Pagina-afbeeldingen
PDF

in dies ira ad iuftitiam redifTet, quamquam tum maxime triftis, amilla nuper uxore, mitto ad Amteiam, (nupta haec Helvidio fuerat,) rogo ut veniat, quia me recens adhuc luctus limine contimeret. Ut venit, De/linatum e/?, inquam, mihi,5 maritum tuum non inultum pati. Nuntia L4rriae et Fanniae: (ab exfilio enim redierant:) confule te, confule illas, an velitis ad/cribi facto, in quo ego comite non egeo: /ed non ita gloriae meae faverim, aut vobis /ocietatem eius invideam. Perfert Anteia 6 mandata ; nec illae morantur. Opportune fenatus intra diem tertium. Omnia ego femper ad Corellium retuli, quem providentillimum aetatis noftrae fapientiflimumque cognovi. In hoc tamen «contentus confilio meo fui, veritus, ne vetaret: erat enim cunctantior cautiorque. Sed non fustinui inducere in animum , quo mimus illi eodem die facturum me indicarem, quod an facerem non deliberabam: expertus ufu, de eo, quod deflinaveris, non efTe confulendos, quibus confultis obfequi debeas. Venio in fenatum : ius dicendi pe-7 to: dico paullisper maximo adfenfu. . Ubi coepi crimen attingere, reum deftinare, (adhuc tamen fine nomine) undique mihi reclamari. Alius: Sciamus , qui /it, de quo extra ordinem referas; alius: Quis e/? ante re/ationem reus? alius: Sa/vi /imus, qui fuper/umus. Audio imperturbatus,8

[ocr errors]

ad Flor. 2, 16, 3. G. òcietatem) Melius Cortius ex

[ocr errors]

interritus: tantum fusceptae rei honeftas valet, tantumque ad fiduciam vel metum differt, nolint

homines, quod facias,

[blocks in formation]

gum eft omnia, quae tunc hinc inde iactata funt,

9 recenfere.

/oco dices , / quid volueris.
quod usque adhuc omnibus permj///i.
Interca me quidam ex confiilaribus

1o aguntur alia.

Novillime conful: Secunde, fententiae

[ocr errors]

Relido:

amicis fecreto accuratoque fermone, quafi nimis fortiter incauteque progrefium, corripit, revocat,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

audes ? cur ruis? quibus te periculis obiicis? Quid prae/entibus confidis, incertus futurorum ? Laceffis hominem iam praefëctum aerarii, et brevi conjulem ? praeterea qua gratia, quibus ami— citiis fultum ? Nominat quendam, qui tunc ad orientem ampliflimum exercitum, mom fine ma

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

peregi: nec recufo, /, ita cafus attulerit, /uere poenas ob /ion«//iffimum factum , dum flagitio/ffiImum ulcifcor. Iam cenfendi tempus. Dicit Do- ,3 mitius Apollinaris, conful defignatus, dicit Fabricius Veiento, Fabius Pofiumius, Vectius Proculus, collega Publicii Certi, de quo agebatur, uxoris autem meae, quam amiferam, vitricus: poft hos Ammius Flaccus. Omnes Certum, nondum a me nominatum , ut nominatum defendumt: crimenque quafi in medio , relictum defenfione fuscipiunt. Quae praeterea dixerint, non eft ne- 14 cefle marrare ; in libris habes. Sum euim cuucta ipforum verbis perfequutus. Dicunt contra Avi- 15 dius Quietus, Cornutus Tertullus. Quietus: In— iquiffimum effe , quere'as do/entium excudi: ideo— que Arriae et Fanniae ius querendi non atgferendum : nec intereffe , cuius ordinis quis //t , /ed quam cauffam habeat. Cornutus: Datum fe a 16 confulibus tutorem He/vidii fi/iae, petentibus ma— tre eius et vitrico: nunc quoque non /ustinere deferere , Qfficii /ui partes; in quo tamen , et /uo dolori modum imponere , et optimarum femina— rum perferre mode//iffimum adfectum : quas con— tentas effe , admonere fenatum Pub icii Certi

cruentae adulationis, et petere, /? poena flagitii .

manif /?iffimi remittatur, nota Certo qua/ cen/o— ria inuratur. Tum Satrius Rufus medio ambi- 17 guoque fermone: Puto, inquit, iniuriam factam

attulerit ) Malim e libro Voffiano tulerit. S.

13 crimemque /uscipiunt) Eleganter. §ÎT. crimen iu Ë; reliquerat, quod reum nondum noinina[fet : ' res adhuc anceps et dubia poterat videri, donec edito rei nomine certo conftaret, cui a Plinio metuendum efíet. Hoc quidquid fupererat dubitationis, exiniebant illi, qui Certum ut nominatum defenderent. Id (cite dicitur, «ri.

men quafi in medio re/ictum
defenfione fuscipere. _ Ita qui
rumoris antea incerti fe aucto-
rem profitetur, dici poteft famam
in medio pofitam fuscepiffe. S.
15 Avidius Quietus ) Idem,
puto, de quo fupra 6, 29, . i.
Cornutus aütem Tertullus colle-
ga fuit in confulatu Plinii. vid.
Paneg. 9o, 3. G.
17 Piito iniuriam ) Mirum

non eft, fi obfcuritatis aliquid ,

habeat baec oratiQ Satrii, quum

Publicio Certo, / non abfo/vitur: nominatus e/? ab amicis Arriae et Fanniae , nominatus ab amicis /uis.' Nec debemus /oliciti effe. Idem enim nos, qui bene /entimus de homine, iudicaturi /umus: /3 innocens e/? , /icuti et fpero, et malo, donec aliquid probetur, credo poteritis ab— 18/o/vere. Haec illi, quo quisque ordine citaban` tur. Venitur ad me: confurgo: utor imitio, quod in libro efi: refpondeo fingulis. Mirum qua imtemtione, quibus clamoribus omnia exceperint, qui modo reclamabant. Tanta converfio vel megotii dignitatem, vel proventum orationis, vel 19 actoris conflantiam fubfequuta eft. Finio. Inci- pit refpondere Veiento: nemo patitur: obturba* tur, obflrepitur: adeo quidem, ut diceret: Rogo, Patres C. ne me cogatis imp/orare auxilium tribunorum. Et flatim Murena tribunus: Permitto tibi, vir clariffime /eiento, dicere. Tunc quoao que reclamatur. Inter moras conful citatis nomimibus et peracta disceflìone, mittit fematum: ac paene adhuc ftantem tentantemque dicere Veientonem relinquit. Multum ille de hac (ita vocitabat) contumelia quieflus eft Homerico verfu:

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

complecteretur, exofcularetur, certatimque laude cumularet, quod intermiflum tamdiu morem in publicum confulendi, fusceptis propriis fimultatihus, reduxiflem : quod denique fenatum invidia liberaflem, qua flagrabat apud ordines alios, quod feverus in ceteros, fenatoribus folis, disfimulatione quafi- mutua, parceret. Haec acta funt abfente Certo. Abfuit enim, feu tale aliquid fufpicatus, five, ut excufabatur, infirmus. Et relationem quidem de eo Caefar ad fenatum non remifit: obtinui tamen, quod intenderam. Nam col- 23 lega Certi confulatum, fuccefTorem, Certus accepit: plaueque factum eft, quod dixeram in fine: JReddat praemium /ub optimo principe, quod a peffimo accepit. Poflea actionem meam, utcunque potui, recollegi: addidi multa. Accidit fortuitum (fed non tanquam fortuitum) quod, editis libris, Certus intra pauciflimos dies implicitus morbo dece[fit. Audivi referentes, hanc imagi- a5 nem menti eius , hanc oculis oberrafle, tamquam videret me fibi cum ferro imminere. Verane haec, adfirmare nou aufim : intei eft tamen exempli, ut vera videantur. Habes epiftolam, fi modum epiflolae cogitas, libris, quos legifti, nom minorem. Sed imputabis tibi, qui contentus libris non fui[ii. Vale.

22,

24

26

[blocks in formation]
« VorigeDoorgaan »