Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ε Ν

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK.

Bevattende den zaakelyken inhoud der
NIEUWE WERKEN,
Welke, in de GENEESKUNDE en NATUUR:
LYKE HISTORIE, buiten ons Va.

derland uitkomen.

DOOR

EDUARD SANDIFORT,
Medicina Doctor, Anatomes & Chirurgiæ Profeffor

Ordinarius op de Universiteit te Leiden,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

In 's G R A V E N H A Ġ É,
Br PIETER VAN CLEEF,

M. DCC. L XX I

[ocr errors][ocr errors]

E N

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK;

Bevattende den zaakelyken inhoud der

NIEUWE WERK EN,

Welke, in de GENEESKUNDE en NATUURLY-
KE HISTORIE, buiten ons Vader-

land uitkomen.

[merged small][merged small][ocr errors]

IN 's G R AV EN HAGE,
BY PIETER VAN CLEE F.

M. DCC. LXX.11.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Medical Transaktions, published by the fi College of Phyficians in London. Volia men the First London. Printed for S. Baker en J. Dodsley 1768. 8. i Alpbab, 7: plag.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Geneeskundige Verhandelingen, uitge

geeven door het Collegie der Geneesheeren in Londen. Eerste Deel.

He

et plan van dit werk is hetzelfde, als van de Medical Elays en van de Medical Ob.

. fervations and Inquiries, waar van de eerste gedeeltelyk in onze taal zyn overgebragt; de andere door ons werk ook bekend gemaakt. Het grootste getal der waarneemingen, in deeze nieuwe Verzameling te vinden is opgesteld door Leden van het Collegie der Geneeskunde in Londen, maar in het vervolg zullen fy ook niet weigeren, het werk van andere daar in te plaatsen, en, offchoon het oogmerk is, aan de vertoogen, die de kennis der ziekten en de kragten der geneesmiddelen betreffen, de voornaam IX. Deel I. Stuk. A 3

Ite

« VorigeDoorgaan »