Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Liciniani rhetoricam profeffionem narrat , tanquam propter incefium cum /efiali a Domitiano ad exfilium redacti.

[ocr errors]

Audifiine Valerium Licinianum in Sicilia profiteri? Nondum te puto audifle; eft enim recens muntius. Praetorius hic modo inter eloquentiflimos cauflarum actorcs habebatur: munc eo decidit, ut exful de fenatore, rhetor de oratore fieret. 2 Itaque ipfe in praefatione dixit dolenter et graviter : Quos tibi, Fortuna , /udos facis? Facis 'enim ex proféfforibus /enatores, ex fenatoribus prqfeffores. Cui fententiae tantum bilis, tantum

amaritudinis ineft, ut mihi videatur ideo profef

XI im Rom. Minutiano infcribitur, Iine Cornelio. H.

1 profueri ) literas intellige, fpeciatim Rhetoricem. Sic dixerat etiam 2, 18, 4. G.

Praetorius hic. modo) Rom. Praetorius modo hic. Paucis inueriecuis : ut erul de fenatore et rhetor fîeret. H.

2 Quos tibi etc.) Rom. Quos tibi, ` Fortuna, ludos facis ? Eae fenatoribus profeffores, eae profefforibus /enatores. Interimediâ, facis enim, fortafTe temere, omifTa Junt, et fi abefle polfunt : ordinem autem verbofum, qui et iu Medic. et in Brunner. A. manfit, vulgato antepono, Primum queritur de ìa fortuna, /acis ex- /enatoriὸus profcffores : deinde aliorum novitatem mordet, eae profefforibus /enatores. Hoc itaque dicere videtur : nos demergis, ut alios extollas. Tanto faevior fortunae lufus eft, quanto iniquius, [enatores cum vulgo exaequari, plebeios fenatores fieri._ H. Piinius videtur [cripfiffe : Facts eae /enatoribus profçffores, er

[merged small][ocr errors]

amaritudinis) Quaeret forte aliquis, qua in re inlit 89®*vrns illa' five àmaritudo? Credo ego in eo, quod Quintilianum mordet, Hifpanum hominem, et artis, quam profitebatur, opera honores fummos et ornamenta confularia adeptum. Quantacumque enim effet viri virtus, nQn poterat tamen carere fortuna ipfiüs, quam diu vixit, obtrectatoribus.' Igitur etiam luvenalis dentem in illum [tringit 7, 189 fqq. et nec meritis viri, nec iudicio principum tribuit, quod faltus jnultos haberet ; verum fideribus, quae erceperint modo primos incipientem edere vagitus etc. Altera pars dicti, quo ufus eft Valerius, ád M. Tullium etiam fpectare videtur, qui fenatoriis curis a Iulio Caefare liberatus, fcbolas domi fuae habuit.

fus, ut hoc diceret. Idem, quum Graeco pallio 5 . amictus intraflet, (carent enim togae iure, quibus aqua et igni interdictum eft) poflquam fe compofuit, circumfpexitque habitum fuum : Latine, inquit, dec/amaturus fum. Dices, triftia et mife- 4 randa: dignum tamen illum, quia haec ipfa ftudia incefli fcelere maculaverit. Confeflus eft quidem 5 inceftum : fed incertum, utrum quia verum erat, an quia graviora metuebat, fi megaflet. Fremebat enim Domitianus, aeftuabatque ingenti invidia, deftitutus. Nam quum Corneliam, maximam Ve- 6 fialem, defodere vivam concupiflet, ut qui illuftrari feculum fuum eiusmodi exemplo arbitraretur, pontificis maximi iure, feu potius immamitate tyranni, licentia domini, reliquos pontifices non in Regiam, fed im Albanam villam convocavit. Nec minore fcelere, quam quod ulcifci videbatur, abfentem inauditaiiique damuavit incefti,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

innocens videri vult. G. /irginem Marinam, al/olutam oliun , dehinc longo intervallo

3 Graeco ) Non defiderarem, fi •. • - . repetitam atque con victam, de

[ocr errors]
[ocr errors]

fodi imperavit, ftupratoresque , •virgis in comitio ad necem ' caedi : adjungit tamem, quod ad

'• .. noftrum pertin Latine declamaturus fum) hunc noft pertinet, ercepto

Licet veftis me admoneat Romanae ac Latinae adeo civitatis, et veftis iure excidiffe, Latine tamen, quod foluin adhuc po[Tum, declamaturus /um. G.

Latine declamaturus fum, non <Graece, ut habitus videtur polliceri. Etiam hoc acerbe et a maAre. AY. 4 Dices, trìfiia et miferanda) Sic et Rom. T H. in cg/ii /re/ere ) In Vefalem commilli, ' uti ea quae fequuntur declarant. G. maculaverit) Rom. maculaarit. 5 deftitutus) a teftibus tanti fceleris, cuius Veftalcm virginem

Praetorio viro, cui dubia etiam tum caufla, et incertis quae[iionibus atque tormentis de Temet

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

quum ipfe fratris filiam inceflo non polluifTet folum, verum etiam occidiiiet: nam vidua abor tu

7 periit. necandamque curarent.

Mifli fiatim pontifices, qui defodiendam

Ilia nuuc ad Vefiam,

nunc ad ceteros deos manus teudens, multa, fed hoc frequentillime, clamitabat: „}/e Cae'ar ince— /?am putat ; qua /acra faciente, vicit, trium; /.a8 vit. Blandieus haec, an irrideus: ex fiducia fui, am ex coniemtu principis dixerit, dubium efi. Dixit, donec ad fupplicium, nefcio an innoceus, certe tanquam innocens, ducta eft. Quin etiam, g

quurn ipfe fratris /?/ian ) Iuliam 'iiti \ efpafiar , filiam : marrat Svet. n. Domit. c. 22. "ubi de boc ipfo Piimi moliri loco Heinfianam coniecturam profert I5urmannus. Cum enim vix apareat, aiunt, cur viduam appellet Plinius, quae viro iam antea orbata eat, quum ex Domiiiamo conciperet ; forte legendum, nam biduo ab a! ortu periit. Ut dignam Heinfii ingenio coniecturam haud negaverim : fic viduae appellationem apud Pliniurn minime fupervacuam efIe, arbitror. lntelligitur enim caulla, cur Domitianus iiiam coegerit abortivum fumere, quod fcilicet non efTet decorum viduae parere, quod ex marito defuncto conceptum dicere non pollet. G.

narn vidita ab ortu pcriit ) Sic

et Rom. H.

7 multa clamitabat) Debet hoc factum efle ante ultimam et folemnem ad ipfum fupplicium deductionem , fi recte rern narrat Plutarchus in Numa p. 122. H. Steph. 2.-2, 3? r»v xoX.>go. £.»v *ìs £og*io» £»$*«*»os , xa\ x**** *yi*o*r*s *£•3*v xa\ xa-zz.ap. 2.-* s i *i*.», .s -^ 3* £ *»»» e;jvovrov y*»£***• x. r. a. Nam lecticae fi inpofita fuit confectae undique et obligaiae , ut vox inde exaudiri non poilet, non eft, ut apopliihegmata eius obfervari potuerint. Elt etiam aliud in Plutarcbi deicriptione, quod cum

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

uum in illud fubterrameum cubiculum demitteretur, haefifletque defcendenti fiola, vertit Te ac recollegit ; quumque ei carnifex manum daret, averfata eft, et refiluit; foedumque contagium, quafi plame a caflo puroque corpore, noviflima famctitate reiecit; omnibusque numeris pudoris, zroAAijv zgóvoiav είχεν εὐσχήμαs zrsaejy. Praeterea 1o

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

12 veniam : fecit.

Celer, eques Romanus, cui Cornelia obiiciebatur, quum in comitio virgis caederetur, in hac voce

1 1 perftiterat: Quid feci?

Nihi/ feci. Ardebat er

go Domitianus et crudelitatis et iniquitatis infa

mia.

Arripit Licinianum, quod in agris fuis oc

cultafTet Corneliae libertam : ille ab iis, quibus erat curae, praemonetur, fi comitium et virgas pati mollet, ad confeflionem confugeret, quafio ad

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Receffit Licinianus. Gratum hoc Do

mitiano, adeo quidem, ut gaudio proderetur, di

ceretque, Abfo/vit nos Licinianus.

Adiecit etiam,

non effe verecundiae eius in/landum: ipfi VerO

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »