Pagina-afbeeldingen
PDF

frumentorum, JMaximum , Jibertum , meum , recte mi/itibus in/lruxi/ii. Fungebatur enim et ip/e extraordinario munere. Quum ad pri/linum. actum reverfus fuerit, /ufficient illi duo a te dati milites, et totidem a /irbio Geme//ino, procura— tore meo, quem adiuvat.

[merged small][merged small][ocr errors]

Sempronius Caelianus, egregius iuvenis, repertos inter tirones, duos fervos mifit ad me: quorum ego fupplicium distuli, ut te, conditorem difciplinae militaris firmatoremque, confulerem de 2 modo poenae. Ipfe enim dubito ob haec maxime, quod, ut iam dixerant, facramento militari nondum distributi in numeros erant. Quid ergo debeam fequi, rogo, Domine, fcribas, praefertim quum pertineat ad exemplum.

[ocr errors]
[ocr errors]

Secundum mandata mea fecit Sempronius Cae/iantts , inittendo ad te eos, de quibus cognofci oportebat, an capitale /upp/icium meruiffe videantur. Refert autem , vo/untarii /e obtu/erint, a an fecti /?nt , ve/ etiam vicarii dati. Lecti /? /unt, inqui/itor peccavit : /? vicarii dati, penes eos cul

XXXVIII, 1 duo* fervos) Lau- pungendum : quod, ut iam didavit opportune Buchnerus l. 1 1. *erant /acramento nilitari, non*. de re milit. ubi Marcianus, Ab dum etc. Sacramento dicere omn ni, inquit, ni/itia /ervi pro- [olennis locutio. S. habentur, alioquin capite pu- XXXIX, 2 in qui/itor ) *Libri niuntur. G. veteres inquifitio; quod praefe

2 quod, ut iam etc.) Inter- rendum videtur, tanquam paullo

pa e/?, qui dederunt : /? ip/è, quum haberent, conditionis fuae confcientiam , venerunt, animadver— tendum in i//os erit. Neque enim multum intere/?, quod nondum per numeros distributi funt. * I//e enim dies, quo primum probati /unt, verita

[merged small][ocr errors]

Quaerit , quid faciendum de damnatis /it, qui mini/teriis publicis /e immifcuerunt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Salva magnitudine tua, Domine, defcendas oportet ad meas curas, quum ius mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito. In plerisque ci- 2 vitatibus, maxime Nicomediae et Niceae, quidam vel im opus damnati, vel in ludum, fimiliaque his genera poenarum, publicorum fervorum officio minifterioque funguntur, atque etiam, ut publici fervi, annua accipiunt. Quod ego quum audiffem, diu multumque haefitavi, quid facere deberem. Nam et reddere poenae poft longum tem-5 pus plerosque iam fenes, et, quantum adfirmatur, frugaliter inodefteque viveutes, nimis feverum

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

arbitrabar ; et in publicis officiis retinere damnatos, mon fatis honeflum putabam; eosdem rurfus a republica pafci otiofos, inutile; mom pafci, 4 etiam periculofum exiftimabam. Neceflario ergo rem totam, dum te confulerem, in fuspenfo reliqui. Quaeres fortafTe, quemadmodum evenerit, ut poenis, in quas damnati erant, exfolverentur: et ego quaefivi, fed nihil comperi, quod adfirmare tibi poflùm. Ut decreta, quibus dammati erant, proferebantur; ita nulla monimenta, quibus libe5 rati probarentur. Erant tamen, qui dicerent deprecantes, iuflu proconfulum legatorumve dimif. fos. Addebat fidem, quod credibile erat, neminem hoc aufum fine auctore.

[merged small][ocr errors]

Memineris, idcirco te in i/lam provinciam mi/' fum , quoniam multa in ea emendanda apparuerint. Erit autem vel hoc maxime corrigendum, quod qui damnati ad poenam erant, non modo ea /£ne auctore, ut /cribis, liberati /unt, fèd etiam in conditionem proborum mini/?rorum retrahun2 tur. Qui igitur intra hos proximos decem annos damnatâ, nec ullo idoneo avtctore /iberati funt, hos oportebit poenae /uae reddi : / qui vetu/liores invenientur , et /enes, ante annos decem damna

3 periculq/ium ) Ne victum pe- et incerta reddatur oratio. Sed

terent, unde non oportet, cüm damno privatorum et rei publicae. , G.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ti, distribuamus illos in ea mini/?eria , quae non Jonge a poena /int. Solent enim eiusmodi, ad : balineum , ad purgationes cloacarum , item munitiones viarum et vicorum, dari.

XLII. (XXXIV)

INicomeden/e incendium narrat , et inftitutionem collegii fabrùm commendat.

[ocr errors]

v. Quum diverfam partem provinciae circumirem, Nicomediae vaftiffimum incendium multas privatorum domos, et duo publica opera, quamquam via interiacente, Gerufiam et Iffon, abfumfit. Eft a autem latius fparfum: primum violentia venti, deinde inertia hominum, quod fatis comflat otiofos et immobiles tanti mali fpectatores perftitifle: et alioqui nullus usquam in publico fipho, nulla hama, nullum denique inftrumentum ad incendia

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][subsumed]

* ^ compefcenda.

3 parabuntur.

Et haec quidem, ut iam praecepi, Tu, Domine, difpice, am infiituen

dum putes collegium fabrorum, dumtaxat hominum CL ; ego attendam, ne quis, nifi faber, re

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

eiusmodi factionibus effè vexatas.

Quodcunque

nomen ex quacunque cauffa dederimus iis, qui in idem contracti fuerint, hetaeriae, quamvis

2 breves , fient.

Satius itaque e/? comparari ea,

quae ad coërcendos ignes auxilio effe pqffint, admonerique dominos praediorum, ut et ip/î inhi

beant ; hoc uti.

off. Praef. Vigil. §. 3. Sciendumn eft prae/ecttim vigi/um per totam noctem vigilare debere, ct coérrare (quid fi coerare h. e. curare ?) cum hamis et dolabris. De hamis etiam Cato R. R. 135. G.

3 ego attendam) Sufpecta Imperatori collegia omnia : itaque cautionem promittit Secundus ' et tamen, ut Itatim videbimus, non perfuadet. G.

XLIII, 1 /actionibus) Quibus occafionem dederant collegia eiusmodi : nempe hómines honeltullima etiam de caufla collecti, interdum, ubi vires fuas fentiunt, contra rem publicam coitionem faciunt. Quid collegia opificum, quas Gilda* vocant, Taepe tur

[ocr errors]

baverint, motum e[t. Haec cauffa, obtentus certe, in Cbriftiamos faeviendi fuit. Vid. inf. ep. 97, 7. Hetaeria, ab £raigos faAlalis, ad congrefTum proprie pertinet, cui oblectatio fola propofita eft, /odalitium. Sed multo facilius" haec in fufpicionem adducitur. Novimus, quid nuper de Collegii Fabrám Liberalium Britam mici coloniis per Franciam et lialiam meruerint quidam principes. Add. infra ep. 93. et 97, 7. Similis ex aliqua parte Ipecies tractatur ep. i 17. G. a dominos praediorum) Urbauorum mempe : quae apud lCtgs )raefertim frequen$ appellatio elt. \'\. v. g. í. Digeliorum 8, a. de Servii. praedioruin urban. G

« VorigeDoorgaan »