Pagina-afbeeldingen
PDF

gis liqueat, arufpicem confulam, quem fum fre5 quenter expertus. Nec mora: facrificium facit, adfirmat, exta cum fiderum fignificatione congruere. Illa, ut in periculo, credula, pofcit codicillos: legatum Regulo fcribit: mox ingravefcit: clamat morieus, O hominem nequam, perfidum, ac plus etiam quam periurum! qui 6 fibi per falutem filii peieraflet. Facit hoc Re• gulus non minus fcelerate quam frequenter, quod iram deorum, quos ipfe quotidie fallit, iu 7 caput infelicis pueri deteftatur. Velleius Blaefus, ille locuples confularis, moviffima valetudine comflictabatur: cupiebat mutare teftamen— tum. Regulus, qui fperaret aliquid ex novis tabulis, quia nuper captare eum coeperat, medicos hortari , rogare , quoquo modo fpiritum 8 homimi prorogarent. Poftquam fignatum eft te— flamentum, mutat perfonam, vertit alloquutionem, iisdemque medicis, Quousque miferum cruciatis? quid invidetis bonam mortem, cui da—

re vitam non pote/lis ? Moritur Blaefus ; et

5 O hominem nequam -pcriurum) Sive interiectionem ferves, five cum Cortio et Gierigio expungas, haec ipfa funt Veramiäe moribundae `verba. Quae Tequuntur, qui fibi per /alutem filii peieraffet, Secundus addiIdit, ut intelligatur, cur Verania Regulum plus etiam quam periurum dixerit. Sane non modo periurium, fed etiam [celeratiffiima impietas haberi debuit, fi quis, üt alios falleret, deorum iram in libcrorum capita deteftaretur. S.

6 Facit hoc Regulu9 Rom. Facit Regulus, omifTo hoc. H.

in caput in/:licis. pucri detefimtur) Oftendit V. C. Clar. Cottlob Schwarzius in Dislerr. de deteftatione facrorum §. 12. •lete/tari effe adhibitis teliibus demùmtiare. Nec video, quid

[merged small][ocr errors]

tanquam omnia audifTet, Regulö ne tantulum quidem. Sufficiunt duae fabulae. An fcholaftica lege tertiam pofcis? Eft unde fiat. Aurelia, ornata femiua, fignatura teflamentum, fumferat pulcherrimas tunicas. Regulus quum veniflet ad fignandum, Rogo, inquit, has mihi /eges. Aurelia ludere hominem putabat; ille ferio iaflabat. INec multa: coëgit mulierem aperire tabulas, ac fibi tunicas, quas erat induta, legare: obfervavit fcribentem, infpexit an fcripfifTet. Et Aurelia quidem vivit: ille tamen iftud tanquam moritu

ram coëgit. Et hic hereditates, hic legata, quafi ,

mereatur, accepit! 'AAA& τλ δαre} opua, in ea ci

vitate, in qua iampridem non minora praemia,

immo maiora, nequitia et improbitas, quam pu

dor et virtus habent? Adfpice Reguluni, qui ex

paupere et tenui ad tantas opes per flagitia pro

ceflit, ut ipfe mihi dixerit, quum confuleret, *.

riana lectio ferri nequit. Ne multa i. q. Quid multa ? Quid quaeris ? IS.

[ocr errors]

Copulam nemo defideret. S. tanquam omnia audiffet) fcil. tum, cum novae tabulae fierent. Gierigius : „Melius foret : tam;»quain /ta prae/en/ìffet." Immo languidiùs. Talia iioii ad vivum refecanda. S. 9Jchotafiica lege'). Proverbio forte, cui limile illud no[trum, 4!ler guten Dinge miffen drey ./eyn, Omne trinum perfectun etc. G. Suffic. d./. mevruwös intelligam.S. uo pulcherrimas tunicas) Fruftra huc adferunt, qui hinc probant antiquum morem, quo fumerent morituri veftimenta pulcherrima. Nullum hic veftigium cogitatae mortis tanquam inItantis proxime ; ne morbi quidem. Aurelia apud amicos munda videri voluit atque hilaris. G. 1 1 Nec multa) Optimi libri : 1ve multa. idque Coftius et Gierigius receperuut. Bene. Gesne

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

r.

uam cito feftertium fexcenties impleturus efTet, invenifle fefe exta duplicia, quibus portendi, mil14 lies et ducenties habiturum. Et habebit, fi modo, nt coepit, aliena teftamenta, quod eft improbif. fimum genus falfi, ipfis, quorum funt illa, dicta

verit. Vale.

13 erta duplicia) Ufus forte eft Regulus tanquam praeiudicio aufpiciis illis, qüae Augufto contigiífe. marrat avunculus nofiri 1 1, 37. f. 73. Divo Augufto Spoleti Jäcrificanti primo poieftatis fuae die, fer victimarum iecinora replicata intrir/ecus ab ima fibra reperta fùnt : re/pon/umQue duplicaturum intra annum imperium. Eadem fed perturbatius Sueton. Aug. c. 95. quod copiofe oftendit Burmannus. Sic iecur operinmento duplici tectum Iuliano portendit imperium apud Ammian. Marcell. 22, 1. ubi Lindebrogius tum reliqua, tum laudat Val. Max. 1, 6, 9. Add. Iul. Obf. de prodig. 129. G.

Rom. inveniffe Je eaeta du

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

INefcio, an ullum iucundius tempus exegerim, quam quo nuper apud Spurinnam fui; adeo quidem, ut meminem magis in Tenectute (fi modo femelcere datum , eft) aemulari velim: nihil efi enim illo vitae genere diftinctius. Me autem ut certus fiderum curfus, ita vita hominum dispofita «lelectat, femum praefertim., Nam iuvenes adhuc confufa quaedam et quafi turbata non indecent: femibus placida omnia et ordinata conveniunt,

quibus induftria fera, turpis ambitio eft. Hanc 3

regulam Spurinma conflantiffime fervat: quim etiam parva haec, (paiva, fi non quotidie fiant) ordine

I, 1 diftinctius ) ordinatius, cum omnia vitae negotia confiderata ratione bene dispofita funt. 1Mox eandem vitam dispq/itam et ordinatam dicit. E.

Haec, fi honefte fiant, certe iu-
venum funt, non fenum. Legas,
uae[o, finem huius epiftolae, ut
illa melius intelligas. E.
3 parva, /i ' non quotidie

2 indu/iria /era ). Nominat fiant) Servandam duxi hanc pa

duas res, quae turbare illum ordinem atque difiinctionem vitae, ac honefte , quidem poflunt in aliis, induftriam atqufe ambitionem , ofienditquc, eäs in fenibus Jocum uon habere. G. In da/tria eft eorum, qui cauffis agendis, obeundisqué officiis ,nimiam operam navant vel graviae vel quaelius, caufTa. _Anibipio eorum, qui honores affectant.

[ocr errors]

rentliefim, quam Gierigius ita mutavit : parva haec, (parva, Ji non quotidie fiant ordine quodam) velut orbe circumait.- Leviflima caufla mutationis eft. Quis credat, inquit, parva ideo fieri magna, quod uotidie fiant ? Quidni vero? ÉÉ certe credidit, et ego credo. Nempe quae parva funt per fe, et temerè ac Tine certa

4 quodam et velut orbe circumagit. Mame lectulo continetur: hora fecunda calceos pofcit: ambulat

millia pafluum tria. corpus exercet.

Nec minus animum quam Si adfunt amici, honeftiffimi fer

mones explicantur: fi non, liber legitur: interdum 'etiam praefentibus amicis, fi tamem illi non

5 gravantur.

Deinde confidit, et liber rurfus, aut

fermo libro potior: mox vehiculum adfcendit: adfumit uxorem fingularis exempli, vel aliquem

6 amicorum, ut me proxime.

Quam pulchrum il

lud, quam dulce fecretum! quantum ibi antiquitatis! quae facta, quos viros audias, quibus praeceptis imbuare! quamvis ille hoc temperamentum modeftiae fuae indixerit, me praecipere videatur.

7 Peractis feptem millibus pafluum, iterum ambulat mille, iterum refidet, vel fe cubiculo ac ftilo

reddit. lyrica doctiffime.

ratione _ accidentia, ea magna fiunt, fi fiunt ab aliquo quotidie, h. e. ratione et conlilio, quo omnes actiones noftrae graves et magnae fieri folent. E. Monuerat iam Catanaeus, dilucidiusque Cortius, quos Gierigius audire debebat. S. 4 ambulat millia paffuum tria etc.) Rom. ambulat mille pa/.fus , nec minus animum. Accedo Rom. quod ita etiam n. 7. iterum ambiilat mille; nec fenem quotidie tria millia ainbukafTe credibile eft. H. 5 confidit) *Sic ex Mediceo Cortius : qui alias etiam formas huius verbi pallim exftare obfervat. G. 6 fecretum) Quod cum uno comite vehitur. G. 7 re/idet ) _ Cortius librorum auctoritate re/idit, quod Gesnerus, ut fibi conftaret, (v. ad 6.) recipere debebat. Recepit Gierigius. S. . Scribit lyrica) Edidit Cafp. Barthius cum Venaticis et Buco

Scribit enim, et quidem utraque lingua,
Mira illis dulcedo, mira fuavi-

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »