Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

terrarum legendum dare, duraturam memoriam fui, quam uno in loco duobus verficulis fignare, quod feceris ? Quamquam non habeo propofitum 7 illum reprehendendi, fed hunc tuendi: cuius quae potefi apud te iuftior efle defenfio, quam ex collatione eius, quem praetulfti ? Mleo quidems iudicio neuter culpandus, quorum uterque ad gloriam pari cupiditate, diverfo itinere, contendit: alter, dum expetit debitos titulos; alter,

duin mavult videri contemfifle. Vale. , - * *

X X. Laetatur epiftola , qua libros fuos laudatos vidit; et de vindemiis nuntiat. -

[ocr errors]

Tua vero epiflola tanto mihi iucundior fuit, quanto longior erat, praefertim cum de libellis meis tota loqueretur; quos tibi voluptati efle mom miror, cum omnia noftra perinde ac nos ames. Ipfe cum maxime vindemias, graciles a quidem, uberiores tamen quam exTpectaveram, colligo; fi colligere efl, non nunquam decerpere uvam, torculum invifere, gufiare de lacu muftum, obrepere urbanis, qui nunc ruflicis praefunt, meque notariis et lectoribus reliquerunt. Vale.

[ocr errors]

terrarum legendum dare, et,

8 mavult videri contemfiffe) uno in loco, nempe in moni

[ocr errors]

mento fepulcri, duobus verficuIis fignare. G.

legendum) Gesneriana legendani, negligentiâ, puto, operarum.

Philofqphis, qui in libris fuis de contemnenda gloria nomen fuum adfcribuut ; aut , fi mclementius agere lubeat, Diogeni, Platonis falium faftu alio calcauti. G.

X X I. Libertum in gratiam cum patrono reducere tentat. (.fdde epift, XXlV. huius libri.)

[ocr errors]

Libertus tuus, cui fuccenfere te dixeras, venit ad me, advolutusque pedibus meis, tamquam uis, haefit. Flevit multum, multumque rogavit; multum etiam tacuit: im fumma, fecit mihi fidem poeuitentiae. Vere credo emendatum, quia delia quifle fe fentit. Irafceris, fcio : et irafceris merito, id quoque fcio : fed tunc praecipua manfuetudinis laus, quum irae caufla iuftiflìma eft, 3 Amafti hominem, et, fpero, amabis: interim fufficit, ut exorari te finas. Licebit rurlus irafci, fi meruerit: quod exoratus excufatius facies. Remitte aliquid adolefcentiae ipfius, remitte lacrymis, remitte indulgentiae tuae: me torferis illuiii, ne torferis etiam te. Torqueris enim, quum 4 tam lenis irafceris. Vereor, ne videar non rogare, fed cogere, fi precibus eius meas iunxero. Iungam tamen tanto plenius et effufius, quanto iplum acrius feveriusque corripui, deftricte minatus, nunquam me poflea rogaturum. Hoc illi, quem terreri oportebat, tibi non idem. Nam fortafle iterum rogabo, iterum impetrabo: fit

modo tale, ut rogare me, ut praefiare te deceat. Vale.

XXI, 5 Torqueris enim, quum) quo quis natura lenior e[i et manfuetior, tanto ei ira gravior et nocentior ipfi folet efTe. Hinc triturn illud, patientia /a«/a fit furor. Admirabiliter bic iraciat et verfat quafi amicum fuum Plinius : eamique in eo virtutem laudat, qua cum maxime opus elt. Huc pertinet, quod ait, vereor, ne videar non rogare, fed cogere Jnuficat enim et amici officium, atque in fe voluntatem,

et fuam in rogando modeftiam, qui ob id ipfum rogare dubitet, quod fciat libi nihil negare amicum poffe. G.

4 tibi non idem ` Poteft omnimo et ferri, ei commodo explicari, tibi non idem, nempe dico. Sed nec diffiteor, mihi etiam in mentem veniffe, et non dubitaturum recipere, fi in libro inveniam, i!iud, quod in Scheffero improbat Cortius, tibi non itrm. G.

[ocr errors]

- XX II, Paffieni aegritudine dolet , eiusque genus, mores et ingenium laudat.

[ocr errors][ocr errors]

Magna me folicitudine adfecit Paflieni Paulli valetudo, et quidem plurimis iufliflimisque de cauffis. Vir eft optimus, honefliflimus, noflri amantiffimus; praeterea in literis veteres aemulatur, exprimit, reddit: Propertium in primis, a quo genus ducit, vera foboles, eoque fimillima illi, in quo ille praecipuus. Si elegos eius in manum a fuumferis, leges opus terfum, molle, iucundum et plane in Propertii domo fcriptum. Nuper a lyrica deflexit, in quibus ita Horatium, ut in ilJis illum alterum, effingit, Putes, fi quid in fludiis coguatio valet, et huius propinquum. . Magna varietas, magna mobilitas. Amat, ut qui verilfime; dolet, ut qui impatientiflìme ; laudat, ut qui Benigniflìme ; . ludit, ut qui facetiffime : omnia denique tanquam fingula abfolvit. Pro hoc ego3 amico, pro hoc ingenio, nou miuus aeger animo, quam corpore ille, tandem illum, tandem me recepi. Gratulare mihi, gratulare etiam literis ipfis, quae ex periculo eius tantum discrimen adierunt, quantum ex falute gloriae confequentur. Vale.

XXII, 1 in quo ille praecipuu*) In eo genere [imillimus eft Propertio PaIlienus, in quo ille eft praecipuus, nempe in elegia. G.

2 manum) Cortius et Gierigius: nanus. Sic [olet Plinius.

effingit. Putes) *Hanc lectionem, quam a Boxhornio Thomalioque accepit Cellarius, prae

fero ipfi Mediceae, effingi putes : fi quid in /iudiis cognatio vaJet , et huius propinquus. Nam malo illud effingit ablolute .et fimpliciter dici, putes autem adiungi ad illum lulum de propinquo ; quam contra verbum putes údiici äd id, quod fimpliciter.verum elt, excufationem nullam ad figuratum de propinquo fermoneum apponi.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Frequenter agenti mihi evenit, ut centumviri, quum diu fe iutra iudicum auctoritatem gravitatemque tenuiflent, omnes repente quafi victi co2 actique confurgerent laudareutque. Frequenter e Ieuatü famam, qualem maxime optaveram, vetuli: nunquam tameu maiorem cepi voluptatem, quam nuper ex fermone Cornelii Narrabat, fedille fecum Circenfibus proximis equitem Romamum: hunc pofl varios eruditosque fermones requilille, Italicus es, an provincialis? fe relpon3 diile, No/li me, et quidem ex /ludiis. Ad hoc illum, , Tacitus es, an P/inius? Exprimere non pollum, quam fit iucundum mihi, quod nomina

noflra, literis r

XXIII, 2 /-diffe /ecum equitum Romnanum) Potuit hoc fieri, ut fenatori Tacito adlideret eques. Nam licet in circo etiam fua fenatui, Jua equitibus, loca * a diignata eflent Neronis inliituto : potuit tamen fenator, privara veIte ulus, federe etiam ubi vellet : quod ex Dionis lib. 6o. ad Tac. Ann. 15, 32. docet, mec hunc jpfu in locum omittit, LipIius. Å„j, [ervanda nobis videtur recepi a lectio, et probara Buchmero Cellarioque interpretatio Lipfii. Quod `dedit ex Mediceo Cortius , /edi[Je fe cum quodam Circen/ibus proximis : hinc pq/t etc. non reprehendo equideum, et potuille ita dare Secundum, conçeflerim. Sed manet eadem difficultas, ad quam Lipfii obfervatione opus eit : nifi putamus Ie

[ocr errors]
[ocr errors]

< literarum propria, non hominum, edduntur; quod uterque noftrum his etiam

virum fama celeberrimum, facie
fuifle ignotum. Nec video cauf-
fam, cur non potuerit Iic inter-
rogare eques Romanus, urbanus
etiam et politus, doctusque ho-
mo Tacitium [pectaculorum dies
non admodum obeuntem, nec
alias multum verlantem in publi-
co ; in urbe, quaiis et quanta
tum erat {\oma. _ Si plebeium
fa inmus hunc aIi-||orem, tanto
magis opus eft Lapliana animad-
verlione. Equitem minimum fua-
det eruditio, et locus cum Ta-
ciio : fenatorem negat $y$.
Abfurdi prof-cto nihil habet re-
cepta vel lectio vel interpreta-
tuo. G.
3, nomina literis reddun-
tur) Reddere alicui nomen fu-
urn apud avunculum no[iri fre-
quentilline lignificat, nomine il-
um fuo compellare. Non utar
exemplis in re obvia._ Reddit
ergo literis nomen Taciti et

a

ex fludiis motus, qnibus aliter ignotus eft. Acci- 4 dit aliud ante pauculos dies fimile. Reeumbebat mecum vir egregius, Fabius Rufinus: fuper eum municeps ipfius, qui illo die primum iu urbem venerat; cui Rufinus, demonftrans ne, /^ides hunc? Multa deinde de ftudiis noftris. Et ille, P/inius «/?, inquit. Verum fatebor, capio magnum labo- 5 ris mei fructum. Au, fi. Demofthenes iure laetatus efl, quod illum amus Attica ita nofcitavit, oörës äs, Anaoo9£vns ; ego celebritate nominis mei gaudere non debeo? Ego vero et gaudeo, et gaudere me dico. Neque enim vereor, ne iactan- 6 tior videar, quum de me aliorum iudicium, non meum, profero: praefertim apud te, qui nec ullius invides laudibus, et faves noflris. Vale.

XXIV. Cratias agit, quod precibus pro liberto /uis locum dederit. (Con/. 9 • 21.)

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »