Pagina-afbeeldingen
PDF

fludendi, ftatim a nocte multa: hieme vero, hora feptima, vel quum tardiflime, octava, faepe fex

ta.

etiam inter fludia inftantis et deferentis.

Erat fame fomni parati[limi, nonnunquam
Ante 9

lucem ibat ad Vefpafiamum imperatorem: nam ille quoque noctibus utebatur: inde ad delegatum

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Reverfus domum, quod reliquum
Poft cibum fae- 1o

culi conftantiam declaret, dicit eum alioqui fuifle /omni paratiffini, h. e. non pronum natura ad vigilandum, féd ad [omnum potius, qui ei infiaret facpe inter ftudiâ, fed et eum defereret, victus nempe, veluti abactus homnis continentia et vigore. bet etiam locus, nili me meus fenfus fallit, iucundam imaginem ex profopopoeia. Somnus vigilantiIIimo homini adfiat, eique inftat faepe, (i eius vigilantiam expugnare pofIit : fed illa vigilantiae virtus maior elt. Quoties inftat fomnus, toties velut remiflus et repudiatus eumdem deferit. E.

Qiiominus Erneftii rationem, folerter illam quidem excogitatam, fequar, impediunt verba e t de./erentis. oc enim Plinius fi dicere voluit, particula, non copulante, fed adverfante uti debuit. An igitur levi mutatione (cf. mox ad 13.) eorrigemus fc d de/erentis ? . Non puto. I Vidit, ópinor, ipfe Ernefiius hunc fcopulum, interpretandoque callide cireumvectus eft. Equidem teneo rationem Cortii, probatam item Gesnero, nuperque Gierigio. Quid 1. A. Erneliio $ hoc loco vifum fit, docet Gesneri ad eum Epi

[ocr errors]

9 nam ille quoque moctihus) Pom. natu i//o quoque noctibus, perperam. H.

quod reliquum erat tempori*) Rom. quod reliquum temporis, Iine verbo erat. H.

Omiuunt plurimi libri: et melius abeft. ' Sic mox : Ji quid qtii. S.

[ocr errors]

pe (quem interdiu levem et facilem veterum more fumebat) aeftate, fi quid otii, iacebat in fole : li

her legebatur: adnotabat excerpebatque.

Nihil

'emim legit, quod non excerperet. Dicere etiam folebat, nullum efle librum tam malum, ut non 1 1 aliqua parte prodeflet. Poft fQlem plerumque frigida lavabatur. • Deinde guftabat, dormiebatque

minimum.

Mox, quafi alio die, fludebat in

coenae tempus. Super hanc liber legebatur, ad

12 notabatur, et quidem curfim.

ex amicis, quum lector

Memini quemdam quaedam perperam pro

mumtiafTet, revocalle et repeti coëgifle: huic avunculum meum dixifTe, Inte//exeras nempe? quum ille adnuiflet, Cur ergo revocabas? decem amp/ius 13 verfus hac tua interpe//atione perdidimus. Tanta

erat parfimonia temporis.

Surgebat aeftate a coe

ma, luce ; hieme, intra primam noctis; et tamquam

aliqua lege cogente. vi4 urbisque fremitum. pus fludiis eximebatur.

[merged small][ocr errors]

Haec inter medios labores In feceflu foluum balinei tem

Quum dico • balinei,

commune omnes fu p e r c o cm a m loquebantur. S. 12 ver/us) Non [unt, ut Gierigio vifum, fegmenta maiora et minora periodorum, five commata, fed' quae vulgo, parum fane latine, lineae dicuntur. Vid. VoIlium de Vit. Serm. 1 , 20. pag. 1 12. fq. S. i3 et tanjuam aliqua lege gente) Rom. fed tamquam aliqua lege cogente. : Sed etiam `fiber Mediceus. Male. „Saepiflime fcribae voculas „et ac fed perperam commuta„runt. — — ' Praefertim autem id „facile accidere potuit, fi vox „praecedens litera s finiret." Drakönb. ad Liv. 2 1 , 26, 6. 14 In feccffi.) Quoties curandi corporis aut animi caufTa in viIIam '{ecefTerat. Haec adnotare nihil adtinebat, nifi mirifica quaedam hic alii traderent. ' Hoc etiam ad proximam . obfervationem pertinet. G.

de interioribus loquor.

tergiturque, audiebat aliquid aut dictabat.

Nam dum deflringitur
In 15

itinere, quafi folutus ceteris curis, huic uni va

cabat.

Ad latus notarius cum libro et pugillari

bus, cuius mamus hieme manicis muniebantur, ut me coeli quidem afperitas ullum fludiis tempus

eriperet: qua ex caufla hebatur. ambularem.

de interioribus) ftudiis intellige, h. e. alrioribüs, ad quae adcuratiore meditatione opus effet. Vid. Cic. de N. D. 3, 16. It. fam. 3, 1o. poft med. et 7, 33. med. G. RectifIime Gesnerus, quidquid contra dixerint alii, etiam recemtiIIimi interpretes, qui loci fenfum non perviderunt, et Tuis fententiis turbarunt. Plinius dicit, folum balinet tempus ftudiis exIimi. Sed hoc ip[e eo reliringit, ut dicat, fe non omnino de omnibus ftudiis, fed de interioribus tantum loqui. Nam etiam in balineo, dum dc/iringitur et tergitur, audiebat aliquid, aut Alictabat. Haec fcilicet erant leviora ftudia, levior animi contentio balineo apta. Interiora tantum , h. e. altiora, difficiliora, <contentiora [tudia remittebat et excludebat a balineo, a quo talis acrior mentis intentio aliena, et valetudini noxia fuifTet. E. Affentirer viris egregiis, nifi verborum [tructura clariIlime reclamaret. Intcriora non poffunt non de balineo intelligi. I Interretor res, quae in fecretioribus É; locis fiunt, i. e. lotiones; quibus gpponuntur exteriora, puta [trigilis ufus etc. Ceterum lo.us, üt qui maxime, fanus. S. dum deftringitur tergiturque) Rom. cum di/iringitur tergiturue. H. „1</íringitur) „Sic legendum, -um" de auferendis [trigili [ordibus [ermo eli, oltendit po[t alios

Romae quoque Tella ve

Repeto , me correptum ab eo, cur 16
Poteras, inquit, has horas non per-

Cortius. - De ipfo opere vid. Mercurial. de arte gymin. 1, 8. et Efchenbacb. de unctt. gentii. Disf. Acad. p. 483. G.

15 notarius) Tachygraphus, qui adhibitis notis, h. e. vocum compendiis, celerrime quamvis loquentis voces excipere pofIet. Scriptor velor, (Manil. 4, 10o.) cui litera verbum «/t. Quique notis linguam /uperet, cu /imque loquentis Eaecipiat longas nova per compendia voces. Huius, (Martial. 14, ao8.) Currant verba licet, manus g/È velocior illis : Nondum lingua /ìtum, deactra peregit opus. G.

ullum ftudiis tempus) Rom. ullum ftudii tempus ,. non /tudiis. Sic tempus audiendi conterunt lib. I. epift. XlII, 2. H.

/ella vehebatur) Claufa, puto, ob interpellatores, et in qua Jedendi. facultas; quod legenti commodius. G.

16 me correptum ab eo, cur ambu/arem) Notanda conftructio, profecta illa ex ßudio brevitatis. Simile breviloquentiae exemplum. in Ciceron. Epift. ad Attic. 3, 15. init. unami, qua me obiurgas, ut fim firmior. ubi inepte liber Antonianus : qtta me obiurgas et rogas, ut etc.' Ne igitur cur in cum mutes. S.

has horas non perdere) [i ftudiis impenderes. Generalis admonitio : nec de vectione in Vella cogitandum. S.

dere. Nam perire omne tempus arbitrabatur, quod

17 ftudiis non impertiretur. Electorumque commentarios

volumina peregit,

Hac intentione tot ifla

centum fexaginta mihi reliquit, opifthographos quidem et minutiflime fcriptos : qua ratione mul

tiplicatur hic numerus.

Referebat ipfe , potuifTe ,

fe, quum procuraret in Hifpania, veudere hos commentarios Largio Licinio quadrimgentis millibus mummum: et tunc aliquamto pauciores erant. 18 Nomme videtur tibi, recordanti quamtum legerit, quantum fcripferit, mec in officiis ullis, nec in amicitia principum fuifle? rurfus, quum audis, quid fludiis laboris impenderit, nec fcripfifle fa

17 Electorum) h. e. excerptorum , filvae cuiusdam obfervationum, e qua materia libris futuris peteretur. G. opi/thographos) etiam in averIa pagina Icriptos, cum volumina alias in adverfa tantum fcriberentur. Vid. Scalig. ad GuiIandi de papyro p. 45. Salm. ad Vopifci Firmum I c. 3. p. 7oi. fq. ' G. minutiffime fcriptos) Hom., ut Medic. H. Al. minutiffimi* fcr. fcil. literis. Largio Licinio) Ventofo homini et falfae choragium gloriae undique corroganti, ut apparet etiam ex 2, 14, 9. G. Pro Largio al. hic et altero Secundi loco Lartio, Larcio. Vid. de hac varietate Interpr. ad Liv. 2, 1 o, 6. ad Eutrop. 1, 12. S. quadringentis m. n.) Noftrae ecuniae floreni Imperiales f. {hemani 2oooo. Summa luculenta, pro qua bibliothecam hodie emas minime contemnen. dam. G. 18 nec in amicitia principum) Rom. nec in amicitia principis, unius Vefpafiani. H. Ita et Cortius cum Cierigio.

Sic et

[merged small][ocr errors]

vis nec legifTe? Quid eft enim, quod mom aut illae occupationes impedire, aut haec inftantia non poffit efficere? Itaque foleo ridere, quum 19 me quidam ftudiofum vocant, qui, fi comparer illi, fum defidiofiflimus. Ego autem tamtum, quem partim publica, partim amicorum officia diftringunt? Quis ex ifiis, qui tota vita literis adfident, collatus illi, non quafi fomuo et inertiae deditus erubefcat ? Extendi epiftolam, quam- ,., vis hoc folum, quod requirebas, fcribere deftimaflem, quos libros reliquiflet. Comfido tamen, haec quoque tibi non minus grata, quam ipfos libros, futura : quae te nom tantum ad legendos eos, verum etiam ad fimile aliquid elaborandum, poflunt aemulatiouis fiimulis excitare.

Vale. ,

VI.

Statuam Corinthii aeris in templo patriae pq/iturus, rogat , ut bafis ex marmore paretur.

[ocr errors]

E« hereditate, quae mihi obvenit, emi proxime Corinthium fignum, modicum quidem, fed fefii

arei vacafTe videatur, $. quod fed etiam audiendo, dictando, ftudiis tantum impenderit fabo- excerpendo , commentando etc. ris, ut plures etiam legere ac

rcribere potuifIe putes. Sane qui 19 Ego autem - - - dj/irinperire omne tempus arbitrafus guit) Ita et Rom. H. «eft, quod ftudiis iion impertiret, et quidquid legeret, tantâ intentione excerpfit,Tut librorum futurorum materia iuo •dibiliter crefceret , licet pluuimos libros leerit fcripferitque, tamen nec le

ge fatis videtur nec fcripfifle.

ao Ertendi epi/io/am etc.) Rom. Extendi epi/to/am, quamvis cum hoc /o/um. Duplex lectio, cum in aliis cum, in aliis quamvis fcriptum fuifTet. Antiquius efTe puto cum, cuius iaterpretatio elt quatn vir. II.

haec quoque tihi non minus

in/tantia) quae cenfetur non grata) Rom. haec quoque non uantum legendo fcribendoque, minus grata , fine tibi. H.

« VorigeDoorgaan »