Pagina-afbeeldingen
PDF

a focru, cuius arca mon fecus ac mea utor. Proinde hoc te mom moveat, fi cetera nom refra- g gautur, quae velim quam diligentiffime examines. Nam quum in omnibus rebus, tum in disponendis facultatibus plurimum tibi et ufus et providentiae fupereft. Vale.

[ocr errors]

In comitiis modum per tabe//as /riffragandi reftitutum narrat, ex quo incommoda futura auguratur. c. p L I N 1 V s M A x 1 M o s v o s. Meminimine, te faepe legifTe, quantas contentiones excitarit lex tabellavia, quantumque ipfi latori vel gloriae vel reprehenfionis adlulerit? At nunc in {enatu fine ulla dilTeufione hoc qui- a dem, ut optimum, placuit. Omnes comitiorum die tabellas poflulaverunt. Excelleramus faue ma-3 nifeltis illis apertisque fuffragiis licemtiam concionum. Non tempus loqnendi, non tacendi modeflia, non denique fedendi dignitas cuftodiebatur.

Magui undique diilonique clamores: procurrebant 4

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

omnes cum fuis candidatis: multa agmina iu medio; multique circuli et indecora confufio:

adeo defciveramus ,

a confuetudine parentum,

apud quos omnia dispofita, moderata, tranquilla,

5 maieftatem loci pudoremque retinebant.

Super

funt fenes, ex quibus audire foleo, hunc ordinem

comitiorum. fummum.

Dicebat ipfe

Citato nomine candidati, filentium

pro ' fe, vitam fuam ex

plicabat, teftes et laudatores, dabat, vel eum, fub quo militaverat, vel eum, cui quaeftor fuerat, vel utrumque, fi poterat: addebat quosdam ex fuffragatoribus: illi graviter et paucis loquebantur.

6 Plus hoc, quam preces, proderat.

Nonnumquam

candidatus aut matales competitoris, aut annos,

aut etiam mores arguebat.

Audiebat fenatus

gravitate cenforia. Ita faepius digni, quam gra

7 tiofi, praevalebant.

Quae nunc immodico favore

corrupta, ad tacita fuffragia, quafi ad remedium,

decurrerumt.

Quod interim plane remedium fuit: 8 erat enim novum et fubitum.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

magiftratus, qui maxime fieri debuerunt. Nam ut in recuperatoriis iudiciis, fic nos in his comitiis, quafi repente apprehenfi, finceri iudices fuimus. " Haec tibi fcripfi, primum ut aliquid novi fcriberem, deinde ut nonnunquam de republica loquerer, cuius materiae nobis quanto rarior, quam veteribus, occafio, tanto minus omittenda eft. Et hercule quousque illa vulgaria? , Eho, quid agis? Ecquid commode vales? Habeant noftrae quoque literae aliquid non humile, nec fordidum, nec privatis rebus inclufum. ' Sunt quidem cuncta fub unius arbitrio, qui pro utilitate communi folus omnium curas laboresque ' fuscepit: quidam tamen falubri quodam temperamento ad mos quoque velut rivi ex illo benigniflimo fonte decurrunt, quos et haurire ipfi, et abfentibus amicis quafi miniftrare epiftolis po[. fumus. Vale. !

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 1 Et hercule quousque etc.)

ad Liv. 27, io, 2. Horat. Turf.
de Partic. cap. LXVI. 5. Saepe
confunditur dum et quid. Vid.
Oudend. ad Lucam. 3, 38. Dra-
\kenb. ad Liv. 5, 36, 5.
12 /a/ubri quodam tempera-
mento) Cortiùs quodam omilit
bonorum iibrorum auctoritate.
Laudo. Auribus quidem vulgata,
qui darru quo datn, parum pla-

cet., S.

fero. plurimum in fcribendo et

Erat homo ingeniofus, acutus, acer, et qui

[alis haberet et fellis, uec

a candoris minus. Profequutus eram viatico fecedemtem. Dederam hoc amicitiae, dederam etiam verfi8 culis, quos de me compofuit, Fuit moris antiqui, eos, qui vel fingulorum laudes, vel urbium fcripferant, aut houoribus aut pecunia oruare: noftris vero temporibus, ut alia fpeciofa et egregia, ita hoc

in primais exolevit.

Nam poflquam defiimus fa

cere, laudanda, laudari quoque ineptum putamus. 4 Quaeris, qui fiut verficuli, quibus gratiam retulerim? Remitterem te ad ipfum volumen, nifi quosdam tenerein: tu, fi placuerint hi, ceteros in

5 libro requires.

Adloquitur Mlufam, mandat, ut

domum meam Efquiliis quaerat, adeat reverenter ; Sed, ne tempore non tuo dg'ertam Puffes ebria ianuam, videto,

[ocr errors][ocr errors]

Totos dat tetricae dies Minervae, JDum centum /ludet ariribus virorum , IHoc quod /ecu/a pq/lerique pqffint i Arpinis quoque comparare chartis. Seras tutior ibis ad lucernas. Haec hora e/? tua, quum furit Lyaeus, Quum regnat rq/a , quum madent capi//i. Tunc me ve/ rigidi /egant Catones. Meritone eum , qui haec de me fcripfit, et tunc 6 dimifi amiciflime, et nunc, ut amiciflìmum, de

functum efle doleo?

Dedit enim mihi, quantum

maxime potuit, - daturus amplius, fi potuillet. Tametfi quid homini poteft dari maius, quam

gloria, et laus, et aeternitas ? At non eruut aeter- 7. Non erunt fortafle : ille tamen

ma, quae fcripfit.

fcripfit tanquam efTent futura.

[ocr errors]

Vale.

et graves, quales qui totos dant
tetricae dies Minervae. S.
6 Meritone) Vid. fupra ad
ep. 16, 13. S
quantum marime potuit) Rom.
quantum maximum potuit. Sic
êt Ald. Hoc Plinianum eft, non
maaeine. Lib. II. ep. XIII. io.
Nam licet tribuas ei , §î,
tum ampli[Jimum potes. Seneca
ad ;£?!'! XX. p. 182. Lipf.
Comprehende, quantum pluri-
muni procedere' homini, liget:
quartülum eft ? Curt. lib. IIlI.
c. VIII. io. Quanta marima ce-
1eritate potuit, contendit. H.

« VorigeDoorgaan »