Pagina-afbeeldingen
PDF

circumcifum, tam breve, quam hominis vita lon

[ocr errors]

An non videtur tibi Nero modo fuille,

quum interim ex iis, qui fub illo gefTerant confulatum , . nemo iam fuperefl? ' Quamquam quid** hoc miror? Nuper Lucius Pifo, pater Pifonis illius, qui a Valerio Fefto per fummum facinus in Africa occifus eft, dicere folebat, Neminem, /e videre in /enatu, quem con/u/ ipfe /ententiam rogaviffet. Tam angultis terminis tantae multitu-15 dinis vivacitas ipfa concluditur: ut mihi mom vemia folum dignae, verum etiam laude videantur

illae regiae lacrymae.

[merged small][ocr errors]

quum immenfum exercitum oculis obifTet, illacrymafle, quod tot millibus tam brevis immimeret occafus. Sed tanto magis hoc, quidquid eft tem- 14 poris, futilis et caduci, fi non datur factis, (nam

Ita omnes, opinor, libri. Videtur fcripíifle ' aut fcribere voluifle Hieüfingerus : m. /ubiit. 'I'alis enim fluctuatio librariorum in compofitis verbi eo frequentiflima. S.

1 1 Nero modo ££? Cod. Arnz. Neronem modo /uiffe. non male : quamquam exeröpla huius conftructionis, librariorüm «culpâ fortafle hic illic obliteratae, perraro offerúntur. Cicero Tufc. {Juaeft. 5, 5. Non mihi videtur, ad beate vivendum fatis poffe virtutem. Mox Mediceus 1iLer : modo modo /ui/Je. Veri/Iime, adque vim fententiae efficacifIime. Miror, egregiam hanc Iectionem Cortio non dignam viTam effe, quam in ordinem reciperet. Melius de hoc Plinii loco N. Heinlius ad Petron. T. I. p. 257. ed. Burm. ubi omnino vide

12 quid hoc miror) Rom. uid haec miror. H.

Hic Iingularis praeferendus. S.

13 tantae multitudinis) An,.. Sullam CCC Senatores : poft Iulii Caefaris necem Antonii Δundinationibus [upra millo: Au

[ocr errors]

horum materia in aliena manu) certe fludiis proferamus: et quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixifle teftemur,

15 Scio te [timulis non egere ; me tamen tui caritas

[ocr errors]

evocat, ut currentem quoque infiigem, ficut tu foles me. 'Ay«9* 3 Égis, quum invicem fe mutuis exhortationibus amici ad amorem immortalitatis exacuunt. Vale.

v VIII, [Tribunatum Suetonio impetratum , ip/o petente, in alium fe translaturum , /ignificat. C. P L I N I v s T R A N Q v I L L o s v o s.

Facis pro cetera reverentia, quam mihi praeflas, quod tam folicite petis, ut tribunatum , quem a INeratio Marcello, clariflimo viro, impetravi tibi, in Caefennium Silvanum , propinqüum tuum, transferam. Mihi autem ficut iucundiflimum, ipfum te tribunum, ita non minus gratum, alium per te videre. Neque enim elle congruens arIbitror, quem augere [honoribus] cupias, huic

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

-

pietatis titulos invidere, qui funt omnibus honoribus pulchriores. Video etiam, quum lit egre- 3 gium et mereri beneficia et dare, utramque te laudem fimul adfequuturum, fi, quod ipfe meruifti, aliis tribuas. Pi aeterea intelligo, mihi quoque gloriae fore, fi ex hoc tuo facto nom fuerit ignotum, amicos meos non gerere tantum tribunatus polle, verum etiam dare. Quare ego 4 vero honefíiílimae voluntati tuae pareo. ' Neqüe emim adhuc momen in nuineros relatum eft: ideoque liberum , efi nobis Silvarium in locum tuum fubdere: cui cupio tam gratum eIIe muuus tuum, quam tibi meum eft. Vale.

v.

IX. Singulos actus et eventum accit/ationis Claffici enarrat. C. P L I N I V S M I N V C I A N O , S V O S.

PoIIum iam perfcribere tibi, quantum in publica provinciae Baeticae caufla laboris exhaufe

Iug. 86, 3. Ne tamen plane eam ' Bene. Sic et Cortius ex libris

vocem delerem, fecit, quod Iequitur, Qui /unt omnibus honoi ibus pulchriorer. G.

[blocks in formation]

fuis, quem Gierigius fecutus eft. S.
non gerere tantum tribuna-
tus) Rom. non gerere tantum
trihunatum. H.
4 Quare ego vero) Offendit
$uosdam haec compofitio. Sed
[imilis eft, illa 8, 8, 7. Quam-
quam tu v^ro : et plane eadem
4, 17, 1 1. Quare ego vcro Co-
relliae etc. G.
in numeros) im catalogum mi-
litum. vid. Interpp. ad Sueton.
Veipaf. 6. E.
Rom. nomen in numero re-
latum r/t. H.
quam tibi meum cft) Rom.
quam tibi meum, line verbo «/t.

ix, 1 in publica cauffa) de qua fupra 5, 4. G.

