Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

terunt, ac fubinde fibi nuntiari iubent, an iam recitator intraverit, an dixerit praefationem, an ex magna parte evolverit librum: tum demum, ac tunc quoque lente cunctanterque, veuiunt: nec tamen permanent, sed ante finem recedunt,

alii disfimulanter et furtim, alii fimpliciter et li3 bere. At hercule memoria parentum Claudium

Caefarem ferunt, quum in palatio spatiaretur, audissetque clamorem, causam requifille; quum

que dictum ellet, recitare Nonianum, fubitum 4 recitanti inopinatumque venisse. Nunc otiofilli

mus quisque mulio ante rogatus, et identidem admonitus, aut non venit, aut, fi venit, queri

tur se diem, quia non perdiderit, perdidisle. 5 Sed tanto magis laudandi probandique sunt, quos

a scribendi recitandique liudio haec auditorum 6 vel defidia vel superbia non retardat. Equidem

ac

iple 8, 8, 11. fabulas urbis quia verba fint non illius conquedicit. Vid. Interpretes ad Phae- rentis, led Plinii iudicantis. Quandri Fab. I. Prolog. v. 7. ad Pe- quam satis lepidus est Plinius, ut, tron. cap. ill., p. 663. I. ed. quo ineptior querela liat, suum Burm. Drakenborch. ad Liv. 1, iudicium illis hominibus tribuerit. 11, 8. S.

Nempe illi querebantur, se diem, Rom. Lempusque audicndis quia non in Stationibus suefabulis conterunt, quod dete- rint, perdidiffe. lam cum Plirius eile, Gesnerus ostendit. Paullo nius iudicaret, in ftationibus effe poit : lunc demum tunc idem efle, quod diem perdere, quoque. H. Addaturidem infra ad Sententiam illam lepide ita extu3, 5, 15. S.,

lit, quali illi ipfi dixerint, do evolverit librum) Volumen diem, quia non perdiderint, cogitandum eft nimirum, quod perdidise. Utique talis lepor incipit ab ea parte membranae, magis lentiri, quam verbis dequae extima elt; quae evoluta clarari poteit. Hoc certe modo funt igitur, ea lectione percursa stare illud perdiderit potest. E. intelligimus, involutis reliquis, Gierigii animadverlio ut docia quae legenda supersunt. C. sit, huic certe loco non eft ac

3. Ai hercule memoria pa- commodata. perdidit fi legas, rentum) Rom. At me hercule consequens elt, tales auditores memoria parentum.

H.

Plinio' vilos effe cum fructu Invexit pronomen manus inter- quodam luo recitanti adfuifle. polatrix. 's.

Sed quem auditionis fructum 4. quin non perdiderit) nem- percipere poterant, qui et lero pe in liationibus illis , in quibus veniflent, 'et ante finem recedequi commorabantur, vere diem rent? Immo vel lic diem perperdere dici poterant. Caeterum diderunt, quamquam docta est animadversio Gierigii, modo , qui ipsorum ignaviae maperdidit legendum elle putantis, xime blandiretur. s.

non

CO

prope nemini defui. Erant sane plerique amici: neque enim quisquam est fere, qui ftudia, ut non fimul et nos amet.

His ex causlis longius, quam 7. deftinaveram, tempus in urbe consumli. Polluna iam repetere secellum, et scribere aliquid, quod non recitem; ne videar, quorum recitationibus adfui, non auditor fuise, sed creditor. Nam ut in ceteris rebus, ita in audiendi officio perit gratia, fi repofcatur. Vale.

XIV. Maurico fuadet, ut fratris filiam defpondeat Acilia

no, quem diligentissime commendat.

C. PLINIVS I VNIO MAVRICO SVO S.

a 2

Petis, ut fratris tui filiae profpiciam maritum : quod merito mihi potisfimum iniungis. Scis enim, quantopere sunimum illum virum suspexerim dilexerimque; quibus ille adolescentiam meam exhortationibus foverit, quibus etiam laudibus, ut laudandus viderer, effecerit. Nihil eft, quod te mandari mihi aut maius aut gratius, nihil, quod honestius a me suscipi pollit, quam ut eligam iuvenem, ex quo nafci nepotes Aruleno Ruftico deceat. Qui quidem diu quaerendus 3 fuisset, nifi paratus et quasi provisus esset Minucius Acilianus : qui me ut iuvenis iuvenem (est enim minor pauculis annis) familiarissime diligit, reveretur ut senem. Nam ita a me formari et institui cupit, ut ego a vobis solebam. Patria est 4 ei Brixia , ex illa nostra Italia, quae multum adhuc verecundiae, frugalitatis, atque etiam rustici

