Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

illa latius utitur: haec unum finum molli curvamine amplectitur, illa editiffimo dorfo duos dirimit: illic recta geftatio longo limite fuper litus extenditur, hic fpatiofiffimo xyflo leviter imflectitur: illa fluctus non fentit, haec frangit: ex illa poffis defpicere pifcantes, ex hac ipfe pifcari, Ramumque e cubiculo, ac paene etiam lectulo, ut e navicula, iacere. Hae mihi cauflae utrique, quae defunt, adftruendi, ob ea quae fuperfunt. Etfi quid ego rationem tibi ? apud quem pro ratione erit, idem facere. Vale. æ

[merged small][merged small][ocr errors]

Si laudatus a te laudare te coepero, vereor, ne mom tam proferre iudicium meum, quam referre gratiam videar. Sed, licet videar, omnia fcripta tua pulcherrima exiflimo ; . maxime tamen illa, quae de nobis. Accidit hoc una eademque de caufla. Nam et tu, quae de amicis, optime fcriBis; et ego, quae de me, ut optima lego. Vale.

[ocr errors]

Fidem Colonis erga defunctum amicum laudat , praeJertim quod dignus ille fuerat.

[ocr errors]

Vnice probo, quod Pompeii Quinctiami morte tam dolenter adficeris, ut amiffi caritatem defide

4 finum) Gesneriana, negli- IX, 1 caritatem de/iderio exgentiâ operarum, /uum. S. tendas) Defiderium effectus, quin

/ectu!o) Praepofitio vix recte fpecies vel pars caritatis : qui abefi. Ilaque práefero lectionem defiderat defünctum, ille fe amaCoruianam, in libris bonae notae re- re nondum defiifTe oftendit, pertam : hamumque de cubiculo, producitque adeo et extendis •£ Paene etiam de lectulo. S. caritatem.

rio extendas ; mom ut plerique, qui tantum viventes amant, feu potius amare Te fimulant, ac ne fimulant quidem, nifi quos florentes vident. Nam miferorum, non fecus ac defunctorum, oblivifcuntur. Sed tibi perennis fides, tantaque in amore conflantia, ut finiri, nifi tua morte, non poffit. Et, Hercule, is fuit Quinctianus, quem 2 diligi deceat exemplo ipfius. Felices amabat, miferos tuebatur, defiderabat amifTos. Iam illi quanta probitas in ore! quanta in fermone cunctatio! quam. pari libra gravitas comitasque! quod ftudium literarum ! quod iudicium! qua pietate cum disfimillimo patre vivebat! quam non obftabat illi, quo minus vir optimus videretur, quod erat optimus filius! Sed quid dolorem tuum ex- 3 ulcero? Quamquam fic amafti viventem, ut haec audire potius, quam de illo fileri velis: a me praefertim, cuius praedicatioue putas vitam eius ornari, memoriam prorogari, ipfamque illam, qua eft raptus, aetatem polle reftitui. Vale.

* X. Quod ftudiis et venationi non conveniat, illa Jola in Jeceffu tractari /ignificat. C. P I, I N I V S T A C I T O S V O S.

Cupio praeceptis tuis parere; fed aprorum tanta

a probitas in ore ) Pudor, litia corporis infamis, et * a

qui facile erubefcat, et illuin yir- Nerone probro/o carmine dif

[ocr errors]

famatus.' Hunc efle Quinctiámi
hic laudati patrem, non immerito
fufpicatus iam eft Catanaeus. G.
optimus filius) Qui malum
etiam patrem revereretur et de-
femderet. G.
3 ut haec audire potiu*) Ple-
rique libri : ut hoc potius, i. e.
ut exulcerari dolorem tuum Po-
tius laudibus defuncti commemo-
randis. Genuinum hoc : noftrum
a glollatore profectum. S.
X, 1 praeceptis tuis) Cuma

penuria efi, ut Minervae et Dianae, quas ais pa2 riter colendas, convenire non pòffit. Itaque Mimervae tantum ferviendum eft ; delicate tamen, ut in feceflu, et aeftate. In via plane nonnulla leviora, ftatimque delenda, ea garrulitate, qua fermones im vehiculo feruntur, extendi. His quaedam addidi in villa, quum aliud non liberet. Itaque poëmata quiefcunt; quae tu inter memora 3 et lucos commodiflime perfici putas. Oratiumculam unam et alteram retractavi; quamquam id gemus operis imamabile, inamoenum, magisque laboribus ruris, quam voluptatibus fimile. Vale.

X I. Materiam /cribendi promittit rogatus, et Jua /cripta' trans Alpes legi laetatur.

[ocr errors][ocr errors]

Epiflolam tuam iucundiffimam recepi; eo maxime, quod aliquid ad te fcribi volebas, quod liloris inferi poITet. Obveniet materia, vel haec ipfa quam monftras, vel potior alia. Sunt enim in hac offendicula monnülla : circumfer oculos, 2 et occurrent. Bibliopolas Lugduni efle non putabam: ac tanto libentius ex literis tuis cognovi

commodi[Jime
ta ? G.
convenire non po(fit) eodem
ftudio coli non poIIit utraque,
Minerva et Diana. E.

tale quid praeceperit Tacito Plinius ipfe fupra i, 6. extr. hinc colligit Catahaeus, ~hanc e(Ie Taciti, ad fuperiorem refpondentis. Sed probabile non elt, unam

perfici poëma

modo adoptatam alienam epifioIam a Plinio. ' Quid prohibet, a Tacito aulmonitum Plinium fuorum ipfius praeceptorum, cui hic reipondeat ? Quid impedit, Icholafticam effe, et exercitationis modo cauffa foriptam, hanc pariter epi(iolam, et multas alias? Et ubiham in laudata epiftola aiiquid de eo, quod hic^ f. 2. dicitur, inter nemora et lucos

2 In via ) In qua ferio fiudere [olebat moIiri avunculus. vid. 3, 5, 15. G.

ertendi ) Refpicit hoc verbum uberem illam et luxuriantem fcribendi rationein , quam garrulitatem etiam vocat. Sic Stat. Silv. 5, 3, 22. modos 4rati ertendere eft vel limpliciter continuare, ut plures fiant vertus Aratei, vel paraphrali uberiore declarare. &

IE I* I s T. X I. — XI II. 457 venditari libellos meos, quibus peregre manere gratiam, quam in urbe collegerint, delector. Incipio enim fatis abfolutum exiftimare, de quo tanta diverfitate regionum discreta hominum iu

dicia confentiunt. Vale.

XII.

Quaedam filiis remittenda , nec femper utendum /everitate, exemplo monet.

[ocr errors]

Cafligabat quidam filium fuum, quod paullo fumtuofius equos et canes emeret. Huic ego, iu- • vene digreflo, Heus tu, nanquamne feci//i, quod a patre corripi pqffet ? Feci//i , dico? Non in— terdum facis, quod fi/ius turas, / repente pater ,, i//e , tu /i/ius, pari gravitate reprehendat ? Non omnes homines a/iquo errore ducuntur? Non hic in i//o / bi , in hoc a/ius, indulget? Haec tibi ad- a monitus immodicae feveritatis exemplo, pro amore mutuo, fcripfi, ne quando tu quoque filium tuum acerbius duriusque tractares. Cogita et illum puerum efle, et te fuifle: atque ita hoc, quod es pater, utere, ut memimeris, et hominem efle te , et hominis patrem. Vale.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

de Helvidii ultione compofui; tanto impenfius poftulas, ut perfcribam tibi, quaeque extra liBros, quaeque circa libros, totum denique ordia nem rei, cui per aetatem non interfuifli. Occifo Domitiano flatui mecum ac deliberavi, efTe magnam pulchramque materiam infectandi nocentes, miferos vindicandi, fe proferendi. Porro, inter multa fcelera multorum, nullum atrocius videbatur, quam quod in fenatu fenator fenatori, praetorius com[ulari, reo iudex, manus intulillet. 3 Fuerat alioqui mihi cum Helvidio amicitia, quanta , potuerat efle cum eo, qui metu temporum momen ingens, paresque virtutes, fecefTu tegebat. Fuerat cum Arria et Fannia: quarum altera, Helvidii noverca, altera, mater movercae. Sed non ita me iura privata, ut publicum fas, et indigni4 tas facti, et exempli ratio, incitabat. Ac primis quidem diebus redditae libertatis pro fe quisque inimicos fuos, dumtaxat minores, incondito turbidoque clamore poftulaverant limul et opprefleramt. Ego et modeftius et conflantius arbitratus immaniflimum reum non communi temporum in- . vidia, fed proprio crimine urgere: quum iam fatis ille primus impetus defervillet, et languidior

malunt ad eum locum cum Buch

XIII, 1 de Helvidii ultione) * nero Boxbornius, delatoris accu

[ocr errors]

2 ftatui m^cum ac deliberavi) De/iberare faepe ita dicitur, ut lit decernere, ftatuere : ne putes, lic ordinanda h. I. verba, deliberavi ac necum /tatui. . Cicero Verr. Act. II. 1 , 1. quod i/t* certe /iatuerat ac deliberaverat non adeffe. Ibid. 3, 41. fic habui/ii /tatütum cum animo ac deliberatum, omnes - — reiicere. S.

manus intu/iff^t) De eadem re Tacitus Agrir. c. 45. Noftrae durere He/vidium in carcerem amanus, five ipfum manuum minifterium intelligatur, live, quod

fatorisque fusceptae partes ita notentür. G.

3 Arria et Fannia) De qnibus etiam 3, 1 1 , 3. Fannia noverca Helvidii. G.

4 quis quo pqftulaverant)

anc pronominis quisque cum plurali conftructionem copiofe hic ex MSS. probat Cortius. G.

deferviffet) *Cortius ex Mediceo, dejremuiffet, quod ipfum quoque äptum huic rei efle, nemo negaverit. Sidonius, imitator Plinii, ep. 9, 9. donec gentium concitatarum procella defremeret. Fremere de indignan

« VorigeDoorgaan »