Pagina-afbeeldingen
PDF

/ 2 effingit. Ipfe vero et nuper, adhibito ingenti auditorio, librum de vita eius recitavit: de vita pueri recitavit; tamen, eundem librum, in exemplaria transfcriptum mille, per totam Italiam provinciasque dimifit. Scripfit publice, ut a decurionibus eligeretur vocaliffimus aliquis ex ipfis, 3 qui legeret eum populo: factum eft. Hanc ille vim (Teu quo alio nomine vocanda eft intentio, quidquid velis, obtinendi) fi ad potiora vertiIlet, quantum boui efficere potuiflet ? mior vis bonis, quam malis, ineft, ac ficut ciua. 9la, gy 9e%αος, λογαμὸς δε έκνον φ'get, ita récta ingemia debilitat verecundia, perverja confirmat 4 audacia. Exemplo eft Regulus. Imbecillum la

Quamquam mi

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

tus, os comfufum, haefitans lingua, tardiffima inventio, memoria nulla: nihil denique praeter ingenium infanum : et tamen eo impudentia ipfoque illo furore pervenit, ut a plurimis ovator

habeatur.

Itaque Herennius Senecio mirifice Ca

tonis illud de oratore in hunc e contrario vertit:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Gratulationi de auguratu re/pondet , cauffas explicans, cur eo honore praecipue laetetur.

[ocr errors]

Gratularis mihi, quod acceperim auguratum. Iiire gratularis: primum, quod graviffimi principis iudicium in minoribus etiam rebus confequi pulchrum efl; deinde quod facerdotium ipfum cum prifcum et religiofum, tum hoc quoque facrum plane et infigne eft, quod non adimitur viventi. 2 Nam cetera, quamquam dignitate propemodum paria, ut tribuuntur, fic auferuntur. In hoc for3 tunae hactenus licet, ut dari poflìt. Mihi vero etiam illud gratulatione dignum videtur , quod fuccefli Iulio Frontino, principi viro: qui me uomiuationis die per hos continuos annos inter

7 ut rifum magis etc.) Rom. Cornel. Nep. Hamilc. 2, 3. pag. ut ri/umi mihi po[lit exprimere 205. Emeiidat. 2, 4. pag. aoa. rmagis. H. Omnino in pofiiu buius particuVIII, 2 Nam cetera etc.) Rom. lae mira librariorum inconftantia

Nam alia, quant quam dignita- deprehenditur. S.

[ocr errors]
[ocr errors]

amittamus, quia nunquam adimi- nominationis die ) Vid. ad 2, tur. E. G 1 , 8. G.

5 Mihi vero etiam i//ud) Rom. hos continuos annos) Ep. 9,

Mihi vero illud etiam, be- 1. Cauffam per hos dies dirit

ue. H. Iuliu* ' /}affus. In talibus pro

Bonus hic ordo, nofter tamen momen hic TE; proxime elanon deterior. Vid. Heufingcr. ad plum indicat. Vid. Drakenb. ad

facerdotes nominabat, ` tamquam in locum fuum cooptaret; quod nunc eventus ita comprobavit, ut non fortuitum videatur. Te quidem, ut fcri- 4 l»is, ob hoc maxime delectat auguratus meus, quod Marcus Tullius augur fuit. Laetaris enim, quod honoribus eius infiftam , quem aemulari in fludiis cupio. Sed utinam, ut Tacerdotium idem 5 et confulatum, multo etiam iuvenior quam ille, fum confequutus: ita fenex faltem ingemium eius aliqua ex parte adfequi poflim ! Sed nimirum quae funt in manu hominum, et mihi et multis contigerunt: illud vero ut adipifci arduum, fic etiam fperare nimium efl, quod dari mifi a diis non poteft. Vale. .

[ocr errors]
[ocr errors]

INarrat, Baffum , eae Bithynia repetundarum reum , a
Je defenfum liberatumque effe.
C. P JL I. N I V S V IR S O S V O S.
CaufTam per hos dies dixit Iulius BafTus, homo

laboriofus et adverfis fuis clarus. Accufatus eft

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

2 dicatusque efl.

3 tiores.

fub Vefpafiano a privatis duobus: ad fenatum remiflus, diu pepeudit ; tandemque abfolutus vin

Titum timuit, ut Domitiani ami

cus; a Domitiamo relegatus eft. Revocatus a Nerva, fortitusque Bithyniam, rediit reus, accufatus non miuus acriter, quam fideliter defenfus:

varias fententias habuit,

paratus et vehemens.

plures tamem, quafi mi

Egit coutra eum Pompouius Rufus, vir

[ocr errors]

nes, umus ex legatis, fax accufationis et origo.

4 Refpondi ego. Nam mihi Baflus iniunxerat, ut totius

defeufionis fundameuta iacerem: dicerem de ornamentis fuis, quae illi et ex generis claritate et ex

5 periculis ipfis magna erant; dicerem de confpi

ratione delatorum, quam in quaefiu habebant;

dicerem cauiias, quibus

ut iilum ipfum Theophanem, offendifTet.

factiolillimum quemque, Eun

dem me voluerat occurrere crimini, quo maxime premebatur: im aliis enim, quamvis auditu gravioribus, non abfolutionem modo, verum etiam

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »