Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

quid aliud in manibus, interim differ: hoc perfice, quod nobis, qui legimus olim, abfolutumi videtur. Sed iam videatur et tibi; cuius cunctationem nec res ipsa defiderat, et temporis ratio praecidit. Vale.

II. Longas et crebras epistolas flagitanti, excufat se, quod

materia deficiat.

C.

PLINIVS SABINO SVO S. Facis iucunde, quod non folum plurimas epistolas meas, verum etiam longissimas, flagitas: in quibus parcior fui, partim quia tuas occupationes verebar, partim quia ipse multum diftringebar plerumque frigidis negotiis, quae fimul et avocant animum et comminuunt. Praeterea nec ma-2 teria plura scribendi dabatur. Neque enim eadem nostra conditio, quae M. Tullii, ad cuius exemplum nos vocas. Illi enim et copiosisimum ingenium, et ingenio qua varietas rerum, qua magnitudo, largillime suppetebat. Nos quam an-3 gultis terminis claudamur, etiam tacente me, perspicis: pili forte volumus scholasticas tibi, atque (ut ita dicam) umbraticas literas mittere. Sed 4 nihil minus aptum arbitramur, quum arma vefira, quum ,

caftra, quum denique corpua, tubas, sudorem, pulverem, soles cogitamus. Habes, ut 5 pulo, iustam excusationem: quam tamen dubito,

5 absolutum videtur. et ti- modatior consilio Plinii, Maxibi) Qui recitante te audivimus mum omni ratione perpellentis, Anti - Planlam tuum, absolutum ut ne diutius cunctetur librum et perfectum iudicavimus. Ita. fuum emitiere. S. que noli tu cunctari, et calu. mniari tanquam imperfectum opus,

temporis) Genuinum hoc: more diutius premendum, ac domi con- tis aliorum a gloffatore profe. tinendum, dum perpoliatur. G.

Temporis ratio illa ipsa defiderat) Male' Cortius de- Plantae mors eft. Sic faepe res fideret. Indicativus longe accom

et tempus iunguntnr. S.

Ff

ctum.

an tibi probari velim. Eft enim summi amoris, negare veniam brevibus epistolis amicorum, quamvis scias illis constare rationem. Vale.

III.
Bonam manfuramque famam omnibus aliis rebus ante-

ponit.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Alius alium, ego beatillimum existimo, qui bonae mansuraeque famae praesumtione perfruitur, certusque posteritatis cum futura gloria vivit. Ac mihi nifi praemium aeternitatis ante oculos, 2 pingue illud altumque otium placeat. Etenim omnes homines arbitror oportere aut immortalita. tem suam aut mortalitatem cogitare: et illos quidem contendere, eniti; hos quiescere, remitti, nec brevem vitam caducis laboribus fatigare: ut video multos, misera fimul et ingrata imagine in3 duftriae, ad vilitatem sui pervevire. Haec ego tecum, quae quotidie mecum, ut definam mecum, fi dissenties tu : quamquam non dissenties, ut qui semper clarum aliquid et immortale mediteris. Vale.

res.

II, 5 an tibi probari velim) cie diligentiae, iactando sele, et Ut eam accipias, eaque conten. in vanum laborando, hoc assequi, tus, in pofterum don postules ut leviores et peiores habeantur, epistolas vel plures vel 'longio. quam fi quievillent: fibique ipli G.

exprobrent ftultitiam, qui in reillis constare rationem) illos bus inanibus, qualem putant ipsi habere iuitas causas brevitatis gloriam, iia elaborent. Nempo aut filentii. E.

vilitas sui confcientiae bonae faIllis Ernestius ad amicorum mae opposita eli: qui Gbi ipse videtur retulisse. Immo referen- vilis et contemtibilis videtur, quid dum ad epistolis. S.

de alioruin iudiciis exspecrabil? G. III, 2 brevem vitam - fati 3 clarum medileris; *Utrumgare) in hac vitae brevitate le que e bonis libris apud Cortium: defatigare et macerare laboribus licet ille prius tantum receperit. ipanibus. E.

Vulg. praeclarum meditaris. imagine pervenire) Prae- G. dare interpretarur Gronovius : Mediteris Cortio in nullo libro Stultis occupationibus, vana Ipe. oblatum. Sed habens Brummeri

1

IV.

Excufat orationem, quam mittit, tanquam in uni

versitate longilimam, breviflimam in partibus.

C.

P LINIVS MACRINO SVO S.

Vererer,

ererer, ne immodicam orationem putares, quam cum hac epistola accipies, nisi ellet generis eius, ut saepe incipere, l'aepe delivere videatur. Nam fingulis criminibus fingulae velut caullae conti

Poteris ergo, undecunque inceperis, ubi-2 cunque delieris, quae deinceps sequentur, et quali incipientia legere, et quasi cohaerentia; meque in universitate longiflimum, brevillimum in partibus iudicare. Vale.

nentur.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Egregie facis (inquiro enim, et persevere) quod iuflitiam tuam provincialibus multa humanitate commendas: cuius praecipua pars est,

honeftillimum quemque complecti, atque ita a minoribus amari, ut fimul a principibus diligare. Plerique 2 autem, dum verentur, ne gratiae potentium nimium impertiri videantur, linisteritatis atque etiam malignitatis famam consequuntur. A quo vitio 3 tu longe recellifti, scio: sed temperare mihi non

Excerpta : idque iure praetulit larioque, placet Boxhorniana leGesnerus. Plinius 5, 5, 4. qui crio, quae in parentbeli includit vero pofteros cogitant, et me- haec verba : inquiro enim, et permoriam fui operibus extendunt, Severe intell, inquiro, ut in rem, his nulla mors non repentina quam scire mea magni interest. est, ut quae semper inchoatum Alii (inquiro enim et persevero). aliquid abrumpat. S.

Alii, in quibus et Cortius, (inIV, 1 immodicam orationem) quiro enim) et persevera. G. Eam forte, de qua fupra 3, 9. G. 3 longe recelili) Quin fi · V, ! et persevere) *Vehemen totam epiltolam inspicias, videter mibi, ut olim Tbomasio Cel. lubaccusare Tironem suum

possum, quo minus laudem, fimilis monenti, quod eum modum tenes, ut discrimina ordinum dignitatumque custodias:

quae

fi confusa, turbala, permista fint, nihil est ipsa aequalitate inaequalius. Vale.

VI

Ridet vanitatem Circensium ludorum, et illorum tem

pus studiis impendit,

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Omne hoc tempus inter pugillares ac libellos iucundislima quiete transmili. Quemadmodum, inquis, in urbe potuisii? Circenses erant; quo genere Spectaculi ne levislime quidem teneor. Nihil no

vum, nihil varium, nihil quod non semel spe2ctasse sufficiat. Quo magis miror, tot millia virorum tam pueriliter identidem cupere currentes equos, infisientes curribus homines videre. Si tamen aut velocitate equorum, aut honinum arte traherentur, eflet ratio non nulla : nunc favent pando, pannum amant: et si in ipso cursu, medioque certamine, hic color illuc, ille huc transferatur; studium favorque transibit, et repente agitalores illos, equos illos, quos procul noscitant, quorum clamitant nomina, relinquent. Tanta gratia, tanta auctoritas in una viliflima tunica.

Plinius, quod in banc partem

2 favent panno) Cuius i.e. aliquantum propendeat. G. vestimenti diverlis coloribus difint) Praestat Corvi Gie

Itinctae sunt facriones Circi, in rigii sunt librorum auctoritate,

Penetam leu caeruleam, Prafinon ratione latinitatis, quae utrum. rubram, atque Allam: de qui

nam seu viridem, er Rusatam l. que modum fert. - S.

bus locu's clallicus Callioliori VI, 1 Omne hoc tempus etc.) Var. 3. 51. Add. lac. Gothofr. Compara Senecam Epist. 8o, in. ad l. 10. C. Theod. de equis Hodierno die non tantum meo

curulibus. G. beneficio mihi vnco, fed /pe Tanta tunica) Poft tuni. ctaculi, quod omnes molefios ca comma ponendum : haec enim ad Sphaeromachiam avocavit artillime cum sequentibus cohae. S.

rent. S.

etc.

Millo apud vulgus, quod vilius tunica est; sed 3 apud quosdam graves homines : quos ego quum recordór, in re inani, frigida, aslidua, tam insatiabiliter defidere, capio

capio aliquam voluptatem, quod hac voluptate non capiar. Ac per hos dies 4 libentislime otium meum in literis colloco, quos alii otiofiflimis occupationibus perdunt. Vale.

VII.

Villas fuas ad Larium lacum, et in iis aedificationem

defcribit.

C.

PLI NI VS ROMANO

SVO S.

2

Aedificare te feribis. Bene est: inveni patrocinium. Aedifico enim iam ratione, quia técum. Nam hoc quoque non dissimile, quod ad mare tu, ego ad Larium lacum. Huius in litore plu-, res villae meae, sed duae ut maxime delectant, ila exerceat. Altera impofita faxis, more Baiano, lacum profpicit: altera, aeque more Baiano, lacum tangit. Itaque illam, tragoediam; hanc,3 appellare comoediam soleo: illam, quod quali cothurnis, hanc, quod quali soeculis sustinetur. Sua utrique amoenitas, et utramque poflidenti ipla diverlitate iucundior.

Haec lacu propius, 4

3 Mitto apud vulgus) h. e. allidua) Malim alidue. Mox non reprehendo apud vulgus et pro capiar Cortius bene capior. plebem tantam gratiam in vililli- S. ma tunica elle: noluin cnim elt, VII, I ratione, quia tecum) vulgus rebus levillimis et humil. Nempe, tuum mibi exemplum limis delectari, quia nihil alti, pro ratione est. G. nibil elati sentire didicit. Huic Hoc idem patrocinium dixeergo quosdam graves homines 'rat, h. e. argumentum, quo fuum opponit. Illa autem fententia, aedificandi liudium defendat, et quod vilius tunica eft, nescio exculet. E. quomodo mihi frigere videtur. more Baiano) Baierung Non enim satis promiuin et aptum enim amoenitas ita nota, ita ceest, bominis pretium cum vesti- lebrata omuibus, ut exeinplum menti pretio comparare: itaque et nomen praeberent aliis. Nam, et acumen, quod in hac compa- quod ait 'dives apud Horatium ratione inesse videtur, maiorem epili. 1, 1, 83. Nullus in orbe fpeciem quam veritatem habet. E. Sinus Baiis praelucet ainoenis. G.

2

« VorigeDoorgaan »