Pagina-afbeeldingen
PDF

4 tus vindicatusque eft. Sequenti die audita eft Galitta, adulterii rea. Nupta haec tribuno militum, honores petituro, et fuam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat: maritus le5 gato confulari, ille Caefari fcripferat. Caefar, excuffis probationibus, centurionem exauctoravit, atque etiam relegavit. Supererat crimini, quod mifi duorum efle mon poterat, reliqua pars ultiomis: fed maritum, non fine aliqua reprehenfione patientiae, amor uxoris retardabat; quam quidem, etiam poft delatum adulterium, domi habuerat, 6 quafi contentus aemulum removifTe. Admonitus, ut perageret accufationem, peregit invitus. Sed illam damnari, etiam invito accufatore, necefTe erat: damnata, et Iuliae legis poenis relicta eft. Caefar et momen centurionis, et commemorationem difciplinae militaris fententiae adiecit, ne omnes eiusmodi cauflas revocare ad fe videretur. 7 Tertio die inducta cognitio eft, multis fermonibus et vario rumore iactata, de Iulii Tironis co

A Galitta, adulterii rca) Rom. Galicta adulterii rea. H. 1egato confulari) Qui ex Confulaiu legionibus omnibus praeeft, ut diliinguatur ab fingularum legatis praetoriis. Iam laudavit Cellarius Lip[ium de mil. Rom. 2, 1 1. qui ex l)ione lib. 52. et 53. explicat. G. 5 crimini ) adulterio, quod neceflario inter duas perforias erat, teliqua pars ultiohis fupererat, fcil. ut et Galitta puniretur. _ E. reprehenfione pátientiae) Merito enim patientia mariti adverfus uxoremi adulterii ream fufpecta erat. Forte lenonem ipfùm mnaritum putabant. E. 6 Iuliae legis poenis) De quibus multum disputatum eft, antequam integrae ederentur Paulli feiitentiae receptae, in quibus 2, 2. ö, 1 2. ifta habentur: 4 dulserii convicta ; mulieres dimidia parte dotis, eu tertia parte bo

norum, ac relegatione in infu-
lam, placuit coérceri. G.
Rom. et legis Iuliae poeni*
relicta c/i. H.
ne omnes eiusmodi cauffa )
fi iure Principis id feciflet. TSci-
licet Augufii exemplum fecutus
rem militarem fibi vindicavit in
folidum; reliquarum rerum no-
mem certe et ufum Senatui reli-
quit. G.
Difertius Buchmerus : ,,Tuendae
,,difciplinae militaris propria Im-
,,peratoris cura eft : quàe cum
,, centurionis adulterio violata e[-
,,fet, eius cognitio ad Traianum
,,pertinebat. Hoc itaque in fen-
,,tentia, quam pronunciarat, al-
,,legaverat Traianus : ne omnes
,,in univerfum huiusmodi cauflas
,,[i. e. adulteria] fuae cognitionis
,,facere videretur." S.
7. rumore iactata etc.) Rom.
rumore iactata Iulit Tyronis
codicillis. H.

dicillis, quos 'ex'parte veros efTe conftabat; ex parte falfi dicebantur. Subftituebantur crimini8 Sempronius Senecio, eques Romanus, et Eurythmus, Caefaris libertus et procurator. . Heredes, quum Caefar eflet im Dacia, communiter epiflola fcripta, petierant, ut fusciperet cognitionem: fusceperat. Reverfus diem dixerat: et, quum ex 9 heredibus quidam, quafi reverentia Eurythmi, remitterent accufationem, pulcherrime dixerat, Nec i//e Po/yc/etus e/?, nec ego Nero. Indulferat tamen petentibus dilationem ; cuius tempore^exacto, eomfederat auditurus. A parte heredum intrave- ro runt duo: omnino poftularumt, ut omnes heredes agere cogerentur, quum detulifTent omnes, aut fibi quoque defiftere permitteretur. Loquutus efl 1 1 Caefar fumma gravitate, fumma moderatione: quumque advocatus Senecionis et Eurythmi di

Noßrum Cafaubonus excogitavit : nec displicet. Susceperat Traianus cognitionem, cum ifi Dacia effet. Notiflima igitur erat, priusquam indaceretur: _cumque de caufla varius rumor effet, poterat utique muluis fermonibus iactari. S. 8 Subftituebantur crimini) fubiiciebahtur, in crimen vocabantur: fic Celfus l. 3o. n. de oper. libert. (38, 1.) Et fere ea mens eft perfonam arbitrio fub'.ftitueritium, ut, quia /pérent eum recte arbitratiarum, id faciant etc. Et Ulpianus 1. 2. m. de admin. rer. ad civit. (5o, 8.) §. 1 r. Cum pofterior locatio folidae praeftationi rei publicae eam fubftituerit. Quo utroque Joco Jub/tituere haud dubie eft fubiicere. G. h? diem diacerat) Sic et Rom.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

xifTet, fufpicionibus relinqui reos, nifi audirentur; Non curo , imquit, an i//i /ig/picionibus relinquan

[ocr errors]

Dein, converfus ad mos:

[ocr errors]

ri volunt, quod /ibi /icuerit non acctg/are.

Tum

ex confilii fententia iuflit denuntiari heredibns

omnibus, aut agerent,

aut fìnguli approbarent

cauflas non agendi, alioqui fe, vel de calumnia 13 pronuntiaturum. Vides, quam honefti, quam feveri dies: quos iucundiflimae remifliones feque

hantur.

Adhibebamur quotidie coenae: erat modica , fi principem cogitares. » H. :...

Interdum cixgociux

ra, audiebamus : interdum iucundiflimis fermoni

[blocks in formation]

12 'Enfeas$e, quid facere debeamus ) Rom. 'Evv<jaars quid acere debeamus. H. Abufus linguae Graecae in iudice coram έonlilio vix ferendus, antumvis Romani in fermonibus epifiolisque Graeca frequentarint. Quis no[trûm ferret iudicem confiliarios fic alloquentem : Savez-vous , was wir za thun hab^n ? S. quod fibi licuerit non accufare) Acute. Licuerat acculatofibus mom accufare, ab initio : nunc, poftquam detulerunt nomina, non licet. Si queruntur •rgo, fe ad accufandum cogi, re ipfa hoc queruntur, quod male fua libertate ufi fuerint. Si tamen nimis argutum hoc videatur, geminemüs negandi adverbium, hoc modo, quod Jibi non licuerit non accit/are : ita lane difficultatem non habebit. am enim non licet ipfis non acctt/are, h. e. revocare accufationém, me Principi eam condonafTe videantur. G.

Villa pulcherri

[merged small][ocr errors]

ma cingitur viridiffimis agris: imminet litori, cuius in finu fit cum maxime portus. Huius finiftrum , brachium firmiflimo opere mumitum eft; dextrum elaboratur. In ore portus infula adfurgit, quae illatum vento mare obiacens frangat, tutumque ab utroque latere decurfum mavibus praeflet. Adfurgit autem arte vifenda. Ingentia faxa latiffima mavis provehit: [contra,] haec alia fuper alia deiecta ipfo pondere manent, ac fenfim quodam vel

ut aggere conftruuntur. faxeum dorfum: impactos elidit , et tollit. Vaftus

Eminet iam et apparet que fluctus in immenfum illic fragor, canumque

circa mare. Saxis deinde pilae adiiciuntur, quae procedenti tempore enatam infulam imitcntur.

[blocks in formation]
[ocr errors]

bat fic legere quadra i. e. qua-
drata haec Taxa alia /uper alia
etc. Cui compendia et motae li-
brariorum non ignota funt, ille
dabit nobis, potuifTe quadra in
contra mutari, vocem inlolen-
tiorem , bonam tamen, in notio-
rem. Quim /ara quadrata huic
rei fint aptifIima, quae facilius
fibi applicentur, moveantur dif-
ficilius, dubitari nulla ratione pot-
e[t. G.
Ego aliquando fic coniiciebam:
p o n d e ra haec alia /uper etc.
Saltem hoc res et fenlus patitur,
et hoc ipfum pondera ip/o
pondere fuo manent, quod ali-
quid ex lufu quodam acuminis
liabet, Plinianum mihi efle vide-
batur. E.
17 Saris pilae adiiciuntur)
i. e. [tructurae in lateribus mo-
lis ex caementis, calce, et pulve-
re Puteolano, quas difertifliine
defcribit Vitruvius 5, 12. Cum
enim illa ex pulvere Puteolano
[tructura hoc habeat, ut in aqna
magis magisque indurefcat, mo-
les Teiusmodi pauliatium in faxofae
infulae naturam mutabitur. G.
Conf. Virgil. Aen. 9, 7 1 o. fqq.
Qualis in Fuboico Laiarum li.
fore quondam Sarea pi!a ca-
dit ; jnagnis quam mo/ibus ante
Con/tructam ponto iacitant. S.

[ocr errors][ocr errors]

Habebit hic portus etiam nomen'auctoris, eritque vel maxime falutaris. Nam per longiffimum Tpatium litus importuofum hoc receptaculo utetur.

Vale.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Quamvis et ipfe fis continentiflimus, et filiam tuam ita inftitueris, ut decebat filiam tuam, Tutilii meptem ; quum tamem fit nuptura honefliffimo viro, Nomio Celeri, cui ratio civilium officiorum neceflitatem quandam nitoris imponit; debet, fecundum conditiones mariti, vefie, comitatu (quihus non quidem augetur dignitas, ornatur tamen)

2infirui. facultatibus fcio.

nomen auctoris ) Traiani portus aliquamdiu dictus eft, fed Centum Cellarum nomen mox rediifTe, vel Rutiiii loco citato con£lat. Accidit hic Traiano, quod Taepe aliis, ut deiideratam gloriam pofteri invideant, qui propter frequentes ipfius in miuris publicorum operum titulos herba parietaria a Conltantino M. dictus fit, tefte Aur. Vict. Fpit. 41, 13. Add. Ammian. Marcell. ^7, 5. p. 523. G.

Rom. Hic portus habet etiam nomen auctoris, eritque marime /alutaris. H.

Bene Cortius ex libris fuis: Habebit hic portur, et iam habet nomen auctoris. ldem recepit Gierigius. S.

XXXII, 1 ut decebat neptem ) Sic et Rom. H.

Alter verborum ordo e libro NMediceo enotatus, ut decebat tuam filiam, T. n., oppoütio

Te porro animo beatiffimum, modicum
Itaque partem oneris uui mihi

nem iuvat, ideoque praeferendus videtur. S.

/ecundum conditione* etc. ) Bom. /ecundum conditiones mariti v«/te, comitatu angeri, quiLus non quidem augetur dignitas, ornatur tamen et irytruitur. H.

Placet haec lectio, qnae item aliorum librorum elt. Praeterea cum Cortio et Gierigio fcribendum, libris praeeuntibus, conditionem. Pluralem hoc [enfu vix reperias. S.

a modicum facultati'n*) Non ro rhetore : nam fic dives erat Ê. vid. luven. 7, 188. fq. Verum pro genero, viro fplendido, et forte Hifpaniae Praefide, quod coniiciunt viri docti eum èHe, de quo Martialis 7 , 5t. vid. Praef. Quintil. §. 9. 1 1. G. Adl. Gesner. ad Quintil. l. l. partem oneris tui mihi vindico J- Rom. partem oneris tui

vindico mihi. H.

« VorigeDoorgaan »