Pagina-afbeeldingen
PDF

LXXIX. (LXXVI). JEx Largi hereditate utrum opera /ibi fíeri, an ludos inftitui Traianus malit, rogatur.

[ocr errors]

Jnlius, Domine, Largus, ex Ponto, nondum mihi vifus, ac me auditus quidem, fed iudicio tuo credens, dispenfationem quandam mihi erga te 2 pietatis fuae minifteriumque mandavit. Rogavit enim teftamento, * ut hereditatem fuam adirem, cerneremque: ac deinde, perceptis quinquaginta millibus mummum, reliquum omne Heracleotanum et Tianorum civitalibus redderem, ita ut eflet arbitrii mei, utrum opera facienda, quae honori tuo confecrarentur, putarem, an inftituendos quinquennales agonas, qui Traiani appellen

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

tur. Quod in notitiam tuam perferendum exiflimavi, ob hoc maxime, ut difpiceres, quid eligere debeam.

LXXX. (LXXVII)

t R A I A N v s P 1. I N I o • s. , Iulius Largits fidem tuam , qua/ te bene noffet, c/egit. Quid ergo potiffimum ad perpetuitatem 7meuloriae eius faciat, /ecundum cuiusque /oci conditionem ip/e dijpice, et quod optimum exi/iimaveris , /equere.

LxxxI. (LXXVIII)

Iuliopolitanis centurionem legionarium mitti cupit.
C. P L I N I V S T R A I A N O I M P. S. *

Providentiflìme, Domine, fecifli, quod praecepifii Calpurnio Macro, clariflimo viro, ut legionarium centurionem Byzantium mitteret. Difpicc, 2 am etiam Iuliopolitanis fimili ratione confùlen. dum putes : quorum civitas, cum fit perexigua, onera maxima fustinet, tantoque graviores iniurias, quanto eft infirmior, patitur. Quidquid autem ; Iuliopolitanis praeftiteris, id etiam toti provinciae proderit. Sunt enim in capite Bithyniae,

plurimisque per , eaim , commeantibus transitum, praebent.

[ocr errors]

Ea conditio e/? civitatis Byzantiorum, confluente undique in eam commeantium turba, ut, fecun

[ocr errors]

dum confuetudinem praecedentium temporum, honoribus eius prae/idio centurionis legionarii con/ulendum habuerimus: /3 Iuliopolitanis /uccur— rendum eodem modo putaverimus, onerabimus a nos exemplo. P/ures enim tanto magis eadem re— quirent, quanto infirmiores erunt. Tibi eam fiduciam diligentiae habeo, ut credam, te omni ra— 3tione id acturum, ne /int obnoxii iniuriis. Si qui autem /e contra di/ciplinam meam gefferint, /ia— tim coërceantur: aut , /, plus admiferint, quam ut in re prae/enti /atis puniantur: /3 milites erunt, legatis eorum, quae deprehenderis, notum facies: aut, in urbem verfus venturi erunt, mihi fcribes.

[merged small][ocr errors]

Cautum eft, Domine, Pompeia lege, quae Bithynis data eft, ne quis capiat magiftratum, meve fit in fenatu minor annorum XXX; eadem lege

LXXXII, 1 f Ittliopo/itanis) CQuod fi abeft a quibusdam libris, tribuendum videtur mori vetufto fcribendi uno tenore, habuerimuS Iuliopolitanis, ubi duae literae S et I excidere fa«ile potuerunt. G.

3 fatis puniantur) Provinciales expofiti iniuriis mon tenuiflimmorum, fed eorum prae[ertim eivium Romanorum, atque militum, quos vel potentia Tua, vel gratia, vel ÉÉ denique, iniolentiores facit. Hi nón femer coërceri fìatim pofTunt, non Ê. a Praefide provinciae in re praefenti puniri, cum fua illos άignitas, iüsque ipfum adeo Quiritium, tueatur. Sic 1 o, 97, 4. Chriftianos, qui cives Romani erant, adnotat in urbem remittendos. De his itaque conltituit

Traianus. *Recipimus nempe mos etiam lectionem antiquam, pro vulgata, quam ut in re praeJenti fit /atis , puniantur. G.

in urbem verfus) Apertum hoc pleonafmi illius, quo ad verfus adiicitur praepofiiio, exermplum. In quibusdam vcrfur gyri; potius eft, ut in illo

all. Catil. 56, 4. Modo int Galliam verfus caflra movere : et Sulpic. ad Cic. farm. 4, 12. Supra Maleas in Italiam verJus navigaturus erat. G.

LXXXlII, 1 Pompeia legc ) Quam Pompeius M. devicto a fe Mithridate, et illius regno in provinciae formam redacto, auctoritate Populi Roin. Bithyniae, cui Pontum adiiceret , d^dit. Mentio eius fit cp. 1 13. em 1 1 5. G.

comprehenfum eft, ut, qui ceperint magiftratum,

fint in fenatu. Sequutum eft dein edictum divi a Augufti, quo permifit mimores magiftratus ab an

nis duobus et viginti , capcre. Quaeritur ergo, 3 am qui minor XXX annorum geflit magiftratus,

poffit a cenforibus in fenatum legi: et, fi poteft,

an ii quoque, qui non geflerint, poffint per ean- ' dem interpretationem ab ea aetate fenatores legi,

a qua illis magiftratum gerere permiflum eft.

Quod alioqui factitatum adhuc, et efle necefTa

rium dicitur, quia fit aliquanto melius, honefto

rum hominum liberos, quam e plebe in curiam

admitti. Ego a deftinatis cemforibus, quid fenti-4 rem, interrogatus, eos quidem, qui minores XXX

annis gelfiflent magiftratum, putabam pofle in fe

matum et fecundum edictum Augufti, et fecun

dum legem Pompeiam, legi; quoniam Auguftus

gerere magiftratus minoribus annis XXX permi

fifTet; lex fenatorem efTe voluiflet, qui geffiflet

magiftratum : de his autem, qui mon gelfiflent, 5 quamvis eflent aetatis eiusdem, cuius illi, quibus

gerere permifTum eft, haefitabam. Per quod ef

fectum eft, ut te, Domine, confulerem, quid

obfervari velles. Capita legis, tum edictum Au

gulli, literis fubieci.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

exißimo: hactentts edicto Divi Augtg/?i novatam effè legem , Pompeiam, ut magi/lratum quidem capere paffint ii, qui non minores duorum et viginti annorum effent ; et qui accepiffènt , in fenatum cuiusque civitatis pervenirent. Ceterum, non capto magi/?ratu , eos , qui minores XXX annorum /int, quia magi//ratum capere pqffint, in curiam etiam /oci cuiusque non exi/?imo legi pqffè.

LXXXV. (LXXXII)

Zibellum fupplicem Dionis, cui controverfa cum Ar- c/.ippo de opere publico erat, imperatori mittit.

[ocr errors]

Quum Prufae ad Olympum, Domine, publicis megotiis intra hofpitium, eodem die exiturus, vacarem, Afclepiades magiftratus indicavit, appellatum me a Claudio Eumolpo, quum Cocceiamus Dion in bule adlignari civitati opus, cuius curam egerat, vellet: tum Eumolpus adfiflens Flavio Archippo dixit, exigendam efle a Dione rationem operis, antequam reipublicae traderetur, quod 2 aliter feciflet ac debuiflet. Adiecit etiam, efle in eodem opere pofitam tuam ftatuam, et corpora fepultorum, uxoris Dionis, et filii: poftulavitque, 3ut cognofcerem pro tribunali. Quod quum ego me protiuus facturum dilaturumque profectionem

capere poffint) Al. capere plene interpungendum. Narrapqffent. Beiie. S. iur deinde ipfa Tpecies. Monuit et I. A. ErneItius. S. u.

2 in eodem opere) Male omimatum, et maieftatis crimini adfine, videri volebaut accufatores factum Dionis, qui ftatuam Imperatoris vicinis funeribus funeIiaIiet. Si enim maiefias eft ler

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »