Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Amabam Pompeium Saturninum, hunc dico no— fìrum : laudabamque eius ingeuium, etiam ante— quam fcirem, quam varium, quam flexibile, quam multiplex eflet: nunc vero totum me tenet, ha— bet, poflidet. Audivi cauflas agentem acriter et a ardenter, nec minus polite et ornate: five medi— tata five fubita proferret. Adfunt aptae crebrae— que fententiae, gravis et decora conftructio, fonantia verba et antiqua. Omnia haec mire placent, cum impetu quodam et flumine praevehun— tur: placent, fi retractentur. Senties quod ego, 3 quum orationes eius in manus fumferis; quas facile cuilibet veterum, quorum eft acmulus,

noftrarum, fponte tua noftras Plinio legendum, opimor, ordine

aliorum epuliô praeferes; neque
caufTam dicam, quin mihi ` te
excules, nili ipfe T potiores no-
firas iudicaveris. d.
XVI in/cr. E R J^c I o) *Sic
ex MiSS.Tlegendum oftendit Cor-
tius. G.
Rom. ERVCIO S. Ita et
Aldus et muner Cortius. H. '
Alii vitiofe F. VR 1 T 1 O, ERY-
TI 0, C VRT l O. S.
1 varium multiplex) Non
de moribus cogitandum, fed de
ingenio variis hiterarum generibus,
actionibus, hiftoriis, T epiftolis,
carminibus fcribendis comparato.
Haec enim porro per partes ex-
plicantur. E.
tenet, habet, poffidet) Ex
formula [tipulationis à Gallo Aqui-
lio prodita et in l. 18. π. de ac-
cepiilat. relata, quodve tu meutn
hàber, tenes, po/Jides. G.
Rom. nunc vero totum tenet,
habet £££?£; [ime me. H.
Cf. de hac formula Briflon. de
Formul, p. 551. ed. Bach. In

verborum inverfo : habet , tenet,
po[Jidet. S. -
2 Lfd/unt fententiae) Rom.
Adfunt acutae crebraeque fen-
tentiae. H.
Notavit hanc lectionem et Cor-
tius, habentque excerpta Brum-
meri. Placet. Ineptas fententias
vitare, in magna laude non po-
nendum. S.
cum impetu - retractentur)
placent et cum audiuntur, et
Σum leguntur. Simillimum eft
illud Quintil. io, 1. 19. lectio
1ibera eft, nec actionis impetie
transcurrit. E.
et /lumine praevehuntur, Rom.
et flumine pervehuntur. Am.
praetervehuntur ? H.
Vulgata bene habet. Perye-
huntur obtrudunt etiam codd.
Cort., item Brummeri excerpta.
Nibilo frequentius in libris hac
confufione. S. -
3 quas facile cuitibet cons-
Compendiaria locutio
pro : qua* facile orationibiis

4 comparabis. Idem tamen in hiftoria magis fatis-. faciet vel brevitate , vel luce, vel fuavitate, vel

Tplendore etiam et fublimitate marrandi.

Nam in

concionibus eadem, quae ia orationibus, vis eft: preflior tamen, et, circumfcriptior, et adductior. 5 Praeterea facit verfus, quales Catullus aut Calvus.

[ocr errors]

tatem admittit, nec poftulat. Scilicet cum vim illam concionum prefflorem, circumfcriptiorem, adductiorem dicit, cumulatis verbis et variatis metaphoris, unam brevitatem, copiae et uber

[ocr errors]

Nam premuntur, quae re[ecantur, coërcentur, né pofIint ferpere longius; et circumfcribuntur, quibus termini ponuntur, ne ;»iî latius evagari; et adducuntur, v. c. habenae, equi, ne poflint exfultare petulantius, Non pofTunt haec in tanta notarum brevitate multis locis confirmari; [ed de omnibus his diximus in Technol. Lat. rhetor. Gierigius cum Cort. et Bipont. edidit : Nam in concionibus idem , qui in orationibus, eft : preffior tamen —. Non placet. Nam quid fibi vult illud idem, «ffe ? praefertim cum fequatur corrigens tamen. Non mihi perfuaderi patiar, Plinium hic locum communem tractafle. Elegantiqrem novi, quam qui hoc loco, fane non afitiffimo , rhetoris perfonam fufcipiIIe videatur. Immo de Saturnino agitur. S. 5 quales Catullus aut Calvus) Rom. quales Catullus meus aut Bibaculus, et deinde, quafi Catullus aut Bibaculus. ' Hoc

[ocr errors][merged small]

Quantum illis leporis, dulcedinis, amaritudinis,

amoris!

Inferit fane, fed data opera, mollibus

lenibusque duriufculos quosdam: et hoc, quafi Catullus aut Calvus. Legit mihi muper epiflolas,6

quas uxoris efTe dicebat.

Plautum vel Terem—

tium metro folutum legi credidi; quae five uxovis funt, ut adfirmat, five ipfius, ut negat, pari

perfunt, quos in corpore veterum poëtarum inde collectos legere licet. Eumdem Quintilianus quoque lib. X. cap. I. 96. Catullo comitem adiungit. ' Itaque Calvi potius, quam fiìcì nomeu a librariis invectum puto, qui lib. IIII. ep. 27. in verfibus Augurini illud legerunt, Catullus meus aut Calvus, adeoque huic etiam loco convenire putarunt. H.

amaritudinis) Quoties nimirum $ur; quidquam fcribit et mordax. Nec enim virtutes, uae hic laudantur, omnes in eo

em genero carminis locum halbent. G.

mollibus lenibusque) *Ignofcent, [pero, viri eruditi libertati,

uam in hunc locum nobis fumfimus : quod ea lege poftulamus, fi nunc demum laüdatum Pliniamo more intelligent Pompeium, qui inter molles Temesque ác dulces verficulos [uos [tudio immifcuerit etiam duriufculos aliquot, quo iucundius nimirum reliquorum fuavitas ad aures animos• que accideret. . Duplex adhuc circumferebatur lectio, altera Catanaei, et qui illum fequuntur, Quantum „Ä, amoris -- in/rrit ! /ane, Jed data opera mo!Jiu/culos leviufculosque, duriaufculos quosdam : âltera Aldi et fequacium fic, mollius leviusqué, duriufculos : Grypbius /eriiusque dedit. Ac de nt in n mutato vix dicenda cauffa eft, cum in fcriptura codicum plerorumque ne diftingui quidemi poffint hacc elementa : infertum autem b nobis condonabunt, qui norunt,' quam leniter earn literam, et quam proxime ad fpirituun il

lum, cui nunc Aeolicum digamma, nunc v, nunc w refpondet, multi pronuntient: adeo ut dictante `alio ante u excidere quam facillime potuerit. Porro quam [olennis et prope perpetua [it in omne genus libris róv u _et confufió, non ignorat, nifi qui MStum nullum, de arte critica mullum librum infpexerit. '¥; vero pronum fuit, cum femel aliquis fcripfit molliuus leniuus, alteram u' plane excidere ! Denique qui mollius et lenius non intelligerent, illi molliufculos et leniu/culos ad duriu/culorum formam procuderunt.

Š; edidit levibusque, quafi Jevia a _mollibus magis quam lenia differant. Primum farum differunt, fi de oratione dicuntur, nam λε7ov et λειόrws [aepe non alio . [enfu dicitur, quám lene, lenitas, aut leve apud Latinos: deinde in Plinio non ita evitanda eft huiusmodi tautologia, ut critica ope utendum exiftimemus. E. J^erfus mollius leniusque [Rom. 1eviùsque] durit, fculi ita dici poffe videntur, ut leniter faftigatus, acc/ivis, declivis T apud Caefarem lib. II. Gall. c. VIll. 3. et alibi. Vid. Oudendorp. ad illum locum. H.

