Pagina-afbeeldingen
PDF

fermones hominum factum meum comprobaffe videantur, magni tamen aeflimo fcire, quid fen2 tias tu. Nam cuius integra re confilium exquirere optafTem ; huius etiam peracta iudicium mofle, mire concupifco. Quum publicum opus mea pecunia inchoaturus in Tufcos excurriflem, accepto, ut praefectus aerarii, commeatu; legati provinciae Baeticae, quefturi de proconfulatu Caecilii Claflici, advocatum me a fenatu petierunt. 3 Collegae optimi, meique amantillimi, de communis officii neceflitatibus praeloquuti, excufare me et exiniere tentarunt. Factum efi fenatus comfultum perquam honorificum, ut darer provincia% libus patronus, fi ab ipfo me impetraflent. Legati rurfus inducti, iterum me iam praefentem po[iulaverunt advocatum : implorantes fidem meam, quam eflent contra Maflam Baebium experti: adlegantes patrocinii foedus. Sequuta e[t clariflima fenatus adfenfio, quae folet decreta praecurrere. Tum ego, De/eno , inquam, Patres Confcripti, putare, me ig/ias excu/ationis cauffas adtuliffe. 5 Placuit et modefiia fermonis et ratio. Compulit autem me ad hoc confilium mon folum confenfus fenatus, (quamquam hic maxime) verum etiam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

alii quidam minores, fed tamen numeri. Veniebat in mentem, priores nofiros, etiam fingulorum hofpitum iniurias accufationibus voluntariis exfecutos: quo deformius arbitrabar publici hofpitii iura negligere. rer, quanta pro iisdem Baeticis priore advocatione etiam pericula fubiifTem, confervandum veteris officii meritum novo videbatur. Eft enim ita comparatum , ut antiquiora , beneficia fubvertas, nifi illa pofterioribus cumules: nam quamlibet faepe obligati, fi quid unum meges, hoc folum

meminerunt, quod negatum eft. Ducebar etiam, 7

quod deceflerat Claflicus, amotumque erat, quod iu eiusmodi caullis folet efTe triftiflimum, pericu\um fenatoris. Videbam ergo, advocationi meae non minorem gratiam, quam fi viveret ille, propolitam ; invidiam nullam. bam, fi munere hoc iam tertio fungerer , faciliorem mihi excufationem fore, fi quis incidiflet, quem non deberem accufare. Nam quum eft omnium officiorum finis aliquis, tum optime li

Praeterea, quum recorda- 6

In fumma, computa- 8

hertati venia obfequio praeparatur.

vninores numeri) Nihil folemnius, quam rationes vocare, ubi de cohfilio capiendo fermo elt, hinc calculórum mentio, hinc duci, putari dicitur ratio etc. Huc etiam referendum, quod numeros appellat cauflas, quibus motum fe dicit. Sic deinde T. 8. In /umma, computabam etc. G.

Bene, opinor, Gesnerus. Si cui vero fiaec non [atisfaeiant, magis, fortafTe probabit coniecturam Cafauboni ita corrigentis : alia minoris quidem, fed tamen numeri , h. e. minoris quidem ponderis, fed alicuius apud m- momenri. Iam illa forma et lenfu proxime accedunt ad notas dicendi formulas, in a/iquo, vel in nullo numero çffe.

taum em '

Audilli com

6 E/t enim ita comparatum) Sic et Rom. Al. E/í enim ita natura comparatum. Utrumque bonum ; fed noftrum maior fibrorum numerus commendat. S. 7 /idebam ergo) Rom. /idebarn ego , pro ergo. H. Vid. [upra ad ep. 3, 5. S. invidiam nullam) Sed nom invidiofum erat, contra mortuum dicere? Nefcimus fcilicet totam caufTam. G. 8 non deberem) propter amicitiam, vel aliud officium. E.

libertati praeparatur) rccufandi officii tam maximam veniam habemus, cum iam antea multa officia praeftitimus. Tum nempe non inertia aut impietate fit, ut recufemus, fed iure no[iro libertatis utimur. E.

[ocr errors]
[ocr errors]

filii mei motus, fuperefl alterutra ex parte iudicium tuum: in quo mihi aeque iucunda erit fim

plicitas diflentientis, tas. Vale.

quam comprobantis auctori

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

P.ergratum eft mihi, quod tam diligenter libros avunculi mei lectitas, ut habere omnes velis,

2 quaerasque , qui fint omnes.

tibus, atque etiam, quo tum tibi faciam.

[ocr errors]

militaret, pari ingenio curaque compofuit.

Fungar imdicis parfint ordine fcripti, mo

Eft enim haec quoque ftudiofis 3 non iniucunda cognitio. Hunc, quum praefectus alae

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

38, 5. ubi fimili confufione alii lubri, fi haec profectio, et non /uga cft, alii, probante Drakenborchio, fi hoc profectio, et non /uga ' «/t. 3 De iaculatione , equeftri) Mentionem ipfe facit Auctor H. N. 8, 42. f. 65. Quae fit iaculatio equgftris, non quaerei, qui viderit hodie ad caput Mauri, ad annulum etc. ex equo iaculantes. G. alae militaret) Non eius, puto , quam etiam hodie ita vocamus, quae alias cornu eft : fed agminis minoris eque[tris, cui a CCC ad M usque capita tribui videas, de quo praefertim H. R. Schelius ad Hygin. Grammat. p. 66. G. Pomponii Secundi) De quo libro ipfe Plin. 14, 4. f. 6. Poëtam Confularem vocat 7, 19. f. 18. Principatum Tragicorum Latinorum illi tribuit Quintil. io, 1, 98. Cum Domitio Afro comparatur in Dial. de corr. eloq. 13, 4.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

G 1 N t 1, quibus omnia quae cum Germanis gelli

mus bella collegit.

- Inchoavit, quum in Germamia militaret, Tomnio monitus.

Adftitit enim

quiefcenti Drufi Neronis effigies, qui Germaniae latillime victor ibi periit: commendabat memoriam fui, orabatque, ut fe ab iniuria oblivionis adfe

[ocr errors]
[ocr errors]

pter amplitudinem divifi: quibus oratorem ab

incunabulis inftituit et perficit.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Gierigius memoriam /uam bene revocavit. S. adfereret) Rom. adfererem. H. 5 Studiq/i) Iam tum /tudere fimpliciter de literis adhibebant, et fìudiqfus erat . eloquentiae, £? apex tum ftudiorum, cupius. Nofter 8, 12, 1. Co/it /tu«dia, fiudiqfos amat etc. *Fecit igitur operi fuo titulum Plinius Maior Studiqfus. Eft enim Studiofi hic calus fecundus, ut BelIorum Germaniae, Du/ii /ermonis, Naturae hi/toriarum. Igitur apud Gellium 5, 16, ubi huius operis mentio fit, non legendum videtur, ut eft in plerisque libris, Is libros reliquit, quos Studio/orum infcripfit, fed Studiq/i, quam coniecturam iuvat lectio MS. ftudio/e. G. quibus oratorcm ab incunabulis) Rom. , quibus orationem ab incunabulis. H. Sic et Mediceus, recte improbante Cortio. Quintilianus quoque oratorem ab ipfis dicendi velnt incunabulis (p. 7. ed. Burm.) inftituit. — Mox perfîcit praefiat Cortiano per/ecit. Dubii /ermonis) Saepe advo

' cantur ab antiquis Grammaticis,

ga Putfcbiaiius index docet.

[ocr errors]

N 1 s o c T o : fcripfit fub Nerone, moviflìmis annis, quum omne ftudiorum genus paullo liberius et

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Miraris, quod tot volumina, multaque

in his tam fcrupulofa, homo occupatus abfolverit? Magis miraberis, fi fcieris, illum aliquam

diu cauflas actitafle ;

deceflifle ammo fexto et

quinquagefimo: medium tempus distentum impeditumque qua ofliciis maximis, qua amicitia prim

[ocr errors]

bile ftudium, fumma vigilantia.

Sed erat acre ingenium, incredi

Lucubrare Vul

camalibus incipiebat, non aufpicandi cauflà , fed

Sic interpungo, ut octo fit primi cafus, quo ceteri libri omnes enumeramtur. H. Veriflime : itaque fic interpunxi. Vulg. Dubii /ermonis octo fcripfit etc. S. 1iberins et erectius) ut hiftoriae, vel politices, cum de republica, de moribus publicis privatisque libere et graviter disputatur. E. Rom. paullo liberius ee rectius. H. 6 a fine Aeufidii) Hiftoriam fuorum temporum, iuftum opus ab iis temporibus, ubi Aufidius JBafTus (Quintiliano laudatus * o, 1, 1 o4) de[ierat. Vid. Plin. H. N. }'; it. 2, 83. f. 85. it. 2, io5. . io6. G. Naturae hiftoriarum) Quod folum opus naufragium illud infelix evafit, et vel folum bibliotliecae infiar eft. G. 7 fi fcieris) Rom. fi fcires, mále, pro fcierir. H. Immo pro /ciris, formâ contractâ, qùam librarii faepe obliuerarunt.' Vid. Drakenb. ad Liv. 6, 1 8, 1 o. 45, 5, 12. S. illum aliquamdiu caiJas acti

taffe) Rom. illum cau/as actitaffe aliquamdiu. H. jmedium tempus ) Inter cauffas agendas et mortem interiectum. G. distentum impeditumque etc.) Rom. distentum impeditumque tam officiis maximis, quauw amicitia principum egiffe. H. Qua qua — ut exquifirius, a Plinii manu profectumi. Tam quam — pro gloflemate habendum, quod et alibi illam formam expulit. Vid. Drakenb. ad Liv. 2, 35, 4. S. 8 J^ulcanalibus) Quae inciídunt, Kalendariis antiquis teftibus, in X Kal. Sept. G. . au/picandi cauffa) Initii bene ominati faciendi, quod Vulcani facrum moneret ' homines, nunc eius h. e. ignis beneficio opus efle incipere ad obeunda negotia : ut Ianuariis Kaiendis (Ovidio tefle Fali. 1 , 169.) Quisque /uas artes ob idem. d·libat agendo, A'ec pltts quam /olitum te./iificatur opus. Vid. Schoeufg. 7 ad Coluin. 1 1 . a. 98. Nam etiam ruftici au/picariuur Kal. Ian. G.

« VorigeDoorgaan »