Pagina-afbeeldingen
PDF

39 lumen obfcurum umbra premente.

Äo fubducitur. \ e marmore, quae ambulatione fellos, ut cubicuFonticuli fedilibus adiacent,

[ocr errors]

a

tum in, fe cadit, iunctisque hiatibus et abforbetur

et tollitur.

E regione ftibadii adverfum cubicu

lum tantum ftibadio reddit ornatus, quantum ac38 cipit ab illo. A marmore fplendet, valvis in vi

ridia prominet et exit: alia viridia fuperioribus inferioribusque feneftris fufpicit defpicitque.

Mox

zothecula refugit quafi in cubiculum idem atque aliud. Lectus hic, et undique feneftrae, et tamen

Nam laetifli

ma vitis per omne tectum in culmen nititur et

adfcendit.

Non fecus ibi, quam im memore, ia

ceas: imbrem tantum, tamquam in memore, non

fentias.

Hic quoque

Sunt locis

[ocr errors]
[ocr errors]

pluribus dispofita fedilia

per totum hippodromum inductis filiulis Itrepunt

rivi, et, qua manus

His

duxit, fequuntur.

nunc illa viridia, nunc haec, interdum fimul omnia, iuvantur. Vitaflem iamdudum, ne vide

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Locus Gierigio fine caufTa videtur corruptus efle. Senlus elt: non [ecus $. quam in nemore, umbra fruaris; praetereaque non [entias imbrem, a quo nemus te tutum non praeftet. S. 4o locis pluribus) Hippodromi, in quo defcribendo adhuc ver[atur. G. dispofita /edilia) Sic et Rom. Deinde : Fowticuli /edibus adiacent per totum hyppodromum inductis fìftulis ftrepunt rivi, et qua manus durit, /equuntur. H. iuvantur) *Cortius in pari fere auctoritate librorum praefert lavantur : fed hoc videtur effe poëtarum proprium._ Burmannus notis maioribus ad Phaedr. 2, 5, 14. laetantur malit, quod pulchrum fane eft, nec ab auctoritate librorum deftituitur. G.

Rom. interdum fimul omnia lavantur. Poëticum quidem hoc

I, 1- I S T. V I. 265 rer argutior, nifi propofuifTem 'omnes "angulos tecum epiflola circumire. Neque enim verebar, 4r ne laboriofum efTet legenti tibi, quod vifenti non fuiflet; praefertim quum interquiefcere, fi liberet, depofitaque epiftola , quafi refidere, faepius poffes. Praeterea indulfi amori meo. Amo enim, quae maxima ex parte ipfe inchoavi, aut inchoata percolui. In fumma (cur, enim non aperiam 4* tibi vel iudicium meum vel errorem ?) primum ego officium fcriptoris exiftimo, ut titulum fuum legat, atque identidem interroget fe, quid coeperit fcribere : fciatque, fi materiae immoratur, mon efle longum ; longiflimum, fi aliquid arceffit atque adtrahit. Vides, quot verfibus Home- 43 rus, quot Virgilius arma, hic Aeneae, Achillis ille, defcribat: brevis tamen uterque eft, quia facit, quod inftituit. Vides, ut Aratus minutiffima etiam fidera confectetur et colligat: modum tamen fervat. Non enim excurfus hic eius, fed • opus ipfum eft. Similiter nos, ut parva magnis,44 quum totam villam ' oculis tuis fubiicere conamur, fi nihil inductum, et quafi devium, loquimur, non epiflola, quae defcribit, fed villa, quae de

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

fcribitur, magna eft. Verum illuc, umde coepi; me fecundum legem meam iure reprehendar, fi 45 longior fuero in hoc, in quod excelli. Habes cauflas, cur ego Tufcos meos Tufculanis, Tiburtimis, Praemeftinisque meis praeponam. Nam fuper illa, quae retuli, altius ibi otium et pinguius, eoque fecurius, mulla neceflitas togae, nemo arceflitor ex proximo. Placida omnia et quiefcentia, quod ipfum falubritati regionis, ut purius coelum , ut aër liquidior, accedit. Ibi animo, ibi corpore, maxime valeo. Nam ftudiis animum, 46 venatu corpus exerceo. Mei quoque nusquam falubrius degunt; usque adhuc certe meminem ex iis, quos eduxeram mecum (venia fit dicto) ibi

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Dii modo in poflerum hoc mihi gaudium,

Vale.

[ocr errors]
[ocr errors]

Pom. venia fit dictum, amifi, Iine ibi. H.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Saturninus Plinium heredem inftituerat et rempublicam Comen/ium, quod ip/e ratum vult effe, etfi Jecundum leges respnblica heres inftitui non pq/Jit , quod ut decurionibus indicetur, rogat.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

INec heredem infiitui, mec praecipere pofTe rempublicam, conftat: Saturninus autem, qui mos reliquit heredes, quadrantem reipublicae noflrae, deinde pro quadrante praeceptionem quadringen

torum millium dedit.

Hoc, fi ius adfpicias , irri- 2

tum ; fi defuncti voluntatem, ratum et firmum eft., Mihi autem defuncti voluntas (vereor, quam in partem iurisconfulti, quod fum dicturus, accipiant) antiquior iure eft, utique in eo, quod ad commu

mem patriam voluit pervenire.

An, cui de meo 3

feftertium undecies contuli, huic quadringentorum millium paullo amplius tcrtiam partem ex adventicio denegem ? Scio te quoque a iudicio meo mon abhorrere, cum eandem rempublicam ut civis optimus diligas. Velim ergo, quum proxime 4 decuriones contrahantur, quid fit iuris, indices, parce tamen et modefte; deinde fubiungas, nos quadringenta millia offerre, ficut praecepit Saturminus. Illius hoc munus, illius liberalitas; no- ' 5 flrum tantum obfequium vocetur. Haec ego fcri'bere publice fuperfedi: primum, quod memineram, pro neceflitudine amicitiae noftrae, pro fa- . cultate prudentiae tuae, et debere te et pofTe perinde meis ac tuis partibus fungi: deinde, quia verebar, me modum , quem tibi in fermone cuflodire facile efl, tenuille in epiftola non vide6 rer. Nam fermonem vultus, ' geflus, . vox ipfa * moderatur: epiftola, omnibus commendationibus deftituta, malignitati interpretantium exponitur.

VII, 1 nec praecipere ) Praecipere apud ICtos efi partem aliquam hereditatis ante reliquos heredes capere, unde diëitur praecipuum. Qui igitur aliquid praecipere teftamento iubetur, illuin eo ipfo heredem etiam cum aliis efle intelligitur. Vid. Bri[[om. de form. 7, 143. p. 635. fq. Sed hic paullo alia videtur Ipecies. Saturninus primo ex quadrante infiituerat rempublicam, deinde hoc mutavit, et loco illius quadrantis ex integra hereditate praecipi et ante divifionem numerari reipublicae iuflit quadringenta millia : five quod putaret ita eludi legem ię quae in!iitui heredem Ivetaret rempublicam, live quacunque alia càuf[a. G.

3 Aen, , cui de meo) Contulerat Plinius reipublicae per varias occafiones undecies, intell. centena millia HS. quae funt 55ooo , florenorum imperialium (quos belles 2/3 vocant 'mercatores) in alimenta ingenuorum, in aedes facras etc. In hac liberalitate parum fibi confiitifiet, fi 4ooooo HS. f. 2oooo floren. imp. quae paullo amplius tertia pars eft fuperioris fuimmae (eft enim ipfa tertia ex duodecies) aliunde ei obvenientia, invideret, vel tabulis teftamenti oppugnatis negaret. G.

Rom. An cui de meo /erdecies adiiciens contuli. H.

quadringcntorum millium) al. quadringenta millia. quod unide vcrum. S.

Vale.

VIII.

4dmonitus, ut hiftoriam /criberet , re/pondet fibi idem Jtetiffe, cauffasque con/ilii ita exponit, ut discrimen fimul orationis et hiftoriae qftendax.

[ocr errors]

Suades, ut hifloriam fcribam, et fuades non folus: multi hoc me faepius monuerunt, et ego

4 decuriones contrahantur) Si de Roma fermo e[fet, diceret, Senatus cogatur. G. 'Rom. decuriones contrahentur, pro quo male Cellar. et eum Tecuti contrahantur. - H. Bene Cortiana contrahentur, quam Gierigius, nort Gesneriariam, fequi debebat. S. ficut praecepit Saturninus ) Sic etiam Rom. et Ald. non tamtum recentiores, ut Gruterus opinatur. H. 5 pro facultate prudetitiae tuáe j Häec omifla funt in Rom. omittendi vero nullam rationem reperio. Defunt tainem et in Brunmerianis. H. Sufpicor Plinium, chiafino fervato, fcripfifle hoc ordine: quod nenincrà m. pro facultate prte

dentiae tuae, pro neceffitudine
amicitiae nq/trae, et debere te
et poffe perinde etc.. Sic appa-
ret, unde lacuna illa in libris
originem traxerit. Adde quod hic
verborum ordo paullo humanior
videtur. S. -
6 moderatur) Gierigius recte
interpretatur: indicat, quomodo
eum `accipi velimus. M6x omni-
bus mihi fufpectum eft. Defide-
ro fimilibus, aut omnibus his;
ut ad vultum, gelius, et vocem
referarur. E.
Mihi vero nihil videtur tentan-
dum. Plinius omnino inuellexit
res adventicias, quibus epiftola
commendari pollit.
VIII, 1 multi hoc me faepius
monuerunt) Rom. rnulti ne /te c
faepe monuerunt. H.

« VorigeDoorgaan »