XIV, 5 ita a me formari) nitur rufticitas, pro fimplicitate Cortius ex codd. meliore verbo- illa cum pudore coniuncta , quae rum ordine, ita formari a me.

nusquam illa quidem se ingerit; S.

fed quae agenda sunt aut dicen4 rufticitatis) Nescio ar uni. da, line fuco et fallacia, atque cus hic locus fit, ubi in laude po- fine alfectatione adeo, perfequi

5 tatis antiquae retinet ac servat. Pater Minucius

Macrinus, equeftris ordinis princeps, quia nihil altius voluit: adlectus a divo Vespasiano inter Praetorios, honeftam quietem huic noftrae, ambitioni dicam an dignitati? constantislime prae6 tulit. Habet aviam maternam Serranam Proculam, e municipio Patavino.

Nofti loci mores. Serrana tamen Patavinis quoque severitatis exem

Contigit et avunculus ei P. Acilius, gravitate, prudentia, fide prope fingulari.

In summa, nihil erit in domo tota, quod non tibi, 7 tanquam in tua, placeat. Aciliano vero ipfi plu

rimum vigoris et industriae, quamquam in maxima verecundia. Quaefturam, Tribunatum, Praeturam honeftisfime percucurrit, ac iam pro

fe S tibi necellitatem ambiendi remifit. Eft illi facies

plum est.

ta.

tur. Quin latius forte palet at 6 Serranam -- Patavino) Rom. que ea complectitur, quae ex Sarranam Proculam e municiCicerone iam laudarunt viri do- pio Patavio. H. cti, pro Rosc. Am. c. 27. Vita in domo tota) in familia 10rustico, quam tu agrestem vo Vid. Freinshem. Ind. in Iucas, parsimoniae, diligentiae, ftin. v. domus. Utrumque iuniuftitiae magistra eft. G. xit Cornelius Nepos Eumen. 6,

Gierigius, ut priorem ruftici- 3. ne pateretur, Philippi domus tatis vim confirmaret, laudavit et familiae inimicisimos stirpem Marcial. 10, 72. fo. Ovid. A. A. quoque interimere. nili et fa3, 197. Plin. H. N. 35, 9. E. iniliae ex margine in textum il.

5 adlectius inter Praetorios) latum fuit. Diodorus Sie. T. II. Vespasianus enim Suetonio celte p.420. rèy oủv Twv év lépw c. 9. Amplifimos ordines εε- βασιλέων οικία τραγικοίς συγκυhausios caede varia Sup- cara no381 %. 7. 8. ibi pro oiplovit honeftissimo quoque via in cod. repertum surrévera, Italicorum ac provincialium ad quod gloslematis manifestum est. lecto. Eo igitur gradu honoris Cf. Platon, Gorg. c. 20. S. efle iuffus elt Minucius, ac li 7 plurimum vigoris et indufuisset Praetor. G.

ftriac) Rom. plurimum vigoris Rom. allectus enim a divo induftriae, line copula. H. Vespasiano, bene. H.

Copulam omittunt etiam codd. Sic et Cortius. Particula haec e Coruapis; poteftque commode male omilla a Gesnero et Cie abelle. S. rigio. S.

iam pro fu -- remisit) cum 'ambitioni an dignitati) Be- illis honoribus iam perfanctus ne Gierigius, ut dignitatis op- lit, non neceffe eft, ut tu pro pofitio constet, ambitionem ac eo prenses amicos, supplices, amcipit de apparatu dignitatis ex. bias domos, stationesque circumterno, laudatque Paneg. 83, I. eas: ita enim Plinius de ambiot Tacit. Agr. 40. E.

tione 2, 9, 5. S.

liberalis, multo fanguine, multo, rubore fuffusa: eft ingenua totius corporis pulchritudo, et quidam senatorius decor. Quae ego nequaquam arbitror negligenda: debet enim hoc castitati puellarum quafi praemium dari, Nescio, an adüciam, elle 9 patri eius amplas facultates. Nam quum imaginor vos, quibus quaerimus generum; Gilendum de facultatibus puto: quum publicos mores atque etiam leges civitatis intueor, quae vel in primis census hominum spectandos arbitrantur; ne id .quidem praetereundum videtur. Et fane de pofteris, et his pluribus, cogitanti, hic quoque

in conditionibus deligendis ponendus est calculus, Tu fortalle me putes indullise amori meo, lu-ro praque ifta, quam res patitur, sustulise. At ego fide mea fpondeo, futurum, ut omnia longe ampliora, quam a me pracdicantur, invenias. "Diligo quidem adolescentem ardentislime, ficut meretur: sed hoc ipfum amantis eft, non onerare eum laudibus. Vale.

