Pagina-afbeeldingen
PDF

tio mova ? - Placent agri , poflquam tui , facti funt? Rarum id quidem ! Nihil enim aeque 2 gratum efi adeptis, quam concupifcentibus. Me praedia materna parum commode traCtant : delectant tamen, ut materna: 'alioqui longa patientia obcallui. Habent hunc finem allìduae querelae, quod queri pudet. Vale.

xvI.

Monenti, ut codicillos Aciliani irritos faciat, non confirmatos teftamen:o , re/pondet, voluntatem legantis /ibi pro lege effe.

[ocr errors]

T, quidem pro cetera tua diligentia admones me, codicillos Aciliani, qui me ex parte inftituit heredem, pro non fcriptis habendos, quia mom 2 fint confirmati teflameuto : quod ius me mihi quidem ignotum efl, quum fit iis etiam notum, qui uihil aliud fciunt. ' Sed ego propriam quan

XV, 1 Rarum id quidem} Rom. natum ex folenni harum vocum

Parum id quidem, perperam. H.
aeque quam) Non eft Tul-
lianum. Locis in Horat. TurlelI.
Cap. XIV. laudatis accedat hic
Secundi. S.
2 parum commode tractant)
In hac verborum brevitate fuffi-
cit Tulpicari, in praediis illis fie-
rilitatem, vel έalamitatem ali-
quam, aliaque incommoda agri-
cultura accidifTe, quae Plinium
male haberent. E.
alioqui) Cortius ac Gierigius
et a/io quin. Haud displicet : nec
tamen Schwarzio ad f'lin. Pane.
gyr. p. 554. fq. ita aIIentior, ut
gpulam abefle non poffe putem.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

confulione, cuius exempla pete
ex Livio i, 8, 2. imprimisque ex
mota Drakenb. ad 34, 36, 4. S.
codici/!os ^/ciliani) Rom.
codicillos Atiliani. Sic etiam
poltea m. 2. H.
quia non /int confirmati)
Rom. quia non funt confirma-
ti. '
Sic etiam codex Medic. Per-
peram. Vid. ad ep. 14, a. S.
2 qui nihil aliud fciunt) Qui
lamé alioqui iuris imperiti funt,
ii non ignorant, codicillos, te-
[tamento' quidem anteriores, te-
[tament9 fiop confirmatos, pro
non fcriptis habendos. G.

[ocr errors][ocr errors]

a.

dam legem mihi dixi, ut defunctorum voluntates, etiamfi iure deficerent, quafi perfectas tuerer. Conflat autem, codicillos iftos Aciliani manu fcriptos. . Licet ergo non fint confirmati tefta- 3 mento, a me tamen , ut confirmati, obfervabun— tur; praefertim quum delatori locus non fit. Nam 4 fi verendum eflet, me, quod ego dediflem, po— ' pulus eriperet, cunctatior fortafle et cautior efTe deberem: quum vero liceat heredi donare, quod in hereditate fubfedit, mihil eft, quod obflet illi meae legi, cui publicae leges non repugnant.

Vale.
xvII.
IDefcriptio villae Laurentinae.
c. P 1. 1 N i v s G A L 1, o s v o s.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Laurens meum tantopere

t?; tum animadverfionibus quiusdam, tum praefertim formis aeri incifis explicáre ftuderet. (Les plane et de/criptions de deuae des plus belles maifons de campagne de Pline te Conful, tum aliâs, tum Lond. 17o7, 12. apud Dan. Mortier.) Laudandum [tudium viri, et elegantia ingeniofa; fed cui non iefponditTeventus, qui antiquitatis^ amantes iuvare, poflit. Έ enim plerorumque gentis fuae interprétum morem Iecutus, non hóc egifTe videtur, ut, quales villae Secundi fuerint, ipfius opera intelligeremus; fed ut oftenderet, quomosdo aliquis aedificare villam poffit, quae quidem hodiernis eruditisque Gällorum ingoniis placeat, in qua idem circiter pumerus membrorum fit, qui fuit in Laurentino, vel in Tufcis. Quoties igitur commode ! potuit fitus et connexio , membrorum indicata Plinio fervari, id factum eft : ceterum pluribus in locis aperte contradictum domino. Non multo, ad antiquitatis quidem lucem, felicior fuit longe [plendidioris licet, et pro magnificentia et copiis Britanniae elabqrati operis auctor Robertus Caftellus, qui villas veterum dedit patrio férmone illuftratas (the villa's f she Aencients illuftrated, Lond. 1728. f. Alph. 1. Tpl. 12. ch. max. qualis ad ὰ chartas adhiberi folet, cum XI eius modi imaginibus aeri incifis). Huic facile fuit fcilicet inventis Felibenii addere quacdam, quibus vel propius ad Plinii mentem accedëret, vel magnificentiam oporum a fe defignatorum augeret. Quod fi coecus antiquitatis amor me teneret, arriperem illud opus, et magnitudinem Romanam apud parum cautos inde augerem. Verum non eft candoris ' moftri disIimulare, nimis multa et hic effe a mente Plinii ita aliena, ut, fi quis Deus illum ab inferis excitatum in talem villam immitteret,

delectet. Defines mira

vel formam certe Caftellianam oftenderet, videatur ille quidem probaturus magno opere vel opus vel formam operis, forte etiam his, quae unquam vidifTet in illo generé, praelaturus: ceterum fuüm Laurens, fuos Tulcos minimo ibi deprehenfurum exiftimo , [ed admiráturum non minus, quam lecto Platonis dialogo admirarum ferunt Socratem, eos re/erre /ermones /uos, de quibus_ in Imentem nunquam /ibi veniffet : (vid. Diog. Laërt. 3, 35.) Non èffet difficile per lingula ire,_et oftendere, qüibus in locis Plinium relinquât nunc Felibenius, nunc Caftellus, plerumque uterque: poflet etiám Ipeciminibus quibusdam declarari, ` quam parum uterque fcriptor linguam ipfam ct férmonem Plinii intelligat : fed cum hoc exiguam utilitatem habeat, prioris autem gémeris cenfura nifi comparatis libris et tabulis auctorum intelligi commode non pollit;_ id qugd oppido paucorum efTe fentio : fatis fuerit ad ea provocare, quae de hoc genere tüm in Actis Eruditorum TLipf. an. 1731. p. 1 1 £• tum ad oriiithonem Varronis de re ruft. 3, 5, 9. fq. disputata nobis funr. Multo laetiora Secundo noftro et antiquitatis amatoribus ex|pectare iubebat (et forte nec dum lane fpes illà decollayit) lo. É. Lancifius in phyfiologicis animadverfionibus in Plinianam villam nuper in Laurentino detectam, editis primum Rom. 1714. F. recufis deinde Tom. lI. opp. p. 335. fqq. ubi . cum de novis à mari aggeftionibus et plantis ibi fuborieiììibus agat, haec etiam habet §. 6. p. 338. Iq. „Ne cuum „vero Tfufpicio forte oboriatur, ,,villaene Plinianae, an alterius „fint aedium reliquiae, quas ittjc „paulJo ante detectas ét lapide „quadrato f. reticulato, ut aiunt, ,,öpere fiructas cernimus ; ipfa ,,cérie loci dillantia ab eodem

ri, quum cognoveris gratiam villae, opportuni

tatem loci, littoris fpatium.

Decem et feptem a

millibus pafluum ab urbe feceflit : ut peractis,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

excitet non dignum modo Comfule, fed ad antiquitatis rationem adcommodatum. vid. Fabrett. lnIcr. antt. p. 732. de fitu villae Laurentinâe. contra Holften. Ifta dum [cribo, perfertur ad me titulus libri Gallici, Delices de la mai/on de To/cane, et de Ila maifon de Laurentin par Parfait 1 a. Pertinet ille haud dubie ad villas,Plinii : fed utrum habeat aliquid a Felibenii Caftellique inveiitis diverfum, arbitrari nón licet. vid. ad 5, 6, 1. Adriami Caefaris villam in Tiburtino er molium et fubftructionum reË diligenter perfecutus eft Franc. Continus : quod opus comferre cum noftro óperae pretium videtur. Editum Rom. 1658. ch. max. G. His, qui, utramque villam Plinianam explicationibus architectonicis et ÉÉÉ aeri incifis demoh[irare conati funt, accellit Frid. Aug. Crubtacius, Dresdenfis, cuiusTiber ( Wahrfcheinlicher Entwur/' von des jüngern Plinius Landhau/e und Garten, Laurens genannt.) prodiit Lipf. 176o. Recentiflimus i£ vtramique Plinii villam accuratiflime` explanans editus eft Romae a 1796. hoc titu!o : Delle /i//e di Plinio il gio vane opera di D. Pietro T Ma*que= ' Mafficano con un' appendice /u g/i Aetrt delta S. Scrittura, e gli Scamitti impari di /itruvio. Add. Üler den Ur/prumg der Englifchen Parks, nehft einer /ergleichung eine* alten RömniJchen Parks des jüngern Plinius in Tu/zien und zu JLaurentinum; in 12. St. des Deutfchen Ob/igärtners 1801. a. 4ttheilung. Weimar. . E. Vertit hanc epiftolam germanice et interpretatus eft Aug. Rode in vernacula Vitruvii ver

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

... poflis ibi iuamere.

Aditur non una via:

nam et,

Laureutina et Oftienfis eodem ferunt, fed Lau— rentina a quartodecimo lapide, Oflienfis ab un—

decimo relinquenda eft.

Utrinque excipit iter

aliqua ex pa te arenofum, iunctis paullo gravius

3 et longius, equo breve

et molle. Varia hinc

atque inde facies. Nam modo occurrentibus filvis via coarctatur, modo latiffimis pratis diffun—

ditur et patefcit.

Multi greges ovium, multa ibi

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

curando corpori dare vir gravis, nemine improbante, pofIit. G. ium ctis pau//o gravius) lta legendum pro iumentis auctoritate optimorum librorum. Ninirum iuncta funt animalia ad currum adiuncta. vid. Scheffer. de re vehic. 1, 12. p. 144 et 2, 17. p. 258. . His propter rotarum attritum iter paullo procedit difficilius. G. Etfi im multis eft iter aliqua ex parte arenq/um , iunctis paul/o gravius et longius, equo breve et mo//e : praefero tamen id, quod cum in aliis, tum in Iìom. elt, iumentis paullo gravius. Nam iumenta funt muli, afini, a fupino iunctum, ut imdum enta ab indutum. Mulos enim plerumque veluiculis iungebant, quibus in itinere utebamtur.

His cqius opponitur. H. 5 óccurrentibus ) forte leg.

concurrentibus. G. Immo illud melius de filvis

[ocr errors]
[ocr errors]

Hoc cur notaverit, Heufingerus, caufam non exputo. Vulgata quidem optime babet : ne forte laetiffimis corrigas ; quamquam haud infrequens harum voCum confulio. vid. Cort. ad n. 12. huius epiftolae et Drakenb. ad Liv. 6, 1, 3. S. .

depu//a) i. e. montium obicctu exclula. G.

[merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »