Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

L I B E R O V INTV S

I. Narrat, quae, heres Gratillae factus, cum filio eius

exheredato egerit.

C. PL IN I V S SE V ERO, SVO S. i Legatum mihi obvenit modicum, sed amplillimo

gratius. Cur amplislimo gratius ? Pomponia Gratilla, exheredato filio Alludio Curiano, heredem reliquerat me: dederat coheredes Sertorium Severum, praetorium virum, aliosque equites Ro2 manos splendidos. Curianus filius orabat, ut fibi

donarem portionem meam, seque praeiudicio iu. varem : eandem tacita conventione salvam mihi 3 pollicebatur. Respondebam, non convenire mori

bus meis aliud palam, aliud agere secreto: praeterea non elle fatis honeftum dare et locupleti et

1, 1 Cur amplissimo gratius ?) Rom. Curianus orabat. Cortius *Plinianum efle, ita per interro- quoque ornillum nomen filius gationem repetere dicia, oliendit tacirus eiecit. H. Cortius ex 3, 9, 2. 6, 2, 1. et

Deest item in Brummeri Excoritemque 29, 2. Igitur pris. Beno. S. servanda Plinio interrogatio, licet praeiudicio ) eo de moribus in quibusdam libris defideretur. iplius, et pietate in primis , iudiG.

cio, quod alii deinde fequerenSic etiam Rom. bene. H.

G. aliosque

c.quites Romanos 3 dare) Cortius ex omnium Splendidos) Rom. aliosque splen- Codicum fide donare. Nolirum didos equites Rom. H. qua auctoritate nitatur, Delcio.

Ita et Brummeri Excerpta. Pla. Haud infrequens confufio horuma cet hic ordo : fic enim Plining. 6, verborum. Vid. Drakenb. ad Liv. 15, 1. Pallienus Paullus, Splen- 2, 35, 5. S. didus cques Romanus, 6, 25, 1. locupleti ci orbo) quem proRobustum, Splendidum equitem jode non fublevare donatione, Romanum. Alii, ut Cicero, poti- cum lit dives; led captare, quod ponunt. S.

liberos non haberet, viderer. Vid. Curianus filius orabat) ad 4, 15, 3. G.

tur.

2

orbo: in summa, non profuturum ei, fi donaslem : profuturum, fi celillem: efle autem me paratum cedere, fi inique exheredatum mihi liqueret. Ad hoc ille, Rogo cognofcas. Cunctatus paullum, 4 Faciam, inquam: neque enim video, cur ipse me minorem putem, quam tibi videor. Sed iam nunc memento, non defuturam mihi conftantiam, fi ita fides duxerit, secundum matrem tuam pronuntiandi. Ut voles, ait: voles enim , quod aequif-5 fimum. Adhibui in confilium duos, quos tunc civitas noftra fpectatislimos habuit, Corellium et Frontiuum. His circumdatus in cubiculo meo sedi. Dixit Curianus, quae pro fe putabat. Re-6 Spondi paucis ego (neque enim aderat alius, qui defunctae pudorem tueretur,) deinde secesli, et ex confilii fententia, Videtur, inquam, Curiane, mater tua iufias habuisse causas irafcendi tibi. Poft hoc ille cum ceteris subscripfit centumvirale iudicium, mecum non subscripsit. Appetebat 7 iudicii dies : coheredes mei componere et transigere cupiebant: non diffidentia causae, sed metu temporum. Verebantur, quod videbant multis

maler

non profuturum ei etc.) Do mater tua etc.) Rom. mo nare enim liberalitatis; sed ce tua mullas habuissc caufas iradere, iuftitiae studii et aequita. Scendi. Sed potior est vulgata . tis, quae sola ad Curianum praeiu. lectio iuftus. H. dicio iuvandum valere poterant. S.

fubfcripfit centumvirale iudimihi liqueret) Iudiciale ver cium) Accusavit ceteros heredes, bum, de certa fcientia. Itaque et repetiit ab iis hereditatem starim Curianus ipsum iudicem

maternam contra tabulas. Vid. constituit, et, uc cognofcas, pe- !: 20,. 7.

Phrasin tocam esse tit. G.

insolentiorem, monuere interpre4 minorem) Minori magnitu

tes; sententia quidem aperia. G. dine animi et constantia praedi

? metu temporum) Domitiani; non pollim vel con cui quaelibet causla sufficeret ad meam utilitatem te imme- poenam innocentis. Interfecius Tentem pronunciare ; vel invidiam fuerat Rulticus, relegala uxor suscipere judicii in rem

eius Gravlla, de cuius hereditafacti, li mihi pareat, matrem re

te quaerebatur: invidiola iglur cle de te iudicasse. G.

heredibus amicitia talis, qua filio 6 pudorem) Honorem mulie. praeferrentur. G. tis fapientis nec impiae aut ni Rom. fid metu ipsorum tem. mis certe durae. G.

tum,

ut

tra

mearn

porum, H.

accidisse, ne ex centumvirali iudicio capitis rei 8 exirent. Et erant quidam in illis, quibus obiici

et Gratillae amicitia et Rustici poflet. Rogant me, 9 ut cum Curiano loquar. Convenimus in aedem

Concordiae. Ibi ego, și mater, inquam, te ex parte quarta scripsisset heredem, num queri pofJes? Quid fi heredem quidem infiituisjet ex alle, Jed legatis ita exhausiljet, ut non amplius apud te, quam quarta, remaneret ? Igitur fufficere tibi debet, fi, exheredatus a matre, quartam par

tem ab heredibus eius accipias, quam tamen ego 10 augebo. Scis te non subfcripfije mecum, et iam

biennium transife, omniaque me ufucepiffe. Sed ut te coheredes mei tractabiliorem experiantur, utque tibi nihil abstulerit reverentia mei; offero pro mea parte tantundem.

Tuli fructum non ni conscientiae modo, verum etiam famae. Ne er

go Curianus legatum mihi reliquit: et factum

meum, vili forte blandior mihi, antiquum nobili 12 honore fignavit. Haec tibi fcripfi, quia de omni

8 Et erant etc.) Rom. Et erant 10 biennium transije) Quod quidam ex illis. Postea : rogant, conftitutum olim erat usucapioni, ut cum Curiano. H.

pr. Insiii. h. t.

G. In Gesveriana legebatur quidem; negligentiâ, ni fallor, ope 11 factun - fignavit) Ita rarum. Itaque correxi. S. ex Mediceo libro Cortius. Fa.

9 instituisset er alle) Hoc clum antiquum eft antiqua fide iplum altero capite legis Falci et religione adıniniltratum, nobidiae iam Divi Augusti tempori- lis honor vel notabilis (utrumbus laiae cautum fuit. Verba que enim legitur) est legatum teservavit Paullus IClus, et ex illo Itamento relictum, quod honoTribonianus l. 1. 7. ad L. Falo ris nomine centies venit. G. cidiam, Quicunque civis Romanus poft hanc legem rogatam detur.

Hoc tamen longius petitum vi. leftamentum faciet, is quantam dubie nibil elt amplius, quam ho

Honore signare haud cuique rivi Romano pecuniam

norare. Sed nobilis honor disiure publico dare legarc volet, ius poteftasque esto', dum ita plicet. Notabilem, ut in aliis detur legetur, ne minus quam Si tamen illud retineamus, nobilis

libris legitur, nunc magis serrem. quarlam partem hercditatis eo lefiamento heredes capiant.

honor erit is, qui nobili ex ani

et honestatis sensu ducio, Itaque Ulpiano auctore 1. 8. 7.

tribuitur. E. de inofficiolo testam. S. 8. Quarta debitae portionis fufficit od Rom. antiquorum notabili moexcludendam querelam. G.

mo,

H.

bus, quae me vel delectant vel angunt, non aliter tecum, quam necum, loqui soleo : deinde, quod durum existimabam, te amantiflimum mei fraudare voluptate, quam ipfe capiebam. Neque 13 enim sum tam sapiens, ut nihil mea interfit, an iis, quac honefte fecisse me credo, teftificatio quaedain, et quasi praemium accedat. Vale.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Accepi pulcherrimos turdos, cum quibus parem calculum ponere, nec ullis copiis ex Laurentino, nec maris tam turbidis tempestatibus poflum. Recipies ergo epistolas fteriles, et fimpliciter in-, gratas, ac ne illam quidem folertiam Diomedis in permutando munere imitantes. Sed, quae facilitas tua, hoc magis dabis veniam, quod se non mereri fatentur. Vale.

ex ho

13. Cam Sapiens) Nempe se. Dolet, se paria facere non posse, verillimae sapientiae est,

nec urbis copiis, scilicet ex Launesie agendo nullum praemium rentino, in quo tum erat, cum exfpectare.

Plinius ita sentire turdos acciperet, nec maris conegat, non quidem serio, sed piis, tam turbidis tempestati. ludens apud amicum, qui ipfumbus, quibus piscari non licebat. intelligeret. Et ipsum praemium Significat ergo, se non ex urbe, nunc honelium est. E.

fed ex Laurenrina villa fcribere, Non Judit Plinius apud amicum, quae, si non mediterraneis, ursed serio agit: tot tam clara po banis tamen copiis utique destihodočías eius exempla exstant. S. tuebatur. Copias urbanas legas

Roni, lam sapiens, quod ni. eriam lib. VI. ep. 28. H. hil. Nusquam antea peius scri 2 fimpliciter ingratas) Inge

nue profellas, fe nihil habere, I!, ! turdos) non aves, sed quo gratias referant. G. piles lupis Gimiles. Sic Quintil. 8, 2: 7. foleas et turdos pisces fecit, ut libi permutaret Glaucus

folertiam Diomedis) Qui periungit. E.

Vidl. Schneider. Histor. Pifc. xSureQ xarxeiwr, exatómoi' tro p. 171. iq. S.

secßoiwr. 11. §, 236. G. nec ullis copiis er Laurenti quod fatentur) quod ita ao! Rom. nec urbis copiis ex modestae sunt, ut fateantur se Laurentino. Non mutandum erat. Veniam non mereri. E.

[ocr errors]

III.

Reprehenfus quorumdam fermonibus, quod versus la

sciviores fcribat recitetque, se aliorum exemplo

tuetur.

[ocr errors]

PLIN I VS A R I S T O N I S V O S.

Cum plurima officia tua mihi grata et iucuvda sunt, tum vel maximé, quod me celaudum non putafti, fuisle apud te de versiculis meis multum copiofumque fermonem, eumque diversitate iudiciorum longius procellisle: exstitise etiam quosdam, qui fcripta quidem ipfa non improbarent, me tamen anice simpliciterque reprehenderent, a quod haec fcriberem recitaremque. Quibus ego, ut augeam meam culpam, ita respondeo: Facio nonnunquam versiculos, severos parum,

facio comoedias, et audio, et fpecto mimos, et lyricos leyo, et Sotadicos intelligo; aliquando praeterea ridco, iocor, ludo; utque omnia innoxiae remif3 Gonis

genera breviter amplectar, homo sum. Nec vero moleste fero, hanc esse de moribus meis existimationem, ut, qui nesciunt, talia doctillimos, graviflimos, fauctislimos homines scripti4 talle, me fcribere mirentur.

Ab illis autem, quibus notum est, quos quantosque auctores se

III, 2 Facio nonnunquam etc.) cui etiam verbum intelligo videRom. Facio nonnumquam ver

tur patrocinari. S. ficulos, fiveros parum, facio Soradicos) Oftendit hic Pliet comoedias, audio ei specco nius, se a magistro iam liberum, mimos, et lyricos lego. Hac et parum curare Quintilianum (utenus melius, quam vulgo : se- um praeceptorem, qui de Sotaquitur vero et Jatyricos inielli. deis, inquit, obscenis nimirum go , quod magno consensu omnes impurisque carminibus, ne praehodie daindant,

cum in aliis cipiendum quidem efi 1, 8, 6. quoque repertum fuerit, pluresque G. Socraticos habeant, nullus So 3 hanc esse de moribus ) Id ladicos. Satyrae quam procer- iplum, quod mirantur homines

, yae fuerint, nisi exeinpla' doce- versus parum severos a Plinio bunt, Horatius tesiis erit epist. scribi, indicat, illos bene alioqui ad Pisones v. 221. ad 233. H. de illo existimare, et virum gra

vem putare, a quo leve ita icriNec mihi displicet fatyricos, pturae genus non exípectarent. G.

« VorigeDoorgaan »