Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

F requenter hortatus es, ut epiftolas, fi quas paullo accuratius fcripfiflem, colligerem publicaremque. Collegi, non fervato temporis ordine, (neque enim hiftoriam componebam) fed ut quaeque in manus venerat. Supereft, ut mec te confilii, nec me poe- a niteat obfequii. Ita enim fiet, ut eas, quae adhuc neglectae iacent, requiram: et fi quas addidero, non fupprimam. Vale.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Quia tardiorem adventum tuum profpicio, librum, quem prioribus epiftolis promiferam, exhibeo.

Hunc, rogo, ex confuetudine tua et leg

des: eo magis, quod m a %x& fcripfille videor.

et ememihil ante peraeque eodem Tentavi enim imitari De

moflhenem,.femper tuum, Calvum, JPer meum,

II. A n n 1 A x o) Arrianum effe Maturium Gierigius putat, a Plimio mire laudatum III, 2. - Idem dudum placuerat Catanaeo. Minus certa res Gesnero vifa. vid.

[ocr errors]

1 librum, quem prom ram) *Actionem pro Accia riola Catanaens intelligit, de qua 6, 33 int. Ted nullum in ea huius rei veftigium ; eft etiam contra aliquid. Haec tota prope in contentione dicendi; illic maior longe varietas. Compara utramnque epiftolam. G. Facile allentior Gesnero. Sed Gierigii ide.n probantis ratio, quod Plinius in illa pro Accia Variola actione fibi mirifice placeat, de hoc autem libro Κ mode[ie iudicet, parum ponderis videtur habere. Potuit aliter [cribere Romano, cui liber legendus et admirandus, aliter Arriano, cui legendus et emendandus mitteretur. S. Liber, cuius hic mentio fit, non fuit actio pro J^ariola : fed vel in Publicium Certum, de ua lib. VIIII. ep. 13. vel alia. ntea enim longae defidiae fub Domitiano in dormierat. Vid. lib. VIII. ep. 14. 8. Actio pro Variola edita e[t, cum iam multae Planii orationes exftarent. Vid. lib. V1. ep. 33. 1 1. H. eo drm^ §4A*) Ardore, ftudio, contentione, vt folent nimirum, qui aemulari aliquem, et fi pdf

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]

figuris dumtaxat orationis.

Nam vim tantorum

virorum pauci, quos aequus amavit, adfequi pof

feram lectionem a Cortio prolalam firmatamque e MSS. Tentavi enim imitari Demq/thenem femper tuum, nuper meum, figuIris dumtaxat oratu onis. am, vim tantam verborum pauci, quos aequus amavit, /^qui po/funt. Sed quod non apparët, quomodo Calvum, fi nomi fuerit in libris antiquis, intrudere aliquis potuerit ; facile contra eft vocem quamcunque excidere : nihil aufuis fum mùtare. G. Audaciorem criticum hic locus poftea nactus eft . VVagnerum, Conrect. Merfeb. difïert. 1781. edita. Is igitur, cum Calvum in h. l. ferri non pofTe aliquot argumentis docuiflet, pro ea voce graecam &ywóλπιον inferendam, omnemque locum ita legemdum ftatuit: Tentavi enim initari Demofthenen, ?yxoAm.ov Jemper tuum, nuper meum, figu'ris dunta:cat orationis. Nam vim tantam verborum pauci, quo* aequu* , amavit, ad/equi poffunt. [Nullam ego fententiam dico. Illa una vis verborum, quam lectionem illa crilis neceffariam facit. me male habet. /im Demoftheni tributam [cio, et intelligo, fed cur verbavum ? Nullane Demofthenis in fententiis vis erat? Imo vero maxime in his et in omni non tam ver- borum quarn rerum fenforumque tractatione. cf. not. feq. E. ^vim tantorum virorum) Cogitent, qui haec legunt, omnem virtutem oratoriam, quae invemtione, acumine, fpiritù, et vehenentia dicendi continetur, et maxime argumentando, perfuadendo, coinmovendisque' animis fe exferit. Ab ea differt facultas eloquendi, quae maxime figuris orationis, et elocutionis virtutius cerruitur. E. Rom. Nam vim tantam verborum qui poffunt ? In yulgata lectione primum nihil fignifi

cant verba tantorum virorum, eaque ita, ut in fvomana elt, iam Cortius e Mediceo correxit: poftrema vero glofla laborant, pauci quos aequus amavit adJequi po/Junt. Mirum eft. $; in his libri varient : uni Mediceo plurimum tribuit Cortius, in quo feperit, Nam vim tam [conpendio fcripturae, pro tantam] verόorum pauci, quos aequus ama^vit, %*££* Sed Medicens veram quidem lectionem , Ted eam glofla oneratam, fervât : ce. teri ütramque corruperunt. Corrius quidem pronomen qui in Mediceo ex fequi putat efle truncatum : fed hoc miìinus fignificat, quam adfequi, quod in ceteris eft; nec faepe Plinius Virgilianis verfibus pro fuis utitur, quod ter fortafle fecit, lib. VI. ep. 2o. et 33. lib. VIIII. ep. 13. Itaque omnibus vulgatis Romanam lectionem praetero: Nam vim tan' tarn ΣΕ. qui pqffunt ? in qua ex fuperioribus verbum imttari fubiniteliigitur. Cic. lib. II. de leg. c. 7. Quis enim id pot«ft, aut umquam poterit inifari ? Qnintil. lib. X. cap a. 1 a. Imitabilia non funt ingenium, inventio, vis, /acilita *. Quoniam Plinius interrogans fcripfit : Nam vim tantam verborum qui {!? relponti loco aliquis r

[ocr errors]

ci quos ^;!; amavit. Is poftquam a librariis cum Plinianis verbis contextus, (ut in Mediceo) cum fequentibus vero male cohaerere vitus fuit : in aliis exTemplaribus qui manfit, in aliis inductum, et fulciendo biatui adfequi arceflitum fuit. Hinc omnis illa lectionis varietas, quain Cortius adnotavit: í; vero facile nunc «arere poffumus, poftquam erroris Κέ reperire contigit. H. Praeclara crifis Heufingeri. Quam qui convelli eo poffe opi

« VorigeDoorgaan »