[ocr errors]

cum magna varietate.

w

Nam fuit multiplex, actaque efl faepius

Unde varietas? unde

plures actiones? Caecilius Clafficus, homo foedus et aperte malus, proconfulatum in ea non

minus violenter quam fordide geflerat, 3 anno, quo in Africa Marius Prifcus. tem , Prifcus ex Baetica ,

eodem Erat au

ex Africa Claflicus.

Inde dictum Baeticorum (ut plerumque dolor etiam venuftos facit) non illepidum ferebatur:

4 Dedi malum et accepi.

Sed Marium uma civi

tas publice, multique privati reum peregerunt;

5 in Cla[ficum tota provincia incubuit. cufationem vel fortuita

praevertit. bigua tamen :

Nam fuit mors eius infamis,
ut enim credibile videbatur, vo-

Ille acvel voluntaria morte am

luifle exire de vita, quum defendi non poflet;

2 unde plures actiones ?) Ab hoc commâte abeffe debere interrogationis notam, monuit Cafaubomus : fed non indicavit cauftam. Nobis videbatur retinenda, ut gemina interrogatione argumentum totius narrationis indicetur. G. Rom. Unde pluret actiones ? INon murandum videtur. H. in ea) ea ad Baeticam referendum efTe, fponte apparet : ut ineptum fit Secundum' hic negligentiae arcefTere. Plurima in veterum libris leguntur, ubi illos dicas dormita[fe, fi noftrorum hominum praecepta flili pro norma fcribendi habeas. S. in A/rica Marius) de quo fupra 3, 1 1. G. 6 do/or etiam venufto* /acit) Plura ex hoc genere in Verrem Tullius, v. g. 4, 43. Nunquam tam male eft Sicu/is , quin oliquid facete et commode dicant etc. J^enuftatem verò etiam in facetiis et iocis fedem habere, mon ex Seneca modo conftat, cuius loca hic laudavit Cellarius : fed etiam ex Cicerone, v. g. Fam. 15, 21. med.

uod illa five faceta funt, Jive §c fiunt narrante te venuftifliima. Quin e:iam ante quam ad me veniatur, rifus omnis paene confumitur. Sic de Orat. 1, 57. cum £,£'; et lepore et facetiis Crafli illudentis et aperte iocantis, dicendi, inquit, vis egregia /umma /e/tivitate et venüftâte coniuncta profuit. G. Ceterum multum refert, quem animi morum in dolore cogitemus : debemus indignationem, iram, quae ex improbitatis alienae acri cogitatione oritur. Nam multa genera doloris, five animi, five corporis, iftam venuftatem, et facetias mom admittunt. Epift. 1o, 6. Mihi difficile e/t hucusque intendere Tanimum in doiore ; difficite et vobis. E. Dedi malum et accepi) Reciprocum id eft, et ob id ipfum venuftum. Dedi ego Africa madum ClafIicum Baeticis, et accepi malum Prifcum ab iisdem : Dedi ego Baetica etc. G. 5 tamen ) . Cave interpreteris Jaltem. Plinius dicit, quänquam infamis vulgo mors Claflici Tfuiffet, de aJroxevgt; tamen non

ita mirum, 'pudorem dàmnationis morte fugifTe, quem non puduiflet damnanda committere. Nihilomimus Baetica etiam in defuncti accufa- 6 tione perftabat. Provifum hoc legibus, intermiflum tamen, et poft longam intercapedimem tunc reductum. * Addiderunt Baetici, quod fimul focios miniftrosque Claffici detulerunt: mominatimque in eos inquifitionem poftulaverunt. Aderam Baeticis, mecumque Luceius7 Albinus, vir in dicendo copiofus, ornatus: quem ego quum olim mutuo diligerem, ex hac officii focietate amare ardentius coepi. Habet quidem 8 gloria, in ftudiis praefertim, quiddam oixov&vnarov: mobis tamen nullum certamem, nulla conten

tio:

nullos dubitafTe, quod mirum videretur, pudorem damnationis morte fugifle, quem non pudui[fet damnanda êommittere. Saepe fic tamen ponitur. Mox: IProvi/um hoc legibus, interzniffum tamen. II, 1, 12. /erginium iam vanis imaginibur, recentibus tamen, audio etc. S.

6 Provi/am hoc legibus) v. g. l. 2. m. de Leg. Ë repetund. Scaevola, Datur, inquit, ex hac lege et in heredes actio, intra annum dumtaxat a morte eius, qui arguebatur. G. Addiderunt Baetici) Hoc movum et fupra exempla fuperiora inftituerunt. G. Meram in his caliginem efTe, queritur Cortius : ego nibil novae lncis defidero. Baetici non defunctum tantum accufarunt, quod legibus licebat, [ed et novum at•que antea inufitatum addiderunt, quod [imul focios miniftrosque ClaIIici detulerunt. H. 7 mecumque Luceius Albinus) Rom. mecumque L. Aelbivaiur. H. diligerem - amare) Cicero

ad Dolabellam ep. 9, 14. pag.

quum uterque pari iugo non pro fe, fed

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »