Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

kundige Societeit in Budisen voor den jaare 1768. 648. Van de Hollandsche Maatschappy der Wee. tenschappen te Haarlem voor den jaare 1771.650. Van de Academie te Dyon voor den jaare 1770. 856. Van eene Societeit te Amsterdam opgeregt. 857. Van de Oeconomische Societeit van Neder:

Oostenryk. 858. Vroedkundige Waarneemingen. 30. Vrugt.' Befchryving van eene wanstaltige. 15.00.

356. 359. Vrugten. Dezelven zyn geene oorzaak van den

loop. 76. Vulpes Isatis. Beschryving van dit dier. 698. Vuurbraakende bergen in Kamschatka. 684.

W.

Walvia

alvisschen. Vangst derzelven by Kamschat:

ka. 718. Water. Verzamelingen van water in de baarmoe

der en eyernesten. 312. Sq. Wateragtige zwellingen der beenen zyn ná tul

fchenpoozende koortsen zeer gemeen. 68. Waterblaasjes, in de lever gevonden. 89. Waterbreuk. Aanmerkingen omtreñit deeze ziekte.

144. Waterhoofd. Inwendig. Is by weinige der ouden

bekend geweeft. 781. Toevallen van dit ongemak in het eerste tydperk. 782. In het tweede. 783. In het derde. 787. Tekenen, waar door deeze ziekte van andere onderscheiden word. 791. Oorzaak van dit ongemak. 794. Uitlegging der

voornaamste toevallen. 796. Geneeswyze. 802. Waterscheerling. Berigt over de schadelykheid van

dit kruid. 274. 275. a. Watervaten in een gans ontdekt. 650. Watervrees. Waarneeming daar omtrent. 32. Waterzugt der baarmoeder geduurende de zwab

gerheid. 320. Van het buikvlies. 17. Van het oog. 537.

Waarneemingen omtrent deeze ziekte, en de middelen , daar tegen gebruikelyk. 82. [4. Ontleeding der lyken. 83.

Water

[ocr errors]

Waterzugt der nieren. Aanmerkelyke waarneeming

daar omtrent. 83. WATHEN (J.) Practical Observations concerning

the cure of the vepereal Disease by Mercurials.

22. An answer to the letter of Mr. KEYSER. 06.0. WATSON'S (W.) Account of a series of Experiments

instituted with a view of ascertaining the most fuccessful method of inoculating the small-pox. 613. Watts (G.) A Vindication of the new method of

Inoculating the small-pox, against de Arguments
and Objections of Dr. LANGTON and Mr. BROM-

FIELD. 494
WEBER (C.) Die wirkung des Künstlichen Magnets

in einem seltenen Augenfehler &c. 767.
Wederik. Gebruik yan de bastaart - wederik in Kam-

schatka. 690. WERLHOF (P. G.). Levensbeschryving van deezeo

geleerden. 653; WHYTT (R.) Observations on the Dropsy in the

Brain. To which are added his other Treatises

never hitherto published by themselves. 779. WIEDENFELD (J: N.) Observationum Medicarum

triga. So.
Wiegen. Nadeelen daar van. 825. a.
WILCKE (S. G.) Hortus Gryphicus. 417. Flora

Grypbica. 419.
WILLIAMS (J.) fome histories of wounds of the

head. 396.
Windbreuk, Twyfelingen omtrent deeze ziekte. 141.
Winden. Aanmerkingen omtrent die, welke in de

Zee tusschen Afia en Afrika waayen. 452.
Windzugt. Twyfelingen omtrent decze ziekte. 144.
WINKELMAN (J.) Deszelfs dood. 423.
WINSLOW (J. B.). Levensbeschryving van deezen

Geleerden. 468.
Witte vloed, veroorzaakt door eene belette ont-

lasting der aambeijen. 775.
Wolf. Beschryving van een zwarten. 518.

Van
die soorten, welke in Kamschatka gevonden wor-
Wonde in de vulva, by eene zwangere vrouw.778.
Wormen, met de pis geloosd. 22. 23. a.
V. Deci. 4. Stuk.

LI

Wor

[ocr errors][ocr errors]

den. 700.

Wormen. Derzelver toevallen worden door een braakmiddel verzagt. 579.

Beschryving van eenen zonderlingen, die zich in het water ophoud. 524.

[ocr errors]

Ylhoofdigheid

. Geneezing van eene zeer zwaarç.

Ysvogeltje. Beschryving van twee Oost-Indische. • 850. Yves. (St.) Deszelfs manier, om den staar te ge

neezen, onderzogt, 307. fq.

[ocr errors]

Z akwaterzugt. Beschryving van eene zonderlin.

ge soort. 232. 234. Waarneeming van dit on. gemak. 391. Zee-beer. Beschryving van dit dier 711. Zee-bever. Beschryving van dit dier. 715. Zee-duivel. Beschryving van dit dier. 385. Zee-honden. Vier soorten derzelven worden in Kam.

schatka ontdekt. 711. Zee-koe. Beschryving van dit dier. 716. Zee-leeuw. Beschryving van die dier. 713. Zee-paard. Hetzelve word by Kamschatka zelden

gezien. 713. Zeilsteen. Nut van denzelven in eenige ongemakken

der oogen. 707. Tegen den tandpyn. 708. a. Zenuw. Dezelve word somtyds met vrugt doorge

sneeden, by gelegenheid van eene zwaare pyn,

141. Zibet. Beschryving van dit dier. 512. Ziekten. By en in Lausanne waargenomen. 26. Zwar

te. 392. Necpende. Missagen, die by hec gence. zen derzelven begaan worden. 573. Ongenees. lyke. 844. — der onderscheide jaaren. 829. sq.

der Kamschatdalen. 722.

van het Rundvee. Zie Rundvee. Zobelen. Beschryving van die,

welke in Kamschat: ka gevonden worden. 695. Vangst derzelven by de Rievier Witim. 705.

Zwag

1

Zwagtelen. Nadeelen daar van. 824. Q.
Zwangerheid van elf maanden. 392.
Zwelling (witte). Verhandeling over deeze ziek-
te der gewrigten. 325. Toevallen

Toevallen derzelve.
326. Ontdekkingen door de ontleedkunde. 328.
Natuur van dit ongemak. 329. Onderscheid tuf.
fchen hetzelve en de fungus of Hydrops articuli.
329. Geneezing 329. 330. Manier
deeze ziekte een einde neemt. 332. Opheldering
van dit ongemak door verscheide waarneemin-
gen, na den dood gemaakt. 340.

83

, op welke

VERBETERINGEN.

Pag. 12. reg. 16. staat wat, lees was. P. 16. r. 31. was 1. had.

P. 26. r. 32. klaagen lees klaagden. P. 53. r. 10. pleister 1, pleifters. P. 75. r. 3. jongen 1. jong. P. 83. r. 21. word 1. worden. P. 97. r. 15. del. is. P. 139. r. 26. Oogappel 1. oogbol. P. 161. r. 20. boven het welke 1. het welk boven. P. 162. r. 2. welke l. welk. P. 185. r. 25. welke 1. welk. P. 250. r. 6. konnen 1. komen. P. 262, Aanmerk. r. 12. aanmerken l. aanmerkingen. P. 264. Aanmerk. r. 10. strek I. sterk. P. 316. r. 9. Verharding 1. Verhardingen, P. 322. r. 31. hy 1. fy. P. 353. r. 2. breuk 1. breuken. P. 384. r. 24. kennelyken onfteldheid 1. kennelyke ongesteldheid. P. 385. r. 10. vindt l. vindt men. P. 578. Aanmerk. r. 2. Hermicrania. l. bemicrania. P. 599. r. 27. bloedzuigers. 1, bloedzuiger. P. 653. r. 16. 1799. 1. 1699. P. 654. r. 8. 1709. 1. 1749. r. 23. Heidelberg. 1. Helmstad. P.855. r. 3. del. te.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »