Pagina-afbeeldingen
PDF

6 rium, mon trifle , non laetum. Adolefcentulus eram, et iam mihi ab illo honor, atque etiam (audebo dicere) reverentia, ut aequali, habebatur. Ille meus in petendis honoribus fuffragator et tefiis; ille in inchoandis deductor et comes; ille in gerendis confiliator et rector; ille denique in omnibus officiis moftris, quamquam et imbecillus et fenior, quafi iuvenis et validus comfpiciebatur. 7 Quantum ille famae meae domi, quantum in publico , quantum etiam apud principem adflruxit? 8 Nam quum forte, de bonis iuvenibus apud Nervam imperatorem fermo incidillet et plerique me laudibus ferrent, paullisper fe intra filentium temuit, quod illi plurimum auctoritatis addebat; deinde gravitate, quam moras, Neceffe e/?, inquit, parcius (audem Secundum, quia nihil ni/, ex con9/i/io meo facit. Qua voce tribuit mihi, quantum petere voto immodicum erat: nihil me facere mon fapientiflìme, quum omnia ex confilio fapientiflimi viri faceren. Quin etiam moriens, filiae fuae, (ut ipfa folet praedicare) Multos quidem ami* cos, inquit, tibi in /ongiore vita paravi , praeci1 o puos tamen , Secundum et Cornutum. Quod dum recordor, intelligo mihi laborandum, ne qua par- . te videar hanc de me fiduciam providentiilìmi vi1 1 ri deftituifle. Quare ego vero Corelliae adero promtiflime ; nec fubire offenfas recufabo: quamquam non folum veniam me, verum etiam laudem

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

apud iftum ipfum, a quo, ut ais, nova lis fortaffe, ut feminae, intenditur, arbitror confequuturum, fi haec eadem in actione, latius fcilicet et uberius, quam epiftolarum amguftiae fimunt, contigerit mihi vel in excufationem, vel etiam in com

mendationem meam dicere. Vale.

XVIII. Antonini epigrammata Graeca laudat, eae quibus Latine /e , /ed impari fucceffu , convertiffe dicit.

[ocr errors]

Quemadmodum magis approbare tibi polfum, quantopere mirer epigrammata tua Graeca, quam

uod quaedam aemulari Latine et exprimere temtavi? In deterius quidem. Accidit hoc primum imbecillitate ingenii mei, deinde inopia, vel po{ius, ut Lucretius ait, egefiate patrii fermonis. . Quod fi haec, quae funt et Latina, et mea, ha

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

bere tibi aliquid venuftatis videbuntur, quantum putas inefTe eis gratiae, quae et a te, et Graece,

proferuntur? Vale.

XIX. 2U coris ingenium et mores , /oceri /orori, quae educaverat, mirifice laudat, et gratias agit.

[ocr errors]

Quum fis pietatis exemplum, fratremque optimum, et amantiflimum tui, pari caritate dilexeris, filiamque eius, ut tuam, diligas, nec tantum amitae eius, verum etiam patris amiffi adfectum repraefentes; non dubito, maximo tibi gaudio fore, quum cognoveris, dignam patre, dignam te, dia gnam avo evadere. Summum eft acumem, fumma frugalitas: amat me, quod caflitatis indicium eft. Accedit his ftudium literarum, quod ex mei cari3 tate concepit. Meos libellos habet, lectitat, edifcit etiam. Qua illa folicitudine, quum videor acturus, quanto, quum egi, gaudio adficitur? Disponit, qui mumtient fibi, quem adfenfum , quos clamores excitarim, quem eventum iudicii tulerim. Eadem,

XIX Hi/pullac) Corellii, de quo 1 , 12. et 3, 3. itemque 4, 17. viduae. G. 1 fratremque optin:um ) Patrem Calpurniae fecundae coniugis Plinii noftri ante patrem fuum Fabatum, quod vel ex hac epiftola verbisquè quae tractamus apparet, defunctum. G. nec tantum annitae cius) Ilom. nec tantum amitae ei, noiu eius, quod deterius eft. H. Sic et alii libri. Bene. Saepius confufa ei, eius. Vid. Cort. ad 2, 9, 4. Similiter 2, 1, 8. praeterea quod il!e tutor mihi relictus, ad/ectum parentis erhibuit. S. a acumen ) animi velocitas, agifitas, nou [emper coniuncta illa

[ocr errors]

f quando recito, in proximo, discreta velo, fe

det, laudesque nofiras avidiflimis auribus. excipit. Verfus quidem meqs cantat formatque cithàra, 4 non artifice aliquo docente, fed amore, qui magifter eft optimus. His ex cauflis in fpem cer- 5 tiflimam adducor, perpetuam nobis maioremque in dies futuram efle concordiam. Non enim aétatem meam, aut corpus, quae paullatim occidunt ac fenefcunt, fed gloriam diligit. Nec aliud de- G cet tuis manibus educatam, tuis praeceptis inftitutam : quae mihil in contubernio tuo viderit, nifi fanctum honeftumque: quae denique amare me ex tua praedicatione confueverit. Nam quum ma-7 trem meam parentis loco venerarere; me quoque a pueritia ftatim formare, laudare, talemque, qualis nunc uxori meae videor, ominari folebas. Certatim ergo tibi gratias agimus: ego, quod il- 8 lam mihi ; illa, quod me libi dederis, quáfi invi- • cem elegeris. Vale.

XX.
De libris Maximi cum laude eorundem iudicat.
C. P L I N I V S M A X I M O S V O S.

Quid fenferim de fingulis libris, tuis, notum tibi, uî quemque perlegeram, feci. Accipe nunc, quid

[ocr errors][merged small][merged small]

a de univerfis gemeraliter iudicem. Efl opus pulchrum, validum, acre, fublime, varium, elegans, purum, figuratum, fpatiofum etiam, et cum ma

gna tua iaude diffufum.

In quo tu ingenii fimul

dolorisque velis latillime vectus es, et horum

3 utrumque invicem adiumento fuit.

Nam dolori

fublimitatem et magnificentiam ingenium ; ingenio vim et amaritudiuem dolor addidit. Vale.

[merged small][merged small][ocr errors]

Trimem et acerbum cafum Helvidiarum fororum ! Utraque a partu, utraque filiam enixa deceffit. Adficior dolore, ncc tamen fupra modum dolgo. Ita mihi luctuofum videtur, quod puellas houe

fiifiirnas in fiore primo foecunditas abstulit.

An

gor infantium forte, quae funt parentibus fiatim, et dum nafcuntur, orbatae. Angor optimorum

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »