Pagina-afbeeldingen
PDF

enitendum haberemus, ut, quod parentibus datur, et orbis probaretur; honoremque paucorum ce13 teri patienter et exfpectarent et mererentur.

accipiendum, quo inducunt medici pilulas auro vel argenio ; ut inducumtur crufla veI tectorio parietes, ut pigmento tabulae : imedicorum aperta hic mentio : de quibus Lucret. 1 , 935 et 4, 13. §Â ve/uti pueris abfinthia tetra mnedentes Cum dare conantur prius oras pocula ' circum Contingunt mellis dulci flavoque liquore etc. Poterat etiam inducunt. Argutatus erat cum aliis h. l. Gesnerus, qui monuerat vocem illam eo feniu accipiendam, quo inducun: medici pilulas auro vel argento, aut in ducuntur cruIla §f tectorio parietes, vel pigmento tabulae. ' Sed fimpliciorem fenfum contextus docet. ' Ut enim in prothefi Plinius dixerat cibos alloquiis prqfequi, ita in apodofi, munus, a fe propofitüm, comitate orationis ' in ducere, h. e. ita exhibere, ut id fimul oratione blanda et comi profequaris et commendes. Hoc enim munus, quo annuos fumtus in alimenta ingeniorum pollicebatur, quia , non erat populare, h. e. non ita gratum populo, ut munera gladiatoria ' aiit ludi oculorum auriumque voluptatibus fervientes, %, commendatione et in citatione quadam orationis, ut recte acciperetur et placerer. E. Placuit eadem ratio I. A. Ernefìio : vid. Gesneri ad euin epifiola Plinianis praefixa. Alterâ illa interpretatio, inepta magis quam arguta , a gravitate orauouis mirurn quantum abhorret. S. quod parentibus datur) Plinius aliunemta promifit pueris ingenuis : hoc munus proprie ad eorum parentes pertinet, qui alendorumn liberorum fuorum onere levarentur: hoc orbis etiam, qui numquam fufcepiffent libe1'os, vel amififíent fu{ceptos, probari cupit, ad quos fructus illius

liberalitatis non pertineret. * Talia adnotare füperfluum videri poterat, nifi unus itemque alter eorum, qui hac provincia ante nos functi funr, Idco per fe claro tenebras [edulo offudiflet ; id quod femel monitum ad plures

oblervationes moliras aequüs le

ctor transferet, et fi qua in facihi nimis re explicandâ operam nos abuti videat, hanc effe cau[fam fufpicetur, quod aliquis male, nofiro quidem iudiciò. eundem locum interpretatus fit. G. Rom. quod párentibus dabatur, recte. H. Sic et Cortius. Laudo. S. et ex/pectarent et mererentur) Haec optimorum quorumque librorum lectio, fed aliter,' quam adhuc factum , interpretanda. Beneficium Plinii primó non ad orbos liberis periinet, fed ad folos parentes ingenuorum, quibus alimenta deltinavit. Porro plures erant in hac altera etiam clalle , quam ut ad omnes pervenire eodem tempore í.í. illa, quantumvis inagna, pofTet. Enitendum igitur /ibi í ait Secundus noiter, ut plures illi, ui non flatin frui poffent bene;', fuo, paucorumi honor em et er/pectarent patienter, dum ad iplos quoquc volventibus annis ervenii et, et interim dignos fe illo praeftarent, eumque mererentur. * Haec puto plana, neque monenda adeo, ni(i de orὸis, qui liberos fibi nafcituros fperarent, ac de his, qui beneficio Principis ius liberórum confequerentur, hic commentari alicui vifum effet. G. Rom. ccteri patienter et eaepectarent et mirarentur, quod non damno. H. Quod olim legebatur, ceteri patienter et fpectarent et mirarentur, taiitum abeft, ut abfonum putem , ut noftrae lectioni paene praeferam. imitareatur

14 videamur.

Sed

ut tunc communibus magis commodis quam pri— vatae iactantiae fludebamus, quum intentionem adfectumque muneris noflri vellemus intelligi; ita

nunc in ratione edendi

veremur, me forte non

aliorum utilitatibus, fed propriae laudi fervifle

Praeterea meminimus, quanto maio

re animo honeftatis fructus in confcientia, quam

in fama, reponatur.

Sequi enim gloria, non ap—

peti, debet; nec, fi cafu aliquo non fequatur, idcirco quod gloriam non meruit, minus pulchrum 15 eft. Ii vero, qui benefacta fua verbis adornant, non ideo praedicare, quia fecerint, fed ut prae

dicarent, feciITe creduntur.

a Catanaeo enotatum, pro quo in aliis corrupte incitarentur, glofTema efi ineptum granmatici,

ui mirarentur explicare vellet. §Ă ad Virgil. Aen. VIII, 5 17. : ,,Miretur. lmitetur. Lucanus lX, ,,8o7. Miratoremque Catonis, ,,id eft, imitatorein : optima enim „ingenia necefîe eft ut ea, quae ,,mirantur, imitentur.'' S.

13 intentioncm adfectumque muncris mq/tri) Rom. intentiomem effectumque muneris noftri. H.

Eft haec omnium codd. lectio, cui male, opinor, lacobi Bonomienfis comiecturam praetulerunt. Plinius enim ut privatae fulpicioneni iactantiae effugeret, largitiomis fuae et confilium et effectum Comenfibus explicare debebat. Intentio de confilio dictum rarum puto : an iure Nol:enius I.ex. Antib. col. 585. T. et Schwarzius ad Plin. Panegyr. p. 353. fufpectae latinitatis exemplis annumerent, dubito. Terentius Andr. IV, 3, 18. : Repudio, quod confilium primum intenderam. Sallufiius Hug. c. 1 o7. : Deinde paucis diebus, quo ire inten- derant, perventum. S.

14 quanto maiore /ama ) Ilom. quanto maiore animo hov-

Sic, quod magnifi

[merged small][ocr errors]

eum referente alio fuifTet, ipfo qui gefTerat re

cenfente, vanefcit. „Homines enim quum rem

deftruere non poflunt, iactationem eius inceffunt.

Ita fi filenda feceris, factum ipfum; fi laudanda,

quod non fileas ipfe, culpatur. Me vero peculiaris 16 quaedam impedit ratio. Etenim hunc ipfum fermonem non apud populum, fed apud decuriones habui; nec in propatulo, fed in curia. Vereor ergo, ut fit fatis congruens, quum in dicendo adfentationem vulgi acclamationemque defugerim; nunc eadem illa editione fectari: quumque plebem ipfam, cui confulebatur, limine curiae pa— rietibusque discreverim, me quam im [peciem ambitionis inciderem; munc eos etiam, ad quos ex munere noflro nihil pertinet praeter exemplum, velut obvia oflentatione conquirere. Habes cumctationis meae cauflas: obfequar tamen confilio

tuo, cuius mihi auctoritas pro ratione fufficit.

Vale.

17

[merged small][ocr errors]

Hortatur ad /eceffum, propter ftudia , et innocentiam ruris, urbanae vitae nugis praeferendum.

[ocr errors]

Mirum eft, quam fingulis diebus in urbe ratio aut conftet aut comftare videatur, pluribus cunctisque •

15 ipfo qui gefferat recenfente) *£„? „£/? gg/Jerit recenfente. Deinde : /i laudanda non /ileas, ip/e culparis, quod unice verum e[t, dum modo quod non filea* retinueris, et prius ipfum deleveris. H. Amplector crifinHeufingeri,quam et alii libri ex parte tuentur. S. 17 obvia qftentatione) Quae ultro occurrit omnibus, iisque le iactat atque ingerit, quod àmbitionis eft. *Adeo nihili non videtur vox e bonis libris prolata, ut potius alteruru ad/entatione

a mala manu efTe appareat. Cui
enim ad/entaretur. editione, de
qua bic fermo eft? Sed qften-
tator conquirere et cogere ftudet
homines, qui fe admirentur, [ibi
plaudant. G.
Rom. velut obvia affentatio-
ne, male. H.
18 pro ratione fufficit) Rom*
pro ratione /ufficiet. H. -
Sic et Cortiùs. Probo. S.
IX, 1 ratio L'%*? Eimge
tempus efle primo in tabulis ac-
cepti; deinde negotia diei unius-
cuiusque, in quantum fuam [ibi

2 mom conftet.

