken op het hoornvlies door den lap. infern.

wechgenomen. 86. — Geneezing van die, welke na de pokjes somtyds over blyven. 86. Vleesch-breuk. Doodelyk gevolg na eene operatie op dezelve. 570.

Aanmerkingen omtrent deeze ziek. te. 145. Vlek-koorts. Verhandeling over deeze ziekte. 172.

Derzelver kentekenen, toevallen. 173. oorzaaken. 178. geneezing. ib. toevallen die zich somtyds daar by voegen. 179. ziekten, welke zich op

depzelfden týd hebben geopenbaard. 182. Vlissingen. Berigt van het Genoodschap der Wee

tenschapper aldaar opgeregt. 420. Voedzels. Eigenschappen derzelven. 834. Voet-euvel. Naar binnen gedreeven zynde, ver

wekt hetzelve veele toevallen. 576. a586. VOGEL (R. A) Opuscula medica felecta. 837. Vogt. Hetzelve kan door de schommeling niet ont

dekt worden, als het op de eene of andere plaats

uitgestort is. s. sq. VONCK (C. W.) Deszelfs dood. 429. VOSMAER (A) Beschryving van twee Ooft-Indische

Ysvogeltjes. 850. yan den Slinger-aap. 851. Vossen. Beschryving van die, welke in kamschacka

gevonden worden. 694. Vraagen van de Academie der Weetenschappen te

Munchen voor den jaaren 1709. 196. Van de So. cieteit van den Landbouw te Florence voor den jaare 1769. 196. Van de Societeit van den Landbouw en Konften te Clagenfurtb voor den jaare 1769. 197. Van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland. 198. Van het Zeeuwsch Genoodschap der Weetenschap. pen te Vlissingen voor de jaaren 1770. 1771. 421. Van de Societeit te Göttingen voor den jaare 1770. 428. Van de Koninglyke Academie der Weetenschappen te Parys voor den jaare 1768. 644. Voor 1771. 853. Van die te Berlin voor den jaare 1770. 045. Van die van Bordeaux voor dep jaare 1770. 646. Van de Academie der Heelkunde te Parys voor den jaare 1770. 647. Van de Genees

kun

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »