Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

dixifTem ; ut longiorem ' diem ad inflruendam cauflam darem, utque in alia civitate cognofcerem, petiit. Ego me auditurum Niceae, refpon- 4 di: ubi quum TedifTem cogniturus, idem Eumolpus, tanquam adhuc parum inflructus, dilationem petere coepit: comtra Dion, ut audiretur, exigere. Dicta funt utrimque multa, etiam de 5 oaufla. Ego quum dandam dilationem et confulendum &ifliìiarem in re ad exemplum pertinenti, dixi utrique parti, ut poftulationum fuarum libellos darent. Volebam enim te ipforum potiffimum verbis ea, quae erant propofita, cognofcere. Et Dion quidem fe daturum dixit: et Eumolpus refpondit, complexurum fe libello, quae reipublicae peteret. Ceterum, quod ad Te- 6 pultos pertinet, non accufatorem fe, fed advocatum Flavii Archippi, cuius mamdata pertuliffet. Archippus, cui Eumolpus, ficut Prufae, adfifle|bat, dixit fe libellum daturum. Ita nec Eumolpus, nec Archippus, quam plurimis diebus exTpectati, adhuc mihi libellos dederunt: Dion de' dit, quem huic epiflolae iunxi. Ipfe im re prae-7 fenti fui, et vidi tuam quoque flatuam in bibliotheca politam: id autem, in quo dicuntur fepultu filius et uxor Dionis, in area collocatum, quae porticibus includitur. Te, Domine , rogo, ut me 8 in hoc praecipue genere cognitionis regere digneris, quum alioqui magna fit exfpectatio ; ut ne-*

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cefTe fit, im ea re, quae et in confefTum venit, et exemplis defenditur , deliberare.

[ocr errors][ocr errors]

ADotui/?i non haerere, mi Secunde cariffime, circa id, de quo me con/ulendum exj/ima/?i, quum propo/itum meum optime nqffes, non ex metu amec terrore hominum, aut criminibus maie/latis,

2 reverentiam nomini meo adquiri. Omiffa, ergo ea quae/?ione, quam non admitterem, etiamfi exemp/is adiuvaretur, ratio totius operis effecti .fub cura tua Cocceiano Dioni excutiatur, cum et utilitas civitatis exigat , nec aut recufet Dion, aut debeat recre/are.

[merged small][ocr errors]

Rogatus, Domine, a Nicenfibus publice per ea, quae mihi et funt et debent elTe Tanctiffima, id eft, per aeternitatem tuam falutemque, ut preces

8 in confeffum venit) Ubi «le facto disputari vel disfimulari non poteft, quiu et certum, et in iudicium delatum fit : ubi etiam ad aliorum exempla provocatur, ut adeo metus fit , ne, fi unum puniamus Dionem, plures eiusdem criminis a delatoribus rei fiant. G.

deliberare) * Omittunt hoc verbum quidam. Sed non aufim eos fequi, cum dura nimis videatur, in fine praefertim, elliplis._ G.

LXXXVI, 2 Dioni ercutiatur) Non hoc vult, puto, a Dione ratio eirctttiatur, ut, au

dita tibi putarem h. e. a te: [ed excuti fub Plinii cura rationem Dionis, in ipfius gratiam; ideo certe, ut deinde adfignari opus reipublicae pofTet. Haec aperta, nifi forte velis aliquem, qui debet reipublicae, ip[um fuas rationes excutere, non excutiendas dare aliis. Neque conltructio habet difficultatêm. Quidni enim diceret Dion, Ercutite mihi rationem meam ? * Quidam libri Cocceiani Dionis, quo dubitationem non haberet, obfcuriusculum fit propter alteros genitivos totius ' operis cffecti. ' G.

fuas ad te perferrem, fas non putavi negare: acceptumque ab his libellum, huic epiftolae iunxi.

[ocr errors]

INicen/ibus , qui inte/?atorum civium fuorum con— ceffam vindicationem bonorum a divo Augu/?o adfirmant, debebis vacare, contractis omnibus per/onis ad idem negotium pertinentibus, adhibi— tis /^irdio Geme/lino , et Epimacho , /iberto meo, procuratoribus, ut, ae/?imatis etiam iis, quae contra dicuntur, quod optimum credideritis, /2atuatis.

[merged small][ocr errors]

Opto, Domine, et hunc matalem, et plurimos alios, quam felicillimos agas: aeternaque laude florentem virtutis tuae gloriam, incolumis et fortis, aliis fuper alia operibus augeas.

[ocr errors]

4gnofco vota tua, mi Secunde cariffime, quibus precaris, ut plurimos et feliciffimos natales florente /latu reipub/icae nq/?rae agam.

[merged small][ocr errors]

v - - - Sinopenfes, Domine, aqua deficiuntur; quae videtur et bona et copiofà ab fextodecimo millia

LxxxvII his ) Videtur fcribendum iis. Perpetua horum proaominum confuIio. S. . - N m

rio pofTe perduci. Eft tamen flatim ab capite paullo amplius mille paflìbus locus, fufpegtus, et • mollis ; quem ego interim explorari modico impeudio iulli, am recipere et fustinere opus poflìt. a Pecunia, curautibus nobis, contracta non deerit, fi tu, Domine, hoc geuus operis et falubritati et

amoenitati valde fitientis coloniae indulleris.

[ocr errors][ocr errors]

U, coepi/?i, Secunde cariffime , exp/ora diligenter, an /ocus ille , quem /ig/pectum habes , /ustinere opus aquae ductus poffit. Neque enim dubitandum puto, quin aqua perducenda / t in co/oniam Sinopenfem, / modo et viribus fuis ipfa id agequi pote/?, quum plurimum ea res et /alubritati et voluptati eius col/atura /it.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Amifenorum civitas et libera et foederata beneficio indulgentiae tuae legibus fuis utitur. In hac datum mihi publice libellum, ad eranos

XCI, 1 recipere opus) Aquae ductum, quae quantae molis fuerint opera, totis libris explicatum a Fabreito, et docet' cum fuo Frontino Pólenms. G. ''

XClII ad eranos) Ne de convivantium ex fvmbolis conventibus, qui et ipli funt erani, intelligamus, obftat Traiani refponfio. I. Intelligitur ergo illa colla£ig, qua neceflitatibus egentium fubveniebatur : cuius rei caufla

uaedam etiam collegia fuifle, et ftatos conventus, leges item et

* •

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

pertinentem, his literis fubieci, ut tu, Domine, difpiceres, quid et quateuus aut permittendum aut prohibendum putares.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Suetonium Tranquillum, probiffimum, honefliffimum, eruditiflimum virum, et mores eius fequutus et ftudia, iampridem, 1)omine, in contubermium adlumfi, tàntoque magis diligere coepi, quanto hunc propius infpexi. • Huic ius trium a liberorum neceflàrium faciunt duae cauflae. Nam et iudicia amicorum promeretur, et parum felix matrimonium expertus efi: impetrandumque a bonitate tua per mos habet, quod illi fortuuae

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »