Vaderlandsche letter-oefeningen

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 370 - I send thee not to volumes for thy cure ; Read Nature ; Nature is a friend to truth ; Nature is christian ; preaches to mankind ; And bids dead matter aid us in our creed. Hast thou ne'er seen the comet's flaming flight ? Th...
Pagina 302 - Leden, die over dezelven niet geadvifeerd zyn , dog de Prys zal alleen toegewezen worden aan het beste Antwoord van die geenen , welke geen Leden van het Genootfchap zyn. De Antwoorden op de...
Pagina 129 - Hjj heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te dezen dage. 29 De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.
Pagina 443 - Genootfchap ook daar van gebruik maken , en dezelve of geheel of ten deele met den druk gemeen maken , 't zy onder de bygevoegde Zinfpreuk, of met meldingder namen , indien de Schry vers dezelve aan het Genootfchap gelieven te openbaren , na dat' de Prys zal zyn toegewezen , en zulks in de Nieuwspapieren zyn bekend gemaakt. Alle de Antwoorden zullen moeten ingegeven zyn voor den eerften Mey 1771 en 1772 , na welken tyd geene meer tot den Prys...
Pagina 442 - Ieder een , wie hy ook mag wezen , ftaat vry naar den prys te dingen , uitgezonderd hun die in eenig opzicht Leden van dit Genootfchap zyn. Ook zal het den genen , die den prys behalen zal ,niet vryftaan zyne verhandelinge , waar op hem de...
Pagina 302 - Auteur die aan het Genootfchap , om ze door het zelve gemeen te maaken , medegedeeld hebbe. Ingevalle hij , die zoodanige Ontdekking of Uitvinding zal gedaan en aan het Genootfchap medegedeeld hebben, wegens gebrek aan geld of tijd, buiten ftaat ware, om de Proeven, die ter bevestiginge van...
Pagina 302 - er geen gebruik van maaken voor dat het Genootfchap dezelven zal hebben uitgegeeven ; welk...
Pagina 442 - De Prys , gefield op ieder van de twee bovengenoemde Vragen , voor den Autheur , die dezelve, naar het oordeel van 't Genootfchap , best beantwoord zal hebben, is een gouden Medaille, op den Stempel van 't Genootfchap geflagcn , met hec jaartal en den naam van den Sehry ver.
Pagina 301 - Genees- en Heelkunde, en het uitvinden van nieuwe Genees- en Heelmiddelen. Met de Sterrekunde zal het zig niet verder ophouden , dan voor zoo verre deze wetenfchap nuttig kan zyn aan de Zeevaart ;met de Oorlogskunde niet verder , dan voor zoo verre de Werktuigen en Middelen , in dezelve gebruikelyk , door de Proefondervindelyke Natuur- of Scheikunde verbeterd, of 'er nieuwe in uitgevonden zullen worden.
Pagina 222 - Medaille , op den gc„ woonen Stempel der Maatfchap„ pyc geflaagcn , met den naam van „ den Schryver , en het jaartal op „ den rand, „ De Antwoorden op de Vraagen ,, moeten niet met den eigenen naam „ der Schryveren , nogte met mcl...

Bibliografische gegevens