Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

cui dislentias, explices rogo.

Quamvis emim ce—

dere auctoritati tuae debeam , rectius tamen arl)itror, in tanta re, ratione quam auctoritate fu

25 perari.

Proiude, fi non errare videor, id ipfum,

quam voles brevi epiftola, fed tamen fcribe; coufirmaveris enim iudicium meum: fi erravero,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

longiffimam para. Num corrupi te, qui tibi, fi mihi accederes, brevis epiftolae meceflitatem, fi

[merged small][ocr errors]

Servos confilio Paterni emtos , decentes effe fcribit : ut frugi /int, optat.

[ocr errors]

Ut animi tui iudicio, fic oculorum plurimum tribuo: non quia multum, (ne tibi placeas) fed {quia tantum, quantum ego, fapis: quamquam hoc quoque multum eft. _ Omiffis iocis, z credo decentes efTe fervos, qui funt emti mihi ex confilio tuo. Supereft, ut frugi fint: quod de venalibus, melius auribus, quam oculis,

iudicatur. Vale. XXII. 4riftonis, quem laudat, diuturna valetudine in urbe fe detineri /cribit. C. P L I N I V S C A T I L I O S E V E R O S V O S.

Diu iam in urbe haereo , et quidem attonitus. Perturbat me longa et pertinax valetudo Titi Ariflonis, quem fingulariter et miror et diligo. Nihil

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

eft enim illo gravius, fanctius, doctius:, ut mihi non unus homo, fed literae ipfae omnesque bo— mae artes in uno homine fummum periculum ad— 2 ire videantur. Quam peritus ille et privati iuris et publici! Quantum rerum, quantum exemplo

rum, quantum antiquitatis tenet!

Nihil eft, quod

difcere velis, quod ille docere non poflit: mihi certe, quoties aliquid abditum quaero, ille the

[ocr errors]

Iam quanta fermonibus eius fides!

quanta auctoritas! quam prella et decora cuncta

tio!

Quid eft, quod non ftatim fciat? Et ta

men plerumque haefitat, dubitat, diverfitate ratio— mum: quas , acri magnoque iudicio ab origine

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

Ornat haec magnitudo animi, quae

omnia, ad coufcientiam

vel orationem veteres dixere.
Nam in his omnibus, quae preffa
dicuntur, $: brevitatem, co-
piae et abundantiae oppolitam,
quam modefiiam, declarant. Cf.
quae diximus ad ep. 16, 4. E.
Preffa et decora cunctatio
non eli brevis, ut Cortio vifum ;
fed quae /ententiam aliquamdiu
reprimit, ut Gesnero placet; vel
mode/ia , ut Cellario, quem im-
meritum reprehendit Cortius. Ita
ftilus prgffus demiffusque epift.
VIII, 6. parcior ct prffior lib.
VIIII. ep. XVllII. 6. Vide eun-
dem Gesnerum ad Quintil. lib.
X. cap. I. 46. H.
4 ipfum cubiculum) In Ges-
meriana , fequace Gierigiama, poft
ip/um inepte incidebatur. S.
ip/umque lectum) in quo iam
quidem cubat, vel decumìbit po-
tuus aeger, fed alias etiam, dùm
legit, dictat, ftudet : ab hac

enim re dicta cubicula, non „ dormitoria modo, fed etiam diurna. G.

refert: recteque facti, mon ex populi fermone

mercedem, fed ex facto petit. In fummam, nom 6 facile quemquam ex illis, qui fapientiae ftudium ' habitu corporis praeferunt, huic viro comparal)is. Non quidem gymnafia fectatur aut porticus, nec disputationibus longis aliorum otium fuumque delectat: fed in toga negotiisque verfatur: multos advocatione, plures comfilio iuvat. Nemini tamen iflorum caftitate, pietate, iuftitia, fortitudine, etiam primo loco ce[lerit. Mirareris, fi interefles, qua patientia hanc ipfam valetudinem toleret, ut dolori refiftat, ut fitim differat, ut incredibilem febrium ardorem immotus oper— tusque transmittat. Nuper me paucosque mecum, quos maxime diligit, advocavit: rogavitque, ut

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

medicos confuleremus de fumma valetudinis, ut, fi eflet infuperabilis, fponte exiret e vita: fim tantum difficilis et longa, refifteret maneretque. 9 Dandum enim precibus uxoris, dandum filiae la— crymis, dandum etiam mobis amicis, me fpes mo— ftras, fi modo non efTent inanes, voluntaria morte, defereret. Id ego arduum in primis, et praeci1o pua laude dignum puto. Nam impetu quodam et inftinctu procurrere ad mortem, commune, cum multis: deliberare vero et caufTas eius expendere, utque fuaferit ratio, vitae mortisque confilium fufcipere vel ponere, ingentis eft ani1 1 mi. Et medici quidem fecunda nobis pollicen— tur: fupereft, ut promiflis deus adnuat, tandem— que, me hac folicitudine exfolvat, qua liberatus, Laurentinum meum, hoc eft, libellos et pugilla— res, ftudiofumque otium repetam. Nunc enim nihil legere, nihil fcribere aut adfidenti vacat, aut 12 anxio libet. Habes, quid timéam, quid optem, quid etiam im poflerum deftinem: tu quid ege— ris, quid agas, quid velis agere, invicem nobis, fed laetioribus epiflolis, fcribe. Erit confufiomi meae non mediocre folatium, fi tu nihil quere— ris. Vale.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »