Pagina-afbeeldingen
PDF

• ab illo relegatus. crimina poiiulavit.

Dari fibi diem ad diluenda 32

Neutrum impetravit; coactus

cft ftatim refpondere: refpondit: malum pravumque ingemium hominis facit, ut dubitem, confidenter an conftanter, certe paratiflime. Obiecta 33, fumt multa, quae magis, quam praevaricatio, no

[ocr errors]

Quiu etiam duo confulares, Pompouius

Rufus et Libo Frugi, laeferunt eum teftimonio, tanquam apud iudicem, fub Doinitiano, Salvii

Liberalis accufatoribus adfuiflet.
Itaque quum Caftam ac- 34

infidam relegatus eft.

Damnatus et in

cufarem, nihil magis prelli, quam quod accufator eius praevaricationis crimine corruiflet. Prefli tamen frufira: accidit enim res contraria et nova, ut, accufatore praevaricationis damnato, rea abfolveretur.

Quaeris, quid mos, dum haec aguntur ?

vimus fenatui, ex Norbano didicifle nos publicam cau!lam, rurfusque debere ex integro difce

ve, fi ille praevaricator probaretur.

Atque ita,

dum ille peragitur reus, fedimus: poftea Norbamus omnibus diebus cognitionis interfuit: eandemque usque ad extremum vel conftantiam vel

audaciam pertulit.

32 Dari fibi diem etc.) Rom. Dari fibi diem ad diluenda crimina pq/tulabat. H.

Liber Mediceus: Dari fibi idem, et edi crimina pq/ii//a//at. Hinc Cortius : Dari fibi diem et edi crimina q/iulabat. Sic et Gierigius, nili quod po./iulavit retinuit. Afferitior viris doctiflimis. Vulgatae patroni neutrum fic videntur `intellexifle : INorbanus primum legis illius (3o) beneficio uti voluit ; mox, cum intelligeret, quanta flagraret invidia , ut faltèm dies Iibi ad diluenda. crimina daretur, pofiu1avit. Sed neutrum impetravit. S.

Confidenter an conftanter) IIlud enim etiam im fcelerati hominis improbitatem convenit ; hoc folius fapientis o[i. Sic deinde

Interrogo ipfe me, an aliquid 36 omiferim rurfus: et rurfus paene omifi. Summo die Salvius Liberalis reliquos legatos graviter increpuit, tanquam non omnes, quos mandaflèt provincia, reos peregiftent, atque, ut efl vehemens et difertus, in discrimem adduxit. Protexi , viros optimos, eosdemque gratiflimos: mihi certe debere fe praedicant, quod illum turbinem eva37 ferint. Hic erit epiflolae finis, re vera finis: literam non addam ; etiamfi adhuc aliquid praeterille me fem[ero. Vale. \

[ocr errors]

Indica- 35

[ocr errors]

Quae de Spurinnae filio compofuerat, parentibus mittit legenda et emendanda.

[ocr errors]

CompofuifTe me quaedam de filio veftro, mom dixi vobis, quum proxime apud vos fui: primum, quia non ideo fcripferam, ut dicerem, fed ut meo amori, meo dolori fatisfacerem; deinde, quia te, Spurinna, quum audilles recitafle me, $t mihi ipfe dixifti) quid recitalTem, fimul audif2 fe credebam. Praeterea veritus fum, me vos feftis diebus confunderem, fi in memoriam graviffimi luctus reduxiflem. Nunc quoque paullisper haefitavi, id folum, quod recitavi, mitterem exigentibus vobis, an adiicerem, quae in aliud vo3 lumen cogito refervare. Neque enim adfectibus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

meis uno libello cariffimam mihi et fanctiffimam memoriam profequi fatis eft: cuius famae latius confuletur, fi dispenfata et digefta fuerit. Verum 4 haefitanti mihi, omnia, quae iam compofui, vo])is exhiberem, an adhuc aliqua differrem; fimplicius et amicius mihi vifum eft, omnia, praecipue quum adfirmetis, intra vos futura, donec placeat emittere. Quod fupereft, rogo, ut pari 5 fimplicitate, fi qua exiflimatis addenda, commutanda, omittenda, indicetis. Mlihi difficile eft 6 hucusque intendere animum in dolore; difficile et vobis. Sed tamen ut fculptorem, ut pictorem, qui filii veftri imaginem faceret, admoneretis, quid exprimere, quid emendare deberet; ita me quoque formate, regite, qui non fragilem et caducam, fed immortalem, ut vos putatis, effigiem

3 cari(Jimam mihi et fancti/fimam memoriam) Rom. fancti(Jimam mihi et cari/Jimans memoriam. H. memoriam -- cuius famae) Non di(Iìmile Tullianum illud de Orat. 1, 2. im. Ac mihi repetenda «/? veteris cuiusdam memoriae non /ane /atis explicata recordauio. S. disper fata et digcfta ) Per plures libellos distributa laus Spurinnae iuvenis facilius aetauein feret : cum fpes fit unius exemplis pereuntibus, alterum tamen forte fuperfuturum. G. 4 fimplicius vifum eft) JRom. /implicius et amicius vi/utn eft,. exclufo mihi, qu9d vulgo inculcatur importune. Af. Oiniferunt mihi Cortius et Gierigius. Bene. S. intra vos {“? vos non evuigaturos efTe, fed apud vos retenturos. E. 5 Qug d fupereft etc.) Quod /uperefi, rogo , ut pari fimfi citate, fi qua eri/timabitis A ddenda, commutanda, omit4ewada, im dicetis mihi. _ Di/

ficile eft hucusque animum intendere in do/ore. Difficile. Sed tamen ut /culptorem, ut pictorem. Ita Rom. ut Plinius voluit. Ex perfona Spurinnae et Cocciae dicta funt illa : Diffìcile «/t cetera : qua[i exigenti Plinio, ut a fe fcripta emendent, illi refpondeant, effe fibi difficile, ad haec in tanto ac tam recenti luctu intendere animum. Concedit id quidem Plinius effe difficile; fed ita concedit, ut fieri tamen pofTe, haud multum disfimili exemplo oftendat. Veram lectionem Cortius reperit : vulgata autem interpunctione, quae ineptiflima elt, deceptus, cum cetèris omnibus erravii. H.

Verum vidifle Heufingerum, noli dubitare. Erj/iimabitis etiam Cortiana, nulla ex libris enotata varietate. S.

6 ut vos putatis) Modeftiae caufTa addit. Non j'; immortalitatem pollicetur fuis fcriptis et per ea^ Spurinnae : fed loqui fe indicat de fententia blanda amicorum. G.

conor efficere: quae hoc diuturnior erit, quo verior, melior, abfolutior, fuerit. Vale. ?

[ocr errors]

Gratus animus 24rtemidori , efficium Plinii erga - praedicantis , una cum aliis virtutibus laudatur.

[ocr errors]

Eft omnino Artemidori noftri tam benigna natura, ut officia amicorum in maius extollat: inde etiam meum meritum, ut vera, ita fupra meritum a praedicatione circumfert. Equidem, quum eflent philofophi ab urbe fubmoti, fui apùd illum in fuburbano: et quo notabilius hoc periculofiusque eflet, fui praetor. Pecuniam etiam, qua tunc illi ampliore opus erat, ut aes alienum exfolveret, contractum ex pulcherrimis cauflis, mullantibus magnis quibusdam et locupletibus amicis, mutua3 tus ipfe, gratuitam dedi. Atque haec feci, quum, feptem amicis meis aut occifis aut relegatis, (occilis, Senecione, Rufiico, Helvidio; relegatis, Maurico, Gratilla, Arria, Famnia) tot circa me iactis fulminibus quafi ambuflus, mihi quoque impendere idem exitium, certis quibusdam notis

4 augurarer. Non ideo

tamen eximiam gloriam

meruifle me, ut ille praedicat, credo: fed tantum

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

effugifTe flagitium. Nam et C. Mufonium, foce- 5 rum eius, (quantum licitum efi per aetatem) cum admiratione dilexi, et Artemidorum ipfum iam • tum, quum in Syria `tribunus militarem, arcta familiaritate complexus fum: idque primum non nullius indolis dedi fpecimen, quod virum aut fapientem, aut proximum fimillimumque fapienti, intelligere fum vifus. Nam ex omnibus, qui munc 6 fe philofophos vocant, vix unum aut alterum invenies tanta finceritate, tanta veritate. Mitto, qua patientia corporis hiemes iuxta et aeftates ferat, ut nullis laboribus cedat, ut nihil in cibo aut potu voluptatibus tribuat, ut, oculos animumque contineat. Suut haec magna, fed in alio: in 7 boc vero minima, fi ceteris virtutibus comparentur, quibus meruit, ut a C. Mufonio ex omnibus omnium ordinum adfectatoribus gener adfumeretur. Quae mihi recordanti eft quidem iucundum, 8 quod me quum apud alios, tum apud te, tantis laudibus cumulet: vereor tamen, me modum excedat, quem benignitas eius (illuc enim, unde coepi, revertor) non folet tenere. Nam im hoc 9 uno interdum, vir alioqui prudentiffimus, honefto quidem, fed tamen errore verfatur, quod pluris amicos fuos, quam funt, arbitratur. Vale. ipfum enim iam profectus moa mediocris indicium : cum de fapiente, ut de poeta, mulico, pi

[ocr errors]

5 quantum licitum e/t etc.) Rom. quantum licitipm eft per aetatem,' eadem ratiòne dilexi, corrupte. H.

Idem vitium traxit liber Medi-
Error natus ex compendio

ceus. virtutis adfecutus fit. ^ G. & male intellecto. Vid. Heulin- , 6 ut nihil in cibo etc.) Rom. er. ad 2, 3, 2. Drakenb. ad ut nil in cibo in potu voluptaf;: 1, 3, 3. S. tibus tribuat. H.

non nullius indolis) ingenii fatis acuti, qui taiia perfpiceret, et animi [atis emendati atque excelfi, cui talia placerent et admirationi efTent. ' E.

proximum fapienti) Nemo enim perfecte fapiens. Stoicus jlle fapiens idea eft, nomen eft.

“inteuere Jum vifus ) Id

8 Quae mihi record. etc.) Rom. Quae mihi recordanti </è quiden iucundum, quod me cun» apud alios, tum apud te, tantis laadibus cumulat, non camulet, ut ex vulgatis aliqui, Ald. quoque Catam, et Cortius cumwat. Nullus hic locus coniunctivo,

- -

« VorigeDoorgaan »