Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

EN

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK.

Bevattende den zaakelyken inhoud der

NIEUWE WERKEN,

Welke, in de GENEESKUNDE en NATUUR
LYKE HISTORIE, buiten ons Va-
derland uitkomen.

DOOR

EDUARD SANDIFORT,

Medicina Doctor, Anatomes & Chirurgia Profeffor
Ordinarius op de Universiteit te Leiden.

[merged small][merged small][ocr errors]

In 's GRAVENHAĠÈ,

BY PIETER VAN CLEEF,

M. DCC. LXXII

(

E N

GENEES-KUNDIGE

BIBLIOTHEEK;

Bevattende den zaakelyken inhoud der

NIEUWE WERKEN,

Welke, in de GENEESKUNDE en NATUURLYKE HISTORIE, buiten ons Vaderland uitkomen.

NEGENDEN DEELS EERSTE STUK.

IN 'SGRAVENHAGE, BY PIETER VAN CLEEF.

M. DCC. LXXII

1.

Medical Tranfactions, published by the College of Phyficians in London. Volu men the First London. Printed for S. Baker en J. Dodsley 1768. 8. 1 Alpbab, 7. plag.

d. i.

Geneeskundige Verhandelingen, uitge geeven door het Collegie der Geneesheeren in Londen. Eerfte Deel.

H

et plan van dit werk is hetzelfde, als van de Medical Elays en van de Medical Ob. fervations and Inquiries, waar van de eerste gedeeltelyk in onze taal zyn overgebragt; de andere door ons werk ook bekend gemaakt. Het grootste getal der waarneemingen, in deeze nieuwe Verzameling te vinden, is opgefteld door Leden van het Collegie der Geneeskunde in Londen, maar in het vervolg zullen fy ook niet weigeren, het werk van andere daar in te plaatsen, en, offchoon het oogmerk is, aan de vertoogen, die de kennis der ziekten en de kragten der geneesmiddelen betreffen, de voornaamIX. Deel 1. Stuk.

A 3

fte

« VorigeDoorgaan »