XV. Septicium, qui ad coenam vocatus non venerat, in ius

damni dati iocabundus vocat.

c. PLINIUS SEPTICIO

CLARO SVO S.

Heus tu, promittis ad coenam, nec venis! Dicitur ius, ad allem impendium rcddes, nec id modicum. Paratae erant lactucae fingulae, cochleae 2

9 leges civitatis) In qua dat et ampliora fecisse dicendo. Etiam cenfus honores ; ubi in primis in rhetoricis fuperlatio dicitur pro cenfus equester, quo qui minus gr. Únes Boaz. E, baberet , eques elle non poterat,

Vid. Ernest. Lexic. Technol. quadringenta feftertia. Vid. mox Lat. Rhetor. v. Superlatio. S. ep. 19. G.

XV, a lactucac singulae Por10 Tu~ indulfije) Rom. Tu tiones delcribit,

quantum in fortasse putas me indutfile. H. unumquemque hofpitem paratum

supraque --- fuftulile) maiora fuerit. G.

ternae, ova bina, alica cum mullo et nive, (nam hanc quoque computabis, immo hanc in primis, quae perit iu ferculo) olivae Baeticae, cucurbitae, bulbi, alia mille non minus lauta. Audilles co

moedum, vel lectorem, vel lyristen, vel, quae 3 mea liberalitas, omnes. At tu apud nescio quem,

osirea, vulvas, echinos, Gaditanas, maluisti. Dabis

poenas, non dico quas. Dure fecisti: invidifti, nescio an tibi, certe mihi, sed tamen et tibi. Quantum nos lufillemus, rifillemus, ftudu-, 4 islemus! Potes apparatius coenare apud multos : nusquam hilarius, fimplicius, incautius. In summa, experire: et nifi poftea te aliis potius excusaveris, mihi semper excusa. Vale.

olivae Baeticae) Colum. 5, etiam de echinis plura sunt, ma8, 5. de olea, Módicos clivos rinis intellige; bi enim in ciboamat, quales in Italia Sabino- rum deliciis. Add. Lud. Nonrum, vel tota provincia Baeti- nius de re cibar. 3, 37, G. ca videmus. *Sed nec damna. Gaditanas) Puellas Caltatrices verim betacei, quod ex MSS. cum cantu, pallim celebratas an reponit Cortius, qui citat Salmas. accusatas antiquis. Pleraque haad Solin. p. 583. ad quem pro. bet Ramirefius ad Martial. 1, 42. vocavit etiam Lister. ad Apič. 3, p. 75. [q. *Nimirum Gaditanas 2. p.76 ubi fafces betaceorum, legendum eft, ut perfonae oppoet betacei Varronis laudantur. G. nantur personis, comoedo, leo.

Gierigius pro Baeticae repo- ctori, lyriftaei et delicatillimae nendum putat, boleti, quibus voluptariaeque personae paullo maxime delectati fuiflent Romani; severioribus. Gaditana alíi, ubi praelertim cum multi MSS. ba- cantica intelligi poterant. G. beant hi 1. lebeta aut lebetae. Rom. ostrea, vulvulas, echin. De boletis cf. Hor. Sat. 2, 4. nos, Gaditana maluisti. H. Mart. I, 21. et 12, 48.

Non dubito vere coniecille HeinPlin. Ep. 1, 7. 6. E.

Gum Gaditanam. Gaditana me. Olivae Baeticae cum nobiles lius, quam Gaditanae, opponitur fuerint, improbabile eft, Plinium . comoedo, lectori, lyrifiae ; sieas in hoc ciborum vilium cata- mulque apparet, unde originem logo pofuiffe. Probo igitur be- traxerit librorum lectio, Gaditatacei. S.

na maluisii. S. Rom. quae periit in ferculo, 4 simplicius, incautius) Sim. olivae, betacei. H.

plicius excludit affectationem comoedum) Cort. comoedos, omnem, dissimulationem, pudonimis magnifice pro Plinii ftu rem; incautiu, dubitationem, dio apparatum illum coenae ele- cautionemque abelle iubet, ut livandi. s.

bere nulloque cum meru dicere 3 vulvas) porcinas, praeler facereque poflis, quidquid in tim eiecticias , 'item virgines: res medlem venerit. G nota. Vid. Apic. 7, i et ibi Hu nifi poftea le aliis) Post melb. ac Listerus. Apud eundem unum experimentum coenarum

20.

« VorigeDoorgaan »