Pagina-afbeeldingen
PDF

tur. Hebetentur fortafTe, et paullulum retmdan- 4 tur; evelli quidem extorquerique non pofluut. Igitur mon temere iam nunc de univerfitate pro- 5

muntio: de partibus experiar legendo. Vale.

'', XVI. Alia maiora , alia clariora effe , 4rriae factis et exemplo probat. N E P. o t 1

[ocr errors]

AdnotafTe videor, facta dictaque virorum femimarumque illuftrium alia clariora efle, alia maiora. Confirmata eft opinio mea hefterno Fanniae a Termone. Neptis haec Arriae illius, quae marito et folatium mortis et exemplum fuit. Multa referebat aviae fuae nom mimora hoc, fed obfcuriora: quae tibi exiftimo tam mirabilia legenti fore, quam mihi audienti fuerumt. Aegrotabat Caecina 3 Paetus, maritus eius, aegrotabat et filius, uterque mortifere, ut videbatur: filius deceffit, eximia pulchritudine, pari verecundia, et parentibus mon minus ob alia carus, quam quod filius erat. Huic 4 illa ita funus paravit, ita duxit exfequias, ut ignoraret maritus. Quin immo, quoties cubiculum eius intraret, vivere filium, atque etiam commo

leones, et fimilia, condito in XVI, 1 virorum /eminarum

corporis vagina * unguitum mu-
crone , ne refringatur hebete-
turve, ingredi. *Itaque verbum
hoc reponendum erat, etfi ple-
rique libri haberent re/iringan-
tur. Quanto magis, cum contra
fe res habeat. ' Eve//i pro revelli
ex libris pofuit Cortius. G.
Rom. evelli quidem ertor-
querique non po/Junt. Recte,
non revelli.
5 iam nunc de univerßtate
pronuntio ) Rom. iam de uni-
ver/itate pronuntio. H.

que etc.) I\om. virorum /eminarumque alia clariora effe. Omifit i//u/trium. H.

3 Caecina Paetur) Defunt in cod. Oxon. facileque credo, e margine in textum irrepfifle. Maritum Arriae Caecinain Paetum dictum fuifTe, Nepos [cilicet do cendus erat. S.

pari verecundia ) _ Rom. parique verecundia.

4 Huic illa ita /umus paravit) Rom. Huic ita i//a /unus paravit. H.

a

diorem efTe fimulabat. Ac perfaepe interroganti, quid ageret puer, refpondebat, Bene quievit, /i— 5 benter cibum /um/it. Deinde quum diu cohibitae lacrymae vincerent prorumperentque, egrediebatur. Tum fe dolori dabat. Satiata, ficcis oculis, compofito vultu redibat, tamquam orbitatem 6 foris reliquifTet. Praeclarum quidem illud eiusdem , ferrum ftringere, perfodere pectus, extrahere pugiomem, porrigere marito, addere vocem immortalem ac paene divinam, P A E t E, N o N D o l e t. Sed tamen ifta facienti dicentique gloria et aetermitas ante oculos erant: quo maius eft ' fine praemio aeternitatis, fine praemio gloriae abdere lacrymas, operire luctum, amifToque filio, 7 matrem adhuc agere. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat : fuerat Paetus in partibus, et occifo Scriboniano; Romam traheba8 tur. Erat adfcenfurus navem: Arria milites ora

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

daturi e/iis confulari viro fervulos aliquos, quo-
rum e manu cibum capiat, a quibus ve/liatur, a.
quibus ca/cietur: omnia ve/ fola, prae/èabg. , N9n.
mmpetravit.
geúsque navigium minimo fequuta eft. Eadem
apud Claudium uxori Scriboniani, quum illa
profiteretur indicium, Ego , inquit, te audiam,
cuius in gremio Scribonianus occifus e/?, et vivis?
Ex quo manifeftum efl, ei confilium pulcherrimae
mortis non fubitum fuifle.

Thrafea, gener eius, deprecaretur, me mori per

Conduxit pifcatoriam naviculam, in- 9

Quin etiam quum 1o

geret, interque alia dixiflet, Tu vis ergo filiam '

tuam, /, mihi pereundum fuerit, mori mecum? refpondit, Si tam diu tantaque concordia vixerit tecum, quam ego cum Paeto, vo/o. Auxerat hoc refponfo curam fuorum : attentius cuftodiebatur: fenfit, et, Nihil agitis, inquit; pote/lis enim efficere , ut ma/e moriar; ne moriar , non pot«/7is. Dum haec dicit, exfiluit cathedra, adverfoque

arieti caput mgenti 1mpetu impegit, et coi ruit. ÉÉî', Dixeram , inquit, vobis, inventuram me, quamlibet duram , ad mortem viam , / vos facilem negaffetis. Videnturne haec tibi maiora illo, Paete, non dolet, ad quod per haec perven

emnis expertes humanitatis, ita Burmann. ad Phaedr. 1, 22, 1 a. demum flectere polle putabat, fi S

quid iis compendii oftenderet. S.
omnia vel fola prac/iabo)
Hom. omnia /ola praeftaùo. H.
9 ingen* que /equuta eft )
Cogita, $ periculofum fit ma-
vicula pifcatoriâ improbum Adri-
am traiicere, hocque otiofum aut
alienum efTe ÊÊ. S.
Ego te audiam ) et videam
lucis* ufura fruentem, et pericu-
Ium amicis mariti tui creantem,
ut ipfa impunitatem conlequaris.
Illud enim fere praemium " indi-
cii. Formulam profiteri in di-
cium illuftravit Cort. ad SaJI.
I, g. 35, 6. G.
at vivis) Supple quae. Vid.

1 1 ut male moriar) Mox du-
ra ad mortem via. De alia hu-
ius locutignis fignificatione vid.
Gesneri ad I. A. Ernefiium epi-
ftola. S.
12 Refocillata, dixeram, in-
quit) Rom. Focillata, dire-
ram, inquit. H.
13 }'identurne) I. e. annon
videntur — ? . Ne hic affirmantis
eft, non, ut faepius, negantis.
Infra ep. a 1 , 6. Meritone eum
et tunc dimi/i amiciffime etc.
Supra a, 17, Taq. Iujtisne de
cau(]is eum tibi videor in cole-
ra* etc.

de offic, pag. 693. S.

[ocr errors]

Vid. Heuling. ad Cicer.

A.

[blocks in formation]

.4nxius de /alute amici ob filentium eius , monet , nt propediem nuntiet , quid agat.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Exime hunc mihi fcrupulum, cui
Exime autem vel data ope-

ra tabellario miffo: ego viaticum, ego etiam praemium dabo: nuntiet mihi modo, quod opto. 3 Ipfe valeo: fi valere eft, fufpenfum et anxium vivere, exfpectantem in horas, timentemque pro capite amiciflimo, quidquid accidere homini pot

eft. Vale.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

XVIII.

Panegyrici, uberius, quam in /enatu diacerat, elaborati , recitationem cum voluptate eaeceptam de7narrat.

[ocr errors]

Officium confulatus iniunxit mibi, ut reipublicae nomine principi gratias agerem. Quod ego in fenatu quum ad rationem et loci et temporis ex more feciIlem ; bono civi convenientiflimum credidi, eadem illa fpatiofius et uberius volumine amplecti: primum, ut imperatori noftro virtutes a fuae veris laudibus commendarentur: deinde, ut futuri principes nom quafi a magiftro, fed tamen fub exemplo praemonerentur, qua potiflimum via pofTent ad eamdem gloriam miti. Nam praecipere,3 qualis efle debeat princeps, pulchrum quidem, fed onerofum, ac prope fuperbum eft: laudare vero optimum principem, ac per hoc pofleris, velut e fpecula lumem, quod fequantur, oftendere, idem utilitatis habet, arrogantiae nihil. Cepi autem 4 non mediocrem voluptatem,quod, hunc librum quum amicis recitare voluilTem, non per codicillos, non per libellos, fed /? commodum effet et /? va/de vacaret, admoniti (nunquam porro, aut valde raro,

XVIII, 1 ad rationem et Roei et temporis) Rom. ad rarionem loci et temporis. H.

3 pulchrum etc.) honeftum et utile, alios praeceptis monere in re tam gravi. Onero/umn, quia invidiofum et offenfae pleniffimiurn eft. Superbum, arrögans, tamtam rei gravitatem praeceptis atfequi velle. Hunc fenfum fequentia etiam confirmant : idem utiditatis habet, arrogantiae ni/. i/. E.

4 quod, hunc librum etc.) Interpunge ita : quod, hunc librum, cum amicis rccitare vo

luiff.m. Vulgo poft librum ia-
cidunt. H.
Obfecutus fum bene monenti.
Sic et Erneftius diftinxerat. S.
libellos) Facit luuc imprimis
Dialog. de Orator. cap. 3. ubi
orator, ut habeat, qui audire di-
gnentur, libellos difpergere di-
citur. Vid. Schulz. ad h. I. pag.
33. fq. _ S.
fed fi commodum etc.) Rom.
fed fi commodum et /i valde
vacaret, admonui. H.
porro ) autem. Plinius 1 , 8.
1 o. Oculorum porro et auriumn
voluptates adeo non egent etc.

« VorigeDoorgaan »