Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Herennius Severus, vir doctiffimus, magni aeflimat in bibliotheca fua ponere imagines municipum tuorum, Cornelii Nepotis et Titi Caffii: petitque, fi funt ifthic, ut efle credibile efl, exfcribendas pingendasque delegem. Quam curam a tibi potiffimum iniungo: primum, quia defideriis meis amiciffime obfequeris: deinde, tibi: fludiorum fumma reverentia, fummus amor fludioforum: poftremo, quod patriam tuam , omnesque qui momen eius auxerunt, ut patriam ipfam, veneraris et diligis. Peto autem, ut pictorem quam dili-3 gentiflimum adfumas. Nam cum eft arduum fimilitudinem effingere ex vero, tum longe difficillima eft imitationis imitatio. A qua, rogo, ut artificem, quem elegeris, ne in melius quidem, fimas aberrare. Vale.

[blocks in formation]

xxix.

Z^oconium 7?omanum monet, ut ad iudicandum veniat, ne multam committat.

[ocr errors]

Eia tu, quum proxime res agentur, quoquo modo ad iudicaudum veni.. Nihil efi, quod iu dextram aurem fiducia mei dormias: non impunc ceflatur.

2 Ecce, Licinius Nepos, praetor, acer et fortis vir, muitam dixit etiam fematori. Egit ille in fenatu cauflam' [uam : egit autem fic, ut deprecaretur. Remiffa , efl multa: fed timuit, fed, rogavit, fed

3 opus venia fuit. Dices, Non omnes praetores tam /everi. Falieris. Nam vel inliituere vel reducere eiusmodi exemplum, non nifi feveri: inftitutum, reductumve exercere, etiam leniffimi poilunt. Vale.

[ocr errors]

Miram naturam fontis in Comenfi agro narrat, cuius cauffam et ip/e inquirit, et inquirendam commendat. P L I N I V S

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

flionem, altiflima ifta eruditione digniffimam. Fons a oritur in monte, per faxa decurrit, excipitur coemaliuncula manu facta: ibi paullulum retentus in

Larium lacum decidit.

Huius mira natura: ter

in die, ftatis auctibus ac diminutionibus, crefcit

decrefcitque. voluptate deprehenditur.

fceris: atque etiam ex ipfo fonte (nam eft fri diffimus) potas: interim ille certis dimenfisque

Cernitur id palam, et cum fumma 3

Iuxta recumbis et ve

[ocr errors]
[ocr errors]

momentis vel fubtrahitur vel adfurgit. . Annulum, 4 feu quid aliud, pouis in ficco, adluitur fenfim, ac moviflime operitur: detegitur rurfus paullatim

que deferitur: fi diutius rum ac tertio videas.

obferves, utrumque ite

Spiritusue aliquis occultior 5

os fontis et fauces modo laxat, modo includit, prout illatus occurrit, aut deceflit expulfus? Quod 6 in ampullis ceterisque generis eiusdem videmus accidere, quibus nom hians, nec fiatim patens ex

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

^ Fons oritur). Huius fontis etiam meminit Plin. H. N. II, 1 o3. In Comenfi agro iuxta Lariurn lacum fons largus horis fingulis temper intumelcit, ac refidet. E. coenatiuncula) quam accolae fibi exftruendam cuiraverant, ut in convivio frigidiffimae aquae recreatione fruerentur. Sed et aliud genus voluptatis mox Plinius comrnemorat. E. 3 nam «/t frigidiffimus) Rom. nam cft } rigidas. T H. 5 Spiritus aliquis occultior) Hic ventus efTet, cuius ita Ibat; et temporum vices fervantis rationes reddere non facilius eft, quam ipfius fluxus et refluxus. G. modo includit etc.) Rom. modo includit, aut in /atus occurrit , aut decidit erpu//ur. Lege decedit. H. Neque duplex aut displicet. Legerim igitur : prout aut illatus occurrit, aut decedit eaeptt(/us. S. 6 non hians) ut in Iagenis noftris, collum longum et angu

ßum habentibus. E.

itus. Nam illa quoque, quamquam prona et ver' gentia, per quasdam obluctautis animae moras

crebris quafi fìngultibus

7 An quae Oceano natura,

fifiunt, quod effundunt. fonti quoque ? quaque

ille ratione aut impellitur aut relorbetur, hac modicus hic humor vicibns alteruis fupprimitur 8 vel egeritur? An ut flumina, quae in mare deferuntur, adverfantibus ventis, obvioque aeflu retorquentur, ita eft aliquid, quod huius foiutis ex

9 curium [per momeuta] repercutiat?

bus venis certa menfura,

quamquam prona et vergentia ) Rom. quamquam prona atque urgentia. H.

7 quae Oceano natura ) Ob[curum, quid hic fit natura. Dixeris aliquid, li ponas per occultos meatus et quafi cuniculos commeare ex ipfo Oceano aquas. Sed deinde docendum etiam fuerit, quomodo fallus non [it fons ille. Dicere forte pollis effluentem in mare rivum Iubterraneum ab ' aeftu retineri, ut redundet circa fontem, quale quid in Albi, ut hoc utamur, fentiunt Hamburgenfes. Et fateor hanc rationem, a qua non multum abludit ea, quae [equitur, maxime mihi arridere, celera conveniant nimirum. G.

Non adeo obfcurum videtur, $! [it h. 1. natura, nempe inoles, mos, vel id, quod lege maturae acciuiit in Oceano. Nam fluxum et refluxum , qualis in Oceano eft, vult cum illo Ioniis fimili aefiu et refluxu comparare. Itaque ne Plinio quidem in mentem venit, fomuis illum ae[tuin ex ipfo Oceano derivare, cum quo fons cohaerere nuflo modo poterat. Segneri de illo fluxu et refluxu fententia eo redit. fiphonis cuiusdam a matnra inier lapides et argillas fabrefa* ti ope totum illud peractum fuiIIe. Vir doctus in Ê, Iil. Jenenf. a. i8o2. n. 36. notat in Iuo Ges

An latentiquae dum colligit quod

neri edit. exemplari ab ignota manu haec adfcripta ad hunc locum fui(fe: ,,Similis fons eft in Sabaudia 2 miliar. a Chambery, haud procul a lacu Bourget, qui fexies per fingulas horas yerrio tenpore, aeflivo autem bis, in [umino aeltu femel tantum fluit. Alius eft in Helvetia in valle Hasli, de quo Scheucbzer in Iriner. I. p. 26. De illo vid. Keisler Itin. T. 1. p. 158. la Fontaine de Merveille.'' E.

vicibus altermis etc.) Rom. vicibus alternis fupprimitur erigiturque et egeritur. Duplex lectio' pro una :' primam Cortius recepit, pofiremam plures retinení, quäe fortaffe a prima manu fuit Tegeriturve. Nil ad hunc locum facit, quod oceanus erigi dicitnr, ubi /upprimitur conirarium eft, non deprimitur, nec Iignificatio convenit. H.

8 [per momenta ]) *Abfunt quidem haec verba a bonis quibusdam libris : fed cum nulla caufTa vel occafio fuerit in[erendi, omittendi plures; malim ea Tervari. G.

9 latentibus venis ) Hic iterum quaerendum fupererit , cur venae per intervalla impleant menfuram et depleant, cur non potius, quantum fupra menfuram adfluit, tantundem redundet iisdem portiouibus. G.

exhauferat, minor rivus eft et pigrior; qunm collegit, agilior maiorque profertur? An, nefcio quod, libramentum abditum et coecum, quod quum exinanitum eft, fuscitat et elicit fontem: quum repletum, moratur et ftramgulat? Scrutare tu caufTas, (potes enim) quae tantum miraculum efficiunt. Mihi abunde efi, fi fatis exprefli, quod

efficitur. Vale.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Io

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »