Pagina-afbeeldingen
PDF

I. XXVIII.

Excufationem illius admittit ; fructus quos miferat, moderandos in pqfterum , denuntiat. I.

[ocr errors]

Scio , quae tibi caufTa fuerit impedimento, quo minus praecurrere adventum meum in Campaniam pofles : fed , quamquam abfens, totus huc migrafti. Tantum mihi copiarum tam urbanarum quam rufticarum nomine tuo oblatum eft, quas omnes improbe quidem, accepi tamen. Nam me tui, a ut ita facerem, rogabant; et verebar, ne et mihi et illis irafcereris, fi non feciflem. In pofterum, mifi adhibueris modum, ego adhibebo. Etiam tuis denuntiavi, fi rurfus tam multa adtulifTent, omnia relaturos. Dices, oportere me tuis rebus ut meis3 uti: etiam ; fed perinde illis ac meis parco. Vale.

XXIX.

Quadratum monet tum Thrafeae dicto, tum Juo exemplo , quae cauffae agendae Jint. .

[ocr errors]

Avidius Quietus, qui me unice dilexit, et, quo non minus gaudeo, probavit, ut multa alia Thra

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

feae (fuit enim familiaris) ita hoc faepe referebat, praecipere folitum, fuscipiendas efle cauflas, aut amicorum, aut deftitutas, aut ad exemplum per

2tinentes. Cur amicorum ? Non eget interpretatione. Cur defiitutas? Quod in illis maxime et

conftantia agentis et humanitas cerneretur. Cur pertinentes ad exemplum? Quia plurimum refert, 3bonum an malum induceretur. Ad haec ego ge'nera cauflarum, ambitiofe fortafle, addam tamem claras et illuftres. Aequum enim efl agere mon nunquam gloriae et famae, id eft, fuam cauflàm. Hos terminos, quia me confuluifti, dignitati ac 4 verecundiae tuae ftatuo. Nec me praeterit, ufum et efle et haberi optimum dicendi nuagiftrum. Video etiam, multos parvo ingenio, literis mullis, 5ut bene agerent, agendo confequutos. Sed et illud, quod vel Pollionis, vel tanquam Pollionis accepi, veriflimum experior : Commode agendo jactum e/?, ut /aepe agerem: /aepe agendo , ut

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

minus commode : quia , fcilicet aflidnitate nimia facilitas magis quam facultas, nec fiducia, fed temeritas, paratur. Nec vero Ifocrati; quo mimus 6 haberetur fummus orator, offecit, quod infirmitate vocis, mollitie frontis, me im publico diceret, im

pediebatur. Proinde multum lege, fcribe, medi

[ocr errors]

tare, ut poffis, quum voles, dicere ; dices, quum velle debebis. Hoc fere temperamentum ipfe fervavi. tionis eft, parui. Egi enim quasdam a fematu iuflus, quae tertio in numero fuerunt ex illa Thrafeae divifione, hoc eft, ad exemplum pertinentes. Adfui Baeticis contra Baebium MafTam. Quaefitum eft, an danda efTet inquifitio: data eft. Ad-8 fui rurfus iisdem querentibus de Caecilio Claflìco. Quaefitum eft, am provinciales, ut focios mimi[irosque proconfulis, plecti oporteret: poenas luerunt. Accufavi Marium Prifcum; qui lege g repetundarum damnatus, utebatur clementia legis, cuius feveritatem immanitate criminum exceflerat: relegatus eft. cufloditum mimis et incautum, ita minime ma

Jum : iudicibus acceptis in fenatu remanfit. , Dixi 1 1

proxime pro Vareno, poftulante, ut fibi invicem

Non nunquam meceflitati, quae pars ra-7 *

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

vocare tefles liceret: impetratum efl.

In pofle

rum opto, ut ea potiflimum iubear, quae me deceat vel [ponte fecifle. Vale.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Debemus, me Hercule, matales tuos perinde ac , noftros celebrare, cum laetitia moftrorum ex tuis pendeat, cuius diligentia et cura hic hilares,

2 ifiic fecuri fumus.

Villa Camilliana, quam in

Campania poflides, eft quidem vetufiate vexata; ea tamen, quae funt pretiofiora, aut integra ma

3 ment, aut leviffime laefa funt.

Attendimus ergo,

ut quam faluberrime reficiantur. Ego videor haÐere multos amicos, fed huius gemeris, cuius et 4tu quaeris et res exigit, prope neminem. Sunt

enim omnes togati et urbani: rufticorum autem q)raediorum adminiftratio pofcit durum aliquem et agreflem, cui nec labor ille gravis, nec cura

care, quod verbum de hac re
proprium. S.
ut ea poti(fimum etc.) Rom.
ut potiffimum iubeant, quod me
deceat. H.
XXX, 1 natales tuos ) dies
fubaudiendos effe, tam manifelium
eft, ut mirer, Cortium de loco
natali intelligere potuifTe. S.
a vexata) Per quendam εὐ-
Φwwwgwów iucunda et venufta me-
taphora veratam dicit villam
multis partibus caducam , et la-
bantem aedificiorum ruinam mi-
nitantium vetuftate. Ratio dicen-
di vere Pliniana, h. e. venu[io
ingenio apta et digna. E.
Caducaim et labantem villam
aedificiaque ruinofa Secundus non

dicit. J'illa vetuftate verata
h. 1. nihil amplius quam cui anni
aliquid detrimenti âttulerunt. S.
êa tamen etc. ) Rom. et ta-
men quae /unt pretio/iora. H.
3 Attendimus ergo) Rom. At-
tendemus ergo. H.
Praefero hanc lectionem, quae
item aliorum librorum e[t. Re-
fectio villae futura erat, cum haec
Plinius fcriberet. S.
quam faluberrime) quam mi-
nimis impenfis : quod fieri pote-
rat, quia pretio/iora, i. e. quo-
rum refectio magnam erat pecu-
miam abfumtura, vix aut ne vix
quidem laefa erant. S.
/ed huius generis, cuius) Rom.
Jed eius generi*, cuius. H.

{ordida, nec triflis folituido videatur. Tu de Ru- 5 fo honefiiffime cogitas : fuit enim filio tuo familiaris. Quid tamem nobis ibi praeflare poffit, ignoro; velle plurimum, credo. Valc.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Quid Centum Cellis in feceffu principis peractum fit egregie, enarrat, fìmulque loci fitum et muni' tionem defcribit.

[ocr errors]

Evocatus in confilium a Caefare nofiro ad Centum Cellas (hoc loco nomen) longe maximam cepi voluptatem. Quid enim iucundius, quam principis2 iufiitiam, gravitatem, comitatem im Teceflu quoque, ubi haec maxime recluduntur, imTpicere ? Fuerunt variae cognitiones, et quae virtutes iudicis per plures fpecies experirentur. Dixit cauflam 3 Claudius Ariflon, princeps Ephefiorum, homo munificus, et innoxie popularis: inde invidia, et ab disfimillimis delator immiflus: itaque abfolu

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »