Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

versi in actione patiaris: rogas, ut dilationem petam, et pauculos dies, certe proximum excusem. Difficile est: sed experiar.

και γάρ τ' όναρ εκ Διός εςιν. 2 Refert tamen, eventura foleas, an contraria somniare. Mihi reputanti fomnium meum, istud,

quod times tu, egregiam actionem portendere 3 videtur. Sufceperam causlam Iulii Pastoris, quum

mihi quiescenti visa est socrus mea advoluta genibus, ne agerem, obfecrare. Et eram acturus adolescentulus adhuc; eram in quadruplici iudicio; eram contra potentislimos civitatis, atque etiam

Caesaris amicos: quae fingula excutere mentem 4 mibi poft tam triste somnium poterant. Egi tamen, λογισάμενος illud,

Είς οιωνός άρισος αμύνασθαι περί πάτρης. . Nam mihi patria (et fi quid carius patria) fides

XVIII, I rogas, ut

ex- etiam patroni metuendi erant. periar) Romana lectio a vulga- lam laudatus aliis Quinctiliani ta [rogas, ut dilationem pe- locus '12, 5, 6. de Trachallo, tam, et pauculos dies: certe Quum in basilica Iulia diceproximum ercufem difficile eft, ret primo tribunali, quatuor Jed experiar.) non discrepat, autem iudicia, uti moris eft, quam vero nunc rectius ita in- cogerentur, atque omnia claterpungunt: rogas, ut dilatio- moribus fremerent; et andilum nem petam,

et paucos dies, eum et intellectum, et quod certe proximuin excusem. Dif- agentibus ceteris contumeliosum ficile eft, fed experiar. Grae, fuit, laudatum quoque ex qua- ca verba non babet Rom. sed tuor tribunalibus memini. G. pro iis baec Latina: etenim fo

4 hoy cáuevos illud) In Rom. mnium ex love eft. H. defunt etiam haec, λογισάμενος

xal vág a öveg) Ex Iliad. a. illud. Pro eo poft Graecum 63. G.

versum legitur: animo reputans In editis, accentu male nota. illud, unum fomnium optimum, to, wal yag rövag. Correxi. q eft hic TE. Nec erat, quod rico vero' verlu pro duuvaofa.

pugnare pro patria. In HomeStephanus de sensu huius vocis scriptum eft púverfa.. H. dubitaret : quamquam et olim in loco Homerico offenfum fuit. S. lum animo reputans. Mire Gie

hoyonáuevos in Rom. bene ver3 Iulii Paftoris) Rom. Iunii

ratiocinando rigius :

in Pastoris. H.

Šic multi libri: item Brumme- transferens. duúvegfar libri Hosi excerpta. s.

merici plerique omnes habent. S. in quadruplici iudicio). In Eis oiwvós) ll. p. 243. G. una balilica quatuor fimul iudi fides) quod promiferat Iulio cia, quatuor tribunalia, ubi non Pastori, eius causam suscipere. adversarii modo, led vocaliores Sed duriusculum et arceslitum

nie

videbatur. Prospere ceflit: atque adeo illa actio mihi aures hominum, illa ianuam famae patefecit. Proinde dispice, an tu quoque sub hoc 5 exemplo fomnium iftud in bonum vertas : aut fi tutius putas illud cautislimi cuiusque praeceptum, Quod dubitas, ne feceris; id ipsum rescribe. Ego 6 aliquam ftropham inveniam: agamque caullam tuam, ut ipfam agere, quum tu voles, posis. Eft enim sane alia ratio tua, alia mea fuit. Nam iudicium centumvirale differri nullo modo; istud aegre quidem, fed tamen potest. Vale.

XIX.

[ocr errors]

Firmo, municipi fuo, trecenta feftertia offert ad cen

Jum equeftrem explendum,

C. PLINIVS ROMANO FIRMO SVO S. Municeps tu meus, et condiscipulus, et ab ineunte aetate contubernalis : pater tuus et matri et avunculo meo, mihi etiam, quantum aetatis diversitas pasla elt, familiaris : magnae et graves causae, cur suscipere et augere dignitatem tuam debeam. Elle autem tibi centum millium cen-- 2 sum satis indicat, quod apud nos decurio es. Igitur, ut te non decurione solum, verum etiam

[ocr errors]

mibi videtur, quod hanc fidem que vis est in antitbetis, ego et patriae comparat. E.

Excufabo te, inquit, ut Vox illa generosa Hectoris ad caussam a te susceptain, quo Polydamantem apuveogao Rep? poftea voles tempore, agere pofnárens iubet. Quid igitur mi. lis. Cellariana interpretatio alierum, fidem hic patriae compa:

na est. H. rari? Quod nisi fieret, verlui Homerico locus non esset. S. stropham) callidam excula

pollus) Rom. tionem. In sequentibus acumen Ego aliquam ergopro (Graecis eft ex dilogia: nain causam agic literis) inveniam, agamque cau

alterius, qui alterum exculare sam iuam, ut ipfam agere ille annititur, et causam agti, qui cum yoles, pollis. Toti epi- cauffam forenlem pro altero lufAtolae hoc confentaneum eft, 'in cepit. E. qua nulla necellitate exigente

De firopha vid. Burmana, ad Graeca adsperguntur: maior quo- Phaedr. 1, 14, 4. S.

6 Ego

equite Romano perfruamur, offero tibi ad implen3 das equestres facultates ccc millia nummûm. Te memorem huius muneris amicitiae nostrae diuturnitas fpondet. Ego ne illud quidem admoneo, quod admonere deberem, nifi te scirem fponte facturum, ut dignitate a me data quam niode4 ftillime utare. Nam solicitius cuftodiendus eft honor, in quo etiam beneficium amici tuendum elt. Vale.

XX.

Tacitum confulit, amplum et copiofum dicendi genus,

an brevius et circumscriptius magis probet.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Frequens mihi disputatio est cum quodam docto

homine et perito, cui nihil aeque in causis agena dis ut brevitas placet. Quam ego custodiendam

elle confiteor, fi caufla permittat. Alioqui praevaricatio est, transire dicenda; praevaricatio etiam, curfim et breviter attingere, quae fint inculcanda, 3 iufigenda, repetenda. Nam plerisque longiore

tractu vis quaedam et pondus accedit: utque cor

nec

XIX, 2 equestres facultates) te ultimam vocem interponunt Horat. Epist. !, 1, 57. ex emen- quidam ut a me data, quod datione Bentleii : Est animus probat Cortius, qui contra ea vertibi, funt mores, eft lingua ba quam modeftillime pro glossa fidesque: Sed quadringentis habet. Nobis Cellariana lectio

ser feptem millia defint; Plebs probatur, quam damnat eris. Add. Mart. 4, 67. G. Cortius. G.,

Rom. ed implendas equitis facultates. H.

XX, 3 longiore tractu) Gie. Sic et plures libri a Cortio rigius h. 1. cum Cortio edidit inspecti cum Brummeri excerpris.

Tractatu, ut Epift. 1, 8. 8. Ego

nihil mutavi. Poterat enim haec Placet. S.

Plinius ipse variare velle: 3 nisi te seirem) Omisit te idem utriusque sensus est. Nam Cortius librorum auctoritate: nec

tractatus elt tractatio: tractus Brummerus in luis reperit. Ipla autem, cum aliquid longius exsedes eius vaga gloflematis mo trabimus, extendimus; ut Cicero vet suspicionem. Cf. Drakenb. Orat. 2, 50. de tarda pronunad Liv. 1, 23, 5. S.

ciatione traciuin verboruin diquam modeftiflime utare) *An- xit. &.

nec

pori ferrum, fic oratio animo non ictu magis quam mora inprimitur. Hic ille mecum aucto-4 ritatibus agit, ac mihi ex Graecis orationes Lyfiae oftentat, ex noftris Gracchorum Catonisque, quorum sane plurimae sunt circumcisae et breves: ego Lyfiae Demosthenem, Aeschinem, Hyperidem, multosque praeterea; Gracchis, et Catoni, Pollionem, Caefarem, Caelium, in primis Marcum Tullium, oppono, cuius oratio optima fertur elle, quae maxima. Et, hercule, ut aliae bonae res, ita bonus liber melior eft quisque,

Vides, ut ftatuas, ligna, picturas, 5 hominum denique multorumque animalium formas, arborum etiam, fi modo fint decorae, nihil magis quam amplitudo commendet.

Idem orationibus evenit: quin etiam voluminibus ipfis auctoritatem quandam et pulchritudinem adiicit magnitudo. Haec ille multaque alia, quae a me 6 in eandem fententiam folent dici, ut eft in disputando incomprehenfibilis et lubricus, ita eludit, ut conteudat, hos ipsos, quorum orationibus nitar, pauciora dixisse quam ediderint. Ego con-7

quo maior.

Non inspexit Ernestius Cortia melior) fupple eo, quae elliDami, in qua, ut in noftra, tra- plis in tali verborum construa ciu, invito tamen, ut videtur, crione frequentislima. Vid. DraCortio, qui tractatu mallet. Sic kenb. ad Liv. 26, 20, 5. Ita es et excerpla Brummeri. Mihi non Graeci. S. liquet. 's.

5 figna) De signis militariRom. Nam plerisque longio- hus Plinium non puto cogitaffe. Te tractatu, melius, quam vulgo Vid. Clav. Ciceron. b. v. coll. Iractu. Vid. ep. VIII. 8. lib. X. Lelling. Kleinere Antiqu. Fragm. ep. LXXXXVII. 4. H. pag. 407. Signa statuasque jun

corpori) humavo : nam animo git etiam Caio in fragmento inopponitur. ferrum, gladius. Haec ligni, quod fervavit Gellius 3, 7. S. Satis clara; nec monuillem, nisi quin ipsis) Rom. cum etiam Gierigius pro obscuris adeoque voluminibus ipfis. H. inepris habuiffet. S.

voluminibus ipsis) Sic magnum 4 in primis - oppono) Rom. heroa Eugenium in Bibliothecam el in primis M. Tullium op- splendidillimam collegille audio pono. H.

maximi praesertim voluniinis liEt, hercule, ut quisque) bros et chartac auguftae comRom. Et me hercule, it aliae millos. G. bonne res, ita bonus liber quise 6 pauciora dirise quam edique melior eft. H.

derint) Neque enim' (cribebat

tra puto. Teftes sunt multae multorum orationes, et Ciceronis pro Murena, pro Vareno: in quibus brevis et nuda quasi subscriptio quorundam criminum folis titulis indicatur. Ex his

apparet, illum permulta dixise; quum ederet, 8 omille. Idem pro Cluentio ait, se totam caufsam veteri instituto solum peroraje, et pro Cornelio quatriduo egisse: ne dubitare poflimus, quae per plures dies, ut necefle erat, latius dixerit, poftea recisa ac purgata, in unum librum, gran9 dem quidem, unum tamen, coarctalle. At aliud elt actio bona, aliud oratio. Scio nonnullis ita videri, sed ego (forfitan fallor) persuasum habeo,

[ocr errors]

arto

23. G.

Cicero orationes ante quam illas nis defendebat, sensus necessario haberet : sed quae in agendo anim- hic effe debet : actio bona non advertislet maxime probari audi- poteft elle, nili brevis : oratio toribus, ea deinde literis man etiam amplior et copiofior bona davit. Tusc. 4, 25. lam rebus elle poteft. Nempe ille fic ftatransactis et praeteritis oratio- tuebat: qui agit caussam coram nes scribimus. Igitur quod ma- iudice, rebus pugnat, non verbis, xime probata ellei Hortensii pro nec debet iudices morari arte et Mestalla oratio, lotidem quoc amplitudine oratoria : qui autem dixit verbis fcripta cft. Ci orationem scribit, ut lectoribus Bruto c. 96. Add. nolter 4, 9, placeat, etiam copia et

3 Jul scriptio) Qualis nimi- rum frigus orationis lenociniis rum in libello accusatoris, qui quibusdam collat. Plinius contra inde fubfcribere dicitur, et fub. respondet, actionis bonitatem scriptor vocatur, ut vel in Fa. pendere ab orationis scriptae bobriano thesauro satis ostensum est. pitate, adeoque actionem absoVid. 5, 1, 6. G.

lucillimam elle, quae maximo Quomodo I. A. Ernestius in- orationis fimilitudinem exprelletellexerit, vid. in Gesneri ad rit. Habet autem haec omnis eum epistola. S.

disputatio hoc virii, ut Plinius 8 of pro Cornelio) Rom. et nodum secet , non lol Debepro C. Cornelio. Postea, recisa bat causlas adferre, cur actionem ac repurgata. H.

oporteret breviorem elle, Utrumque Cortius ex libris

Nam quod suis adlcivit. Sic et excerpta dicit, orationem ele actionis Brummeri. S.

exemplar, alio lenlu verum efin unum librum, grandem se potest, et tamen illud manequidem, nnum tamen) Elegans re,' in agendo brevitati studenlocutio ipsaque repetitione vocis dum esle. E. unum commendabilis. Prius unum delenti quis auscultaverit ? S. Causlae illae mox commemo

9 At aliud eft actio bona, rantur, 12. 199. Ceterum Ernealiud oratio) Si haec eft ob- ftius de hoc loco probabilius iectio eius, qui brevitatem actio: disputat Gierigio. S.

non

quam orationem.

« VorigeDoorgaan »