Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

LXXIX. (LXXVI). Ex Largi hereditate utrum opera fibi fieri, an ludos

inftitui Traianus malit, rogatur.

C. PLIN I S

TRA I A N O

IM P. S.

Julius, Domine, Largus, ex Ponto, nondum mihi visus, ac ne auditus quidem, fed iudicio tuo credens, dispensationem quandam mihi erga te 2 pietatis fuae ministeriumque mandavit. Rogavit enim testamento, ut hereditatem suam adirem, cerneremque: ac deinde, perceptis quinquaginta inillibus nummum, reliquum omne Heracleola

et Tianoruni civitatibus redderem, ita ut eflet arbitrii unei, utrum opera facienda, quae honori tuo consecrarentur, putarem, an inftituen. dos quinquennales ayonas, qui Traiani appellen

lum

luo

[ocr errors]

LXXIX, I iudicio cre dos celebrarent: vel cuius pardens) Virum bonum putans,

in aedificia impenderent, cui lu provinciam mandalles. G. partem in foenere collocatam

2 perceptis quinquaginta milli- lervarent ad tutelam, live larta bus) Hanc lummam 3335 im- tecia-eorum operum. G. perialium bonorarium quali legat Heracleolarum) Nimirum HePlinio, et praemium laboris lui racleam etiam ad Pontum Euxiin exsequendo, us bodie loqui- num in Bithynia fuiffe, vel hoc ex mur, teltamento.

Praeceptis loco disceremus, li aliunde notun mallent bic viri docti: nec 'du- non esser. G. bium, quin huc conveniat opri- . me, cum non holter folum eo

quinquennales agonas) Ad verbo supra ulus fiat 5, 7, 1: led institutos ludos limiles five cer

Olympiorum imitationem pallim praesertim cum fic loquariur ICti, ubi ad SCtum Trebellianum disa tamina, satis constat. Sic Nea. putant, v. g. l. 1. S. 16. h. tit. poli quinquennale certamen y Si kercs praecepto fundo ro

innicum honori Augusti inftitusatus fic hereditatem reftituere. tuin, ap. Sueton. c. 98. Romae 1; 27; S. 14. Si, praeceptis quir inftituit Nero, telle eodem C;12;

primus omnium more Graeco busdam rebus heres rogatus fit reftituere hereditatem.Add.

Domitianus quoque Capitolino 63. $. 3. it. I. 125. de Legatis 1. lovi facrum ibid. c. 4. ubi mulVerum cum neque hoc du

ta viri docti. Gymnicum agona bium lit, percipi etiam legata, ceftamento celebratum habemus

apud Viennenfes er cuinsdam laudat Sueton. Aug. 101. et Tib. fupra 5, 22, 1. G. 15. Longolius: optimum fuerit, appellentur) Al. appellarenquod et ille suadet, nibil mu. tur, quod verum,

Mox debeam G.

displicet 1. A. Ernestio, corri. reliquum redderein) Tan• genti deberem. Non puto nequam lortem, de cuius reditu lu. cellarium elle. S.

etc.

tare.

tur. Quod in notitiam tuam perferendum cxistimavi, ob hoc maxime, ut difpiceres, quid eli

gere debeam.

[blocks in formation]

Iulius Largis fidem tuam, quasi te bene nosset, elegit. Quid ergo potissimum ad perpetuitatem, memoriae eius faciat, fecundum cuiusque loci conditionem ipfe difpice, et quod optimum existimaveris, sequere.

LXXXI. (LXXVIII)
Iuliopolitanis centurionem legionarium mitti cupit.

[blocks in formation]

Providencillime, Domine, fecifli, quod praecepisii Calpurnio Macro, clarissimo viro, ut legiona. rium centurionem Byzantium mitteret. Dilpicc, 2 an etiam Iuliopolitanis fimili ratione consulendum putes : quorum civitas, cum fit perexigua, onera maxima sustinet, tantoque graviores iniurias, quanto est infirmior, patitur. Quidquid autem3 Iuliopolitanis praeftiteris, id etiam toti provinciae proderit.

Sunt enim in capite Bithyniae, plurimisque per , eam commeantibus transitum praebent.

LXXXII. (LXXIX) TRA I AN V S PLINIO S. Ea conditio eft civitatis Byzantiorum, confluente undique in eam commeantium turba, nit, fecun

LXXX fidem quam) Eft enim LXXXI, 3 in capite Bithyfideicommiffum illud Largi, de niae) In

fine verlus quo epistola superior agit. G. Paphlagoniam , ut capita pontis

dicuntur extrema.

extremo

G.

dum consuetudinem praecedentium temporum, honoribus eius praefidio centurionis legionarii confulendum habuerimus : fi Iuliopolitanis fuccurrendum eodem modo putaverimus, onerabimus 2 nos exemplo. Plures enim tanto magis eadem requirent, quanto infirmiores erunt. Tibi eam fidu

ciam diligentiae habeo, ut credam, te omni ra3 tione id acturum, ne fint obnoxii iniuriis. autem se contra disciplinam meam gesserint, fiatim coërceantur: aut, fi plus admiserint, quam ut in re praefenti fatis puniantur: fi milites erunt, legatis eorum, quae deprehenderis, notum facies: aut, fi in urbem versus venturi erunt, mihi fcribes.

Si qui

LXXXIII. (LXXX)
"De annali Bithynis data lege disquirit.

C.

P LI NI V S

T R A 1 A N 0

I M P.

.

Cautum est, Domine, Pompeia lege, quae Bithynis data est, ne quis capiat magistratum, neve fit in senatu minor annorum XXX; eadem lege

uno

quo ad

LXXXII, 1 si Iuliopolitanis) Traianus. "Recipimus nempe nos Quod fi abelt a quibusdam lic etiam lectionem antiquain, pro bris, tribuendum videtur mori vulgata, quam ut in re praevetusto scribendi tenore, senti sic jatis, puniantur. G. habuerimus Iuliopolitanis, ubi duae literae S et I excidere fa- hoc pleonasmi illius,

in urbem verfus) Apertum cile poluerunt. G.

3 fatis puniantur) Provincia. verfus adiicitur praepolitio, exles expoliti iniuriis non tenuiffi. empluin. In quibusdam verfus mnorum, fed eorum praelertim Sall. Catil.' 56, 4. Modo in

participium potius est, ut in illo civium Romanorum, atque militum, quos vel potentia lua, vel Galliam verfus cafira movero: gratia, vel poteltas denique, in

el Sulpic. ad Cic. fam. 4, 12. Tolentiores facit. Hi non sem

Supra Malons in Italiam ver.

G. per coërceri ftatim possunt, non sus navigaturus erat. Satis a Praeside provinciae in re LXXXVI, I Pompeia legc) praefenti puniri, cum fua illos Quam Poinpeius M. devicto å se dignitas, iusque ipsum adco Qui- Mithridate, et illius regno in silium, tueatur. Sic 10, 97, 4. provinciae formam redacto, auChristianos, qui cives Romani cioritate Populi Rom. Bithyniae, crant, adnotat in urbem remit- cui Pontum adiiceret, dedit. tendos. De his itaque constituit Mentio eius fit cp. 113. EL 115. G.

comprehensum est, ut, qui ceperint magistratum, fint in senatu. Sequutum est dein edictum divia Augufti, quo pernilit minores magistratus ab annis duobus et viginti capere.

Quaeritur ergo, 3 an qui minor XXX annorum gellit magistratus, poflit a censoribus in senatum legi: et, li potest, an ii quoque, qui non gesserint, poffint per eandem interpretationein ab ea aetate senatores legi, a qua illis magistratum gerere permissum est. Quod alioqui factitatum adhuc, et elle necesa. rium dicitur, quia fit aliquanto melius, honestorum hominum liberos, quam e plebe in curiam admitti. Ego a destinatis cenforibus, quid fenti- 4 rem, interrogatus, eos quidem, qui minores XXX annis gellilent magistratum, putabam pose in senatum et secundum edictum Augufti, et secundum legem Pompeiam, legi; quoniam Augustus gerere magistratus minoribus annis XXX permifi Net; lex fenatorem efle voluillet, qui gellillet magistratum: de his autem, qui non gelfislent, 5 quamvis eflent aetatis eiusdem, cuius illi, quibus gerere permissum est, haefitabam. Per quod effectum est, ut te, Domine, consulerem, quid observari velles. Capita legis, tum edictum Augusti, literis subieci.

LXXXIV. (LXXXI)

TRA I A N VS

PLINIO S.

Interpretationi tuae, mi Secunde carissime, idem

2 minores) Non efle iungen- ctionem ex libris antiquis nuper dum cum voce magiftratus, qui restitutam; vulgatum erat, An eft Catanaei error ,

docent ea

er iis quoque, qui non godequae post sequuntur : quoniam rint, polic quis - Jenator le Augustus gerere magistratus mi. gi. Ad lënientiam nibil refert. G. noribus annis XXX permififfet. Sensus foret magis perlpicuus, li le LXXXIV Interpretationi luae geretur hoc ordine verborum: quo idem existimo) Hellenismus permific minores ab annis duobus non folis poeris usitatus. Vid. el viginti magiftratus ca ere. S. Heusinger. ad Vechner. Hellenol.

3 an ii quoque) *Damus le- p. 297. S.

[ocr errors]

existimo: hactenus edicto Divi Augusti novatam elle legem Pompeiam, ut magistratum quidem capere poffint ii, qui non minores duorum et viginti annorum effent; et qui accepissent, in senatum cuiusque civitatis pervenirent. Ceterum, non capto magifiratu, eos, qui minores XXX annorum fint, quia magifiratum capere poflint, in curiam etiam loci cuiusque non existimo legi polje.

LXXXV. (LXXXII) Zibellum fupplicem Dionis, cui controversia cum Ar.

chippo de opere publico erat, imperatori mittit.

[ocr errors]

C. PLINIVS TRAIA NO IM P. Quun Prufae ad Olympum, Domine, publicis negotiis intra hofpitium, eodem die exiturus, vacarena, Asclepiades magistratus indicavit, appellalumn me a Claudio Eumolpo, quum Cocceiavus Dion in bule adlignari civitati opus, cuius curam egerat, vellet: tum Eumolpus adfiftens Flavio Archippo dixit, exigendam elle a Dione rationem

operis, antequam reipublicae traderetur, quod 2 aliter fecillet ac debuillet. Adiecit etiam, ese in

eodem opere pofitam tuam ftatuam, et corpora sepultorum, uxoris Dionis, et filii: poftulavitque, 3 ut cognofcerem pro tribunali. Quod quum ego me protinus facturum dilaturumque profectionem

S.'

capere possint) Al. capere plene interpungendum. Narrapoljent. Bene. S.

tur deinde ipsa Tpecies. Monuit

et I. A. Erneltius. S. Celerum) i. q. sed. Vid. Drakenb. ad Liv. 9, 21, 1.

2 in eodem opere) Male omi

natum, et maieftaiis crimini adLXXXV, 1 Piusae od Olym, factum Dionis, qui ftatuam Im

fine, videri volebant accusatores pum) Elt enim alia quoque Hypium montem et fluvium. For- peratoris vicinis funeribus funete eadem Prusias,

Itallet. Si enim maieftas eft lerde

qua 10, 66, 5. G.

vum punire apud Itaiuam, aut

ventrem ibi laxare, quid ni caEumolpo) Poft hanc vocem daver eo inferre? G.

« VorigeDoorgaan »