Duriufculi verfus iam funt mollius leniusque duri. Equidem teneo Gesneri lectionem. T S. 6 qua* uaeoris effe dicebat) In cöd. deeli qua*. Sic oratio vividior fir. Centies librarii talia pronomina inferferunt. De qui vid. Drakenb. ad Liv. 1 , 4, 3. * , ao , /j. S,

gloria dignus eft, qui aut illa componat, aut uxorem, quam virginem accepit, tam doctam po— 7 litamque reddiderit. F.fl ergo mecum per diem totum: eundem ante quam fcribam, eundem quum fcripfi, euudem etiam quum remittor, non tanquam eumdem, lego. Quod te quoque ut facias, 8 et hortor et moneo. Neque enim debet operibus eius obefTe, quod vivit. Am, li inter eos, quos nunquam vidimus, floruiflet, nou folum libros eius, verum etiam imagines conquireremus; eius— dem nunc honor praefentis et gratia, quafi fatie— 9 tate, languefcet? At hoc pravum malignnmque efl, non admirari hominem admiratione digniflimum, quia videre, adloqui, audire, complecti, nec laudare tantum , verum etiam amare coutiu

git. Vale.

uam virginem accepit) Cur haéc addit Plinius? Tamtane ruditas fuit virginum Romanarum, quae docendo aegre expugnari ofTet? An illa tam tcnera aut uella, ut literarum doctrinam É imbecillitas vix caperet ? At, quae aetas natrimonio apta erat, cur inftitutioni non fuerit ? Non baererem, fi unum verbulum addiruin efTet : tam rito doctam politamque reddiderit. E. In fcirpo nodum quaerit Erneftius, 'nibilo hic perfpicacior Barthio. Duxerat uxorem Saturminus puellam, non illam $ rudem, fed non tam doctam politamque, ut in epiftolis fcriÈendis Plautum vel ' Terentium metro folutum referre . poITet. Hunc ingenii cultum foli acceptum reférebat marito, ad quem 3yirgo domum deducta fuerat. S.

[ocr errors]

dedita opera hoc argumentum tractat idem Epift. 2, i, 18. fqq. Add. Mart. 5, io. G. imagine*) ornamentum bibliothecis. Vid. epiflola proxima. G.

uafi fatietate, langue/cet) n#%% fatietate £? Ita et duo Brummeriani. Non placet hoc tempus Cortio : idem vero illud fert lib. VIII. ep. XII. 3. ubi iisdem particulis an fi fubiicitur. Nec tamen diffitebor, in Rom. mom efle an /i inter eos, fed at /i : quod vero, quia at proxime I iterátur, praeférre non poffum. H.

Locus ille alter Plinianus temÊ, praelens poftulat; hoc loco uturum praeftabilius. ~At fi habent, praeter Romanam, omnes fcripti apud Cortium. Non ferremi, nedum praeferrem, etiamfi at non proxime iteraretur. S.

9 complectt amare) In his Gierigius nelcio quid tricatur. Addidit Plinius, quo magis pravitas illa malignitasque appareret. Ideiu ipfi acciderit, quod Saturuino accidere queritur : . ut mirum moa fit , epiftolam tam gravi reprehengone ciudi. S.

[merged small][merged small][ocr errors]

Eft adhuc curae hominibus fides et officium: funt qui defunctorum quoque amicos agant. • Titinius Capito ab imperatore noftro impetravit, ut fibi liceret ftatuam L. Syllani in foro ponere. Pulchrum et magna laude dignum, amicitia prim— cipis in hoc uti, quantumque gratia valeas, aliorum honoribus experiri! Eft omnino Capitoni in 3 ufu claros viros colere. Mirum eft, qua religio— ne, quo fludio imagines Brutorum, Caffiorum, Catonum, domi, ubi poteft, 'habeat. Idem clariflìmi cuiusque vitam egregiis carminibus exormat. Scias ipfum pluribus virtutibus abundare, ui aliemas fic amat. Redditus eft L. Syllano ebitus honor, cuius immortalitati Capito pro— fpexit pariter et fuae. Neque enim magis decorum et infigne eft, ftatuam in foro populi Romani habere, quam ponere. Vale.

4

XVIII.

Suetonio actionem ex /omnii monitu digfuadenti de /omniorum etiam contrario eventu re/pondet : /a/tem /tropham aliquam pollicetur.

[ocr errors][merged small]

XVII 2 in hoc) huius rei caufla , in hunc finem. Vid. Interpret. ad Phaedr. V. Prolog. v. 2.] Ruhnken. ad Vellei. p. 215. gi Graecilmum efTe bene rhonuit. Sic enim Graeci eis roùro, sis ri etc. S.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

quantumque gratia valeas)

maieftatis crimen `interpretiuri fuiflent imperatores, £ inimicos et interfectores ita coli. G.

ae[arum,

« VorigeDoorgaan »