Nam, fi quem interroges, Hodie

quid egi/li? refpondeat, Officio togae virilis interfui ; /pon/a/ia aut nuptias frequentavi; i//e me ad /ignandum te/7amentum , i/'e in advocationem, iffe 3 in con/ìlium rogavit. Haec quo die feceris, mecellaria; eadem, fi quotidie fecifle te reputes,

inania videntur, multo *

temporis particulam unumquodue pofcit, in expemfis indnci : igitur illa acceptorum et expenlorum aera aequales fummas efficient ; con/tare dicetur ratio. Atque hoc ita fit, [i lingula utrivsque capitis aera inter fe conferántur. ' Verum fi men/es et annos et vitam cum quantumvis magno numero negotiorum eiusmodi compares, ratio non amplius coryiat, fed expenla videtur nimia. G. Simplicior tamen mihi videtur, et huic loco aptior Gierigii fententia, rationem con/tare, quando quis finito die reperiat, omnia negotia fuiffe neceffaria et probanda. Nempe diebus fingülis negotia urbana, ut neceffaria, probamus; fed fi quotidie eadem fecifle reputanius, tum inania et frigida illa nobis videntur. h. e. ea, quibus nihil proficitur. cum nec animum iuvent, nec ingenuum acuant, neque honeftate et liberalitate fua j$.$. E. Meo quidcm fenfu Gesneri ratio praeliat. S. cunctirque) *Et maioribus auctoritatibus nixa efi haec lectio, et fententiam parit meliorern. Cunctis eft univcr[is fimul funtis. Eodeni fenfu legitur cunctaque in Mediceo libro, inteil. ratio, quod probat Cortius. iunctisque, vulgatum, non ita commodum e[t. G. Haec puto rectius fe habere, quam rationes eorum, qui iun<tisque defendunt vel ediderunt. IN-mpe in pluribus, fi a fingulis diliiiguuntur, iam ineft notio

magis quum fecefleris.

\

iunctorum, nam hac coniunctione fit, ut Iingulae dies plures fiant. Cuncti autem ab utroquo illo genere differunt, funtque uiniverfi. Hos cunctos etiam Plinius exprefTit his verbis : /i quotidie feciffe te reputes. Nam quod quotidie fit, ' id nec fingulis nec pluribus, fed cunctis diebus fieri Tolet. E.

Rom. pluribus cunctaque non conftet, ut folus praeterea Mediceus. H.

Paene affentior Cortio hanc lectionem vulgata longe doctiorem et prorfus Plinianam dicenti. Sic omnis de hoc loco fluctuatio facile fedatur. Quid I. A. Erneftio vi[um fuerit , vide in Gesneri ad eum epiftola. Ceterum de confufione vocum cum ctus et iunctus vid. Drakenb. ad Liv. 3, 66, 5. S. 2 O/ficio togae virilis) Quam [olenne fuerit, illum diem, quo, pofita praetexta, virilem togam f. puram fumerent, officio et celebritate amicorum obire, notum v. g. ex Sueton. Claud. 2. Togae virilis die, circa mediam noctcm , fine follemni officio 1ectica in Capito/ium /atus «/i. Idem auctor de Caligula ut peculiare notat c. 1 o. Uno atque codcn die togam /um/it. bar{, an que p q/iuit : /ine u//o honore , qua/is contigerat tiro cimio fratrum eius. Verum Auultüs ob id ipfum officium Confulalum bis fumfit, ut Cairum et Lucium filios, ampliffimno praeditus niagiftratu, /iio quemque tirocinio deduceret in /oruin. Sueton. Aug. c. 20. G.

[merged small][ocr errors]

Quod evenit mihi, pofl- 4

quam in Laurentimo meo aut lego aliquid, aut fcribo, aut etiam corpori vaco, cuius fulturis

animus fuftinetur.

Nihil audio, quod audilfe, 5

nihil dico, quod dixifle poeniteat: nemo apud me quemquam finiftris fermonibus carpit; nemimem ipfe reprehendo, mifi unum me, quum pa— rum commode fcribo: nulla fpe, nullo timore

folicitor, mullis rumoribus inquietor.

tantum et cum libellis loquor. dulce otium, honeftumque, ac

ramque vitam!

[ocr errors]

Mecum Rectam fince- 6

O mare, o lit— quam multa

invenitis, quam multa dictatis! Proinde tu quo- 7 que flrepitum iflum inanemque discurfum, et

nultum iueptos labores, ut primum fuerit fìo, relinque, teque fludiis vel otio trade. tius efi enim, ut Attilius mo[ler eruditiflime et facetiflime dixit, qtiofum efle, quam

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »