Pagina-afbeeldingen
PDF

14

. VII.

INegat roganti Octavio, /e poffe Gallo contra Baeticos adeffe, quos femper defenderit. Deia Octavii carmina defiderat. .

[ocr errors]

Vide, in quo me faftigio collocaris, quum mihi idem poteflatis idemque regni dederis, quod Ilomerus Iovi Optimo Maximo. 3 £regov μ}ν ἐλ»κε πατὴe, gregov * &y£y£va>v. a Nami ego quoque fimili nutu ac rehutu relpoudere voto tuo poITum. Etenim ficut fas eft mihi, praefertim te exigente, excufare Baeticis contra uuum hominem advocationem: ita nec fidei noflrae, nec conflantiae, quam diligis, convenit adelle contra provinciam, quam tot officiis, tot laboribus, tot 5 etiam periculis meis aliquando devinxerim. Temeho ergo hoc temperamentum, ut ex duobus, quorum alterum petis, eligam id potius, in quo uon folum ftudio tuo, verum etiam iudicio fatisfaciam.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Neque {enim tanto opere mihi confiderandum eft, id vir optimus in praefentia velis, quam quid emper fis probaturus. * Me circa Idus Octobres 4 fpero Romae futurum, eademque haec praefentem quoque tua meaque fide Gallo confirmaturum: cui tamen nunc iam licet fpondeas de animo meo. "H, xx) xvxy£vaiv à7 άφεῦσι νεῦσε Kgov'»y. Cur enim non usquequaque Homericis verfibus 5 agam tecum? qnatenus tu me tuis agere non pateris: quorum tanta cupiditate ardeo, ut videar mihi hac fola mercede poITe corrumpi, ut vel contra. Baeticos adfim. Paene praeterii, quod minime 6 praetereundum fuit, accepilTe me caryotas optimas, quae nunc ficis et boletis certandum habent. ' Vale.

4 tua meaque fide) Et ipfe fidem ;ííí, illi dare, et de miea etiam fide fpondere. * Quamquam confideratâ varietate Tectioniis a Cortio propolita malim, eademque haec pragfentem tuo meoque Gallo confirmaturum. G. flom. Me circa idus Octobris £? Romae futurum eademque aec prae/entem cau/a tua aequiIio Gallo confirmaturum. ' In vulgata tua meaque fide, nihil fignificant. Hinc atqüe ex Me«diceo vera fortaffo ' lectio ali£}: reftituetur, quae monum reperta eft, etfi Gesneriana coniectura ad eam proxime accedere videtur : eademque haec prae/entem quoque tuo meoque Callo confirmaturum. Ex quo4ue factum eft caa/a, fallente [cripturae compendió. Nam cauJa tua non plácet. Sequitur in Rom. cui tdmen iam nunc, beIne. ni. Scripferit Plinius : eademque haee praefentem quoque tuo Gallo confirmauuruim. ' Deinde iam nunc (quod et in excerptis Brummer.y bonum, quamquiam nec in vulgata eft quod iure reprebendas? uterque enim ordo ufu receptus. De nunc iam vid.

[ocr errors]

iam nunc idem ad eund. 31, 32,

3. S. 'H, xa\ xvav£wouv etc.) Ex Hom. Il. d, 528. E. 5 ut videar mihi hac /ola mercede) Rom. ut videar hac fola mercede, fine mihi. H. Pronomen melius adeft. S. 6 accepiffe me caryotas optimas) Rom. Ἀ. cariotas optimas, omifTo me. Haud displicet. Certe locis Ë; mánus inepte fedulae ibrariorum, quibus aliquid ad orationis integritatem deeffe videretur, talia provocabula invexerunt. Vid. infra Cortius ad ep. 19, 3. Drakenb. ad Liv. 1, 23, 5. V$.; Hellenol. p. 12o f. cum notis Heufingeri. S. caryotas) Graecorum φο£v£xas »agvJro), de quibus v. Diodor. Siê. 2, 53. ibique WelTeling. p. 165. S. jicis et boletis) * Sic recte edidit, et fcribi, omifla cum, docuit Cortius. De formula certandum habent vid. Ind. G. Rom. quae nunc cum fici* es boletis certandum abeunt, vitiofe in ultimo verbo. Praepofitionem cum Cortius unius Medicei auctoritate delevit, quam faepius Plinius adiecit, fi ünum lo

* , -,- 7 --- ,.' VIII. , . , . Petit emendationem orationis in patria habitae, quum bibliothecam dicaffet, et alimenta ingenuis decrea/iffet : de cuius editione /olicitius disquirit.

[ocr errors]

'Peropportune mihi redditae funt literae tuae, quihus flagitabas, ut tibi aliquid ex fcriptis meis mitterem, quum ego id ipfum deftinaflem. Addidifti ergo calcaria fponte currenti, pariterque et tibi veniam recufandi laboris, et mihi exigendi verea cundiam fuflulifti. Nam nec me timide uti decet eo, quod oblatum efl: nec te gravari, quod depopofcifti. Non eft tamen, quod ab homine defidioTo aliquid novi operis exfpectes. Petiturus fum enim, ut rurfus vaces fermoni, quem apud municipes 3 meos habui, bibliothecam dedicaturus. Memini quidem, te iam quaedam adnotafle,' fed generaliter: ideo nunc rogo, ut nom tantum univerfitati eius attendas, verum etiam particulas, qua foles lima, perfequaris. Erit enim et pofl emendationem 4 liberum nobis vel publicare vel continere. Quin immo fortafle hanc ipfam cunctationem mofiram in alterutram fententiam emendationis ratio deducet, quae aut indignum editione, dum faepius

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

retractat, inveniet: aut dignum, dum id ipfum experitur, efficiet. • Quamquam huius cunctationis5 meae cauflae non tam in fcriptis, quama in ipfo materiae genere confiftuut. Eft enim paullo gloriofius et elatius. Onerabit hoc modeftiam moflram, etiamfi ftilus ipfe fuerit preflus demiflusque, propterea quod cogimur cum de munificentia parentum noftrorum, tum de moftra disputare. Anceps hic et lubricus locus eft, etiam quum illi 6 ' neceflitas lenocimatur. Etenim fi alienae quoque laudes parum aequis auribus accipi folent; quam difficile eft obtimere, me molefta videatur oratio de fe aut de fuis diflerentis? Nam cum ipfi homeflati, tum aliquanto magis gloriae eius praedicationique invidemus: atque ea demum recte facta minus detorquemus et carpimus, quae in obfcuritate et filentio reponuntur. Qua ex caufla faepe 7 ipfe mecum, nobisne tantum, quidquid illud eft, compofuifTe, am et aliis debeamus? Ut nobis, admonet iflud, quod pleraque, quae funt agendae rei neceflaria, eadem peracta nec utilitatem parem nec gratiam retinent. Ac, me longius ex- 8 empla repetamus, quid utilius fuit, quam muni

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

, ficentiae rationem etiam ftilo profequi? Per hoe enim adfequebamur, primum ut homeflis cogitationibus , immoraremur; deinde ut „pulchritudinem illarum longiore tractatu pervideremus; poflremo, ut fubitae largitionis comitem poenitentiam caveremus. Nafcebatur ex his exercitatio quaedarum 9 contemnendae pecuniae. Nam quum homines ad cufiodiam eius natura refirinxerit; nos contra 1multum ac diu penfìtatus amor liberalitatis com\mumibus avaritiae vinculis eximebat: tantoque laudabilior munificentia mofira fore videbatur, ■ quod ad illam non impetu quodam, fed confilio. 1o trahebamur. Accedebat his cauflis, quod non ludos aut gladiatores, fed annuos fumtus in alimenta ingemuorum pollicebamur. Oculorum porro et aurium voluptates adeo non egent commendatione, ut non tain incitari debeant oratione, quam 1 1 reprimi: ut vero aliquis libenter educationis taedium laboremque fufcipiat, mom praemiis modo, verum etiam exquifitis adhortationibus impetran1 2 dum eft. Nam fi medici falubres, fed voluptate carentes cibos, blandioribus alloquiis profequuutur ; quanto magis decuit publice confulentem, utiliflìmum munus, fed non perinde populare, comitate orationis inducere? praefertim quum

S longiore tractatu pervi de- gitatio moleflum iacturae factae renuus) Sic et Rom. JH. Ê, mitigat aut plane expelJLomgiorem tractatum dixit re-- lit. E. rum eam tractationein, qua diu- 9 tantoque laudabilior munitius iis immoramur, per lingulas ficentia nq/ira) Rom. tantoque euntes, fingulas expeiidente$, id laudatior munificentia nqftra. quod gpi- dixerat /ii/o prq/e- H.

qui. το in alimenta ingenuorum)

pervideremus) Habet in hoc verbo eam vim ;i per, quam in per/picio ; ubi accuratam diligentemque curam et continuatam infpiciendi diligeutiam notari, fatis conftat. G.

- poenitentiam caveremus) Hoc fit, cum largitionis utilitatem ac pulcritudinein accurate et di perpendamus. Nam honeftatis co

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »